ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 21  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา -
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ปทุมเทพวิทยาคาร  นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2หินโงมพิทยาคม  ่นายสมนึก กำแพงศิริชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3กวนวันวิทยา  นายธเนตร มีรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4เวียงคำวิทยาคาร  นายไพศาล พิลารักษ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5หนองคายวิทยาคาร  นายธานินทร์ อยู่ศิริ 0.000.0050.00100.0030.0090.0010.0095.0030.0090.0020.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
6พระธาตุบังพวนวิทยา  นายวีระ กรมวังก้อน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7ค่ายบกหวานวิทยา  นายพงษ์พร อินพินิจ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8ท่าบ่อ  นายสมพงษ์ โสภิณ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9โคกคอนวิทยาคม  นายกิจจา สวรรค์สมบัติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10ถ่อนวิทยา  นายวิสิทธิ์ คำพูล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11ท่าบ่อพิทยาคม  นายชาตรี เจริญสุข 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12หนองนางพิทยาคม  นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13เดื่อวิทยาคาร  นายชาตรี จันทร์ต้น 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บึงกาฬ  นายศักดาเดช ทาซ้าย 0.000.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15นาสวรรค์พิทยาคม  นายโชคชัย ชินโณ 0.000.0090.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
16หนองเข็งวิทยาคม  นายประภาส ศรีสุพล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์  นายโชคชัย ชินโณ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18พรเจริญวิทยา  นายอุทัย วงศ์อามาตย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19หนองหัวช้างวิทยา  นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร 0.000.00100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20ศรีสำราญวิทยาคม  นายอาทิตย์ อัมไพ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21ชุมพลโพนพิสัย  นายประยูร ยวนยี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22เซิมพิทยาคม  นายนิพนธ์ ป้องโกเซ 0.000.000.00100.0080.00100.0065.00100.00100.00100.000.00100.000.000.0040.00100.000.00100.000.000.00
23ปากสวยพิทยาคม  นายลำเพย พิเคราะห์แนะ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24นาหนังพัฒนศึกษา  นายจงรัก พุทธิวงศ์ 0.000.0099.00100.00100.00100.0095.000.00100.00100.000.00100.0073.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
25ร่มธรรมานุสรณ์  นายสมพงศ์ นารีบุตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26กุดบงพิทยาคาร  นายพิทักษ์ ตุ้มมี 0.000.0080.00100.0050.00100.0030.00100.0060.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
27โซ่พิสัยพิทยาคม  นายประยูร ยวนยี 0.000.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28ศรีชมภูวิทยา  นายศักดาเดช ทาซ้าย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29โนนคำพิทยาคม  นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ 0.000.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
30โพนทองประชาสรรค์  นายจีระศักดิ์ แก้ววันทา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31พานพร้าว  นายจิตการ หนูจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
32พระพุทธบาทวิทยาคม  นายคมสัน ชัยจักร์ 0.000.0099.00100.00100.00100.0095.00100.0090.00100.0098.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
33วรลาโภนุสรณ์  นายสิทธิศักดิ์ คำใบ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34สังคมวิทยา  นายสุรเดช บัวหลวง 0.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35วังม่วงพิทยาคม  นายวีรยุทธ ชานัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36เซกา  นายสมศักดิ์ บริบาล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37หนองหิ้งพิทยา  นายดิเรก โพธิ์สว่าง 0.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38โสกก่ามวิทยา  ่นายบุญถม สิมมาโคตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายไพบูลย์ บุญลือ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40ประชานิมิตพิทยานุกูล  นายอุทัย วงศ์อามาตย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41เจ็ดสีวิทยาคาร  นายเดชา แสงจันทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42ปากคาดพิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรีบรรจง มูลตรีแก้ว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายอาทิตย์ อัมไพ 0.000.0095.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44สมสนุกพิทยาคม  นายกิตติ พรวุฒิพันธุ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บึงโขงหลงวิทยาคม  นายวินิจ ชานุชิต 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46ท่าดอกคำวิทยาคม  นายพิทยา แก้วนาง(รักษาราชการแทน) 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47ศรีวิไลวิทยา  นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ 0.000.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.0060.00100.0090.00100.000.000.00
48ภูทอกวิทยา  นายสุรจิตย์ ผิวงาม 0.000.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บุ่งคล้านคร  นายนิพนธ์ ก้องเวหา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50น้ำสวยวิทยา  นายบุญมี พาพิมพ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51ฝางพิทยาคม  นายสุริยา มะโยธี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52วังหลวงพิทยาสรรพ์  นายพัลลภ ปู่วัง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53นาดีพิทยาคม  นายรังสรรค์ จันทจร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54ประชาบดีพิทยาคม  นายทวีศักดิ์ มาลา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55พระบาทนาสิงห์พิทยาคม  นายศุภกิต ถิ่นทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56โพธิ์ตากพิทยาคม  นายเฉลียว สรสิทธิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน