ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.บึงกาฬ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธีรพงษ์ สารแสน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านห้วยคอม  นายคนอง ศรีสรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2อนุบาลเซกา  นายพิบูลย์ การิเทพ 80.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0095.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
3บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์  นายนพดล ศรีสม 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
4บ้านห้วยผักขะ  นายสุรจิตย์ ผิวงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
5บ้านนางัว-สายปัญญา  นางภาวินันท์ นามศรี 100.00100.0090.00100.0088.000.0088.000.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านโนนเหมือดแอ่  นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์ 60.00100.0088.00100.0076.00100.0083.00100.0060.00100.0083.00100.0083.00100.00100.00100.0056.00100.000.000.00
7บ้านเหล่าคาม  นายเดชา ลุนาวงค์ 100.00100.00100.00100.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านคำบอน  นายเกื้อ ไชยชน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านดงกะพุงหนองนาแซง  นายสิทธิผล อัศวภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านห้วยเรือ  นางนภารัตน์ พลแหลม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านทรัพย์วังทอง  นายทวนทอง ชินเฮือง 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
12ชุมชนบ้านซาง  นางภาวินันท์ นามศรี 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านท่าสำราญ  นายสุนทร จันชมภู 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านซ่อมกอก  นายรังสิทธิ์ มังคละคีรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านโคกบริการสันกำแพง  นายสิทธิชัย หารธงชัย 75.00100.0097.00100.0097.00100.0097.00100.0097.00100.0097.00100.0097.00100.0097.00100.0097.00100.000.000.00
16บ้านเหล่าหนองยาง  นายวีรนนท์ ตะโกนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
17บ้านกุดสิม  นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านหนองจิก  นายทักษิณ อุปรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19หนองทุ่มวิทยา  นายชูศักดิ์ สุทธศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านท่ากกแดง  นายอภิวัฒน์ ภูไชยแสง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21ชุมชนบ้านหนองหิ้ง  นายทักษิณ อุปรี 56.00100.0082.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านหนองบัวแดง  นายกมล ลุนอุบล 90.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม  นางนิภาภรณ์ จันทรุณ 0.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
24บ้านท่ากกต้อง  นายอมรศักดิ์ บัวโฮม 80.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
25บ้านท่าสะอาด  นายบดินทร์ อุทกศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านหัวแฮต  นายสมบูรณ์ จันทรุณ 95.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านตาลเดี่ยว  นายวินิจ ชิณโสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านท่าเชียงเครือ  นายกว้าง เสียงล้ำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี  นายศุภชาติ ดีแกง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหนองชัยวาน  นายพวง กุมภิโร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
31บ้านหนองแก่งทราย  นายคาวี สุขะหา 0.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
32ท่าไร่วิทยา  นายอนันต์ โทเล 70.000.000.000.000.000.0030.000.0080.000.0080.000.0080.000.000.000.0080.000.000.000.00
33บ้านใหม่สามัคคี  นายเนตรน้อย ทองป้อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านทุ่งทรายจก  นายสมหมาย หลาบหนองแสง 95.00100.0075.00100.0070.00100.0098.00100.0091.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านดอนเสียด  นายประจบ สอนโพธิ์ 95.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
36บ้านศิริพัฒน์  นายทวนทอง ชินเฮือง 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านต้องโคกกระแซ  นายวัฒนา จันทรโคตร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านโนนยางคำ  นายทิวา พรมมา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
39บ้านโสกก่ามนาตาไก้  นายสหรัฐ พลวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
40บ้านดงสว่าง  นางบุญเตรียม บัวพงษ์ชน 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
41บ้านบ่อพนา  นายวาสนา อัคติ 100.00100.0085.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน  นายไพบูลย์ รุ่งเรืองวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43อนุบาลโซ่พิสัย  นายเฉลิมพล บรรเทา 80.00100.0060.0090.0060.0090.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
44บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา  นายถาวร ดอนจันทร์โคตร 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านไทรงามโนนภูดิน  นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี 80.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
46บ้านห้วยทราย  นายคณิต ยลวงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านท่าสวาทท่าลี่  นายอภิชาติ คำเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านโคกสะอาด  นายสุวรรณ วังภูมิใหญ่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านคำแวง  นายฉัตรชัย ดีแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านคำแก้วโนนสามัคคี  นายเรืองศักดิ์ เขื่อนแก้ว 100.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านหนองโดดอนเสียด  นายประดิษฐ์ พาโพนงาม 100.00100.0070.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0060.00100.0070.00100.000.000.00
52บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์  นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
53บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม  นายช่วง ห้าวหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
54บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง  นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55สังวาลย์วิทย์ 1  นายวิพนธ์ จิตรจักร์ 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
56บ้านศรีนาวา  นายบุญเรือง พละสินธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านศรีชมภู  นายวันดี เทพอินแดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
58บ้านนาขาม  นายสุทธิพงษ์ พลงาม 100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0090.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
59บ้านโนนประเสริฐ  นายไพโรจน์ อุดมมงคลกิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านหนองแวงประชาสรรค์  นายเอกพล พลเยี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านคำไผ่  นายคงศักดิ์ รินทา 100.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านโคกกลาง  นายสมศักดิ์ บุตรแวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย  นายณัฐธวัฒน์ ตรีตรา 90.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านแสงอรุณ  นายประยูร ชมภูพื้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านเหล่าทองหลาง  นายเฉลิมพล บรรเทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
66บ้านคลองทิพย์  นายวิชิต กาหวาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านห้วยลึก  นายวรการ เวชวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านซำบอน  นายวีระศักดิ์ แก้วนาง 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
69บ้านโนนสวาง  นายสมพร ถิ่นปรุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านหนองแวง  นายสมศักดิ์ บุตรแวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
71บ้านถ้ำเจริญ  นายสุพจน์ แสงจำปา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
72บ้านหนองพันทา  นายอนันต์ นุสนธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านโนนแก้วโพนทอง  นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
74บ้านป่าไร่โนนม่วง  นายกษมา ป้องกัน 90.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
75ชุมชนบ้านตูม  นายสุรศักดิ์ อะทุมชาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
76บ้านท่าคำรวม  นายพัฒนา อินทรมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านสามหนอง  นายสมบูรณ์ ศิริบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านนาเหว่อโนนอุดม  นายภูวนัย ฐานะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
79อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์  นายอุบล ไชยดี 65.0075.0085.0098.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0065.0099.0085.00100.000.000.00
80บ้านนาป่าน  นายประพันธ์ พันธ์คำเกิด 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
81บ้านพันลำ "เจริญวิทยา"  นายประยุทธ โยธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
82บ้านบึงกาฬ  นายประยูร นามวงศ์ 30.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.000.000.00
83บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ  นายนพ ขันติยะชัย 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
84บ้านท่าไคร้  นายสายันต์ โพธิสว่าง 90.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
85บ้านท่าโพธิ์  นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
86บ้านแสนสำราญ  ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว 90.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านเหล่าถาวร  นายวชิระ นามวงศ์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านโนนสว่าง  นายสายัญห์ ทวีวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านโป่งเปือย  นายอุบล ไชยดี 100.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านห้วยสามยอดเทวกุล  นายฟ้าอำนวย ภูพันนา 100.00100.0099.00100.0099.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.0078.00100.000.000.000.000.00
91บ้านห้วยเซือมเหนือ  นายอรรถกร ชัยมูล 100.00100.0040.00100.0080.00100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านไคสี  นายคงเดช ราชาทุม 100.00100.0090.000.0091.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านคำหมื่น(ตชด.อนุสรณ์)  นายวิชัย สารบัณฑิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94แก่งอาฮง  นางสาววาลิกา อัครนิตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95หอคำพิทยาสรรค์  นายศรีจันทร์ เจริญจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านสะง้อ  นายสุริยนต์ หงษ์ทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านหนองเข็ง  นางสาวจินตนา คำแพงเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านโนนยาง  นายบุญจันทร์ จันทร์พวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านโคกสะอาด  นายกิติบดินทร์ นูคำดี 100.00100.0092.0018.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100ธเนตรวิทยา  นางอุบลวรรณ ขอดคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านหนองหมู  นายสมาน วังหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านนาเจริญ  นายวิชัย ประดิษฐ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
103บ้านคลองเค็ม  นางศศิธร วงศ์ชาลี 0.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
104บ้านสรรเสริญ  นางบุญญาพร พลเยี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
105บ้านสุขสำราญ  นายสุรินทร์ มิทะลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านดอนปอ  นายสุริยนต์ หงษ์ทอง 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)  นายสมพร ทีหอคำ 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านทองสาย  นายเต็มเดช ต่อโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านกำแพงเพชร  นายมาดแมน สกุลสารทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
110บ้านโนนจำปา  นายอุทัย บุญประสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านนาสวรรค์  นายสมดี พละสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
112เลิดสิน  นายชัยวิชิต จันทะราม 40.00100.0080.00100.0050.00100.0045.00100.0060.00100.0050.00100.0050.00100.0035.00100.0045.00100.000.000.00
113บ้านหนองตอ  นายสมควร ภูมิพันธ์ 80.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
114บ้านชุมภูทอง  นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาล 100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
115บ้านนาเจริญวิทยา  นายสุบิน ศรีบุลม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง  นายสุริยา ศรีลาวรรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00
117บ้านโคกสวาง  นายพรมมา สิงหามาตย์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
118บ้านโนนวังเยี่ยม  นายอดิศร ถวิลคำ 100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
119บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86  นายเฉลิมเกียรติ วงษ์หาบุศย์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
120บ้านโนนสา  นายสมชัย ยันตะพันธ์ 0.000.0080.00100.0094.00100.0090.00100.000.000.000.000.000.000.0090.00100.000.000.000.000.00
121บ้านนาคำ  นายนรินทร์ อรัญมิ่ง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านห้วยดอกไม้  นายเดช คำมงคล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านท่าอินทร์แปลง  นายลิขิต อุ่นคำ 100.00100.0085.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0043.000.00100.00100.000.000.00
124ประสานมิตรวิทยา  นายนิคม แพงสวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านคำภู  นายสุดสาคร นุชิต 30.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.000.000.00
126บ้านหนองยาว  นายประพักตร์ อองตัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านนาต้อง  นายสมพงษ์ ทองภู 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
128บ้านห้วยเชือมใต้  นายอดิศร ถวิลคำ 70.00100.0090.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านไร่สุขสันต์  นางสาววาลิกา อัครนิตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130อนุบาลพรเจริญ  นายวีระ กองบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131ชุมชนบ้านโคกอุดม  นายถาวร เงาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
132บ้านปรารถนาดี  นายสุวัฒน์ ศรีนครเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
133บ้านใหม่ศรีชมภู  นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านโคกนิยม  นายปรีชา รุ่งเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านวังยาว  นายกว้าง เสียงล้ำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
136บ้านสร้างคำ  นายอนุชิต จันทศิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านดงเสียด  นายเอกนรินทร์ โงนมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านโนน  นายเนตรน้อย ทองป้อง 50.00100.0080.00100.0080.00100.0050.00100.0050.00100.0080.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
139บ้านหนองผักแว่น  นายวิชัย โนนทิง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านดอนหญ้านาง  นายประสาน โคตรเมืองยศ 80.00100.0085.00100.0095.00100.0080.00100.0095.00100.0090.00100.0095.00100.0080.00100.0085.00100.000.000.00
141บ้านโคกสว่าง  นายสุรศักดิ์ ไพศาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านโคกหนองลาด  นายสมโภชน์ จันทร์ศิริ 100.00100.0084.000.0084.000.0054.000.000.000.000.000.000.000.0076.000.000.000.000.000.00
143บ้านนาคำนาใน  นายไพศาล หงษ์ชูตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านเหล่าใหญ่  นายยิ่งยศ ไวแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านหนองหัวช้าง  นายสุกฤษฎิ์ สุภาปุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
146บ้านโนนสวรรค์  นายสุพรม จอมทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านนาซาว  นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์ 0.00100.0044.00100.0078.00100.0057.00100.0058.00100.0055.00100.0081.00100.0052.00100.0092.00100.000.000.00
148บ้านท่าศรีชมชื่น  นายสำรวย เทพขาม 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149สันติสุขเจริญราษฎร์  นายปรีชา พลพันธ์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.0013.00100.00100.00100.0083.00100.0085.00100.000.00100.0084.00100.000.000.00
150อนุบาลปากคาด  นายอักษร สมภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านไร่โนนสำราญ  นายฉลอม วาสชัยกุล 100.00100.0070.000.0089.000.0089.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
152บ้านโนนเสถียร  นายวิทยา ชัยคินี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
153บ้านนาดง  นายสุรัตน์ กุดกันยา 0.000.00100.00100.0030.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.000.000.00100.00100.000.000.00
154บ้านห้วยไม้ซอด  นายปัญญา สัจจะสังข์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านห้วยก้านเหลือง  นายสุทิน ลีเจ้ยวะระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านต้าย  นายสว่าง หนาดเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านนากั้ง  นายทองม้วน ไชยศรี 100.00100.0060.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านหนองบัว  นายสิทธิพงษ์. พงษ์สุวรรณ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านพรสวรรค์  นางสรัญญา วิภักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา  นายสัญญา ศรีบุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา  ว่าที่ ร.ต.ชัยมงคล ทุ่งหลวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
162สิริภัทรวิทยา  นายไพ เวียงอินทร์ 80.00100.0060.000.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
163ชุมชนสมสนุก  นายเดชสมัย วรรณคำโกฏิ์ 80.00100.0080.00100.0060.00100.0060.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0060.00100.0050.00100.000.000.00
164บ้านศรีสว่างพัฒนา  สิบตำรวจโทวิทยา มาสขาว 100.00100.0054.00100.0085.00100.0033.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0061.00100.0064.00100.000.00100.00
165บ้านโสกบง  นายพิเชษฐ์ เทรักสี 100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านดาลบังบด  นายนพวนา วิภักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
167บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์  นายปริญญา บุญเพ็ง 100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านบัวโคก  นายสมพงษ์ ธนู 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านดงชมภู  นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา 69.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ 0.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
171บึงของหลงวิทยา  นางสาวอุทัย อินทะนาม 0.00100.0060.00100.0060.00100.0060.0090.000.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
172บ้านโสกโพธิ์โสกพอก  นายเสกสินทร์ กิณเรศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านนาขาม  นายลือทัย นามศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
174บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ  นางรัตนาพร พัทบุรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านนาอ่าง  นายประทิน ไชโสดา 40.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.000.000.00
176หนองสิมโนนสวรรค์  นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านดงโทน  นายคำพันธ์ หมู่แก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านดงบัง  นายกิติศักดิ์ ศรีพารา 100.00100.0040.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.0050.00100.00100.00100.0070.00100.0060.00100.000.000.00
179บ้านท่าสีไค  นายสงคราม รัตนวรรณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
180บ้านหนองฮูฝอยลม  นายเสกสรรค์ สารณีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านท่าไร่ไทยเจริญ  นายสงวน คำพอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านท่าดอกคำ  นายศิวัธ สุภาพันธ์ 100.00100.0080.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านเหล่าหมากผาง  นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์ 20.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.00
184โนนสาสวรรค์  นายพัฒนา ประยูรสิทธิ์ 20.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.00
185หนองแสงประชาสรรค์  นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านชุมภูพรโสกก่าม  นายดำรง วงษ์ตาแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านหนองจันทน์  นายถาวร ศรีลุนช่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188อนุบาลศรีวิไล  นายบุญทวี สาลี 100.00100.0058.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านนาสิงห์  นายวัฒนา ภูด่านวัว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านโคกสำราญพรสวรรค์  นายประวิน แก้วดวงแสง 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
191บ้านห้วยลึก  นายอดุลรัตน์ หงษ์ชูตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านนาทราย  นายณรงค์ หวันลา 100.00100.0090.00100.0095.00100.0097.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านโนนม่วง  นายสุภสิทธฺิ์ ดำบรรพ์ 100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านนาสะแบง  นายมานิตย์ ภูคัสมาส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านนาแสง  นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านนาคำแคน  นายสมบูรณ์ วิชิต 100.00100.0084.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197กัลยาณิวัฒนา 2  นายไวยวุฒิ กุพันลำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านคำไชยวาล  นายณัฐพงษ์ สัตตาคม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
199บ้านหนองบัวงาม  นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
200บ้านหนองจิก  นายธวัชชัย พันธ์น้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
201อนุบาลบุ่งคล้า  นายเผด็จ ประกายสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านนาจาน  นายประพันธ์ อินหา 30.00100.0076.00100.00100.00100.0045.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0074.00100.00100.00100.000.000.00
203บ้านดอนแพง  นายสมจันทร์ สิงพิมพ์ 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
204บ้านห้วยเล็บมือ  นายสุระชัย มาปังโม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
205บ้านหนองเดิ่นทุ่ง  นายเด่นชัย โพธิสว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านหนองเดิ่นท่า  นายพวง กุมภิโร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
207บ้านขามเปี้ย  นายชูชาติ พวงมาลี 0.00100.000.00100.000.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208ไทยรัฐวิทยา 51  นายชูชาติ พวงมาลี 100.00100.0071.000.00100.00100.00100.00100.0022.00100.00100.00100.00100.00100.0092.000.00100.00100.000.000.00
209บ้านท่าส้มโฮง  นายสุรชัย ไกรรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านหาดแฮ่  นายเสกสรรค์ สารณีย์ 100.00100.0075.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
211ประวิตร (หนองบ่อ)  นายรวิภาส วันตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน