ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพรชัย โพคันโย
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านท่าลี่ศรีสุข  นายบูรณะ อุทัยกัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านท่าแร่  นายสยาม หล้าแก่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล  นายวิชา จันทอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านนาเพ็ญ  นางอรวรรณ จันทะวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านกุดยาง  นายวิทยา อุปฮาด 70.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
6บ้านสวรรค์ราษฎร์  นายมนูญ ศรีเสาวงษ์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
7บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี  นายพิชิต ลุนสะแกวงษ์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0085.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านหนองแดง  นายสมยงค์ เยี่ยนทรง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านห้วยบงดงมะไฟ  นายรณกฤต วิบูลกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านท่าสัง  นายดุสิต เหล่าพร 100.00100.0093.000.0093.000.0093.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านโนนมะข่า  นายประเทือง ธรรมโหร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านปอ  นางกรรณิกา บุลสถาพร 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านปะโค  นายสมคิด โภคาพานิชย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านบุ่งหมากลาน  นายบุญคุ้ม มิ่งขวัญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านหัวขัวเหมือดแอ่  นายพิชยานนท์ ไพโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน  นายเกษม ไชยวรรณ 100.00100.0073.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านดงน้อย  นายสมสมัย ฤทธิ์มหา 50.00100.00100.00100.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
18บ้านเกิ้งน้อย  นายชโณทัย สุกุมาลย์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0050.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านโนนจำปา  นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0065.00100.0080.00100.000.000.00
20บ้านสงเปลือยดงสามสิบ  นายศุภร บุญราช 100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์  นายวิโรจน์ หาญสุบิน 100.00100.0091.00100.0068.00100.00100.00100.000.00100.000.000.000.000.0023.00100.000.000.000.000.00
22บ้านทองอินทร์สวนมอญ  นายไพโรจน์ พาสีราช 0.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร  นายณฐนนท์ เคนทุม 100.00100.00100.00100.0095.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0093.000.00100.00100.000.000.00
24บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา  นางสาวจีรนันท์ ละม่อมสาย 100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก  นายบุญเลิศ เหล่าศรีชัย 0.00100.0085.000.0065.000.0040.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
26บ้านนาดีสร้างบง  จ.ส.อ.สายัณห์ นามแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านสี่แจ  นาแสงเดือน สุขรมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านดงเรือง  นางสาวศรัญญา มุงคุลโคตร 90.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.000.000.00
29บ้านเชียงแหว  นายอาทิตย์ เจียรวาปี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านเซียบ  นายเกรียงศักดิ์ พิมรินทร์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง  นายพิชัย สุระเสียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านสวนหม่อน  ว่าที่พ.ต.วีรพจน์ จันทรเสนา 100.00100.0095.00100.0096.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านเดียม  นายไมตรี กุสโร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านนกขะบา  นางสาวเตือนใจ สีขาว 70.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.0030.00100.0030.00100.00100.00100.0030.00100.000.000.00
35บ้านเหล่าแชแลหนองแวง  นายสมศักดิ์ มีชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านเมืองพรึก  นายสุรศักดิ์ อินทสร้อย 80.00100.00100.00100.00100.00100.0077.000.0019.000.00100.00100.00100.00100.0077.000.0019.000.000.000.00
37บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง  นายสมภาร พยัฆกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม  นางณัฐชยา พรหมสิงห์ 0.00100.0084.000.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
39บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย  นายสมาธิ สาครเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านดอนเงิน  นายสุทธิรักษ์ แสงนาค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านท่าหนองเทา  นางจรรยา ศิริสมพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านท่าม่วงเวียงคํา  ว่าที่ร้อยตรีไกรยุทธ จำปาหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านสวนมอนคำ  นางมยุรี จันทอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านโนนเห็นวังชัย  นายศุภชัย โสบุญ 90.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
45บ้านคำไผ่  นายสุรชัย อุ่นแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านหินเหลิ่ง  นายวิทยา พรมกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านหินฮาวโนนงาม  นายจำเริญ อินทร์เอี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านนาแบก  นายธีรศักด์ิ ภาโนมัย 80.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านห้วยเกิ้ง(วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง)  นายสำเรียง พรมรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านโคกผักหวานโนนรังษี  นายสุบรรณ ศิริชนม์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านโนนหนองม่วง  นายอ่อนสา ทินจอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านกุดจิก  นายสมพงษ์ นาครินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านหนองหว้า  นายเหรียญชัย จำปาโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านห้วยกองสี  นายเกื้อกูล ขวัญทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านโนนสิมมา  นายแสงไทย เกษโสภา 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56อนุบาลกุมภวาปี  นายประยูร จักรโนวรรณ 90.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านกงพาน  นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา 78.00100.0077.000.0092.000.0063.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0022.000.00100.00100.000.000.00
58ชุมชนวัดป่าทรงธรรม  นายเทอดศักดิ์ พันธุ์สวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านวาปี  นายพิจิตร พรหมจารีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านผือ  นายนิพนธ์ ทองเฟื้อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง  นายทองสุข พรมอ๊อด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านคำเจริญ  นายสุริพล ภูวรรณ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านพันดอน  นายถนัด ตีระมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)  นางเกษร คำวิโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
65บ้านท่าเปลือย  นายสุริยา เบ้าลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านตูม  นายสุขสันต์ เหล่าเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.00100.00100.000.000.00
67บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)  นายแสงอากาศ พิมพ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านดอนแก้ว  นายอัมพร พุดมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านดอนสวรรค์  นายประภาส ศรีกุลวงศ์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านหนองแวง  นายวุฒิชิต มุกดาพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71อนุบาลศรีธาตุ  นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
72บ้านโคกศรี  นางพัทธนันท์ วิบูลย์สิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.000.000.000.000.000.000.000.0050.000.000.000.000.000.00
73บ้านกอก  นายประกาย นวะสิมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านห้วยวังปลา  นายศุภชัย สำเริง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75ชุมชนจำปี  นายดำรงศักดิ์ พรมบุตร 50.00100.0030.000.0045.00100.0055.000.0055.00100.0045.00100.0050.00100.0020.000.0060.00100.000.000.00
76บ้านโนนสูง  นายพายุ ภูคำวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านโคกน้อย  นายเรวัตร ชัยจำรัส 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านนายูง  นายยงยุทธ สิมพา 95.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านโคกหนองแวง  นายพิสดาร สังโวลี 80.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านหนองกุงปาว  นางสมคิด ไชยดี 100.00100.0090.000.0090.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
81บ้านคำดอกไม้  นายยุทธนา อัมวรรณ 100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านหนองนกเขียน  นายทรงศักดิ์ ศรีสุบัว 100.00100.0020.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านคำม่วง  นายชัยยา ไพศาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านโคกก่อง  นายวุฒิชัย ทองคำ 100.00100.0090.00100.0080.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านป่าไร่  นายสุทัศน์ โยธากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองท่มคำเจริญ  นายณรงค์ชัย สิมพา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านกุดนาค้อ  นายชาญชัย ศิริสมพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์  นายสมัย บูชาอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านโปร่ง  นายยงยุทธ วิบูลย์สิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านป่าหวาย  นายไพโรจน์ โคตรศรี 100.00100.00100.00100.0077.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านห้วยผึ้ง  นายสุริยา บุญชนะทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านสามขา  ว่าที่ร้อยตรี วิรัช พรหมกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านสมดี  นายทรงฤทธิ์ รีศรีคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94คำเมยวิทยาคม  นางประภาภรณ์ ภูขาว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95คำกุงประชานุกูล  นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว 100.00100.0090.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านโคกกลาง  นางขวัญใจ วงษ์จันทึก(รักษาการในตำแหน่ง) 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
97บ้านคำบอน  นายฉลองชัย สุดดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98คำค้อพิทยศึกษา  นายสมชัย พรหมจารีย์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.000.00
99สามัคคีวิทยาคาร  นายสายัณห์ สิมพา 85.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านโนนอำนวย  นายสุนทร คำวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านดูนเลา  นาางสาวเสาวลักษณ์ ประสานศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
102บ้านโนนม่วง  นางสายทิพย์ ไพศาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103อนุบาลโนนสะอาด  นายชูชัย อุดมพงษ์ 100.00100.0075.00100.0095.00100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่  นายมนตรี ผ่องแผ้ว 100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านหัวฝาย  นายวิชิต ภูคัสมาส 50.00100.00100.00100.0080.000.0070.000.0060.000.0060.000.00100.00100.0020.000.00100.00100.000.000.00
106บ้านม่วงเฒ่า  นายสุพัฒน์ มูลอามตย์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านโสกรังโนนสว่าง  จ.ส.อ.ประภาส ขามรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านคำเต้าแก้วหินลาด  นายอรุณ อุทุมทอง 1.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านหนองแสงแสงแก้ว  นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านตาดโตนไร่เดชา  นายธนากร บึงกุ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง  นายอัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว  นายวันชัย ชลธี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านโนนสำราญ  นายสุรพล มหิพันธุ์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านกุดขนวน  นายชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา 100.00100.0090.00100.0090.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านโคกล่าม  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านกระเบื้องโนนทิง  นายประดิษฐ การไร่ 80.00100.0080.00100.0090.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.000.00100.0080.00100.000.000.00
117บ้านหนองโก  นายพันธ์ณรงค์ สมสายฝน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านบะยาว  นายประยงค์ หารินไสล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ  นายธวัชชัย โคตรสุโน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านโพธิ์ศรีสําราญ  นายเวชกูล เยาวรุตม์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านหนองกุง  นายอุทัย พระไตรราช 100.00100.0090.00100.0080.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0098.00100.0098.00100.000.000.00
122บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์  นายไพรวัลย์ ภูถมศรี 100.00100.00100.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
123ห้วยแสงอรุณวิทยา  นายทวี โนนทิง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านนาเหล่า  นายสมภาร กองสมบัติ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
125บ้านโนนทองคำเจริญ  นายอุดม ศรีชาทุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126โนนจำปาประชาสรรค์  นายสันติรักษ์ ลุสีดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
127บ้านป่าไม้โนนสวรรค์  นายภาสกร สอนพิทักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128ชุมชนทมป่าข่า  นายประทาน ศรีทาพุฒ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านทมนางาม  นางสาวมาลัย โสภาพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านค้อน้อย  นายสมศักดิ์ แห่วเนตร(รก.) 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านหาดสถาพร  นายอุทัย พิมพรภิรมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านโคกสง่า  นายวีระศักดิ์ คงวิเชียร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านม่วงดง  นายอนันต์ รามโคตร 82.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
134เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์  นายสัญญา ศรีหริ่ง 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
135บ้านหนองหญ้าไซ  นายวิมล ร่มวาปี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านโคกสะอาด  นายสมาน ถาไชยลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านคำโคกสูง  นายพงศ์พันธุ์ ขันธะโฮม 100.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
138หนองไผ่พรเจริญ  นายคณาณัชภูมิ ภูขาว 0.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.00100.00100.000.000.00
139ดงง่ามนางาม  นายกิตติชัย อิ่มชมชื่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
140บ้านท่าลาด  นางสาวลาภิน เวินชุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง  นางสาวลาภิน เวินชุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142อนุบาลวังสามหมอ  นายประภาส จิตธรรมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143หาญใจพิทยาคม  นายชานนท์ ต้นยวด 100.00100.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
144บ้านไทยสมพร  นายสันติ ดอนแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145สหราษฎร์วิทยานุสรณ์  นายอภิชาติ ศรีสุชาติ 100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านหนองกุงทับม้า  นายแสนศรี ผัดเชตร 100.00100.0070.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
147บ้านโนนสวาง  นายสุริยันต์ ภูขาว 100.00100.0083.000.00100.00100.0050.000.0050.000.0066.000.0083.000.0060.000.0083.000.000.000.00
148บ้านนาแก  นายจรรยาพิสุทธ์ สิทธิโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บะยาวพัฒนาศึกษา  นายวิรยุทธ ชัยดินี 82.00100.00100.00100.0090.00100.0092.00100.0095.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านนาตาดนาโปร่ง  นายถนอมคิด วงค์พิมสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
151บ้านโคกเล้า  นางสาวสุปราณี โสภาคำ 100.00100.0015.00100.000.000.0084.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.0089.00100.000.000.00
152บ้านนานกชุมนาชุมพร  นายทวี ศรีธรรมบุตร 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153โคกสว่างดงง่ามน้อย  นายถาวร สารกอง 100.00100.0090.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านคำยาง  นายเสถียร แสงกล้า 100.00100.000.000.000.000.000.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.000.000.00
155ผาสุกประชานุกูล  นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี 58.00100.000.000.000.000.000.000.0075.000.0090.000.0083.000.00100.00100.0090.000.000.000.00
156บ้านดงกลาง  นายสันต์ ต้นคำใบ 90.00100.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.000.000.00
157บ้านคำน้อย  นายสมศรี จันทร์อ่อน 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านคำจวง  นางปภาวรินทร์ ป้านภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
159ดานใหญ่พิทยาคาร  นายขจรเกียรติ มานิกลักษณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านผาทอง  นายพูนผล จันโทสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161คำไฮพิทยาคม  นายสุนันท์ นามมุงคุณ 100.00100.00100.00100.0088.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านวังทอง  นางสาวสุภัฒตรา อิ่มสกุล 0.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0020.000.000.000.000.000.0050.000.000.000.000.000.00
163อนุบาลหนองแสง  นายทองบาง แถนสีแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านโคกสว่าง  นายไสว หมั่นเก็บ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านสามเหลี่ยม  นายระวี ลาดล้าย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านหนองประเสริฐ  นายปลูก พรมรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านหนองหว้า  นายสมหวัง บำรุงภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านโนนเชียงค้ำ  นายเสงี่ยม กมลเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านคำบอน(คำบอนประชาสรรค์)  นายธาตุ ปฏิทานัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170โรงเรียนทับกุงประชานุกูล  นายนิยม คลังแสง 50.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านหนองแสง  นายราชัย รัตโน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านแสงสว่าง  นายสมจิตร บุญกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านหนองบัว  นางมะลิวัลย์ นามศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านนาดีโคกกลาง  นายอดิสร โยธะชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านนาฝาย  นายเวศน์ แก้วมหาวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านทับไฮ  นายฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านท่ายม  นายสมทรง เพ็งโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านโคกศรีห้วยยาง  นายบรรจง ดีแป้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านอุ่มจาน  นายภิญโญ บัวเผื่อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านโพนทอง  นายอาทิตย์ พละกุล 90.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
181บ้านเมืองปัง  นายไชยวัฒน์ ไกรราช 0.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก  นางยุพาพรรณ เกิดเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม  นายพัฒนา ศรีโบราณ 100.00100.0097.000.0094.000.0052.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.000.00100.00100.000.000.00
184บ้านนาม่วง  นายสมควร เสนาภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านโนนสา  นายบัวลอย คลองสนั่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านโนนแสวง  นางพงษ์พิส จำปาหอม 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)  นายอาคม มิกราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านสะอาดนามูล  นายวิมล วงษ์คำด้วง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านโนนสมบูรณ์  นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง 80.00100.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.000.000.00
190บ้านหนองแวงเหนือ  นายสมัย ทะวาปี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านโคกสีวังแสง  นายโสภณ ภูมิสุราษฎร์ 90.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0080.00100.0090.00100.0085.00100.0095.00100.0090.00100.000.000.00
192บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า  นายวิษณุพร เขียวลุน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านเชียงกรม  นายสิทธิศักดิ์ ศรีนา 70.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
194บ้านโนนทรายฟอง  นายมานิต คำมี 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน