ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชนาธิป สำเริง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ไทยรัฐวิทยา ๓๔(บ้านกุดโง้ง)  นายอาวุทธ์ มีขันเพชร 100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0085.0085.0098.0085.0098.0098.0090.0095.00100.00100.000.000.00
2บ้านโคกกลาง  นายจุมพล สิงห์จรรยา 90.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
3บ้านทุ่งใหญ่  นายสวัสดิ์ ตูมโฮม 100.00100.00100.00100.0098.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านฝางวิทยา  นายสุวิรัตน์ รักษาเคน 70.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
5บ้านป่าติ้ว  นายดุสิต อุปแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านหนองแวงคูป่าชาติ  นายไชยา ศรีโคตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านหนองแวงเป่ง  นายมรกต แก้วสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
8ชุมชนน้ำอ้อม  นายลือชัย หล้าคำ 100.00100.0050.000.0050.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านผักหนาม  นายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านวังโพน  นายอภิชัย สินโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านเวียงแก้ว  นายไพรัตน์ ไชยคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านหนองกุงใหญ่  นายอิทธิศักดิ์ จุฬศักดิ์สกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านหนองซา  นายปรีดา อดทน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
14บ้านหนองโอง  นายวิจิตร หารพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15ชุมชนกระนวน  นายวีระชาติ ดวงคำน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16ชุมชนดูนสาด  นายประจักษ์ จันทร์ทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านนามูล  นางเพ็ญศรี นิตยา 100.00100.0095.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านคำไฮผักแว่น  นายวาสนา สมปัญญา 100.00100.0099.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านบะแต้  นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
20ศรีสมบูรณ์วิทยา  นายเดชา สุทธิปัญโญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านหนองโก  นายสุริยา อินทร์จันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านห้วยเชือก  นายมนต์ชัย แพงงา 100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
23ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด  นายสุรพล สุพรมพิทักษ์ 10.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
24บ้านนาฝาย  นางธมนวรรณ ดวงจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
25บ้านโนนสังป่ารัง  นายธีรวัตร กมลช่วง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข  นายทองเหลือง คำภูเวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
27หนองโนวิทยาคาร  นายประสพ พรมดวง 0.000.00100.00100.00100.00100.0055.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
28ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา  นายสุรพล สุพรมพิทักษ์ 100.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29ศิลาโป่งคำ  นายโยธิน นาอุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านโคกกลางวิทยา  นายโชคชัย เรืองแหล่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
31บ้านคำครึ่ง  นางลัชรี เดชโยธิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านท่าลาดคำตานา  นางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์ 100.00100.00100.00100.0025.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านโนนสมบูรณ์  นางณัฏฐพร ขินบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านน้ำสามวัง  นายไพบูลย์ จำปาบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
35บ้านห้วยยาง  นายวรวุฒิ โพธิ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
36บ้านหัวนาคำ  นายประสาน ลพพันทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.0090.00100.0098.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
37อนุบาลเขาสวนกวาง  นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านคำม่วง  นายอุดม สงวนชม 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านดงเรืองประชาสรรพ์  นายไพโรจน์ ปฏิเตนัง 80.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
40บ้านทางพาดเขาสวนกวาง  นายสุรสิทธิ์ อัศยาพร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านนาอ่างทอง  นายประจวบ ศิริภักดิ์ 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
42บ้านโนนสง่า  นายปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ 90.00100.0090.00100.0098.00100.0090.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0098.00100.000.000.00
43บ้านโนนสว่างหนองตะนา  นายสุรวุฒิ เรียงพวา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านโนนทองห้วยบาก  นายวัชระ คงแสนคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45ศรีเมืองแอม  นางแก้วภิเสข์ จ้อยสูงเนิน 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
46บ้านขามป้อมดงเย็น  นายไพฑูรย์ มหาชัย 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00
47บ้านนางิ้วนาโพธิ์  นายบุตศรี นารี 100.00100.0090.000.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.000.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
48บ้านนาง้อง  นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี 100.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
49บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์  นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านแสงสว่าง  นายชุมพล ทองตระกูล 90.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.0095.00100.000.000.00
51บ้านคำแคนคำเจริญ  นายวิรัตน์ ศรีโสภา 80.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านโคกสูงสะอาด  นายสมหมาย ใยแก้ว 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง  นายสมเกีรติ สารสม 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
54ทุ่งบ่อวิทยา  นายธีรนิต ผาบสีมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหนองคู  นายเสริมศรี พรหมภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56หนองแวงเรือประชาศึกษา  นายรพินทร์ พลโยธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านห้วยยางสะอาด  นายวาทิตร กุลแสนไชย 100.00100.0080.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58ชุมชนโนนสมบูรณ์  นายอาทิตย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
59บ้านทุ่งโพธิ์ชัย  นายธีรวัตร กมลช่วง 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0020.00100.000.00100.000.00100.000.000.000.00100.000.000.00
60บ้านโนนหัวช้าง  ว่าที่ พ.ต.ชัยสำราญ พิมณาคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านคำป่าก่อ  นายอานนท์ สุดาทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
62บ้านโคกกลางนาล้อม  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
63บ้านหัวฝายประชานุกูล  นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี 0.000.0020.00100.000.00100.000.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
64บ้านคำนางปุ่ม  นางวลัยลักษณ์ อินนอก 50.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านคำสมบูรณ์  นายปิยะ อนุญาหงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านนาค้อ  นางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษ 100.00100.0090.000.0095.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.000.00100.00100.000.000.00
67บ้านโนนน้ำผึ้ง  นางสาวปิยะนุช ทาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
68บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง  นายสุรัตน์ สุทธิ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69สองห้องประชาบำรุง  ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์  นางนภารัตน์ บุญหนัก 100.00100.0030.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00
71บ้านคำแก่นคูณ  นายกองสิน คำบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านโนนพยอม  นายชูพันธ์ุ ทาราศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านโนนศรีสวัสดิ์  นายกฤษณ์ พรหมเทศ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านบึงกลาง  นายชาญณรงค์ สืบแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.0074.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านม่วงหวาน  นายธวัช โยธาวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านสระกุด  นายชูศักดิ์ กางมัน 100.00100.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
77บ้านห้วยหินลาด  นายโจระพันธ์ สายบัว 0.00100.00100.00100.00100.00100.0071.000.0077.00100.0056.00100.00100.00100.0062.00100.0078.00100.000.000.00
78บ้านกุดพังเครือ  นายบัญชา กุลอัก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
79บ้านท่ากระเสริม  นายเนียม ผะกาแก้ว 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
80บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย  นายเนียม ผะกาแก้ว 100.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านท่ามะเดื่อ  นายสุชาติ แม้นดินแดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
82บ้านหนองแสง  นายอุดมพร กันทะใจ 90.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83ชุมชนหนองกุงวิทยา  นายสมชาย จันใหญ๋ 30.000.0078.000.0083.000.006.000.0074.000.0099.000.0080.000.0021.000.0010.000.000.000.00
84น้ำพอง  นายปรีชา จ่าสิงห์ 98.000.00100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.0092.000.00100.00100.0092.000.00100.00100.000.000.00
85บ้านโคกสง่านางาม  นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
86บ้านจำปาหัวบึง  นายคำภา โสโท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านทรายมูล  นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านโสกแสง  นายเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
89บ้านหนองหว้าสุขใจ  นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านโคกใหญ่  นายชัยยุทธ วันสาสืบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
91บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)  นายกิตติ พลนามอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92คำบอนวิทยา  นายพัฒนา ธงชัย 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00
93บ้านดงเย็น  นางอมรรัตน์ พงษ์สุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านนาฝายเหนือ  นายอารมณ์ สโมรินทร์ 0.000.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านโนนแดงโคกเล้า  นางสาวดารา นามมนตรี 0.000.00100.00100.0098.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.0099.00100.000.000.00
96บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์  นายเวชยันต์ อาศนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านหนองกุงขี้ควง  นายสฤษฏ์ เฝ้าทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านหนองแวง  นายนิกรชัย ทองคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99กู่สว่างสามัคคี  นายจำนงค์ ไชยวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100ชุมชนบ้านบัวใหญ่  นายไพบูรณ์ ชาญชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านคอกคีแสนตอ  นายสุรศักดิ์ คามวุฒิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
102บ้านคำม่วมดงเย็น  นายนิคม ไกรแจ่ม 100.00100.0095.00100.0083.000.0094.00100.0083.000.00100.00100.00100.00100.0078.00100.0083.00100.000.000.00
103บ้านโนนหัวช้าง  นายโยธิน ผ่านวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104พระธาตุขามแก่น  นายสุนทร ขามธาตุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านโนนเชือก  นายศุภฤกษ์ คงนาวัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์  นายสุนันท์ กลางจันทา 86.000.0073.00100.0057.0083.0055.0055.0077.0077.0080.00100.0040.000.009.000.0030.00100.000.000.00
107บ้านสำโรง  นายแสงทอง เรืองศิลป์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล  นางสิริกานต์ ชาญประเสริฐ 100.00100.0030.000.0040.000.0030.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.000.00100.00100.000.000.00
109บ้านหัวดง  นางเบญจวรรณ พงษ์อุทธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
110บ้านกุดพังทุย  นายวีระวัฒน์ นะที 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านนาขาม  นายบัณดิษฐ์ กองจันทา 100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านนาคู  นายชัชชัย โชมขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านหินลาด  นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านหัวบึง  นายไอศูรย์ ศรีเวียงราช 0.000.0080.00100.0080.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
115น้ำพองประชานุกูล  ูนายชัยยุทธ ชวนประกอบ 100.00100.0070.000.0030.000.0060.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
116บ้านกุดกว้าง  นายนิคม สุวรรณเพ็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
117บ้านกุดน้ำใส  นายแก้ว อวนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
118บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา  นายปรัชญา อุ่นทะยา 100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
119บ้านฟากพอง  นายพชร แข็งขัน 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
120บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป  นางเพ็ญศรี นิตยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
121บ้านห้วยไผ่หนองโน  นางสาวดวงใจ ถวิลไพร 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.00100.000.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.00
122โคกสูงกุดน้ำใส  นายอรุณ จันทวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0033.000.000.00100.000.00100.000.000.0033.000.000.000.000.000.00
123บ้านคำมืด  นายชัยยุทธ วันสาสืบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านนาเรียง  นายจรูญ ยศธสาร 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านวังชัย  นายลิขิต วงษาเทพ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
126บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว  นายประดิษฐ์ มังคะตา 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
127บ้านเสียวโคกกลาง  นายทินกร พัฒนิบูลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านคำบง  นายสมศิลป์ กลางหล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
129บ้านดงมัน  นายชัยริพล ผันสว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านนาศรีดงเค็ง  นายถาวร นาควัน 50.00100.0050.00100.0075.00100.0040.00100.0050.00100.0060.00100.00100.00100.0060.00100.0070.00100.000.000.00
131บ้านสะอาดหนองเรือ  นางกรรณิกา ซาหยอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านหนองหารจาง  นายสุขี ป่านนี้ 70.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
133บ้านหนองอ้อโคกสว่าง  นายประยูร วังคาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านห้วยเสือเต้น  นางรัชดา วงศ์หมั่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
135อนุบาลอุบลรัตน์  นายวิรัตน์ หาโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง  นายถวิล พันธ์น้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
137บ้านทุ่งโป่ง  นายสุริชัย จันทรพิทักษ์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านโนนจิก  นางวิลาวรรณ ศรีกอกมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า  นายสมเกียรติ มะโนวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านพระบาทท่าเรือ  นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์ 100.00100.0080.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.000.00100.00100.000.000.00
141บ้านภูคำเบ้า  นายนรภัทร สิทธิจักร 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142โคกสูงใหญ่วิทยา  นายอินเทวา สุริยฉาย 100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง  นางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคน 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
144บ้านโคกสว่าง  นายจงอาง ทะสา 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
145บ้านหนองผือ  นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์ 100.00100.0094.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.000.00100.00100.000.000.00
146ห้วยยางวิทยาสรรพ์  นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตชะกูล 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านกุดกระหนวน  นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148นาคำพิทยาสรรพ์  นายสิทธิพร เถรวัลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
149หนองขามพิทยาคม  นายสมชัย รัตนมนตรี 50.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.000.000.00
150ทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น  นายปรีชา สินวรณ์ 0.00100.0046.00100.0056.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0050.00100.0031.00100.000.00100.000.000.00
151บ้านกุดเชียงมี  นายสุชาติ แม้นดินแดง 0.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
152บ้านขุนด่าน  นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)  นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์ 80.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
154บ้านบ่อ  นายกองสิน คำบุญ 60.000.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
155บ้านหนองแต้  นายอภิโชติ สิงห์น้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
156บ้านห้วยทรายศึกษา  นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์  นายประดับ ยอดป้องเทศ 0.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
158บ้านโนนศิลาราศรี  นายมานพ โคตรโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านศาลาดินห้วยเตย  นายศักดินันต์ ทัพชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านศรีสุขสำราญ  นายประจักษ์ นาหนองตูม 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
161บ้านหนองแสงน้อย  นายสุริชัย จันทรพิทักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านกระนวนซำสูง  นายทองเหลือง คำภูเวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านคำแมด  นายบุญศิลป์ อาษาสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.000.00100.00100.00100.00100.0096.000.0087.000.0088.000.000.000.00
164บ้านสว่าง  นายเข็มชาติ ทาอามาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านหนองกุงดิ่ง  นายสุริยะ ชาติชนบท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านหลุบเลา  นางวิไลวรรณ มีแหยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านห้วยเตย  นายสมยศ ทาอามาตย์ 50.000.0060.000.0080.000.0060.000.0090.000.0090.000.0080.000.0080.000.0080.000.000.000.00
168โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์  ส.ต.ท.พลทอง เพ็งวงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านโคกใหม่นายม  นายสมร ดาทุมมา 70.00100.0080.00100.0075.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
170บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ  นายสมร ดาทุมมา 70.000.0080.00100.0070.00100.0075.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
171บ้านโนน  ดร.ประพฤทธิ์ สิงหาบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านบ่อใหญ่  นายยุทธพันธุ์ เชื้อโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านหม้อ  นายสุริยะ ชาติชนบท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านหนองบัวคำมูล  นายสันติ ชัยชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
175บ้านแห้ว  นายสุพจน์ ทาอามาตย์ 100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.0050.000.00100.00100.0010.000.00600.000.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน