ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 19  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1เลยพิทยาคม  นายธวัช มูลเมือง 0.000.0070.00100.0050.000.0050.000.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0090.00100.000.000.00
2เลยอนุกูลวิทยา  นายวิชัย ปุรัน 0.000.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3นาอ้อวิทยา  นางอาภารัตน์ ราชพัฒน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4น้ำสวยพิทยาสรรพ์  นาธราภพ วีระประทีป 0.000.00100.00100.0079.000.0077.000.0097.000.0091.000.00100.00100.0071.000.0086.000.000.000.00
5นาด้วงวิทยา  นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6เชียงคาน  นายสุเมธ ปานะถึก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7เขาแก้ววิทยาสรรพ์  นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8ธาตุพิทยาคม  นายระบอบ พลมุข 0.000.00100.00100.00100.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  - 0.000.000.00100.0040.00100.00100.00100.0070.00100.000.00100.000.000.0050.00100.000.000.000.000.00
10ปากชมวิทยา  นางวรากร มังบู่แว่น 0.000.0064.000.00100.00100.0062.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11เชียงกลมวิทยา  นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12คอนสาวิทยา  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13ศรีสองรักษ์วิทยา  นายอภิพันธ์ จันทศร 0.000.0060.00100.0030.00100.0040.00100.0020.00100.0010.00100.0050.00100.0040.00100.0010.00100.000.000.00
14วังโพนงามวิทยา  นายพยุง โพธิ์ชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15พระแก้วอาสาวิทยา  ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16นาแห้ววิทยา  นายจิตติศักดิ์ นามวงษา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
17ภูเรือวิทยา  นายรังสรรค์ ศึกรักษา 0.000.0038.0092.0064.0092.0055.0096.0047.00100.000.00100.00100.00100.0066.0066.000.00100.000.000.00
18ท่าลี่วิทยา  นายถวิล คนฉลาด 0.000.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19ศรีสงครามวิทยา  นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ 0.000.00100.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.0062.00100.0082.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20วังทรายขาววิทยา  นายดิเรก ศรีโยธา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21เขาหลวงวิทยา  นางอิสริยา พจนธารี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22เซไลวิทยาคม  นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23ผาน้อยวิทยาคม  นายราชันต์ ทิพยโสต 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24เลยสว่างวิทยาคม  นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอย 0.000.0097.000.0060.000.0065.000.0090.000.0087.000.0066.000.0069.000.0085.000.000.000.00
25ภูกระดึงวิทยาคม  นายอิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ 0.000.00100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26ภูหลวงวิทยา  บัญชา ศรีสวัสดิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0091.00100.0096.00100.0086.00100.000.00100.00100.00100.0046.00100.000.000.00
27สันติวิทยาสรรพ์  นายกมล เสนานุช 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28เอราวัณวิทยาคม  นายประทัด ผาลี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
29ผาอินทร์แปลงวิทยา  นายวิมล แพงโคตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30ผาสามยอดวิทยาคม  นายสวาท นาคเสน 0.000.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31หนองหินวิทยาคม  นายอนุชา ศิลาเกษ 0.000.000.000.0010.000.0050.000.0060.000.0060.000.0060.000.0020.000.0060.000.000.000.00
32หนองบัวพิทยาคาร  นายสนิท วงศ์แสนตา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านขามพิทยาคม  นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ 0.000.00100.00100.0090.00100.000.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.0080.00100.0060.00100.000.000.00
34หนองสวรรค์วิทยาคาร  นายสุขเกษม พาพินิจ 0.000.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
35เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู  นางวิมล ปานะถึก 0.000.000.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
36คำแสนวิทยาสรรค์  ว่าที่พันตรี ดร. ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37กุดดินจี่พิทยาคม  นางนิรามัย พลสนอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38ฝั่งแดงวิทยาสรรค์  นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39โนนสังวิทยาคาร  นายรณภพ ลิสุวรรณ 0.000.00100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
40โนนเมืองวิทยาคาร  นายสำเนา เทียมดวงแข 0.000.0075.00100.0090.00100.0080.00100.0060.00100.0085.00100.0070.00100.0050.00100.0095.00100.000.000.00
41กุดดู่พิทยาคม  นายบุญมา ภูเงิน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42หนองเรือพิทยาคม  นายชาตรี วงเวียน 0.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
43ศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายเล็ก ขมิ้นเขียว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44ยางหล่อวิทยาคาร  นายธารา พิลาแสง 0.000.00100.00100.0080.000.0075.000.0050.000.0075.000.00100.00100.0090.000.0080.000.000.000.00
45กุงแก้ววิทยาคาร  นายประเวชย์ ประวันรัตน์ 0.000.00100.00100.0097.000.00100.00100.0096.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46นากอกวิทยาคาร  นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47กุดสะเทียนวิทยาคาร  นายกิตติชัย การโสภา 0.000.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  นายรังสรรค์ ศึกรักษา 0.000.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
49ดงมะไฟวิทยาคม  นายกิตติภูมิ กำหอม 0.000.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.0040.00100.0030.00100.0050.00100.0040.00100.000.000.00
50ภูซางใหญ่วิทยาคม  นายเฉลิมพล ชนะพาล 0.000.00100.00100.00100.00100.0085.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51นาวังศึกษาวิช  นายสุขเกษม พาพินิจ 0.000.00100.00100.0095.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.000.000.00
52นาแกวิทยา  นายจำเนียร มัตกิต 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน