ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.หนองคาย เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภัญญู ภูริศรี
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อนุบาลจุมพลโพนพิสัย  นายบุญเพ็ง วงษ์สิม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี  นายทวีชัย มานะดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3หมู่บ้านตัวอย่าง  นายพัชระ งามชัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านห้วยเปลวเงือก  นายสุทิน ใจซื่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านนาตาล  นายอิทธิวัตร วิเศษพงศ์ภัทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านนาเพียงใหญ่  นายวราธร บวรศักดิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านปักหมู  นายสมมิต ชนะบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านวัดหลวง  นายพิทยา บริจาค 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านโคกถ่อนวิทยา  นายประวิทย์ มาตะวงศ์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านดงกำพี้  ว่าที่ร้อยโทรัฐฐา มานัส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11ชุมชนบ้านปากสวย  นายมานิตย์ สนิทบรรเลง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านหาดสั่ง  ว่าที่ร้อยโท รัฐฐา มานัส 100.00100.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.00
13บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท  นายเกริกชัย ศรีปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
14ชุมชนบ้านชุมช้าง  นายจรูญ เวียงคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
15บ้านบัว  นายอภิชาติ ภูประเสริฐ 0.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านโนนหนามแท่ง  นายสำราญ โอตาคาร 100.00100.0067.000.0033.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
17บ้านโพนทัน  นายมนตรี ฮักหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านผือ  นายสมพงษ์ ปราบศัตรู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี  นายชัยยงค์ คลังกลาง 100.00100.0056.000.0069.000.0056.000.0030.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์  นายกุหลาบ นางาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านนาหนัง  นายนิรวัตร เวชสิทธิ์ 89.000.00100.00100.0074.000.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านหนองหอย  นายวิโรจน์ ศิลาคม 70.000.0090.000.00100.00100.0050.000.0050.000.0070.000.0090.000.0070.000.0090.000.000.000.00
23บ้านหนองแอก  นางสุวิภา ธุระธรรม 100.00100.00100.00100.0060.0060.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.0060.00100.00100.00100.00100.00
24บ้านก่องขันธ์  นายคำล้วน วงษ์สิม 90.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านดงสระพัง  นายสังข์ ปาณศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
26บ้านต้อนเหนือ  นางปราณี โฆสิต 0.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0040.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านกุดแกลบ  -นายประลอง ไชยวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านแป้น  นายธวัช ถาโท 100.00100.00100.00100.0088.000.0083.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านคำเจริญ  นายสถิตย์ ภูชาดึก 100.00100.0068.00100.0082.00100.0049.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0054.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านท่าหนองพันทา  นายกรพล การินทร์ 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านโคกกลาง  นายนวน เถื่อนลือชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านโพธิ์  นายทรงเดช สิงห์ภูกัน 100.00100.0097.000.00100.00100.0092.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.000.000.000.00
33บ้านคำปะกั้ง  นายทองคำ ปาปะโข 60.00100.0060.00100.0050.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
34บ้านปัก  นายธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล 75.00100.0080.00100.0070.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านเซิม  นายชารี แพนแสง 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
36บ้านคำตอยูง  นายจำเนียร อารีรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านคำจำปา  นางอรชพร อำนวยการ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.000.000.000.000.0050.00100.000.000.000.000.00
38บ้านหนองอั้ว  นายสมพงษ์ ฤาชา 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านหนองแหวน  นายหฤทัย บุญบุตร 100.00100.0080.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน  นายศรีไพร ชานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านสร้างนางขาว  นายธวัชชัย รัตนติสร้อย 70.00100.0080.00100.0070.00100.0060.00100.0070.00100.0050.00100.0065.00100.0050.00100.0060.00100.000.000.00
42บ้านเหล่าโพธิ์ศรี  นายชาติชาย เหง้าวิชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
43บ้านหนองแคน-ดอนสนุก  ว่าที่ ร.ต.วินัย วะหาโล 0.000.0054.000.0054.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.00
44บ้านทุ่งหลวงนาขาม  นายศรีไพร ชานนท์ 100.00100.0070.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
45บ้านกุดบง  นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ 100.00100.0090.000.0032.000.0088.000.0088.000.00100.00100.00100.00100.0088.000.0088.000.000.000.00
46บ้านใหม่  นายเกษม คำสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.000.000.0050.000.000.000.000.000.00
47บ้านนิคมดงบัง  นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง 100.00100.0080.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
48ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์  นายไพบูลย์ ดุลย์แสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านโนนฤาษี  นายเตียงทอง ชัยจันทา 30.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านหนองกุ้ง  นายถาวร พิมพ์นนท์ 100.00100.0097.00100.0097.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51ยูเนสโกสัมมนา  นายพัชระ งามชัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านกลุ่มพัฒนา  นายสุระศักดิ์ เพียสุระ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
53บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว  0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
54บ้านเหล่าต่างคำ  นายหนูรัก นุชเนื้อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0012.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านเชียงอาด  นายสุรชัย ทินกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
56บ้านนาเมย  นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านโคกหัวภู  นายวสวัตติ์ พงศ์สิทธิจำรูญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านห้วยน้ำเย็น  นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านโนนสวรรค์  นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60เตชะไพบูลย์ 1  นายถาวร พิมพ์นนท์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านน้ำเป  นายธานี อยู่งาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านโปร่งสำราญ  นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ 100.00100.000.000.0010.000.0050.000.00100.00100.0050.000.00100.00100.0010.000.0050.000.000.000.00
63บ้านสามัคคีชัย  นายขวัญชัย ชาตินิล 100.00100.0040.00100.0045.00100.0030.00100.0068.00100.000.000.000.000.0020.00100.000.000.000.000.00
64บ้านตาลชุม  นายวิระชัย เบญจมาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
65บ้านนายาง  นายชาญชัย ไชยคำภา 100.00100.0080.000.0075.000.0031.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.0067.000.00
66บ้านนาชุมช้าง  นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านหนองแก้ว  นายอภิสมัย โพธิ์บาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านหนองคอน  นายอรรถพร เจริญสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านโพนแพง  นายรวี วสันต์ 100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70สนธิราษฎร์บำรุง  นายวีระ พินานิช 100.00100.0040.000.00100.00100.0060.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71อนุบาลนิคมเปงจาน  นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านดอนเหมือด  นางสาวละอองดาว กองวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านต้อน  นายอุดมสิน คำมุงคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74นิคมเจริญชัย  นายคะนอง คำสิทธิ์ 70.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75สุทธสิริโสภา  นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านนาทับไฮ  นายโกศล ศรีมังคละ 100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.000.00100.00100.000.000.00
77บ้านนาคำมูลชมภูพร  นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา 87.000.000.000.000.000.000.000.0087.000.00100.00100.00100.00100.0012.000.0077.000.000.000.00
78บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร  นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา 0.000.000.000.000.000.000.000.0083.000.0079.000.0086.000.000.000.0086.000.000.000.00
79รุจีจินตกานนท์  นายชาตรี อุ่นเรือน 100.00100.000.000.0026.000.00100.00100.0086.000.0050.000.0033.000.0090.000.00100.00100.000.000.00
80บ้านดงดาล  นายเอกศักดิ์ แสนวัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านพระบาทนาหงส์  นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
82บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง  นายโกศล ศรีมังคละ 100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านนาสิงห์  นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา 93.00100.0033.00100.0022.00100.0066.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0032.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านหนองเค็ม  นายฟ้าจรัส โพธิจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85เฝ้าไร่วิทยา  นายนิยม ดงงาม 100.00100.0040.0080.0020.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านจับไม้  นายเทียนชัย พลรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87รสลินคัคณางค์  นายอุนาจ กองธรรม 100.00100.0040.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.000.000.00
88เพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต  นายธงชัย ภูชมศรี 100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านหนองหลวง  นายเสริม นาหนอง 90.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.000.000.00
90บ้านแบง  นายไกรสร พิมพ์ประชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91ป่าไม้อุทิศ ๘  นายศาสตรา ทับชา 100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์  นายไพวรรณ คำดี 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
93บ้านกุดแคนโนนมันปลา  นายพงษ์พิทยา มาตรา 100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านหนองบัวเงิน  นายนุกูล เข่งดี 0.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95อนุบาลหนองควาย  นายอุดม หวังหมู่กลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านหนองวัวชุม  นายปรีชา อาจหาญ 100.00100.0067.000.0056.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00
97บ้านโพนทอง  นายพงษ์ประยูร พิสัยพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านท่าคำบง  นายโสภณ จันทวงศ์ 100.00100.0050.000.0058.000.0050.000.0067.000.0067.000.0067.000.0016.000.0067.000.000.000.00
99บ้านนาฮำ  นายอาชว์ บุตรวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านหนองยาง  นายสมบัติ นามขัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก  นายปรีชา อาจหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านนาดี  นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา 100.00100.000.000.000.000.0050.000.0083.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103เวทีราษฎร์บำรุง  นายรังสิต ทรงเย็น 89.000.0090.000.0096.000.0081.000.00100.00100.00100.00100.0086.000.0071.000.00100.00100.000.000.00
104บ้านโนนสะอาด  นายปกครอง ธานัง 100.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
105บ้านคำโคนสว่าง  นางมุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย์ 80.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน