ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 5  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวสันต์ สัตยคุณ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านขามป้อม  นายลือชัย ทองผา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2โคกม่วงศึกษา  นายฟากรี ทองดีบุตร 100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านโป่งเอียด  นางสาวละคร เขียนชานาจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านสุขสมบูรณ์  นายทวีวัฒน์ เวชกิจ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านหนองโพงโพด  นายจอมพล ตุ่นเส็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านหนองศาลา  นายสิรวิชญ์ ธงชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านหนองเสาเล้า  นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8หนองหว้าวิทยา  นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านโคกสูง  นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.0085.00100.000.000.00
10บ้านนาสีนวน  นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านโนนอุดม  นายบุญคุ้ม การนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านสัมพันธ์  นายคำสี ลืนภูเขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านหอย(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  นายสินสมุทร คุณประทุม 20.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0082.00100.0070.00100.0082.00100.000.000.00
14ชุมชนชุมแพ  นายประสพโชค เหล่าคูณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านชุมแพ  นายสุธี ลีกระจ่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านหนองบัวโนนเมือง  นางงามนิตย์ ลิโป้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17ชุมแพชนูปถัมภ์  นายอำพันธุ์ บุญหวังช่วย 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านแห่(ประชานุเคราะห์)  นายเสถียร แก้วส่องใส 100.00100.0073.00100.0058.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0093.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านไชยสอ  นางศิริรัตน์ อนุตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านโนนทองหลาง  นายบัณฑิต สุขา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง  นายสินสมุทร สามารถ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ  นายพจน์ ปุรัมพกา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านหนองสังข์  นางสาวรดาณัฐ พุทธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี  นายพัฒนากร อบมา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านหนองหว้าโพนศิลา  นายพัฒนากร อบมา 100.00100.0080.0020.0080.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26นาหนองทุ่มวิทยาคม  นายสมศักดิ์ มะมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านโนนโก  นายสุวิทย์ น้อยลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านวังยาว  นายพิไชย ศรีเจ็ก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29หนองกุงพิทยาคม  นางณัฐกุล กิตติภักดีกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205  นายเศรษฐวัชร มัชปาโต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านหนองหนามแท่ง  นายเศรษฐวัชร มัชปาโต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32ชุมชนโนนหันวันครู  นายจิรสันต์ บัวสาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านธาตุ  นายมนูญ พลบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านโนนชาติ  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านโนนบุรุษ  นายสมาน สีชมภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านโนนลาน  นางสิริลักษ์ สามารถ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37หนองม่วงประชานุกูล  นายเศวต พรมแวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านร่องแซง  นายเดชา ทาเวียง+ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39เหมือดแอ่หนองบัว  นายปัณณวิชญ์ มหาวงษ์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
40ก้องอุดมวิทยาคาร  นายนิยม ศรีภูวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านนาคำน้อย  นายเฉลียว อนุตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านโป่งแห้ง  นายจักรเพชร นิลพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา  นายอดิศร โชคบัณฑิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44วังหินลาดวังเจริญ  นายวิชัย แสนแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์  นายสุเทพ เวียงทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านหนองไผ่นาดี  นายพงษ์สวสัดิ์ สีลาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล  นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48โคกสูงสำราญ  นายคมสัน บุดดาดวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านโนนแหลมทอง  นายพจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50หนองขามวิทยาคาร  นายพินิต แสงสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51ชุมชนหนองคะเน  นายพจน์ ปุรัมพกา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52หนองไผ่พิทยาคม  นายดารา ชินชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านยอดห้วย  นางประภาพร ตรีเหลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านนาเพียง  นายฉัตรกุล สิงห์บุราณ 90.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55โนนงามศึกษา  นายจิรสิน เฮ้าเส็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา  นายประเวศ สุขประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านโนนโพธิ์  นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านหนองไฮ  นายวิรัตน์ ทองมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านอาจสามารถ  นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านเขาวง  นายไมตรี นิลสาคู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61นาฝายวิทยา  นายเฉลิมชัย สมท่า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านวังสวาบ  นายฉลอง สอนวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านสะแกเครือ  นายอากาศ เหล่าคนค้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านสองคอน  นางยุพิน คำภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65หนองแห้ววังมนศึกษา  นายประจวบ สวัสดิรักษ์ 100.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
66ชีพอนุสรณ์  นายเสน่ห์ โคตา 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านซำภูทอง  นายเฉลิม คำพิมพา 0.00100.0050.00100.0040.00100.0040.00100.0030.00100.0080.00100.0030.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
68บ้านทรัพย์สมบูรณ์  นายธนเดช ทองหนองกอย 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านนาน้ำซำ  นายธัญ ชุมชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านโนนคอม  นายสมชัย พิมดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านโนนสว่างท่ากระบือ  นายสมว่า เพียศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านป่ากล้วย  นายกิตติพร ภูพันลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านสว่างโนนสูง  นางสาวศุภนันท์ พิมดี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านกุดขอนแก่น  นายชวลิต หาญเชิงชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านไคร่นุ่น  นายสำรอง คำมี 100.00100.0010.00100.0010.00100.0010.00100.000.00100.0010.00100.00100.00100.0090.00100.000.00100.000.000.00
76บ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง)  นายสุทธิรักษ์ ดวงตาน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77โนนศิลาโนนม่วงวิทยา  นายแคล้ว ขันขวา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านโนนสำราญ  นายสุรพันธ์ ชัยสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านเลิงแสง  นางอมลวรรณ สุขสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80หนองโพนนาหม่อ  นางจริยา นิตยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร  นางณัฐฏ์พัชร ศรีวิไล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านกุดดุกวิทยา  นายทรงวุฒิ ทาระสา 80.00100.0090.00100.0090.00100.0085.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.0085.00100.0096.00100.000.000.00
83บ้านโคกสง่า  นางสมบัติ แสงฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84ดินดำวังชัยวิทยา  นายศุภรัตน์ บุญไตรย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านโพนเพ็กพิทยา  นายนพดล บุดดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
86บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์  นายสุรพงษ์ พรมชมชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านกุดแคนประชาสรรค์  นายอุ่นทยา ผาผง 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
88บ้านโคกกลางวิทยา  นายบรรจง ทุมมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา  นายสุริยะ ชิดทอง 0.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านทุ่งชมพู  นายสุปรีชา ถนอมเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา  นายเจริญชัย สิงห์แป 100.00100.0098.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านหนองพลวง  นายดุษฎี มาลัยขวัญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา  นายสุขวัชร เทพปิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านกุดน้ำใส  นายพลกฤษณ ศึกษา 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
95ไตรคามวิทยาสรรค์  นายสาธร พรเพ็ง 100.00100.0040.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0030.00100.0060.00100.0040.00100.0070.00100.000.000.00
96บ้านนาชุมแสง  นายอัครเดช อักขราสา 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม  นายสมพร ทะเยี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง  นายจตุพล ยุระศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านหัวฝาย  นายกฤษ ราชสีสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100โนนอุดมสะอาดวิทยา  นายพุฒิศักดิ์ อุปรัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านคำใหญ่  นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ 100.00100.0060.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
102นาหว้านาเจริญ  นายบัวเพชร จันทะนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านโนนกระเดา  ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์  นางเสาวณีย์ ผาจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105โสกห้างศึกษา  นายจุลศักดิ์ ศรีมานะศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106ห้วยชันวิทยา  นายไพศาล เมฆสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107ภูเวียงวิทยายน  นายจารึก งามฉลวย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านโคกสูงวิทยา  นายสวัสดิ์ พรมโสภณ 0.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
109บ้านแดง  นางดุจดาว กาญจนพันธุ์ 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
110โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา  นางวนิดา เครือไกรวรรณ 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านหนองขาม  นายนิพนธ์ หิงชาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
112บ้านนาก้านเหลือง  นายธงชัย สุขสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านพระบาท  นายสายยนต์ จันพุทธ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านเรือ  นายสมจิต พลหล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านหัน  นายจรูญ พรหมดวงดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านหว้าทอง  นางจันทราภรณ์ จักรโนวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านห้วยบง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118อนุบาลภูเวียง  นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านโคกไร่  นายประพฤติพันธ์ ชวลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านถ้ำแข้  นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านสงเปือย  นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านอ่างศิลา  นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123จตุรคามรังสรรค์  นายสวัสดิ์ สุนทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี  นางกองแก้ว อุปรัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านเมืองเก่า  นายธนธรรม มีทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านหินร่องโนนสวรรค์  นายประสิทธิ์ นาสุริวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์  นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านหนองบัว  นายธวัชชัย พลนิกร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา  นายพนมไพร ปราบแกะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านวังขอนแดง  นายถาวร ธรรมวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา  นายสุรพล แสนสุภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านหนองกุงธนสารโศภณ  นายระลึก ราชาวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา  นายราชิต ชัยงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม  นายประวิทย์ จันทร์ทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์  นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านผาน้ำเที่ยง  นายวันเนาว์ สอนจิตร 100.00100.0080.00100.0080.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านบริบูรณ์  นายอำนวย บุญศรี 100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านป่าน  นายประยูร ชารินทร์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านพงษ์โนนประวัติ  นายอรรถวัต ทวยภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา  นายคำเบ็ง รถสีดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141ท่ากุญชร  นายสาโรจน์ ปาสาทัง 40.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.000.000.00
142นาจานนาเจริญโนนทัน  นายประคอง วรรณพันธ์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
143โนนสำราญหนองหญ้าขาว  นายประดิษ หล้าทูนธีรกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านสารจอดร่องกลอง  นายสมดี จำนงค์สุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145หนองกระบือวิทยาคม  นายวัชรธร ปิตินันทโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146แสงบัวทอง  นางจารวี ทวยภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านซำยาง  นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านโนนงาม  นายสวิต คำภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านสวนสวรรค์  นายวิเชียร ดีสม 100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
150ภูห่านศึกษา  นายอุไร ลาสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านหนองปลาซิว  นายเฉลิมชัย สมท่า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152ชุมชนบ้านวังเพิ่ม  นายเอนก คำยัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์  นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภา 20.00100.0030.00100.0030.00100.0050.00100.0020.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.000.00100.000.000.00
154บ้านบุ่งเม่นหนองดู่  นายนิติพงษ์ หงอกชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านปากห้วยฝาง  นายสาโรจน์ ปาสาทัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านโสกหาดสวรรค์  นายวีระวุธ เรืองตังญาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านห้วยทรายขาว  นายอำนาจ พลเดชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านโคกป่ากุง  นายอยุทธ คำยัง 1.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านท่าช้าง  นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160อนุบาลสีชมพู  นายประเวช สุวรรณา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านหนองตาไก้พิทยา  นายภิรมย์ คำบุญเกิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านขมิ้นโนนหัวนา  นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ  นายไสว ขามธาตุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านโคกม่วง  นายไกรศร พึ่งภพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)  นายกวี โพธิ์หล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านศรีสุข  นายสมเด็จ อิธิตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว  นายบรรจง อาจนนลา 60.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
168บ้านสันติสุข  นายเทียนชัย ลาสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านหนองโก  นายสมาน เพชรนาวา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170โสกเต็นวิทยาคม  นายเสรี หลักม่วง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านโสกจานนาดี  นายชาญชัย ทองล้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
172บ้านหนองแดง  นายบุญมา ชนะบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์  นายกฤษฏา โซ่มาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านหนองไฮ-วังขอนยม  นายนรินทร์ บุตรรัตนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านซำจำปา  นายบุญสวน วรรณโอภาส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านใหม่โสกส้มกบ  นายจงจิต ดวงสนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านผาขาม  นายบรรชิต นิตไธสง 100.00100.0046.00100.0049.00100.0049.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง  นายคำปัญญา ชัยคำดี 100.00100.0087.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179อ่างทองวิทยาคม  นายนิติรัฐ เวียงนนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านนาอุดม  นายสาธิต คำชมภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านนาหว้า  นายหลาง สมบัติหอม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านป่าเสี้ยว  นายวิฉัตร มาสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านเม็ง  นายประเสริฐ กมลคุณากร 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านสว่างดอนช้าง  นายสมศักดิ์ พูลรอด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านหนองกุงมนศึกษา  นายชาญวิทย์ ปะกิระสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านหนองโนประชาสรรค์  นายถาวร จิบจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านหนองแสงสามัคคี  นายทรงศักดิ์ สิงห์ทุย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านหาด  นายวีระ เรืองแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง  นายพิลึก ถามุลตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านสะอาด  นายศิวดล ดวงหะคลัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191หนองหอยเทพเทวัญ  นายสุนิจ ศรีพรหม 100.00100.0075.00100.0088.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านหัวนาจระเข้  นายวิฑูรย์ บึงลี 100.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านหัวบึงสว่าง  นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์ 70.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านกง  นายโกมล สำแดง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195โพธิ์ตากวิทยา  นายไพฑูรย์ รอนยุทธ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์  นายปิยพงศกร ระดามาตย์ 40.00100.0050.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
197บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์  นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.0020.00100.00100.00100.0020.00100.0050.00100.000.000.00
198บ้านหนองสระ  นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
199หนองแสงวิทยาสรรค์  นายพัฒนา อำท้าว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านกุดกว้าง  นายณัฐณรงค์ พิริยการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านขนวนนคร  นายปิยพงศร ระดามาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านโคกสูงวิทยานุกูล  นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ 65.00100.0065.00100.0065.00100.0065.00100.0065.00100.0065.00100.0065.00100.0065.00100.0065.00100.000.000.00
203บ้านนาเปือย  นายอาวุธ นมัสศิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านโนนดู่หนองแวง  นายลือชัย สำราญ 40.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านโนนทันวิทยา  นายดิษยภัทร ไชยพิเดช 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านร่องสมอ  นายสิทธิโชค ดีศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านหว้า  นายสมแพน จำปาหวาย 90.00100.0075.00100.0070.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0095.00100.000.000.00
208บ้านห้วยม่วง  นายบุญสุข โสภาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านกุดแคน  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านกุดเลา  นายประยุทธ ธรรมพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านโนนทอง  นายสุดิง สาหล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
212บ้านฝางน้อย  นายทินกร จันทร์เทพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านภูมูลเบ้า  นายเอนก ผาเข็ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
214บ้านสระพังข่า  นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
215บ้านหนองเขื่อนช้าง  นายสถิตย์ อุดเมืองเพีย 80.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์  นางวิภาดา ธรรมวงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
217บ้านห้วยอรุณหินลาด  นายวิชัย แสนยศบุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
218บ้านห้วยทรายทอง  นายถาวร จิบจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219โคกกลางโนนคูณโนนศิลา  นายภาคิไนย บำรุงเชื้อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
220บ้านโคกกลางหนองแปน  นายเอกศักดิ์ จันทะกา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
221บ้านดอนหันโนนหินแห่  นายสมพร ศิริแก้ว 90.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
222บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์  นายเอกศักดิ์ จันทะกา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
223โนนฟันเรือบะยาววิทยา  นายสมพร ศิริแก้ว 100.00100.0079.000.0084.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
224โนนสะอาดพิทยา  นายทนงศักดิ์ วังสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
225บ้านสำราญหินลาด  นายจงกล โนพันธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
226บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  นายเฉลิม สุระพินิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
227บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง  นายพิทักษ์ อุดมชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
228บ้านโนนหนองแวง  นายวิมาน รถหามแห 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
229ชุมชนหนองเรือ  นายเพิ่ม หลวงแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
230บ้านกุดฉิมพิทยาคาร  นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
231บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา  นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
232บ้านฟ้าเหลื่อม  นายบดินทร์ บุญลือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
233บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง  นายวาทิตร กุลแสนไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
234บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์  นายประดิษฐ์ แสนสุรินทร์ 100.00100.0050.00100.0080.00100.0070.00100.0040.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0050.00100.000.000.00
235หนองไฮประชารัฐ  นายดำริ สุดตะนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
236บ้านเหล่าประชานุเคราะห์  นายมานิตร มั่นกุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
237บ้านดอนแขม  นายวิชัย มหาโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
238บ้านดอนหันสระบัว  นายอนุชา ลมคำภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
239บ้านนางิ้ว  นายทรงคุณ ศาสตร์สูงเนิน 80.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0098.00100.000.000.00
240บ้านยางคำ  นายชุมพล ศิริสุนทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
241บ้านหนองแวงภูเขา  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
242บ้านหนองหว้าประชารัฐ  นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา 90.00100.0080.00100.0090.00100.0095.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
243บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง  นางอรอนงค์ ภู่แก้ว 100.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
244นาหม่อโนนลานประชาสรรค์  ว่าที่พันตรี วศิน สอนโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
245บ้านกุดธาตุ  นายสุทธิพงษ์ ทะกอง 100.00100.00100.00100.0089.00100.0083.00100.0067.00100.00100.00100.0067.00100.0067.00100.00100.00100.000.000.00
246บ้านโคกนาฝาย  นางสกุลยา อินทะสุระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
247บ้านนาดี  ว่าที่ ร.ต.วิญญู สุธรรมฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
248บ้านสะอาด  นายวิรัตน์ สมใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
249บ้านหัวภู  นายวิธูร ศรีเดช 70.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
250หนองแวงวิทยา  ประดิษฐ์ จันนา 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
251บ้านขนวน  นายวิเชียร หมื่นชั่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
252บ้านศาลาดิน  นายภาคภูมิ ภูมาก 70.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
253บ้านหนองกุงคชสาร  นายปัญญา สาสิมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
254บ้านหนองนาคำ  นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
255บ้านหนองพู่วังหินซา  นางวิไลวรรณ ห่มขวา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
256บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า  นางดรุณี ศรีบุรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
257บ้านหนองหอย  นายนพชาติ วรวัตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
258บ้านคึมชาติประชาสรรค์  นายวิเชียร หมื่นชั่ง 75.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
259บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม  นางสมพิศ กิตติภักดีกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
260บ้านเขาวง สาขาดงสคร่านตาดฟ้า  นายสันทัด มาลัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน