ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.เลย เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายรอง ปัญสังกา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร  นายสุรชัย แสนประสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านก้างปลา  นายพลไชย พลเพชร 95.00100.0095.00100.0095.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านนาบอน  นายวิซาญ แสนพันธ์ศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านน้ำภู  นายภูวดล อัศวรัตนกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านท่าข้ามโพนสว่าง  นายกีรติ คำอ่อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านหัวฝาย  นายโกวิทย์ พรหมหาราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7อนุบาลเลย  นายเดช ปาจรียานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านแหล่งควาย  นายสุบรรณ ธรรมกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9ชุมชนบ้านนาอ้อ  นายชาญยุทธ์ โสกัณทัต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านนาโคก  นางสาวอรุณี ราชพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านท่ามะนาว  นายโยธิน จันทร์สว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านปากหมาก  นายเหลาทอง ศรีวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านท่าบุ่ง  นายเหลาทอง ศรีวิเศษ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านวังโป่งท่าวังแคน  นายเริงฤทธิ์ แสงคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
15บ้านโพน  นายนิพนธ์ แสนนางชน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านนาโป่ง  นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านขอนแก่นหนองบอน  นายศิริพงษ์ พิมพ์สุภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านติ้วน้อย  นายเล็ก กันทะวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านห้วยโตก  นายวิฑูรย์ สุระอุดร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านกกชุมแสง  นายยศ กุมพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านป่าข้าวหลาม  นายสุชาติ อาจศัตรู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านนาดินดำ  นายสมเชาว์ แก้ววงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านหนองหญ้าไซ  นายกิตติศักดิ์ ผาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านห้วยม่วง  นายชาญชัย สิงห์สุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
25บ้านหนองนาทราย  นายเกรียงศักดิ์ ทองสุทธิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านทรัพย์มงคล  นายสุบรรณ ธรรมกุล 100.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านไร่ทาม  นายสุเกียรติ สุจิมงคล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านหนองผำ  นายธงชัย เหง้าวิชัย 0.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านเพียซำพุวิทยา  นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านสูบ  นายศํกดา สมานฉันท์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านวังแคน  นายสมัย วันนา 80.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านหนองดอกบัว  นางญาณิศา อยู่งาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านสะอาดลายเหนือ  นายพงศ์ณภัทร บุญโสม 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34เมืองเลย  นายประวิทย์ น้อยบัวทอง 0.000.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
35มโนบุเรศรบำรุงการ  นายมงคล ชูทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านกอไร่ใหญ่  นายพงษ์ศักดิ์ ทุมสงคราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านห้วยลวงไซ  นายประสงค์ สมอออน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านห้วยสีเสียด  นายสุริยา หงษ์เวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านโพนป่าแดง  นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านกกทอง  นายสุพจน์ นาเลาห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านเสี้ยว  นางศิวยา รักคง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านห้วยกระทิง  นายสุเทศ นาคะรังษี 95.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
43บ้านน้ำคิว  นายมานพ น้อยบัวทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านภูสวรรค์  นายถาวร คำพีระ 100.00100.0086.00100.00100.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านสวนกล้วย  นางศิวยา รักคง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านกกดู่  นายสุธน สุพรมอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านนาแขม  ดร.กิติศักดิ์ เสนานุช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านวังยาว  นายนพรัตน์ ศรีจำนงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านห้วยทราย  นายถนอม กุลจณีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านห้วยหวาย  นายภูพงค์ พรมภักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านโป่ง  นายปรัชญ์ ทองวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านท่าเปิบ  นางวาสนา อาษาศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านโป่งป่าติ้ว  นางคำหล้า จันทะมอญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านส้าน  นายประสิทธิ์ ศรียากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
55บ้านไผ่โทน  นายพิษณุ อุตสาหะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านห้วยเหล็ก  นายจรัญ บุตรดีไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านตูบโกบ  นายไพฑูรย์ จันทรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านลาดค้อ  นายอาทิตย์ กิจโป้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านกำพี้  นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
60อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"  นายสมชาย คำพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"  นายอดิศักดิ์ มีบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านคกมาด  นายสมเชาว์ แก้ววงษา 100.00100.0022.00100.0021.00100.0050.00100.0025.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
63บ้านบุฮม  นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านคกเลา  นางสุพรรณี กุลภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65ห้วยซวกคกเลาใต้  นายสฤษติ์ กุลภา 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
66บ้านอุมุง  นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านผาแบ่น  นายเชษฐา แสงรัตน์ 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านโนนสว่าง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69ชุมชนบ้านนาบอน  นายทองใบ แก้วกัลยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านโพน  นายอโศก ใจทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านใหม่  นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านแก่งมี้  นายสัญจอห์ณ ราชมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านนาซ่าว  นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร  นายประยงค์ วงษ์ดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านนาป่าหนาด  นายเริงศักดิ์ ปางชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านตาดซ้อ  นายณภัทร แก้วแจ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านท่าบม  นายสุนทร ราชโยธา 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
78บ้านนาเบน  นายอดิเทพ ทาเชาว์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141  นางศิวารัตน์ วรินทรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)  นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านธาตุวิทยา  นายไพโรจน์ สิงห์คำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์  นายภมร สีลารักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านห้วยพอด  นายแสงทอง ธนะสูตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านผาพอด  นางสุจิตรา ไชโยแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านสงเปือย  นายสุพล แก้ววงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านผากลางดง  นายวรรัตน์ บุตรธรรม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
87เพียงหลวง 18  นายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.0080.00100.000.000.000.000.00
88บ้านน้ำพร  นายทวีศักดิ์ ขันติยะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านกลาง  นายสะท้าน สาลาสุตา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านท่าดีหมี  นายสุรชาติ จันปัดถา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
91ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา  นายโชคชัย แร่นาค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านคกงิ้ว  นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0033.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59  นายเกษม ไชยศรี 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านหินตั้ง  พลฯสมัครนิยม ศรีสถาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านแสนสำราญ  นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านหาดทรายขาวผามุม  นายประวิทย์ ตันทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านสาระแพ  นางสุทัศน์ ชัยเภรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านหัวแก่ง  นายพูนนิวัฒน์ สิมสวัสดิ์ 0.000.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านท่าลี่  นายสมัย พวงกันยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านโคกใหญ่  นายทองอินทร์ อุบลชัย 30.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.000.000.00
101บ้านร่องไผ่  นางสมิหรา สาริกา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านบวกอ่าง  นางเยาวเรศ ศรีราคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านเมี่ยง  นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านห้วยด้าย  นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านยาง  นายนิคสัน ทองทิพย์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านวังขาม  ว่าที่ ร้อยตรีสุธรรม ดงหลวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านห้วยไค้  นายวินัย ศรีศุภฤกษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.0050.00100.000.000.000.000.00
108บ้านน้ำกระโทม  นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านน้ำมี  นายสุบัน ประทุมทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านหนองบง  นายนิรุจน์ พักกระโทก 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111ชุมชนบ้านอาฮี  นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านน้ำพาน  นางกมนพรรธน์ ชวกิจจ์โคทาลิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านหนองปกติ  นายกัมพล อากรตน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านห้วยคัง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านวังเป่ง  นางกฤษดา ดีวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านแก่งม่วง  นายเดชา สุทาธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านห้วยเดื่อ  นายภาคภูมิ นอแสงศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118ชุมชนบ้านปากห้วย  นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านขอนแก่น  นายสุรศักดิ์ ทิพย์อาสน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านนากระเซ็ง  นางเฉลิมพร ราศรีชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านหนองผือ  นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร 0.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
122บ้านหาดพระ  นายวัฒนะ โยธาคำมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านน้ำแคม  นายคณิต ธาราวดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านปากยาง  นายตระกูล ธัญญารักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125ชุมชนบ้านปากชม  นายอภิวัฒน์ มาดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านนาค้อ  นายสมบัติ ยศปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านหาดเบี้ย  นายไพรวรรณีย์ สีดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านคกไผ่  นายเผด็จ ผาหอมสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน  นายสมนึก ดีสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านหาดคัมภีร์  นายสมาน นาวาสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  นายสามารถ วาทะนรพันธ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านนาโม้  นายสมชาย ระติเดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านคกเว้า  นางสุพรรณี กุลภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านห้วยขอบห้วยเหียม  นายอุทัย บัวแสงเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135ชุมชนบ้านเชียงกลม  นายประจักษ์ ราชภักดี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
136บ้านปางคอม  นาสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านโพนทอง  นายสุริยันต์ จันทร์สว่าง 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านคอนสา  นายธราภพ วีระประทีป 100.00100.0017.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านห้วยนา  ว่าที่ร้อยตรี เผด็จ ขนุนใหญ่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านแก่งปลาปก  นายสุนทร แดนดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านห้วยผักกูด  นายโกวิทย์ พรหมหาราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านห้วยบ่อซืน  นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0060.00100.0090.00100.000.000.00
143บ้านห้วยอาลัย  นายถาวร สืบผาง 100.00100.0086.00100.0088.00100.0063.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านวังผา  นายสุชาติ คำบุยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านเลิง  นายณภัทร แก้วแจ่ม 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านชมน้อย  นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ  นางรัชดา สืบผาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านสงาว  นายสมัคร วันทองสังข์ 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านปากเนียม  นายศิริ จันทะพล 0.000.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านปากปัด  นางสาวฐิติวรดา ปรีชาเชี่ยว 100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านห้วยพิชัย  นายไพฑูรย์ หงษ์แพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านห้วยหินขาว  นายเกรียงไกร กันสุทธิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153ชุมชนบ้านนาด้วง  นายสนธยา พันชะโก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านนาดอกคำ  นายนิคม ศรีเหลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านแก้วเมธี  นายนพดล ศรีขัดเค้า 100.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
156บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก  นายฉัตรชัย บุตรเวทย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157ชุมชนบ้านท่าสะอาด  นายพันธุ์เทพ ใจคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านท่าสวรรค์  นายเดช ปาจรียานนท์ 97.00100.0098.00100.00100.00100.0095.00100.0096.00100.00100.00100.0095.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านน้ำสวยภักดี  นางศิริลักษณ์ สุระอุดร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านโพนสว่างวังเย็น  นายอดิเรก ธิมะสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านห้วยตาด  นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน