ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.เลย เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพลชัย ชุมปัญญา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านปากปวน  นายอำนาจ ดอนอ่อนเบ้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านบุ่งตาข่าย  นายแหลมทอง หามณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3ชุมชนวังสะพุง  นายศักดา พุทซาคำ 0.000.0050.00100.0080.00100.000.000.00100.00100.000.000.0085.00100.0010.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านกุดโง้งวังเดื่อ  นายมีชัย โสกันทัต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5ชุมชนบ้านทรายขาว  ว่าที่ร้อยตรีเสถียร พยุงตน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านนาแก  นายละเมย สิมมาสุด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านนาวัว  นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านโพนงาม  นางภูสมญาศ์ สะใบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านบุ่งค้อ  นายสมพร ศรีนรจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านกกซ้อ  นายทวีศิลป์ ผิวบาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ  นางจงกิต บุตรเต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านโพนทอง  นายสมพร ศรีนรจันทร์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
13บ้านน้ำค้อ  นางสาวพิชญาภัค สายปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านวังแท่น  นางวนาไพร ยอดพุทธ 60.00100.0060.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0070.00100.000.000.0060.00100.0060.00100.000.000.00
15บ้านผาน้อย  นายวิโรจน์ หมอแสน 0.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านกุดแก  นายสุรสิทธิ์ จันทร์สะฮาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านโนน  นายวิจิตร สุพรม 100.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านโนนกกจาน  ว่าที่ร.ต. บุญเหลือ มุ่งต่อม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านนาซำแซง  นายสุวรรณ ขันคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านห้วยผุก  นายกิตติภณ ธารเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านนาหลวงยางเดี่ยว  นายศิลปกร น้อมในธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์  ว่าที่ ร.ต.มานิต พันธุ์โอภาส 0.000.0033.00100.0022.00100.0033.00100.0067.00100.000.000.00100.00100.0056.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านน้ำทบ  นายบุญสูง บุษบา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านแก่งหินกกสะทอน  นายนิคม ลีกระจ่าง 82.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ  นายยงยุทธ วงษ์จันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านโคกมน  นายสมพร ไชยแสง 0.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
27บ้านหนองขาม  นางธัญวลัย อุทาทิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านวังไหโนนสมบูรณ์  นายวิรัตน์ พันยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านหนองนอ  นายประยูร อุทธตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านโคกแฝก  นายเฉลิม เกษทองมา 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
31บ้านเหมืองแบ่ง  นายจันทร์ลอย สุรภีร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านขอนยาง  นายเกียติชัย ผุยมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านวังกกเดื่อ  นายธิติพัชร์ มาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านหนองปาดฟาน  นางปุณยวีร์ นาราษฎร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านป่าบง  นายบุญเลี้ยง สุวรรรสนธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านศรีอุบลพัฒนา  นายส่งพงศ์ บงแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านบึงสวรรค์  นายอุทัย คิดเข่ม 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านวังสะพุง  นายณสรวง ก้อนวิมล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านน้ำอ้อมเล้า  นายสิริพงษ์ นามวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านห้วยทรายคำ  นายพิกุล ศรีเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านกกเกลี้ยง  นางสาวสุพรพิศ คมขำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านโนนสว่าง  นายพิทยากร สุนทองห้าว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านนาอีเลิศ  นายอาคม โอชาอัมพวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านโคกขมิ้น  นายสมพงษ์ สุริยะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านดงน้อยโคกหนองแก  นายสาคร แก้วสาลาภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านหินเกิ้ง  นายฐปนัท แก้วเกษศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านลาด  นายยุทธพงศ์ แสนพันศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านกุดลันน้อยคีรี  สราวุธ ยอดพุทธ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม  นายก้องนเรนทร์ พลซา 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านซำนกจิบ  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านเล้า  นายสุภาพ จันทิหล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านกกบก  นายสาคร ภักมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านน้ำจันทร์  นายณรงค์ อินทรง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54เจียรวนนท์อุทิศ 4  นายประกิต สิงห์ทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหมากแข้งกกกอก  นายสมยศ ชนะชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน  นายเงิน บุตรดีมี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
57อนุบาลชุมชนภูกระดึง  นายอิสระ ไชยปราบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านทุ่งใหญ่  นายโยธิน สกุลเดช 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านหนองตูมท่ายาง  นายมงคลชัย วิชาธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)  นายสาโรจน์ เกื้อแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านนายาง  นางสาวภาวนา กาละพันธ์ 70.00100.0090.00100.0090.00100.0050.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านห้วยคะมะ  นายไสว พรมเวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านนาแปน  นายภัทรวรรธน์ ธนาสันติดิสรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านนาโก  นายมนต์ชัย ลีวงค์ศักดิ์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านนาน้อยแสนสุข  นายกรณพัฒน์ วงษ์รินยอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านอีเลิศ  นายเด่นพงษ์ พลฉวี 80.00100.0085.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
67บ้านวังยาง  นายอนุวัตร์ แสงวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านสงป่าเปลือย  นางสาวภาวนา กาละพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านพองหนีบ  นางสายชล เป๋าสูงเนิน 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70ชุมชนบ้านผานกเค้า  นายพิทยา แสงสว่าง 50.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0040.00100.0020.00100.000.000.00
71บ้านห้วยส้มใต้  นายธงชัย ศรีมันตะ 100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านช่องฝาง  - 0.00100.0040.00100.0030.00100.0050.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
73บ้านศรีรักษา  นายพานิช เครือสุข 80.00100.0075.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านวังลานวังทอง  นางเบญจมาภรณ์ จันนา 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านห้วยหมาก  นายคำพันธ์ พันตระกูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านผาสามยอด  นายธีระศักดิ์ โสนะชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านซำไฮ  นายสุรวุฒิ บุตรธนู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านห้วยส้ม  นายสมิง ไสยันต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านซำบ่าง  นายสรกฤช สิงห์งาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านผาฆ้อง  นางชุดานันท์ ภูมิกระจาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านตาดข่า  นายสุวัฒน์ ศรีจันทวงศ์ 100.00100.0095.00100.0098.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านห้วยไผ่  นายสมชาย เรืองแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18  นายบุญช่วย ธีรวิชกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านปวนพุ  นายศักดิ์สิทธิ์ ไพศาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านเหล่าใหญ่  นายขุนทอง เชื้อจีน 20.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
86บ้านหนองหมากแก้ว  นายวินัย ไชยราช 70.00100.0074.00100.0098.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0064.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านผาหวาย  นายสุรินทร์ แก้วบุตรดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านสวนห้อมผางาม  นายยุทธพงษ์ พรมดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านห้วยไผ่เหนือ  ว่าที่ ร.ท.ดิษฐ คำมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านห้วยเป้าเหนือ  นางปณิษฐา ไชยตาแสง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านภูทองลานมันหลัก 160  นายจีรัฐติกุล ชัยยันต์คูณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
92บ้านห้วยเดื่อน้อย  นายจักรภัทร จำปาอ่อน 100.00100.0090.00100.0099.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0099.00100.0095.00100.000.000.00
93ชุมชนหนองหิน  นายประสิทธิ์ ลุนใต้ 85.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านห้วยไผ่ใต้  นายอัครวัฒน์ รัววิชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง  นายอ่อนจันทร์ อินทมาตย์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านไร่ศรีอุบล  นายสมใจ โพธิ์ศรี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านร่องป่าไผ่  นายบุญสูง บุษบา 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98ชุมชนบ้านหนองคัน  นายกมลศักดิ์ ธาตุทาสี 100.00100.0091.00100.00100.00100.0057.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.0079.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านอุ่ม  นายสุทธินันท์ บุบผาดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านแก่งศรีภูมิ  นายสุวัฒน์ หอมสมบัติ 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
101บ้านนามูลตุ่น  นายลำเพียร นามกันยา 100.00100.0071.00100.0078.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
102บ้านห้วยสีเสียด  นายเตย แสงสุววณ 60.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านทรัพย์เจริญ  นายภูมิ พระรักษา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านนาดินดำ  นายบุญเรือง พันสอน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านสวนปอ  นายสหสุนา แดงน้อย 100.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106วังน้ำพุ  นางสาวสุชาดา เคหัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านหนองบัว  นายสมหมาย. สาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านหนองเขียดเกษตรศาสตร์อนุสรณ์  นายวิเชียร มินทะขัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านหนองอีเก้ง  นายจักรพงษ์ เครือหงษ์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านนาฝายนาโพธิ์  นายวิชาญ ชุมพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านไร่สุขสันต์  นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านโคกศรีเจริญ  นายโยธิน ผุยขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านเลยวังไสย์  นายธีระวุฒิ บุตรวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114เลยตาดโนนพัฒนา  นายอุทัย ปลีกล่ำ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านโนนปอแดง  นายอดิศร ทาเชาว์ 75.00100.0080.00100.0085.00100.0060.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านนาล้อม  นายภานุมาศ ขันทมูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านโนนกกข่า  นายกรณ์ ภัทรเมธาภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านห้วยไคร้  นายณัฐพล สอนเสริม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย  สิบเอกมงคล ศรนวล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านโนนภูทอง  นายประนอม ศรีโยธา 100.00100.0090.00100.0080.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านซำกกค้อ  นายสุพจน์ สุขสบาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านศรีวิไลท่าสวนยา  นายสามิตร พนมภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านซำไคร้  นายคะเนตร์ ทองประดิษฐ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านผาขาว  นายวรวิทย์ ศรีสุนทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านดงน้อย  นายศรีใส เอ่นลุน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านหัวฝาย  นายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านซำพร้าว  นายมนัสโชค นาราศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านเพิ่ม  นายดำเนิน ทองดี 100.00100.00100.00100.0066.00100.0077.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0076.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านแสนสุข  นายคณิศภูมิ ภูมิ่งศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านโคกผักหวาน  นายธนกฤต วชรมงคลสิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านโนนป่าซาง  นายทองบุ่น. จันทร์หอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านห้วยยาง  นายยุทธชัย. สุโกสิ 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133โนนสว่างโสกนกไก่นา  นายไพบูลย์ ดีสร้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134เจียรวนนท์อุทิศ 3  นางวันเพ็ญ ตันกสิกิจ 100.00100.0085.00100.0090.00100.00100.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0090.00100.0095.00100.000.000.00
135บ้านห้วยกาบเปลือย  นายวิทยา แก้วทา 0.000.0080.00100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านห้วยเดื่อเหนือ  นางสาวรัติยา ธรรมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านพวยเด้งสันติสุข  นายนิวัฒน์ชัย ป้านภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านหนองตานา  นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านนาตาดสมสะอาด  นายเดช ดอนจันทร์โครต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านหนองแต้หนองโก  นายพิชาติ ไชยวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ  นายอดุลย์ สาวิยะ 10.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0095.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
142บ้านหัวขัว  นายโยชน์ ใต้ชัยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านนาเหมือดแอ่  นายสมพร อินทรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านวังม่วง  นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านโป่งศรีโทน  นางอุไรวรรณ สุรภีร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านวังเลาหัวฝาย  นายขวัญชัย บัวโคกรัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านหนองใหญ่  นายดวงใจ สิงห์พันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านเอราวัณ  นายอนุกูล ศรีสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149ผานาง-ผาเกิ้ง  นายเด่นชัย ชาวตุ้ม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
150โคกสง่า  นายเทวา โฮงคำอุตย์ 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านห้วยป่าน  นายภิญโญ ทองอิน 0.000.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านหนองตูม  นางวิจิตรา สำแดงไชย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
153บ้านโนนสวรรค์  นางสิริสมถวิล สิทธิสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านนาอุดม  นายสุพล มานาม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านซำม่วง  นายสุพรรณ กล้าหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านซำบุ่น  นางสาวสุภารัตน์ คงสิม 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านนาอ่างคำ  นางจุฑามาศ ทองอ่อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านผาสามยอด  นางอัจฉรา จันทะอุเม่า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านผาสะนา  นายโยชน์ ใต้ชัยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน