ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 25  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ขอนแก่นวิทยายน  นายยุทธศาสตร์ กงเพชร 0.000.0098.00100.0097.00100.0095.00100.0093.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2กัลยาณวัตร  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3แก่นนครวิทยาลัย  นายวีระเดช ซาตา 0.000.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น  นางนัฎฐพร ชินบุตร 0.000.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
5สาวะถีพิทยาสรรพ์  นายโชคชัย ชุมแวงวาปี 0.000.0063.00100.0053.00100.0047.00100.0090.00100.0083.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.000.000.00
6โคกสีพิทยาสรรพ์  นายชูเดช แก้วดวง 0.000.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
7นครขอนแก่น  นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล 0.000.0088.00100.00100.00100.0043.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8ขามแก่นนคร  นายศุภกิจ สานุสัตย์ 0.000.0092.00100.00100.00100.0075.00100.0063.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9เทพศิรินทร์ ขอนแก่น  ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร 0.000.0091.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10ขอนแก่นวิทยาลัย  นายสุเมธ สุวอ 0.000.00100.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
11สีหราชเดโชชัย  นายสิทธิพล พหลทัพ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12ขอนแก่นพัฒนศึกษา  นายละเอียด แพงจันทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13ขอนแก่นวิทยายน 2  นายสมนึก ทองคำ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14ขอนแก่นวิทยายน 3  นายศราวุธ รุ้ปัญญา 0.000.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
15แก่นนครวิทยาลัย 2  นายสำเนียง มิ่งขวัญ 0.000.00100.00100.00100.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16ฝางวิทยายน  0.000.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17ป่าหวายวิทยายน  นายไชยยงค์ ลือเกียรติก้อง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18ประชารัฐวิทยาเสริม  นายสุรกฤษฎิ์ คำปิตา 0.000.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19หนองเรือวิทยา  นายสมใจ วิเศษทักษิณ 0.000.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20จระเข้วิทยายน  นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์ 0.000.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
21มัธยมตลาดใหญ่วิทยา  นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ 0.000.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22ชุมแพศึกษา  0.000.0099.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.000.000.00
23จตุรมิตรวิทยาคาร  นายนิพล นิราศสูงเนิน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24ขัวเรียงศึกษา  นายเชษฐา วันสุทะ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25ชุมแพพิทยาคม  นายทวีศักดิ์ สมนอก 0.000.00100.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
26หนองเสาเล้าวิทยาคาร  นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ 0.000.00100.00100.0050.00100.000.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.0060.00100.000.00100.000.000.00
27ชุมแพวิทยายน  นายสุรสิทธิ์ บุญครอง 0.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
28นาจานศึกษา  นายวิทยา ร้อยดี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29ผาขามวิทยายน  นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
30หนองตาไก้ศึกษา  นายสุริยา ห่มขวา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31ซำยางวิทยายน  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32น้ำพองศึกษา  นายสวัสดิ์ แก้วชนะ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33ดงมันพิทยาคม  นายปรีชา ศรีลับขวา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บัวใหญ่พิทยาคม  นายเรืองยศ แวดล้อม 0.000.0060.00100.0070.00100.0050.00100.0070.00100.0070.00100.0060.00100.0040.00100.0060.00100.000.000.00
35น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก  นายคมสันต์ ชุมอภัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36พังทุยพัฒนศึกษา  นยโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37ม่วงหวานพัฒนศึกษา  นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38ลำน้ำพอง  นายฉัตร สิงห์บุราณ 0.000.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
39อุบลรัตน์พิทยาคม  นายบวร ใจป้ำ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บึงไทรพิทยาคม  นายสุวิทย์ นิลสาย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บัวแก้วพิทยาคม  นายภัสกร แก้วพิลา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42ศรีกระนวนวิทยาคม  นายธนัท ไชยทิพย์ 0.000.0080.00100.0075.00100.0080.00100.0080.00100.0075.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
43ยางคำพิทยาคม  นายจำรูญ ศรีฉายา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.0020.00100.0020.00100.000.000.00
44ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  นายวิทยา บัวพัฒน์ 0.000.00100.00100.0085.00100.0095.00100.0052.00100.0045.00100.0058.00100.0031.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านไผ่  นายวทัญญู ภูชาดา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.0050.00100.0040.00100.000.00100.000.000.00
46บ้านลานวิทยาคม  นายอภิชาติ อุ่นเกิด 0.000.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านไผ่ศึกษา  นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย 0.000.0035.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านไผ่พิทยาคม  นายสุรพล สุวรรณชาติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49เปือยน้อยศึกษา  นายสุพจน์ แสงสุข 0.000.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50กู่ทองพิทยาลัย  นายสุนันท์ คำจันทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51พล  นายสุรเชษฐ รูปต่ำ 0.000.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0010.00100.0010.00100.0020.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
52โสนนกเต็นประชาอุปถัมภ์  นายสุริยา ทองบุญมา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53โนนข่าวิทยา  นายวุฒิชัย แสงสุดตา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54พลพัฒนศึกษา  นายชัยภร สีมาตร 0.000.0080.00100.0060.00100.0075.00100.0060.00100.0065.00100.0085.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
55แวงใหญ่วิทยาคม  นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56โนนสะอาดวิทยาคาร  นายเปลี่ยน จงเทพ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57แวงน้อยศึกษา  นายภูวดล หมื่นสีพรหม 0.000.0050.00100.0081.00100.0090.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58ท่านางแนววิทยายน  นายจรัล รัตนบุญทา 0.000.0022.00100.00100.00100.0073.00100.0075.00100.0096.00100.0017.00100.008.00100.005.00100.000.000.00
59ก้านเหลืองวิทยาคม  นายสมเกียรติ หาแก้ว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60หนองสองห้องวิทยา  นายวาสนา ไชยศึก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61ไตรคามวิทยา  นายวสิษฐ์ สมจิตปัญญา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62เบญจมิตรวิทยา  นายอรุณ ชาวกล้า 0.000.0090.00100.00100.00100.0064.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0043.00100.00100.00100.000.000.00
63ศรีหนองกาววิทยา  นายกนก บุตรวงษ์ 0.000.0084.00100.0073.00100.0083.00100.0092.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64ภูเวียงวิทยาคม  นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี 0.000.00100.00100.0099.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65กุดขอนแก่นวิทยาคม  นางสายสมร ศักดิ์คำดวง 0.000.0069.00100.0068.00100.0062.00100.0093.00100.0078.00100.00100.00100.000.00100.0030.00100.000.000.00
66เวียงวงกตวิทยาคม  นายนิคม จำปานิล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67เวียงนครวิทยาคม  นายมนูญ ถาวรรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
68มัญจาศึกษา  นายสุพจน์ แสงสุข 0.000.0090.00100.0060.00100.0060.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
69คำแคนวิทยาคม  นายสุภาพ ผิวขาว 0.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70โคกนางามพิทยาสรรพ์  ุนายธงชัย ศรีเคนา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71มัธยมโพนเพ็ก  นายอดุล อิงแก้ว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม  นางลัดดา ผาพันธ์ 0.000.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
73ท่าศาลาประชานุสรณ์  นายประเสริฐ อุ่นผาง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74ชนบทศึกษา  นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า 0.000.000.00100.0023.00100.0041.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.0077.00100.00100.00100.000.000.00
75ประชารัฐพัฒนาการ  นาย 0.000.007.00100.0043.00100.0034.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0024.00100.000.00100.000.000.00
76เขาสวนกวางวิทยานุกูล  นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ 0.000.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77ดงบังวิทยายน  นายสัมฤิทธิ์ พรสุวรรณ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78ภูผาม่าน  นายสมควร ไกรพน 0.000.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79โคกโพธิ์ไชยศึกษา  นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80หนองนาคำวิทยาคม  นายวสันต์ ลาจันทึก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านแฮดศึกษา  นายบุญเหลือ ทองอ่อน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82หนองขามพิทยาคม  นางนิกัญชลา ล้นเหลือ 0.000.0080.00100.0050.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
83โนนศิลาวิทยาคม  นายสมนึก เรื่องลือ 0.000.0046.00100.0067.00100.0098.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.00100.0097.00100.000.000.00
84สันติพัฒนกิจวิทยา  นายสุธรรม โพธิ์งาม 0.000.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน