ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวิทยา ประวะโข
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านนางัว  นายพรชัย นามวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านท่าโสม  นายสุนทร สุนสิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านนาจานโนนนาโพธิ์  นายอดุลย์ เถาวัลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านหัวช้าง  นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา  นายประชา โสดาวิชิต 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ  นางพิชญาภา คำทา 100.00100.00100.00100.0098.000.0098.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านนาเมืองไทย  นายวรวุฒิ ประสานศํกดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านโนนสมบูรณ์  นายนาวา สุขรมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
10บ้านน้ำทรง  นายสิทธิโชติ ไชยสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
11บ้านเทพประทาน  นายประดิษฐ อำไพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านหนองแวง  นางพวงเพชร ศรีบุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านน้ำซึม  นายสุพจน์ แข็งแรง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
14บ้านโคกสะอาด  นายขจรศักดิ์ จันทรวงศ์ 100.00100.0098.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านนาเก็น  นายสมาน ธนะแก้ว 100.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านสาครพัฒนา  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
17เตชะไพบูลย์ (2)  นายวิทยา หงษ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านหยวก  นายถาวร หาญสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านจำปาทอง  นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิต 100.00100.00100.00100.0090.00100.0010.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
20บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม  นายกฤชนนท์ แดงนา 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านทุ่งทอง  นางสาวดารุณี อัคเทพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านท่าลี่  นายทิวา หอมสวาสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
23บ้านน้ำปู่  นายวีระยุทธ เวียงสมุทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านเจริญสุข  นางวรรณนภา เจริญชนม์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
25บ้านสามัคคี  นายสุวิช ถาโคตร 70.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
26บ้านผากลางนา  นายสุวิช ถาโคตร 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านโชคเจริญ  นางอรุนณีย์ สวัสดิ์ชิตัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านสวัสดี  นายวิชัย อุทก 70.0090.0070.0090.0070.0090.0070.0090.0070.0090.0070.0080.0070.0080.0070.0080.0070.0080.000.000.00
29อนุบาลบ้านผือ  นายปัญญา อินทะวงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
30ชุมชนบ้านแวง  นายอาคม สีพิมพ์สอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
31บริบาลภูมิเขตต์  นายพุฒ วิชิตนนทการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านภูดิน  นายสมเกียรติ อุ่นท้าว 100.00100.0072.00100.0088.00100.0050.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านนารายณ์  นายอาณัติ ผิวสว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)  นายอาณัติ ผิวสว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
35บ้านนาคูณ  นางสาวนิภารัตน์ อินทนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
36บ้านดงหวายดงขวาง  นายเสน่ห์ บุญแสง 100.00100.00100.00100.0093.00100.0081.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านหนองนกเขียน  นางสาวพัทธนันท์ นนทมุติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
38หนองกุงวังแสง  นายบุญเลี้ยง วงษ์แก้ว 100.00100.00100.00100.0098.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.000.000.000.000.00
39บ้านโคกสีแก้ว  นางอรอุมา แก้วพล 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
40บ้านหายโศก  นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านธาตุประชานุกูล  นางกัลยา ผลธุระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
42บ้านนาคำ  นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านโนนอุดม  นางรัตนพร จันทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44คำบงเจริญสุข  นายนิยม อาษานาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านดงหมูชัยเจริญ  นายอัมพนธ์ ประพันธ์ 100.00100.0085.00100.0066.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
46บ้านนาล้อม  นายเปรม มีภูเวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านโนนสมบูรณ์  นายดรุณนิรุตน์ ศักดิ์อุบล 100.00100.0072.00100.0078.00100.0076.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.000.00100.00100.000.000.00
48บ้านสะคุวิทยา  นายเจริญชัย บรรเลงรมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49ยางโกนวิทย์  นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ 70.0075.0090.000.0095.00100.0080.000.00100.00100.0085.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.000.00
50บ้านโพธิ์  นายอิทธิพล พลพระจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51ราษฎร์จุฬาสามัคคี  นางสุภารัตน์ ศิริธร 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
52บ้านดงเย็นพัฒนา  นายศุภมัฏฐ์ ปราบพาลทัพพ์ 100.00100.0040.00100.0060.00100.0060.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านเขือน้ำ  นายวิสันต์ชัย เครือเนคร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านเทื่อม  นายดอม พรมทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหลุมข้าว  นายนิคม สมจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านค้อปัญญานุสรณ์  นายสุขอนันต์ ปักอินทรีย์ 100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
57บ้านนาสี  นายสุพรต ศิริธร 80.000.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านโนนสะอาด  นาวิชัย ชมภูมาตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านหนองหัวคู  นายคำพูน ศรีคราม 100.00100.0056.000.0044.000.0038.000.0037.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านกุดเม็ก  นายสมควร ภักดีวุฒิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านคูดงประชาสรรค์  นางอารมย์ นามดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านโพน  นายไพโรจน์ หมู่มาก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63โนนทองโนนหวาย  นายไพฑูรย์ มงคล 100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านโนนดู่  นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านโนนแดง  นายประดิษฐ์ กิ่งก้าน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66ดอนตาลดงบังวิทยา  นายธวัชชัย นามดี 100.00100.00100.00100.0097.00100.0076.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านนาเตย  นายปฏิภาณ ป้องนางไชย 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านเม็ก  นายรณฤทธิ์ พิมพิศาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านข้าวสาร  ดร.ชาญฃัย รัตนสุทธิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
70บ้านนางาม  นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0093.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0076.000.00100.00100.000.000.00
71ชุมชนสงเคราะห์  นายโสภณพรหมพลจร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านหินตั้ง  นายหัสดี อุทรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านหนองแวง  นายเทพศักดิ์ สนสุรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านแหลมทองพัฒนา  นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านหนองบอนเวียงชัย  นายชินวุธ จันนาหว้า 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
76บ้านนาไฮ  นายทินกร โครตโยธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
77กลางน้อยเหล่ามะแงว  นางอรอุมา จันทร์ศรีระมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
78บ้านวังสวย  นายประดิษฐ์ กิ่งก้าน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านโนนสว่าง  นายอุทิศ พิลาวัลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านขัวล้อ  นางสาวณัฐธิฌา พรหมแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
81บ้านจำปาโมง  นายวิชัย ชมภูมาตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านม่วง  นายสมาน รัตนสุทธิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านนาอ่าง  นายสายสินทร์ เงินดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านลาน  นางราตรี ภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
85บ้านติ้ว  นายสุวิทย์ ทองไวย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00
86บ้านหนองกบ  นายดำรง ไชยชนะ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
87เมืองพานบ้านโก่มวิทยา  ์นายประติพัตร์ นรสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
88บ้านใหม่  นายนวพล กุลธวัช 84.00100.0083.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89จอมศรีโคกก่องวิทยา  จ่าสิบตรีปรีชา คำเหมือน 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
90บ้านกาลึม  นายไสว พังคะบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
91บ้านแดง  นางฉวีวรรณ ทองไวย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
92บ้านผักบุ้ง  นายสมดี สมพวงภักดี 100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  นายเฉลิม มุ่งปั่นกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
94บ้านนางิ้ว  นางอังคณา ชาคำมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
95บ้านคำด้วง  นายคำมร หลอดแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านสระคลองพัฒนา  นายสุดใจ ละคร 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
97อุดรวัฒนานุสรณ์  นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์ 50.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.00
98บ้านตาดน้ำพุ  นายทองดี สรวงศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
99บ้านลาดหอคำ  นายไพโรจน์ หมู่มาก 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านนาหลวง  นายสุริยันต์ ฆารเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านขอนยูง  นายประภาส สีหบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านหนองฆ้องนาสีนวล  นายสอนชัย พรมประเสริฐ 100.00100.0083.00100.0067.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
103ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน  นายวิเชียร โทกุล 100.00100.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
104บ้านเหล่าตำแย  นางสาวกรีสุชา สิงห์วิสุทธิ์ 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านหนองกุงหนองเจริญ  นายกรกฏ ชัยวินิตย์ 100.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
106บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า  นางสาววรัญญา สำแดงชัย 99.00100.0096.00100.0093.00100.0056.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านลำภู  นายอัคคกิตติ์ ศรีพิมพ์สอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านถิ่น  นางฉวีวรรณ พาภักดี 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.000.0060.00100.00
109บ้านนาแคทุ่งขวาง  นายโพธิ์ชัย เจริญธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110ชุมชนบ้านสร้างแป้น  นายจรัญ เพียรโคกกรวด 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา  นายสว่าง คุณมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านเชียงเพ็ง  นายธนพล ศิริวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
113บ้านโนนทอง  นายสุขอนันต์ ปักอินทรีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
114บ้านหัวขัว  นายธรรมรัตน์ รุจิราทวีพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านข่า  นายอภัย เดโชโชติพิพัฒน์ 100.00100.0033.000.0032.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.008.000.00100.00100.000.000.00
116บ้านโสกแกคำเจริญ  นายสุพัฒน์ ชิณโน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านดงน้อย  นางนิลุบล ชุมแวงวาปี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านดงบัง  นายศุภภูมิ พลจางวาง 50.000.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
119บ้านดงธาตุ  นายวิสันต์ เกษแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านดงหวาย  นายสุรพล หริตกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
121บ้านหนองโนไชยวาน  นายกรกฎ เกษหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านกุดจับ  นายสมชาย นุ่มตูม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร  นายโพธิ์ชัย เจริญธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
124บ้านโนนม่วง  นางจรรยา เจริญธรรม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านโคกสว่าง  นายพูนลาภ นาคสุทธิ์ 100.00100.00100.00100.0080.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
126บ้านหนองสร้างไพร  นายประหยัด ขันภิบาล 0.000.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านโพธิ์โนนแดง  นายบรรเจิด พรศิริรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านกานต์สามัคคี  นางรพีพรรณ อินทนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านหันเทาผักกาดย่า  นายศตรัฐ พลมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130ปะโคสามัคคีวิทยา  นายกิตติศักดิ์ ละสิลา 0.000.0095.000.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
131โนนสูงวิทยา  นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์ 0.000.0080.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138  นายพินิจ หาโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านหนองทุ่ม  นายสำราญ มาตย์เทพ 85.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านโนนฐานะ  นายกฤตชัย สุริยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านสร้างก่อ  นายบรรทม แก้วอาษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
136โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา  นางอาทิมา สุขหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
137นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1  นายทิวากร คนสันต์ 80.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.000.000.00
138นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2  นายชัชวาล คงสมบัติ 80.00100.0085.00100.0080.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
139บ้านสว่างปากราง  นายอภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
140บ้านนาต้องนาสมนึก  นายพิศาล ผิวศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านวังเลาโสมสวรรค์  สิบตำรวจเอกธีรยุทธ พลแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
142บ้านเชียงดีกุดเชือม  นายสถาพร พิลาดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านท่าโปงทอง  นายสุนทร สายสมบูรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
144บ้านปากเจียงโนนทอง  นายอุดม โทนไทย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านนายูง  นายอนุชาติ ไชยศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146ชุมพลนาคลัง  นายบรรพต โพธิ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
147บ้านนาแค  นายสุรชัย จำปาฤทธิ์ 68.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านวังบง  นายสมชาย มีหาฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
149บ้านวังแข้  นายพงษ์เทพ มุธุตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)  จ่าสิบโทอนิวัติ บุพศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
151ชายแดนประชาสรรค์  นายอุดม พรมโท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านนาตูม  นายพิชิต พันทะสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
153บ้านนาคำน้อย  นายดำรง สิทธิบุญมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  นายประมวล นิลรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155อนุบาลบ้านก้องวิทยา  นายเข็มทอง ใจหาญ 0.00100.0097.00100.0081.0090.0081.0090.0093.00100.0095.00100.0021.000.0090.00100.0086.0092.000.000.00
156บ้านสมประสงค์  นายทวี ตันนารัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน