ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศุภสิน ภูศรีโสม
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  นายธวัชชัย ศรีภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
2บ้านคึมชาตหนองผงนาดี  นางสุพินดา กันหาไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
3บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง  นายวิชัย เวียงจันดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา  นายอมร ไกรลาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
5สหราษฎร์อนุกูล  นายสุพิศม์ สมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
6หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร  นายสุภาพ ลุนบง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
7บ้านโนนตะโก  นายประเสริฐ อำพล 80.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย  นายอุทัย เถาว์พันธ์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านหนองบะโคกสว่าง  นายบัวเรียน แพไธสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
10บ้านหนองไผ่วิทยา  นายวาทิต นครราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
11บ้านหนองแวงมน  นายสุพิศ อุดมฉวี 100.00100.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.00
12บ้านโจดหนองแกหนองสิม  นายคำกริช พุดดี 90.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)  นายสมัคร สมอออน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
14บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู  นายกวี วรรณศรี 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านเพ็กน้อย  นายสมชาย แพไธสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านวังขอนพาดหนองแวง  นายสมพงษ์ ตรีกมล 0.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านหนองเรือ  นายประยุทธ กุลวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
18บ้านหนองหว้าสามัคคี  นายประเวศ สุวรรณคำ 100.00100.0060.000.0090.000.0040.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00
19บ้านโคกกลางประชาสรรค์  นายประดิษฐ์ ใจซื่อ 90.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านโนนหอมโนนศาลา  นายคำมุข แข้นา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
21บ้านทุ่งแค  นายสมัย ขุมทอง 0.000.000.000.0090.00100.0080.00100.000.000.000.000.000.000.0090.00100.000.000.000.000.00
22บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)  นายประมวล ไชยแสงบุญ 20.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.000.000.00
23บ้านยานางโนนแต้  นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
24บ้านลอมคอม  นายอภิรักษ์ คะลา 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
25บ้านหนองสะแบงสามัคคี  นายสมยศ โคตรมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
26บ้านหนองอรุณ  นายสุวิทย์ เกตุพิบูลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
27วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายทองสุก ศรีใส 60.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0060.00100.000.00100.000.000.00
28ชุมชนบ้านชาด  นายทรงศักดิ์ คำจันทร์ 95.00100.0095.00100.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านทับบา  นายสมพงษ์ มะวงค์ 100.00100.0090.00100.0080.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านป่าเป้า  นายนิมิตร อินทร์นอก 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านโสกนกเต็น  นายจำเริญ จันทร์ประเทือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านหญ้าคาท่าหลวง  นายสุรัช ยุพิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านหันใหญ่  นายธรธเรศ เรืองวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง  นายสมาน ศรีสังข์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
35บ้านหนองห้าง  นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์  นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านโนนเมืองโคกกุง  นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี  นายประจวบ กิจเถาว์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านป่าพร้าว-บูรณะ  - 0.000.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40หนองมะเขือซองแมววิทยา  นายสุริยา ม่วงทา 90.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านหนองแวงนอก  นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านหัวนาหนองแวง  นางสาวลิตา ไชยศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43มิตรภาพ 2  นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านห้วยโจด  นายสุดใจ อ่อนฤาชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206  - 0.000.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านฝาผนังวังจาน  นายสมพงษ์ ศรีประมาณ 100.00100.0080.00100.0050.00100.0040.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.000.00100.00100.000.000.00
47บ้านหนองแวงนางเบ้า  นายวิโรจน์ เดชพละ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
48บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์  นายสุวัฒน์ นารีคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี  นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50ไตรคามราษฎร์บำรุง  นายณรงค์ พิทักษ์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
51บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี  นายบุญเลี้ยง คงธนเกษมพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านโนนชาดวิทยา  นางทองลา ศรีแก้ว 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
53บ้านหนองแปน  นางบัวลอย กรวดนอก 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
54บ้านหนองแวงโสกพระ  นายสุรพล ทองมีค่า 90.00100.0075.00100.0085.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหันน้อย  นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ์ 95.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00
56บ้านตลาดหนองแก  นายบุญพร้อม อวบอ้วน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง  นายมงคล กุลสุวรรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านโสกน้ำขาว  นายเชาวรินทร์ แก้วพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
59บ้านหนองโกโสกกระหนวน  นายนรินทร์ หลงกุล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
60วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)  นายสมชาย แพไธสงค์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านดอนหันนาจาน  นายอุบล วงเวียน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านป่าเป้งน้ำซับ  นายทองล่า รักษาพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว  นายทองล่า รักษาพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว  - 70.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร  นายไพบูลย์ โชคชัย 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านห้วยทรายทุ่งมน  นายปิติพงษ์ สุดสะอาด 100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านทางขวาง  นายอภิชาติ ช่วงชิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านโคกสง่า  นายวัฒนา ใจสี 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านรวงโนนไทโนนโจด  นายถนอม เอี่ยมศรี 80.00100.0090.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านหนองแวงท่าวัด  นายดำรัส ช่วยคูณ 80.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
71บ้านหันโสกเชือก  นายกิตติ มูลธิยะ 70.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)  นายสุดใจ นาบำรุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านท่านางแนว  นายประเสริฐ โพธิ์ชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านละหานนา  นายไพวัล ไชยทองศรี 70.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0060.00100.000.000.00
75บ้านโนนเขวาประชาศึกษา  นายชิราวุธ คำตันบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านโนนทองหลางโคกสูง  นางทองลา ศรีแก้ว 70.00100.0070.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.00
77บ้านหนองดู่ประชาสรรค์  นายทองล่า รักษาพงศ์ 60.00100.0070.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
78ชุมชนบ้านโคกสี  นายสมศักดิ์ คำภาบุตร 96.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0030.00100.0040.00100.000.000.00
79บ้านกุดรู  ว่าที่ร.ต.บุญชิต บุญมีทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
80บ้านบะแหบหญ้าคา  นายกิตติ มูลธิยะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านแวงน้อย  ีนายดำรง ทีนะกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา  นายสมชัย โคตา 70.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านหนองแขมอีโล  นายสมบูรณ์ จบมะรุม 0.000.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84ชุมชนบ้านแวงใหญ่  นายวิชาญ เหลาลา 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
85บ้านคอนฉิม  นายทศพร ไชยชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์  นางสุพรรณนิศา อดทน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
87บ้านดอนโจด  นายณรงค์ เนาวราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
88บ้านโนนใหญ่  นางสาวกุสุมา พลช่วย 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านบะแค  นายธานินทร์ เลิศพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง  นายไพบูลย์ มะโพธิ์ศรี 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านกุดหมากเห็บ  นายวิชาญ เหลาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
92นาโพธิ์ชีวิทยา  นายวัลลภ หมื่นฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
93บ้านโนนข่าวิทยา  นายจิตจำนง ชินแสง 100.00100.0026.00100.0041.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94โนนทองวิทยา  นายผดุง จันดาเบ้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์  นายสำรวย จุมพลน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านรัตนะ  นายภิพบ สินธุโคตร 0.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านหนองแซงแสงอรุณ  นายสมัย ขุมทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98วังบงน้อยวิทยา  นายชนินทร งอสอน 100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99ชุมชนบ้านดอนหัน  นายเสกสรรค์ ลุนบง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านโจดใหญ่  นายสนิท สุขเสริม 100.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านถลุงเหล็ก  - 100.00100.0070.000.0070.000.0080.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.0090.000.000.000.00
102บ้านโนนจันทึก  นางภาวนี อิศรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านโสกไผ่  นางสาวทัศนีย์ ประวันเตา 100.00100.0080.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านหนองแดง  นายสุจิตร หานะพันธ์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0090.00100.00100.000.000.00
105บ้านใหม่นาเพียง  นายมานิตย์ คณะวาปี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านกระหนวนดอนดั่ง  นายดำรงศักดิ์ เลือดสงคราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านคึมชาด  นางศรีศุภลักษณ์ โพธิ์ศรี 70.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
108บ้านชาดศรีสมบูรณ์  นายทวี สีหามาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านปอแดง  นายคำผุน จันปัญญา 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
110บ้านหินแร่  นายสกุล ราชสีมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านหนองกุงโนนทัน  นายสนั่น มาตย์นอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านหนองวัดป่า  นายประดิษฐ์ แก้วพรหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านหนองแวงตอตั้ง  นายสมพงษ์ อัสสาภัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านหนองแวงน้อย  นายทัศนะ เศรษฐภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115จตุคามวิทยา  นายวัลลภ ไชยไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
116บ้านตะกั่วป่า  นายสมัคร ศิลป์ประกอบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านหนองตะครองบ้านโกรก  นายสุนทร ปะจะเน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านหนองเปล่ง  นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์ 0.000.00100.00100.0098.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านหนองหญ้าขาว  นายปัญญา โสมาบุตร 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
120ไตรมิตรวิทยา  นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 100.00100.0080.00100.0070.00100.0050.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
121บ้านดงเค็ง  นายสุทธิรักษ์ หลินศรี 1.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.00
122โนนชาดหนองช้างน้ำ  นายสวัสดิ์ ไชยชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
123หนองพลวงมิตรประชา  นายทองดำ คำเหนือ 1.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.00
124บ้านดอนดู่  นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านโนนท่อน  นายวัลลภ ไชยไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านโนนสะอาด  นายสมชาติ สง่าภาคภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านศุภชัย  นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
128บ้านหนองไผ่น้อย  นายชูศิลป์ แก้วโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านหนองแวงยาว  นายประวิทย์ ไสยะกิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านหนองแสง  นายสุระกัน สิงห์ศรี 100.00100.0080.00100.0085.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านกุดหอยกาบ  นายไพบูลย์ ไทยเมืองพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
132บ้านกอกโนนแต้  นายสุนทร หรี่อินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านโคกสูงประชาสรรค์  นายประทวน พรมจ้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านชาดหนองเหล็ก  นายธนากร หลี่อินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว  นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
136บ้านโนนธาตุ  นายสมพันธ์ โพยนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านแฝก  นายวรกาล อามาตย์ 100.00100.00100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
138บ้านสว่างวิทยา  นายบัญชา แจ่มเพชร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
139บ้านสำราญ  นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านสำโรง  นายสุจิต ลุนสำโรง 100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
141ชุมชนวังหิน  นายดำรงพล ศรีพลนอก 90.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
142บ้านหลักด่าน  นายจิระวัฒน์ ธงไชย 90.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
143บ้านหินลาดนาดี  นวลลออ พลรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
144บ้านหนองกาว  นายพีรวิชญ์ สมอนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
145บ้านหนองคลองดอนแดง  นายสงวน เทวะหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
146บ้านหนองคลองหนองทุ่ม  นายสุดี นาราษฎร์ 90.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
147บ้านหนองยาง  นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
148บ้านเหล่านกชุม  นายอมร ไกรลาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149ชุมชนหนองเม็ก  นายบรรจงศักดิ์ สีหามาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านโคกสูงวิทยา  นายสมพร กองเกิด 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านดอนชาด  นายจำนงค์ วงศ์จำปา 100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.000.000.00
152บ้านท่าหนองหว้า  นายไพรัตน์ สีตาล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านโนนขามป้อม  นายชุมพล หมื่นภักดี 100.00100.0086.000.0086.000.0086.000.0086.000.0086.000.0086.000.0086.000.0086.000.000.000.00
154บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว  นายสันติ คุวาจารย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00
155บ้านวังคูณ  นายอภิยุธ ศรีประภา 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
156บ้านหันโจดหนองกุง  นายแสวง เครือภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
157บ้านหนองไทร  นางสาวบุษบา นาหก 0.000.0041.000.0082.000.0059.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.004.000.00100.00100.000.000.00
158บ้านหนองบัวแดงวิทยา  นายอภิยุธ ศรีประภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์  นายนพรัตน์ สร้างนานอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านกุดหว้า  นายสวัสดิ์ ไชยชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านโนนกราด  นายอักษร วรสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านโนนรังหนองบอน  นายพิพัฒน์ วิชิต 100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านเปาะ  นายอภิชาติ อุ่นเกิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านเมย  นายนิคม พงษ์ศิริ 100.00100.0081.00100.0074.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0061.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านสวองหนองไผ่ล้อม  นายชัชวาล อาราษฎร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านหนองกุงสว่าง  นายไพทูรย์ แผ้วไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
167บ้านหนองสองห้อง  นายสมาน หารเทศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านหนองบัวแดง  นายวิชิต เถรหมื่นไวย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
169บ้านวังยาวสามัคคี  นายยลธง ลุนราศรี 100.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านหันศิลางาม  นายสุเนตร สารบัณฑิตกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
171บ้านหนองขี้เห็น  นายณรงค์ สุดสี 100.00100.00100.00100.0010.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172ไตรมิตรพัฒนศึกษา  นายจำรัส ปัตตานัง 0.00100.0095.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00
173โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ  นายถวิล ศรีพลแท่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านหนองไฮประชาสรรค์  นายธวัชชัย กุลเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านห้วยแคน  นายสุพล สีหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176เบญจคามสามัคคี  นายณรงค์ พิทักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177ไตรราษฎร์สามัคคี  นายจำนงค์ สีคำบ่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์  นายภัทรพงศ์ สุทธิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านโนนแดง  นายสุริยา สุภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ  นายสุทธิดล แก้วศรีหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านผักหวาน  นายวรรณกิตติ์ เปรมปรี 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
182บ้านหนองทุ่มหนองหว้า  นายอภิมงคล ลองศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า  นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
184บ้านหลุบคา  นายถาวร ศรีโอมจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านเหล่าโนนคูณ  นายอำนาจ ศิริบรรพต 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
186หนองกุงห้วยเสียววิทยา  นายมนตรี เชษฐา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน