ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านนาโฮง  นายสุวัฒน์ ทรงศรี 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
2บ้านหนองไฮโนนสำราญ  นายประสงค์ รามวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3กำแมดคำเจริญ  นายเสรี พันธ์อินากูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4อนุบาลศรีสุทโธ  นายไตรภพ คำเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านนาจาน  นายสายัณห์ ศรีทุมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านฝาง  นายบุณย์ มีวิชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  นายอุดม สีจันเพรียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านดงค้าพัฒนา  นายสงวน รักษาเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9ศรีขวัญเมือง  นายอำนวย ศรีสุนาครัว 100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านอ้อมกอ  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านดงดารา  นายประหยัด หวังผล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านโนนสมบูรณ์  นายสำเร็จ พลพินิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ  นายสุรัชต์ ชาตะรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.0083.00100.00100.00100.0083.00100.0067.00100.0083.00100.000.000.00
14บ้านโคกคำไหล  นายวุฒิพร ประทุมพงษ์ 100.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
15ชุมชนดงเย็น  นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านป่าเป้า  นายสมคิด พลแพงขวา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านตาดโนนทองหลาง  นายโยธิน ภูมิเพ็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านโคกกลาง  นายบุญส่ง หอมกระชาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านสมวิไล  นายเต็ม ดีโนนงิ้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านโนนหอม  นายเด่นอุดม มังษาอุดม 42.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.0037.00100.0054.00100.0028.00100.0076.00100.0039.00100.000.000.00
21บ้านงิ้วมีชัย  นายสมชาย แก้วมาก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
22คำภูเงินโนนผักหวานวิทยา  นายสมศักดิ์ ปักกาโต รักษาการฯ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านทุ่ง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านชัย  นายปัดถา จารุจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านโนนงามอุดมวิทย์  นายนพดล มนตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านดงไพรวัลย์  นายอาทร เคหาไสย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านกล้วย  นายอภิวัฒน์ โรมเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านโนนสะอาด  นายวีระศักดิ์ สุธรรมฤทธิ์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านนาสีนวล  นายสงกรานต์ บุญพา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านโนนศรีทอง  นางสาวกัญญดา เย็นรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านนาคำพรสันติ  นายวิญญู วิชาชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านหัวดงยาง  นางสาวนงลักษณ์ หงษ์คำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านดอนขี้เหล็ก  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
34บ้านนาดี  นายแสงทอง หอมสวาสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านดงวัฒนา  นายปานทอง สิตวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านคำบอนโนนสมโภชน์  นางมาลัย สมบูรณ์ 100.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
37บ้านปอพาน  นายพยอม กุลบุตร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านคำสง่าประชาสรรค์  นายบัณฑิต วรรณราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านจันทน์  นายพรชัย สระศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านหนองกาโนนสิมมา  นายทยากร นิวรนุสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
41บ้านตูม  นายศิริศักดิ์ โคตรแสวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านทรายมูล  นายวัฒนา สุวรรณไตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์  นายศิริศักดิ์ โคตรแสวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านดงยาง  นายปรีชา คำภาจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45ชุมชนวังทอง  นายชาญ เพ็งภักดี 0.00100.0095.00100.0096.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.000.00100.0098.00100.000.000.00
46บ้านเหล่าหลวง  นางดวงจันทร์ หอมสวาสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ  นายบำรุง นวลประจักร์ 20.00100.0020.00100.0010.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.000.000.00
48บ้านดงหวาย  นายพนมชัย นันทะศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านนาไหม  นายจักรวาล สูงห้างหว้า 70.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0085.00100.0090.00100.000.000.00
50บ้านกุดดู่อุดมวิทย์  นายสังคม สุวรรณชาตรี 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0033.00100.000.00100.000.000.00
51บ้านเมืองนาซำ  นายทองเลื่อม อภิรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์  นายสุรพูล ซ้ายขวา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านวังคางฮูง  นายจันแสง ยืนนาน 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านท่าบ่อยาง  นางสาวอราภรณ์ สมบูรณ์ 100.00100.0095.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านนาคำวัง  นายศรีชัย พรมสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านถ่อนนาลับ  นายอนุวัฒน์ มังธานี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านหนองลาด  นายสุรสิทธิ์ อิศดง 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านโพธิ์ท่าเมือง  นางสาวกัลยา พลมั่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย  นายจักรวาล สูงห้างหว้า 86.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.000.000.00
60บ้านนามั่ง  นายพงษ์ศักดิ์ กงช่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านหนองสองห้อง  นายมงคล คำรินทร์ 100.00100.0075.00100.0088.00100.0090.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านถ่อนคำหวด  นายจักรวาล พันธุ์ศิลา 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
63บ้านม่วง  นายประกอบ มูลวงศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านเมืองไพร  นายสะอาด สร้อยพาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านศรีเมือง  นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านหนองสว่าง  นายบัญญัติ คำเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านปากดง  นายคนึง บุตรคง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านดงแสนสุข  นายทองทศ จันทร์สมคอย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านโนนชัยศิลป์  นายบัวหลา จิตเที่ยง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0060.00100.000.000.00
70กมลศิลป์สามัคคี  นายนพพร อุปนิสัยพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71อนุบาลหนองหานวิทยายน  นางศรีสมร สนทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านหนองหาน (วันครู 2502)  นายสัตถา นรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านเชียงงาม  นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านโสกหมู  นายเจษฎาวิชญ์ นันนทะจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)  นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านหนองสะหนาย  นางสาวพชรณัฏฐ์ หิริโกกุลล์ 100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านหนองบัวแดง  นายเทพพิทักษ์ ศรีสม 100.00100.0095.000.0092.000.0090.000.0097.000.00100.00100.00100.00100.0096.000.00100.00100.000.000.00
78บ้านหนองไผ่พิทยาคม  นายประยุทธ นามโยธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านม่วงประชาบํารุง  นายรณฤทธิ์ นาผล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)  นายสายัณห์ บุฮม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านหนองงิ้ว  นายอุส่าห์ ทวีรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านดงโพนยอ  นายศาสตรา พาบุดดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านดงบากโนนสวรรค์  นายสิทธิพร ปะพะวะ 0.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านเพ็กคำบากหายโศก  นายประยุทธ จันทร์ห้างหว้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85ชุมชนบ้านหนองเม็ก  นายสมใจ คำควร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด  นายสุเมฆ ถ่อเงิน 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
87บ้านหนองตาใกล้  นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์มหา 90.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0060.00100.0020.00100.000.000.00
88บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน  นางสาวสิริรัตน์ ทวีทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
89บ้านเม็กดงเรือง  นายมณเฑียร วัจนสุนทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านหนองนกทา  นายสมหวัง สุปัญญาบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านดูนประชารัฐ  นายเทพประสิทธิ์ คำพิมาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านคำอ้อ  นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)  นายรังสิทธิ์ จับใจนาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านปูลู  นายสวัสดิ์ พรมมัชชะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านดงเย็น  นายสมควร คำเมืองแพน 70.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านหันน้อย  นายนิคม คำล้วน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97ธาตุดอนตูม  นายเขื่อนวัฒน์ เขื่อนศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านยา  นายประสิทธิ์ คำกิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านหนองผือ  นายศิริกรณ์ ธาตุทำเล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านต้องหนองสระปลา  นายสมนึก มุงคุณแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านดงบังหนองเขื่อน  นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์สีนวล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านหนองบัวน้อย  นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์มหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านสะแบง  นายเสรี อรสูญ 100.00100.0076.00100.0090.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านโนนนาสร้าง  นางธัญณลักษม์ บุญพูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านบ่อปัทม์  นายประจักษ์ แสงศิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านดงวังพัง  นายวัชรพงษ์ แม่นหมาย 100.00100.0040.00100.0040.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านดอนนางคำ  นายสุรชัย แสงศิลา 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านกั้งโนนสะอาด  นายพิสัณห์ หิรัญวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านหนองกล้า  นายสันติ ศรีปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านหนองเต่าดอนหายโศก  นายบวร ชัยคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านบ่อคํา  นายธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านวังฮาง  นายสุภัคกาญจน์ ฤทธิ์ละคร 100.00100.0090.00100.0090.00100.0064.00100.0025.00100.0062.00100.0069.00100.0040.00100.0025.00100.000.000.00
113บ้านนาเยีย  นายชวาลสันต์ พวงกัลยา 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านสร้อยพร้าว  นางสาวรัดดาวัล พานาดา 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านหงษาวดี  นางมีนทราย ไชยอาจิณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์  นายประพันธ์ มั่งมูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านป่าก้าว  นายอภิดล สิงสาธร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านศาลา  นายผดุงศักดิ์ วันจงคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านนางิ้ว  นางเฉลิมพร หมุนอุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านหนองกุงดอนบาก  นายสายทอง ณรงค์ชัย 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
121บ้านหนองกอบง  นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านนาฮัง  นายบุญมี โพธิ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านผักตบประชานุกูล  นายคำปลาย คำแพงราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านหนองบัว  นายธนา พรมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านนิคมหนองตาล  ว่าที่ ร.ต.สุเดช พงศธร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านโพนงาม  นายปรีชา เครือเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านดงคำ  นายธนะเดช เต็มปลื้ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านโคกสว่างนาดี  นายชัยยงค์ นันตะสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านสะคาม  นายสุรศักดิ์ พจนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านโคกทุ่งยั้ง  นายทศพล ต้นคำใบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านดอนยางเดี่ยว  นายทองล้วน ธรรมสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี  นายจงจิต กิ่งกาญจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านนาอุดม  นายวิศิษฎ์ ไชยศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านพังงู  นางสาวธิษณุพัชร์ พรหมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านขาวัว  นายชาญณรงค์ สมพอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านพังซ่อน  นายอิทธิพล ลงคลัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านเรืองชัย  นายพิทักษ์ ไชยแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านโคกถาวรทรายงาม  นายสิทธิพร ปะพะวะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านม่วง  นายชูศักดิ์ ทรงศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านนาดี  นายบุญเลิศ ก้องเวหา 100.00100.0053.00100.0047.00100.009.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.000.000.000.000.00
141บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว  นายสายัณห์ มีจันที 100.00100.0085.00100.0083.00100.0083.00100.0083.00100.00100.00100.0083.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านหนองหญ้ารังกา  นางสาวรุ่งระวี ศรีสองเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143อนุบาลทุ่งฝน  นายสนอง ปานเชียงวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านท่าช่วง  นายสมคิด อุดชุมนารี 0.000.0053.00100.0055.00100.0062.00100.0080.00100.0080.00100.0072.00100.0045.00100.0080.00100.000.000.00
145ชุมชนกุดค้า  นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านโนนสะอาด  นายประไพ โคตรชุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147ธาตุน้อยก่อสำราญ  นายสุพัฒน์ เพ็ชรตา 94.00100.0097.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านโพนสูง  นายสไกร สีทวนฐาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านทุ่งใหญ่  นางสุภาพร นามลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านช้าง  นายศักดา แสนศิริรัตน์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา  นายสุเทพ เนียมนาภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านนาชุมแสง  นายวิชัย ขันตี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านโนนสมบูรณ์  นายสวน ยะโสราษฎร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านนาทม  นายเสถียร ดีสิน 100.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155ชุมชนคำตานาหนองกุง  นายสมบูรณ์ คำศรีระภาพ 100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านคำเจริญ  นายนิรันดร์ ด้านซอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บุญมีศรีสว่าง  นายสมปอง รัตนสิงห์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158อนุบาลไชยวาน  นายบัญญัติ โพธิ์เสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159เพียปู่หนองเรือ  นายสมศักดิ์ ใจวงษ์ 100.00100.00100.00100.0086.00100.0080.00100.0065.00100.0082.00100.0082.00100.0053.00100.0086.00100.000.000.00
160ร่มเกล้า 2  นายวัชรพล วิทยากร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านหนองแซง  นายวิระชาติ ยาทองไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162หนองแวงวิทยา  นายสุรจิตร ขันธวิชัย 98.00100.0096.00100.0098.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านคำยาง  นางน้ำฝน ไชยวาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านหนองแวงตาด  นายหัสดี ทรงถิ่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านหนองหลัก  นายประสิทธิ์ชัย พาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
166ชุมชนสะงวย  นายกรเทพ รักษานวล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านนาปู-นากลาง  นายรัศม์ เหล่าก้อนคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านหัวหนองยาง  นายสมภพ บูรพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านหนองอิอู  นางกฤษภรณ์ ราตรีวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านโพนสูงโนนสวรรค์  นายเฉลิมชัย วิรุณพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านคำม่วง  นายทองใบ แพงคำฮัก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านห้วยยางชัยพร  นายสุรชัย ภิรมย์เชย 0.00100.0087.00100.0076.00100.0085.00100.000.00100.000.00100.000.000.0047.00100.000.000.000.000.00
173บ้านป่าก้าว  นายฉลาด วิรุณพันธ์ 30.00100.00100.00100.0080.00100.0071.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0020.00100.000.00100.000.000.00
174บ้านโนนสมบูรณ์  นายสุระพล สอนเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านคำเลาะ  นายชัยวัฒน์ ไชยวาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านคำน้ำทิพย์  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านคำบอน  นางเพ็ญศรี เรียบร้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านวังชมภู  นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านดงพัฒนา  นางประธูป ฉิมมาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180สยามกลการ 3  นายถาวร แสงใส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181อนุบาลพิบูลย์รักษ์  นายเพิ่มศักดิ์ เมฆวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านโพธิ์  นายสุพรรณ นามดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านดงยางพรพิบูลย์  นายสมพร บุญเย็น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านนายม  นายชลพรรษ สวัสดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านดอนกลอย  นายสุทธิศักดิ์ เทพวงศ์ 100.00100.0095.000.0095.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านไทย  นายบัวใส บ่อคำเกิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187หว้านใหญ่ประชาคม  นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านหนองบัวสะอาด  นางณภัสนันท์ สมพอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)  นายจิตรภณ พลสมัคร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านนาทรายน้ำรอด  นายบรรพต อุปไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191นานกหงส์เสรีมีชัย  นายสุรศักดิ์ ลักษณะจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านถ่อนนาเพลิน  นายสมเกียรติ ศรีธงชัย 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
193บ้านดอนม่วง  นายปรีชา บุญชัย 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
194บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)  นายขันตี ภูนาขาว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านดงยางน้อย  นายสำเนียง ภูนาขาว 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านไชยวานโนนลือชัย  นายสุเมธา พรหมเครือ 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านม่วงคอนสาย  นายอุทัย ใสสะอาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านดอนสวรรค์  นางสาวดวงใจ สวดมนต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านหนองช้างคาวหนองบง  นายสมศักดิ์ ลาดี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านคำแคนแก่นคูณ  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านไพจาน  นายสุพจน์ จุฬา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202อนุบาลกู่แก้ว  นายยุทธชัย ศรีสร้อยพร้าว 100.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
203บ้านโยธา  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านยางเหล่าสวนกล้วย  นายชูศักดิ์ ศิริสุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านโนนทองอินทร์  นายมวลศิลป์ ธรรมโรเวศน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านหัวหนอง  นายวุฒิศักดิ์ ไชยวาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านซำป่าหัน  นายอภัย ทองเทพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านซำป่ารัง  นายวิชัย เคนศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านค้อดอนแคน  นายจิตติภูมิ เพ็ชรนาดี 100.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านวังแข้  นายประหยัด สุพรรณอ่างทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน