ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.หนองคาย เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอภิชัย ทำมาน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อนุบาลอรุณรังษี  นายปิยะพงษ์ คนยง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2เนินพระเนาว์วิทยา  นายสุรังศรี ดวงบุญมี 100.00100.0099.000.00100.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3ธนากรสงเคราะห์  นายเจริญ สอนคำหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4อนุบาลหนองคาย  นายกฤศภณ หล้าวงศา 80.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านคุยนางขาว  นายสมพงษ์ วงละคร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านหนองเดิ่น  นางอมรรัตน์ แย้มศรีสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านโคกแมงเงา  นายชูเชิด เจียมศร 100.00100.0050.0075.00100.00100.0050.0083.000.000.000.00100.000.00100.0025.000.000.00100.000.000.00
8จอมมณี  นางชุลีพร หาญเชิงชัย ยังไม่กรอกข้อมูล
9อักษรอดุลวิทยา  นายอัครชาติ เชื้อเวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านเมืองหมี(พรหมวิทยา)  นายสังคม หินกาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านพร้าวเหนือ  นายอำนาจ ดรศรีจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านหนองแจ้ง  นายยรรยงค์ สุดตาสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13ชุมชนบ้านปะโค  นายสุริยา ไสยลาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14ครุราษฎร์รังสรรค์  นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านเวียงคุก  นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านโคกป่าฝาง  นายอดิศักดิ์ ทิพกรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านหนองบ่อ  นายเทียนชัย พลรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านเมืองบาง  นายเอลวิส โคตรชมภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านนาคลอง  นายเบญจพล สุภาจิน 80.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.000.000.00
20บ้านวังยาง  นางสาวนิภาพร ดีมาก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21หาดคำบอนวัฒนา  นายณเรศ ดาวแก้ว 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
22บ้านเบิดวิทยา  นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์  นายอาทิตย์ ลุนสำโรง 97.00100.0093.00100.0086.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0068.00100.00100.00100.000.000.00
24หนองแดงสร้างประทายพัฒนา  นายทรงวุฒิ ดวงแก้ว 90.00100.0098.00100.00100.00100.0098.00100.0099.00100.0098.00100.0099.00100.0097.00100.00100.00100.000.00100.00
25บ้านหนาด(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายจรัส นามบุปผา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26จันทราราม  นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ 30.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.000.000.00
27บ้านดงเจริญ  นายคำพอง พุทธวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28ชุมชนบ้านพวก  นายนิติพล ทิพยสุทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0072.00100.0062.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านเดื่อใต้  นายอบชัย เวียนวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหมากก่องฝายแตก  นายประคอง โคตะวงษ์ 0.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
31หินโงมวิทยา  นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32สีกายวิทยาคม  นางอัญชัญ ศรีสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านพร้าวใต้เจริฐสุข  นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านบงวิทยา  นายศรัณย์พงศ์ วิบูลย์กุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านจอมแจ้ง  นายนิติพล ทิพยสุทธิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36หัวหาดวิทยา  นายสามารถ โสภาเวทย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37ราชประชานุเคราะห์ 14  ว่าที่ พ.ต.สมภูมิ รวิวรรณ 45.00100.0045.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0054.00100.0052.00100.0054.00100.0050.00100.000.000.00
38นาฮีนุเคราะห์  นายนิมิตร วิชิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
39ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา  นายวันชัย ธรรมวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.0080.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
40บ้านโคกสำราญ  นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา  นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านหนองหมื่น  นายถาวร พุฒเขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43ดงเว้นดงเจริญวิทยา  นายธงชัย นิลสุวรรณ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44ดาวเรืองสมสะอาด  ว่าที่พันตรีจักรพงษ์ กองภา 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านสร้างพอก  นางผกาพันธ์ ผาเจริญ 62.00100.00100.00100.0078.00100.0078.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านสวยหลง  นายอิสระ พรมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47โพนสว่างป่าตองวิทยา  นายวิสิฐ รัตนะคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านนาอ่างสร้างอ่าง  นายอิสระ พรมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49วัดพระธาตุบังพวน  นายคำจันทร์ ศรีเดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50ราษฎร์นุเคราะห์  นายบุญส่ง เหล็กสัก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)  นายเอนก จันทรเสนี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52โคกคำทุ่งสว่างวิทยา  นายวีรชน ภานุรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา  นายบรรจงศักดิ์ พินธะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54หนองผือวิทยาคม  นายสัญญา เบ้าธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านโคกก่อง  เกษียณอายุราชการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา  นายชนะ อัคราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57ชุมชนบ้านถ่อน  นายเพ็ชรมณี โคตรชมภู 86.00100.0060.00100.0086.00100.0076.00100.0060.00100.00100.00100.0092.00100.0072.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านนาน้ำพาย  นายสุขสันติ์ จันทรสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านหนองนาง  นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษา 50.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านนาดง  นายเยี่ยมศักดิ์ พรมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านดงนาคำ  นายอดุลย์ คำจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62ราษฎร์สามัคคี  นายรังษี สุวรรณไตร 80.000.0098.000.0098.000.00100.00100.0098.000.0098.000.0098.000.0098.000.0098.000.000.000.00
63โพนศิลางามวิทยา  นายคมสัน โคตรชมภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านเดื่อ  นายอุย วงศ์ไชยา 100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านน้อย  นางอัศราวรรณ บุญอยู่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66โกมลวิทยาคาร  นายมานิจ โยคิน 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
67อนุบาลดารณีท่าบ่อ  นายดุสิต เหมือนบุดดี 47.00100.0050.00100.0049.00100.0080.00100.0075.00100.0085.00100.0090.00100.0078.00100.0080.00100.000.000.00
68ชุมชนบ้านโพนสา  นายสุวิช อุณาสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านท่ามะเฟือง  นายประยงค์ โคตรชมภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
70บ้านนาช้างน้ำ  นายกิตติ จำปีพรหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านเทวีดอนขม  นายสนิท เหมือนบุดดี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0090.00100.00100.000.000.00
72บ้านว่าน  นายเฉลิมพล ใยนนท์ 100.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
73บ้านแสนสุข  นายอานนท์ ถิ่นภูเขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านกองนาง  นายรังษี สุวรรณไตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
75บ้านปากมาง  นายตุ๋ย นามวงศา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
76บ้านหงส์ทองสามขา  นายประสิทธิ์ คงเดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77ป่าสักวิทยา  นายสมบูรณ์ สุบิน 100.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านนาบง  นายคูณ โคตะมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านน้ำโมง  นายรณชัย มีชัยนาม 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านทุ่มฝาง  นายนิวัฒน์ นามสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านอุ่มเย็น  นายสาคร หอทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82ร่วมมิตรวิทยา  นายคำดี จันทะเกษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านโพนพระ  นายสมคิด โพธิ์จุมพล 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
84บ้านโคกคอน  นายธีรวัฒน์ ดีเลิศ 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านหนองผือ  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองแวง  นายเสวต พินธะ 50.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านท่าสำราญ  นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
88บ้านเป้า  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89คุรุศิษย์วิทยา  นายดีเด่น ชัยชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
90บ้านกวดโคกสว่าง  นายสฤษดิ์ ใจหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านศรีเชียงใหม่  นายเจริญศักดิ์ บุญดี 100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92อนุบาลศรีเชียงใหม่  นายสายันต์ มูลทาทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75  นายวารสาร เมืองพวน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94โนนสง่าหนองแวงวิทยา  นายประเวทย์ งามวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านหัวทราย  นายพุทธชัย ใจชื่น 0.00100.0063.00100.00100.00100.0012.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านพานพร้าว  นายมนัส วระรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
97บ้านป่าสัก  นางสุทธอร จันทร์ทองศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98ดอนก่อโนนสวรรค์  นายพงษ์วุฒิ บุญมานาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านไทยสามัคคี  นายสนธยา เพ็งนิล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100หนองปลาปากจำปาทอง  นางเพชรา พิมพ์ศรี 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านขุมคำ  นายวันเฉลิม ไชยยงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านนาโพธิ์  นายประเสริฐ อันภักดี 100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
103บ้านดงบัง  นางฐิติมา อภิญญากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านเสียว  นายนาวิน ศรีริบาล 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0074.00100.00100.00100.000.00100.00
105ชุมชนบ้านหม้อ  นายนพพร จันทะราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านท่ากฐิน  นายเชษฐา ทิพยโสต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)  นางวันวิสา กองแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108พัฒนาคำแก้ว  นายบุญมา กงพลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา  นายชนะรัตน์ บุญทวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านถิ่นทอนเหนือ  นายมงคล ผิวผ่อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านวังน้ำมอก  นายฉลองชัย อินทขีณี 100.00100.0020.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4  นายธวัชชัย กองศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านสังกะลีนาขาม  นายประจักษ์ บุตรดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
114บ้านโสกกล้า  นายวุฒิไกร เจริญศิลป์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0064.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.000.000.00
115อนุบาลสังคม  นายสุริธรรม แก่นพรหม 0.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
116บ้านแก้งใหม่  นางรุจี กิตติพระวงศ์ 100.00100.0097.00100.0090.00100.0074.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านนาโคก  นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านปากโสม  นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านผาตั้ง  นายรณชัย มีชัยนาม 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
120บ้านห้วยไซงัว  นายอภิชัย มิตะนุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านดงต้อง  นายพินิจ เหลืองอิงคสุต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง  นายประจักษ์ บุตรดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
123บ้านตาดเสริม  นายประจักร์ สีปุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
124บ้านม่วง  นายประจักร์ สีปุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
125บ้านหนอง  นายวิศรุต สมบัติบุญสวน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านวังมน  นายประจักร์ สีปุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
127บ้านนางิ้ว  นายวสุชาติ วงษ์คำหาญ 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย  นายดุสิต สระประทุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านเทา-นาบอน  นายสุวิทย์ คำสอนทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านม่วงน้ำไพร  นางรุจี กิตตพระวงศ์ 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
131บ้านเทพประทับ  นายสมชัย การมาโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านฟ้าประทาน  นายวุฒิกรณ์ รัตนบัลลังค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19  นายจินดา อุปฮาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านโพนสวรรค์  นายนคร เกตุพล 100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135สระใครไชยานุเคราะห์  นายสงกรานต์ เนตรภักดี 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
136บ้านหนองบัวเงิน  นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์ 100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
137อนุบาลบ้านคอกช้าง  นายสมบุญ พุทธวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านเหมือดแอ่  นายสมพร โสดาวิชิต 90.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139สมสะอาดดงมุขวิทยา  นายสมบัติ เทพวรรณ์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.0060.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านนากอ  นายเลิศศักดิ์ อรรคมีจิตต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านฝางวิทยา  นายพงศกร ทองจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์  นายสมคิด หารินไสล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก  นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร 100.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์  นายไกรพ พิสัยสวัสดิ์ 100.00100.0048.00100.0072.00100.0088.00100.0078.00100.00100.00100.0064.00100.0053.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านโนนแดง  นายเสน่ห์ สุวิธรรมา 80.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
146บ้านหนองบัววิทยา  นายวิทยา บุรณะสุทธิ์ 85.00100.0079.00100.0089.00100.0077.00100.0083.00100.0083.00100.0083.00100.0080.00100.0083.00100.000.000.00
147บ้านสมสนุกดงหนองบอน  นายบุญทัน แสงคาร์ 90.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
148ฉันทนาวัณรถ  นายวันชัย อารีราษฎร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านตอแก  นายเกษม บัวป้อม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านโพธิ์ตาก  นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี 100.00100.0017.00100.0033.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านสาวแล  นายวันชัย กองทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านโพนทอง  นายสนิท ศรีระษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153อนุบาลดอนไผ่  นายมหันต์ เวทไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านไร่  นายอารมณ์ ศรีแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านศูนย์กลาง  นายสงวน หีบแก้ว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านน้ำทอน  นางสาวแจ่มนภา รัตนติสร้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157อาโอยาม่า 2  นายสามารถ ดวงคำน้อย 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.0060.00100.000.000.00
158อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก  นายสามารถ ดวงคำน้อย ยังไม่กรอกข้อมูล
159บ้านดอนขนุนพัฒนา  นายพงษ์เทพ กลางวิชัย 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.000.000.000.000.000.00100.000.000.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน