ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านหมากแข้ง  นายสุรพล สุขประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านเซประชาอุทิศ  นางสาวนิตยา ฉันทปัญญา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  นายโกศล ภูอากาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
4บ้านจั่นศรีวิไล  นายชัยชนะ ช่วยค้ำชู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
5บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)  นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านเลี่ยมพิลึก  นายสมคิด แพงจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านหนองตูม  นางมีนทราย ไชยอาจิณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8อนุบาลอุดรธานี  นายประครอง พันธุ์พรหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
9บ้านหนองหัวหมู  นางเมตตา ศรีวิชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านเลื่อม  นายวินัย ดอนโคตรจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านถ่อน  นายสุรชัย อุตทคะวาปี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านหนองบัว  นายนิคม คงภิรมย์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านหนองตุ  นายประดิษฐ์ พิเสฎฐศลาศัย 100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)  นายรัชพล เวชบรรพต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
15บ้านหนองเหล็ก  นายสำราญ วรรณกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านดงอุดม  นายชาลี จงรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
17ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา  นายกิตติศักดิ์ แก้วส่อน 100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านม่วงสว่างสามัคคี  นายธวัชชัย คำวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
19บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)  นายสุภาพ แสงอ่อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
20บ้านคำกลิ้ง  นางน้ำค้าง ป้องนางไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
21บ้านตาด  นายพยัคฆ์ รัตนปกรณ์ 60.00100.0095.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน  นายชัยยง ถียัง 90.00100.0040.00100.0050.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านโนนเดื่อ  นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์ 50.00100.0060.00100.0050.00100.0098.00100.0099.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
24บ้านสุขสมบูรณ์  นายสุพัฒน์ มาชัย 90.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25ชุมชนสามพร้าว  นายสมบูรณ์ เป้งคำภา 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
26บ้านหนองบุนาหล่ำ  นายสุรศักดิ์ อุปรโคตร 0.000.0091.000.0091.000.0091.000.0091.000.0091.000.0091.000.0082.000.0091.000.000.000.00
27บ้านหนองบั่วประชาสรรค์  นายธวัชพงษ์ รู้บุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านหนองคอนแสน  นายสมบัติ กองจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง  นายอุใด ศรีทุมมา 100.00100.0060.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านแมด  นางสุนารี สุระคาย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านศรีบุญเรือง  นายสัญญา กุลสุวรรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านโสกน้ำขาว  นายชนะพล ภรณัฐวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านศรีเชียงใหม่  น.ส.มณีรัตน์ หลักทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
34บ้านกุดลิงง้อหนองแก  นายบุญคุ้ม พิเภก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา  นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านปากดงส่งเสริมธรรม  นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านศรีสว่าง  นายศุภกิจ ระวิชัย 100.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.0085.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
38ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2  นายเหรียญทอง แก้วอินทร์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3  นายปรีชา พันธ์สีดา 100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0061.00100.00100.00100.000.000.00
40นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5  นาทองเหรีญ บุญปก 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านนาสมบูรณ์  นางรัชดา บุญสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา  นายกวิภัฎ วงศ์จันทร์ 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
43บ้านนิคมพัฒนา  นางจุฬาภรณ์ ขันขวา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านนาแอง  นางสิรินญา ไทยเอี่ยม 100.00100.0093.000.0088.000.0078.000.00100.00100.00100.00100.0080.000.0060.000.00100.00100.000.000.00
45บ้านโนนสวรรค์  นายทองเลื่อน คลังกลาง 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)  นายทวี วงศ์สุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านหนองโอนหนองฮาง  นายสุรสิทธิ์ พิลึก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านจำปาวิทยา  นายสุทิน สุทธิอาจ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านเชียงพิณ  นายพรเทพ ศรีภูธร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
50บ้านนาคลอง  นายไพวัลย์ แก้วดวงจันทร์ 0.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.000.000.00
51เจ ซี บ้านอินทร์แปลง  นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
52ผ่านศึกสงเคราะห์  นายธเนศ ตรีพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านหลุบหวายป่าขาม  จ.อ.ทฤษฏี สิงอุปโป 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54หนองไฮวิทยา  นายวีระ เชียงไฝ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านโนนสะอาดผาสุข  นายภูวดล พรทุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านดงมะกรูดทรายทอง  นางทิพวรรณ แพงบุบผา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านโคกลาด  นายบรรจุ ภูสงัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
58บ้านท่าตูมดงสระพัง  นายบุญเพิ่ม นามภูมี 0.00100.00100.00100.0067.00100.0067.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
59มิตรภาพ 6  นายสุวิทย์ คำดวง 100.00100.0030.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0040.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.000.000.00
60บ้านโนนยางโนนบ่อ  นายปิ่นนเรศ โรหิตคนี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
61บ้านขมิ้นบ่อโคลน  นางอัมรา คำกิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
62บ้านดอนหวาย  นายชัยวัฒน์ ชาวสวน 100.00100.0050.0080.0080.0080.0050.0070.0050.0080.00100.00100.0080.00100.0050.0070.0080.00100.000.000.00
63ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)  นายสุเทพ ผลสว่าง 60.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.0060.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
64ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย  นายพรชัย ชนูนันท์ 10.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
65บ้านเหล่าดอนแตง  นางสาวยุพิน หยงเมือง 100.00100.00100.00100.0079.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
66บ้านนาคำหลวง  นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านงอยเลิงทอง  นายถนอม แก่นนาคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68ประชาสามัคคี  นายสุพจน์ สืบวงษา 85.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านหมากตูมดอนยานาง  นายสุปัน เดชประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านเม่น  นายสังวาลย์ สระศรี 80.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
71บ้านขาว  นายวีระ เชียงไฝ 100.00100.0090.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านดู่  นายชาญณรงค์ สมพอง 0.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
73บ้านหัวบึง  นายเชวง ชื่นตา 80.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
74บ้านพรานเหมือน  นายศักดิ์ศรี สินนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านยางบึง  นายอภิชาติ อัครปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านเก่าน้อย  นายวิเสส แก้วกำ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0030.00100.00100.00100.000.000.00
77หนองสำโรงวิทยา  นายสุวัฒน์ สุระอุดร 100.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์  นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์ 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านเชียงพัง  นายมานพ ไชยเชียงพิณ 100.00100.0060.00100.0045.00100.0050.00100.0060.00100.0045.00100.0040.00100.0055.00100.0060.00100.000.000.00
80ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา  นายวิทยา บรรณเทศ 100.00100.0040.00100.0050.00100.0010.00100.0060.00100.0045.00100.0060.00100.0055.00100.0060.00100.000.000.00
81บ้านนาทาม  นายธวัชชัย คำวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82ชุมชนโนนสูง  นายแจ่ม ไพรดีพะเนาว์ 95.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านหนองตะไก้  นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม 80.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านแม่นนท์  นายประสพ โพธิสม 60.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านหนองไผ่หนองหิน  นางเยาวลักษณ์ สุวรรณมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองนาเจริญ  ว่าที่ร.ต.อภิศักดิ์ โรมเมือง 90.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง  นายวีระเดช บุญเที่ยง 96.00100.0095.00100.0097.00100.0097.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.0097.00100.0098.00100.000.000.00
88บ้านหนองโสกดาว  นายมนัส เชาวนิตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านข้าวสาร  นายวิชัย กรวยสวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
90บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67  นายประวิทย์ บึงไสย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
91บ้านอีเลี่ยน  นายอุดม พินธุรักษ์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านหนองนาคำ  นางณิชชา บุญเรืองศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านหนองหว้าหนองไผ่  นายแสงรัตน์ เจียระนัยศิลาวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านหนองแก  นายอาวุธ เหล่าคนค้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
95บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ  นายนเรศ อรดี 100.00100.0084.00100.0084.00100.0024.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0063.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านโก่ย  นายพิเศษ คำดีบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
97บ้านจำปาโนนสะอาด  นายดิเรก ดวงคำจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
98บ้านพรสวรรค์  นายไกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านเชียงยืน  นายสำเริง ดอนป้อม 33.00100.0078.00100.0046.00100.0077.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านหนองหลอด  นายอุดม พินธุรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านอีหลุ่ง  นายนฤป สืบวงษา 0.000.0090.000.0066.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0017.000.00100.00100.000.000.00
102บ้านจำปา  นายสาธิต จันทร์ดวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
103บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ ๖  นายสาคร เสียงเย็น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านหนองตอสูงแคน  นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.000.00100.00100.000.000.00
105บ่อน้อยประชาสรรค์  นายสากล ฉิมวงศ์ 70.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านนาเยีย  นายธาตรี พิลึก 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
107บ้านหนองน้ำเค็ม  นายพิทยา บุญทองอ่อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108อนุบาลเพ็ญประขานุกูล  นายพยัคฆพล รอดชมภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านโพนงามหนองตุ  นายพูลชัย รวมธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.000.00100.00100.00100.00100.0067.000.00100.00100.000.000.00
110บ้านนาสีนวล  นางดรุณี รัตนสุทธิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
111บ้านนาส่อนโพนทัน  นางสาวกันตพิชญ์ มาเวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านโคกกลาง  สันทัด สวาทพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านใหม่  นางสาวเกษกาญจน์ มาเวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง  นายจำรัส ศรีภูวงศ์ 100.00100.00100.00100.0096.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.000.00100.00100.000.000.00
115บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์  นายสุรพล ศรีโสดาพล 80.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116ชุมชนบ้านธาตุ  นายกุศล บุตรธนู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านสังซาวังน้ำขาว  นายวานิช โศกสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านถิ่น สุขาวิทยา  นายวรจักษ์ กาศลุน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
119นิคมโนนสมบูรณ์  นายนาฎธิชัย ศรีทัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
120บ้านนาคอมนาดอกไม้  นายอนุชา กัญหะบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านดอนแก้ว  นายวรรธนะ พุทธเพาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านยามกาใหญ่  ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ 80.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
123บ้านนาพูนทรัพย์  นางสาวสากล โคบาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.000.000.00
124สุมเส้าวิทยา  นายประภาส จันทร์เอิบ 100.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านดงปอ  นายเต้ง ดาบภูเขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด  นายวิสุทธ์ิ ศรีรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
127บ้านแพงศรี  นายปรียวิศว์ คงผดุง 20.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0040.00100.0030.00100.0050.00100.0060.00100.0040.00100.000.000.00
128บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ  นายประสงค์ศิลป์ ชินคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านดงยาง  นายอภิชัย เสนาโยธี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านนาบัวไผ่วิทยา  นายเจียม ทองวิธิ 80.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0050.00100.0080.00100.000.000.00
131บ้านยางซอง  นายอนันต์ แก่นวงษ์ 80.00100.0050.00100.0050.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
132บ้านนาทราย  นายประสิทธิ์ บุญภา 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านโนนรังหนองผือวิทยา  นายถาวรวิทย์ อินทมล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0043.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านทอนดอนยาว  นายวิมาน คันธบุปผา 80.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านสร้างแป้น  นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส 80.00100.0080.00100.0085.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
136บ้านหว้าน  นางอุรา กองจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านดอนกลอย  นายสรพงษ์ โพนบุตร 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0075.00100.0080.00100.000.000.00
138บ้านท่าหนาด  นายสราวุธ ถิตย์พงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
139บ้านเชียงหวางสร้างลาน  นายสำรวย ประฉามิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
140บ้านนาดี  นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง 100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านสร้างหลวงสร้างคำ  นายอังคาร พึ่งพา 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านดงใหญ่  นายชุมพร หล้าจางวาง 97.00100.00100.00100.00100.00100.0093.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี  นายทวี กุลแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านโพนเลาโพนทอง  นายชาญชัย บุรีสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
145บ้านหมูม่นโพนสว่าง  นายพิบูลย์พันธ สาทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านนาพู่  นายทวี กุลแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านป่าก้าวดอนแดง  นายวราวุธ หาเคน 0.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
148บ้านหลวงหัวสวย  นายสุริยา สมโชค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
149บ้านศรีบุญเรือง  นายอำพล เจริญรักษ์ 80.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.000.000.00
150บ้านกิ่วดงมะไฟ  นายวีระชัย นามมัน 70.00100.0080.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
151บ้านด่าน  นางสนม เสริฐผล 1.000.0080.000.0070.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
152บ้านหนองนกเขียนโพนทัน  นายวัฒนา ช่วยแสง 0.00100.0039.00100.0046.00100.0036.00100.000.00100.0027.00100.0035.00100.0028.00100.0019.00100.000.000.00
153บ้านเหล่าดอนเงิน  นายศิริวัฒน์ มงคล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านหนองผง  นายธนันชัย ปลัดกอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)  นายอำนาจ สารีแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
156บ้านหนองกุง  นายวีรศักดิ์ ตะหน่อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านดงขันทอง  นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
158บ้านดงศรีสําราญ  นายสมนึก สุระคาย 36.000.0047.000.0058.000.0033.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0017.000.00100.00100.000.000.00
159บ้านโคกสว่าง  นายธรรมนูญ สุดชาหา 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านเตาไห  ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี 100.00100.0090.000.0090.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
161บ้านหม้อ  นางวันเพ็ญ อรรถเสนา 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
162บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ  นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.00
163บ้านคอนเลียบ  นายพรชัย สระศรี 100.00100.00100.00100.0088.000.0034.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0046.000.00100.00100.000.000.00
164บ้านนาพัง  นายนิเทศ บุตรดีวงศ์ 100.00100.0050.00100.00100.00100.0090.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านโนนสวาง  นายทิพวัฒน์ ริยะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
166บ้านหนองบัวบาน  นายประสาทพร สุนทรวิสัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านจอมศรี  นางสิตาพัชร์ ผิวเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์  นางสาวประภัสสร ทามาลี 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00
169บ้านหนองบ่อ  นายไชยเลิศ ผดุงเวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016.000.00100.00100.000.000.00
170บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ  นายไพบูลย์ นนทะบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
171บ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ  นายพนมรักษ์ หาญกล้า 100.00100.0020.00100.000.00100.00100.00100.0040.00100.0020.00100.0020.00100.0050.000.0020.00100.000.000.00
172บ้านดงยางนารายณ์  นางสาวศิริลักษณ์ ฐานวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านยามกาโนนคำ  นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174ชุมชนกุดหมากไฟ  นายสงวนศักดิ์ รามจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
175บ้านโคกล่าม  นายธงชัย พละสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านหนองแวงจุมพล  นายไชยโย เกาะแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านหนองบัวเงิน  นายพลชัย อุปลี 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
178บ้านอูบมุง  นายพลพล ชื่นธงชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านห้วยไร่  นางลำใย ตันวัฒนะ 80.00100.0070.00100.0070.00100.0010.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
180บ้านโคกผักหอม  นางแพวิพา ภูสงัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านดงบัง  นายประชุมไพร ทองเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านโนนชัยศรี  นางสาววณิชชา เหลาพร 0.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00
183รัฐประชา 509  นายวรพจน์ พุทธรักษ์ 80.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านหนองอ้อ  นายยุทธศิลป์ ผาอำนาจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
185บ้านโนนหวาย  นายชาญชัย สุ่มมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านหนองเม็กห้วยทราย  นายกวิภัฏ วงศ์จันทร์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.000.000.00
187บ้านโคกหนองแซง  นายภาสกร ปราบพาล 100.00100.0055.000.0078.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านเสาเล้า  นางทิพวัลย์ เกาะแก้ว 90.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
189บ้านโนนสำราญ  นายมงคลชัย รัตนอ่อน 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190อนุบาลหนองวัวซอ  นายสมพงษ์ พลบูรณ์ 10.00100.0045.00100.0050.00100.0030.0095.0065.0095.00100.00100.0080.00100.0060.0095.0080.0095.000.000.00
191บ้านหมากหญ้า  นายสมคิด ยิ่งยอด 20.00100.0090.00100.0079.00100.0065.000.0047.000.0061.00100.0063.00100.0070.000.000.00100.000.000.00
192บ้านโคกก่องหนองแวงยาว  นางฐิติพร เขมกรรม 70.00100.0086.00100.0058.00100.0059.00100.0049.00100.0053.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
193บ้านผาสิงห์  นายเอนก แสนนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
194ชุมชนหนองแสง  นายศุภกิจ ระวิชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ  นายพิพิธ สุวรรณสิงห์ 100.00100.0075.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0078.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านหนองบัวบาน  นายบุญประสพ กุลศรี 100.00100.0090.00100.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1  นายไชยอนันต์ ศิลา 90.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
198สิริปุณโณ  ไม่มี 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านหนองแซงสร้อย  นายวรวุธ บุญอาจ 50.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
200บ้านหนองอ้อน้อย  นางนงลักษณ์ เสริมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์  นายศักดิืชัย แสนณรงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านน้ำพ่น  นางพิสมัย สิมสีพิมพ์ 50.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00
203บ้านเลา  นางภัสสร ทรงวุฒิไกร 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
204อนุบาลสร้างคอม  นายอรรถชัย นันทวิจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
205บ้านดอนเดื่อ  นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ 100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.000.00100.00100.000.000.00
206บ้านดอนบาก  นายสงกรานต์ ศรศิลป์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านท่าเสียว  นายปฏิธาน พรมสุวรรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
208บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา  นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านโคกสว่าง  นายวิชชา เสวตวงษ์ 100.00100.0098.00100.0096.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)  นางทองเทียม ศรีสร้างคอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
211บ้านดงผักเทียม  นายวรวุฒิ ยางขันธ์ 60.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.00
212บ้านเชียงดา  นายคำผิน ขันธ์เขต 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านแมดวิทยาคม  นายอนันต์ แสนสุวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
214บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)  นางดรุณี กองมณี 100.00100.0090.000.0090.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
215บ้านไชยฟอง  นายวิเสส แก้วกำ 0.000.0067.000.0082.000.0035.000.000.000.000.000.000.000.0076.000.000.000.000.000.00
216บ้านนาสะอาด  นายมงคล ทบพักตร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
217โคกโพธิ์วิทยา  นายเสกสันต์ สิงห์สัตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
218บ้านนาน้ำชุ่ม  นายสมควร โพธิ์ทิพย์ 100.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
219บ้านยวด  นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์ 0.00100.0091.0091.0081.0081.00100.00100.0015.00100.0017.00100.000.00100.0038.0091.000.00100.000.000.00
220บ้านชาด  นายไพบูลย์ หว่างเค็ง 90.00100.0091.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
221บ้านนามั่ง  นางสมร ศิลาคม 75.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
222บ้านน้ำเที่ยง  นางฑิฆัมพร บุญมาก 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
223บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว  นายทองสุข อุภัยพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
224บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา  นายธนาพล วงษ์ไทย 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
225บ้านหินโงม  นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน