ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 20  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมรกต กลัดสอาด
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อุดรพิทยานุกูล  นายสุจินต์ ขาวแก้ว 0.000.0040.00100.0060.00100.0040.00100.0050.00100.0040.00100.0030.00100.0060.00100.0040.00100.000.000.00
2สตรีราชินูทิศ  นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3ประจักษ์ศิลปาคาร  ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล 0.000.0090.0098.0090.00100.0095.00100.0099.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4นิคมสงเคราะห์วิทยา  นายศักดิ์ชัย พนารัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5อุดรธรรมานุสรณ์  นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ 0.000.0090.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
6โนนสูงพิทยาคาร  นายอานน รักการ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7อุดรพิชัยรักษ์พิทยา  ว่าที่ร.ต.บรรจง มูลตรีแก้ว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
8อุดรธานีพิทยาคม  นางสาวกุลสมบัติ หินซุย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี  นายอวยชัย ประกอบนัน 0.000.0095.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
10สามพร้าววิทยา  นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์ 0.000.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
11ธาตุโพนทองวิทยาคม  นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12อุดรพัฒนาการ  นางธิดาวรรณ นาคเสน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13อุดรพิทยานุกูล 2  นายปรมาณู มุกดาม่วง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14อุดรพัฒนศึกษา  สมบัติ เกิดเพชร 0.000.0083.0083.0083.00100.0083.0083.0083.00100.0083.0083.0083.00100.0083.00100.0083.00100.000.000.00
15เชียงพังพัฒนวิช  นายสนทยา เจริญพันธ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16ราชินูทิศ 2  นายศรายุทธ ธิศรีชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17กุดจับประชาสรรค์  นายอนันต์ มอโท 0.000.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.000.000.00
18ภูพานวิทยา  นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์ 0.000.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
19หนองวัวซอพิทยาคม  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
20หนองยางชุมพิทยาคม  นายอำนาจ บุตรสีน้อย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
21แสงอร่ามพิทยาคม  นายอดุลย์ สุปัญญา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22กุมภวาปี  นายวีระชัย สดสุชาติ 0.000.00100.00100.0050.0080.0050.0080.0080.00100.000.000.00100.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
23ห้วยเกิ้งพิทยาคาร  นายพิชิต บุญสาร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24สีออศิลปศาสตร์  นายชวา ป้องขวาเลา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25หนองแดงวิทโยดม  ว่าที่ร้อยตรีสุภฌา สุวรรณบุตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26เสอเพลอพิทยาคม  นายอิทธิพล วังคำแหง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27กุมภวาปีพิทยาสรรค์  นายวิศิษฎ์ อิสระดำรง 0.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
28โนนสะอาดพิทยาสรรค์  นางเนตรชนก ชมภูธร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29ทมนางามวิทยาคม  นางมนัสกมล ทองสมบัติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30หนองหานวิทยา  นายธวัช บรรเลงรมย์ 0.000.0052.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.0017.00100.0028.00100.0079.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านเชียงวิทยา  นายสมดุลย์ โฉมหาญ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32ทุ่งฝนวิทยาคาร  นายประเวศ ฤาชากุล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33ทุ่งฝนพัฒนศึกษา  นายสมศักดิ์ บริบาล 0.000.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
34ไชยวานวิทยา  นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน 0.000.00100.00100.0050.00100.0080.00100.0090.00100.0099.00100.000.000.0098.00100.00100.00100.000.000.00
35โพนสูงพัฒนศึกษา  นางเนตรชนก ชมภูธร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36ศรีธาตุพิทยาคม  นายธีระชัย นนพิภักดิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37ตาดทองพิทยาคม  นางชัชตะวัน สีเขียว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38วังสามหมอวิทยาคาร  นายอาวุธ ท้าวเนาว์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39นานกชุมวิทยาคม  นายสุริยันต์ บุญลือ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40คำยางพิทยา  นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ 0.000.00100.00100.0050.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านดุงวิทยา  นายชัยนาท พรมมาลุน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42ดงเย็นพิทยาคาร  นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายอาวุธ เคนแสนโคตร 0.000.000.000.0020.00100.0010.00100.0075.00100.0064.00100.0090.00100.0089.00100.00100.00100.000.000.00
44โนนสะอาดชุมแสงวิทยา  นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย 0.000.0078.00100.0046.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0055.00100.00100.00100.000.000.00
45ทรัพย์อุดมวิทยา  นายญวง ตู้จันโต 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง 0.000.0089.0089.0087.0087.0083.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.0096.00100.00100.000.000.00
47จำปาโมงวิทยาคาร  นายจำนง ศิลารินทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  นายสันทัศน์ หอมสมบัติ 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
49ภูพระบาทวิทยา  นายวราวุธ หาเคน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50น้ำโสมพิทยาคม  นายประสุข ศรีจันทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51สามัคคีพิทยาคาร  นายถนอม ไพรหลวง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52เพ็ญพิทยาคม  นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53สุมเส้าพิทยาคาร  นายสมเกียรติ รัตนจันทร์ 0.000.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
54จอมศรีพิทยาคาร  นายศิริวัฒน์ มงคล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55เชียงหวางพิทยาคาร  นายจัดสันต์ ภักดีศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56สร้างคอมวิทยา  นายชูชีพ ชำนาญเอื้อ 0.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57ยิ่งยวดพิทยานุกูล  นายกำธร หนูทอง 0.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58หนองแสงวิทยศึกษา  นายธนากร นครแก้ว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59ยูงทองพิทยาคม  นายสมาน ประวันโต 0.000.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0080.00100.0060.00100.000.000.00
60พิบูลย์รักษ์พิทยา  นายบรรจบ พรหมถาวร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
61กู่แก้ววิทยา  นายชัยนาท พรมมาลุน 0.000.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
62ประจักษ์ศิลปาคม  นายณฐพล ฉิมนันท์ 0.000.0090.00100.00100.00100.0070.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63สามพาดพิทยาคาร  นายธวัชชัย โสมาสวน 0.000.00100.00100.000.00100.0075.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน