ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 21  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมใจ วิเศษทักษิณ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ปทุมเทพวิทยาคาร  นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2หินโงมพิทยาคม  ่นายสมนึก กำแพงศิริชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3กวนวันวิทยา  นายธเนตร มีรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4เวียงคำวิทยาคาร  นายไพศาล พิลารักษ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5หนองคายวิทยาคาร  นายธานินทร์ อยู่ศิริ 0.000.0050.00100.0030.0090.0010.0095.0030.0090.0020.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
6พระธาตุบังพวนวิทยา  นายวีระ กรมวังก้อน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7ค่ายบกหวานวิทยา  นายพงษ์พร อินพินิจ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8ท่าบ่อ  นายสมพงษ์ โสภิณ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9โคกคอนวิทยาคม  นายกิจจา สวรรค์สมบัติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10ถ่อนวิทยา  นายวิสิทธิ์ คำพูล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11ท่าบ่อพิทยาคม  นายชาตรี เจริญสุข 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12หนองนางพิทยาคม  นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13เดื่อวิทยาคาร  นายชาตรี จันทร์ต้น 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บึงกาฬ  นายศักดาเดช ทาซ้าย 0.000.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15นาสวรรค์พิทยาคม  นายโชคชัย ชินโณ 0.000.0090.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
16หนองเข็งวิทยาคม  นายประภาส ศรีสุพล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์  นายโชคชัย ชินโณ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18พรเจริญวิทยา  นายอุทัย วงศ์อามาตย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19หนองหัวช้างวิทยา  นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร 0.000.00100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20ศรีสำราญวิทยาคม  นายวิทยา ทัศมี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21ชุมพลโพนพิสัย  นายประยูร ยวนยี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22เซิมพิทยาคม  นายนิพนธ์ ป้องโกเซ 0.000.000.00100.0080.00100.0065.00100.00100.00100.000.00100.000.000.0040.00100.000.00100.000.000.00
23ปากสวยพิทยาคม  นายลำเพย พิเคราะห์แนะ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24นาหนังพัฒนศึกษา  นายจงรัก พุทธิวงศ์ 0.000.0099.00100.00100.00100.0095.000.00100.00100.000.00100.0073.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
25ร่มธรรมานุสรณ์  นายสมพงศ์ นารีบุตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26กุดบงพิทยาคาร  นายพิทักษ์ ตุ้มมี 0.000.0080.00100.0050.00100.0030.00100.0060.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
27โซ่พิสัยพิทยาคม  นายประยูร ยวนยี 0.000.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28ศรีชมภูวิทยา  นายศักดาเดช ทาซ้าย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29โนนคำพิทยาคม  นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ 0.000.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
30โพนทองประชาสรรค์  นายจีระศักดิ์ แก้ววันทา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31พานพร้าว  นายจิตการ หนูจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
32พระพุทธบาทวิทยาคม  นายคมสัน ชัยจักร์ 0.000.0099.00100.00100.00100.0095.00100.0090.00100.0098.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
33วรลาโภนุสรณ์  นายไพรัตน์ แดนขนบ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34สังคมวิทยา  นายสุรเดช บัวหลวง 0.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35วังม่วงพิทยาคม  นายวีรยุทธ ชานัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36เซกา  นายสมศักดิ์ บริบาล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37หนองหิ้งพิทยา  นายดิเรก โพธิ์สว่าง 0.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38โสกก่ามวิทยา  ่นายบุญถม สิมมาโคตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายไพบูลย์ บุญลือ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40ประชานิมิตพิทยานุกูล  นายอุทัย วงศ์อามาตย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41เจ็ดสีวิทยาคาร  นายเดชา แสงจันทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42ปากคาดพิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรีบรรจง มูลตรีแก้ว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายอาทิตย์ อัมไพ 0.000.0095.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44สมสนุกพิทยาคม  นายกิตติ พรวุฒิพันธุ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บึงโขงหลงวิทยาคม  นายวินิจ ชานุชิต 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46ท่าดอกคำวิทยาคม  นายพิทยา แก้วนาง(รักษาราชการแทน) 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47ศรีวิไลวิทยา  นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ 0.000.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.0060.00100.0090.00100.000.000.00
48ภูทอกวิทยา  นายสุรจิตย์ ผิวงาม 0.000.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บุ่งคล้านคร  นายนิพนธ์ ก้องเวหา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50น้ำสวยวิทยา  นายบุญมี พาพิมพ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51ฝางพิทยาคม  นายสุริยา มะโยธี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52วังหลวงพิทยาสรรพ์  นายประจักษ์ ประจิมทิศ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53นาดีพิทยาคม  นายรังสรรค์ จันทจร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54ประชาบดีพิทยาคม  นายทวีศักดิ์ มาลา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55พระบาทนาสิงห์พิทยาคม  นายศุภกิต ถิ่นทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56โพธิ์ตากพิทยาคม  นายเฉลียว สรสิทธิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน