ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์  นายสมหมาย สะกิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านกุดเพียขอมเหนือ  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า  นายสีหนาท สุจจะชารี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4โนนพะยอมพิทยไพศาล  นางสาวพัฒนฉัตร นุพล 100.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก  นายสายันต์ โคตะนิวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านหนองเต่าราษฏร์บำรุง  นายโอวาท อดทน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านห้วยไร่  นายสุรพล ภูสอดเงิน 100.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8ชุมชนโนนแสนสุข  นายประยูร ระดาบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9ชุมชนบ้านชนบท  นางอุไรวรรณ ภูชาดา 0.00100.0080.00100.0070.00100.0050.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง  นางวิลาวรรณ จันทรัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย  นายสัมพันธ์ อุปลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านท่าม่วง  นายธีรศักดิ์ พิลาทอง 100.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0097.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านวังเวินกุดหล่ม  นายวีระพันธ์ นาตรีชน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14ร่มเย็นประชาสรรค์  นายสุรวิทย์ เย็นเหลือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านแท่น  นายชัยรัตน์ อินทะแสง 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านโนนแดงน้อย  นางสาววริศรา วิสุวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17มาบตากล้าร่มเย็น  นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18สระแก้วโคกกลาง  นายโสรัจ เทือกเพีย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านหนองไฮหนองแวง  นายสันติรัฐ สินโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านหัวนากลาง  นายสัญญา ประชากูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านหันแฮด  100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง  นางสุพรรณิศา อดทน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านโนนข่า  นายเนตร ภูมิโสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านวังแสง  นายเข็มพร แสงจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านหูลิงโนนศิลา  นายสำราญ ฐานะวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านห้วยไผ่โนนคำมี  นางกัญญา สุขเสริม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านห้วยยางประชาสรรค์  นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ 100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านโซ่งเหล่านาดี  นางสาวณัชญานุช สุดชาดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านทุ่มห้วย  นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านปอแดง  นายประชากร สิงห์ศร 80.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
31บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า  นางพูนทรัพย์ โยธา 85.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านหนองสะแบงหนองโน  นายกีระพงศ์ ผาภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา  นายเชษฐา ปัทมสีแก้ว 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านเหล่าเหนือ  นายพิเชษฐ เชื้อทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35ไตรคามประชาสรรค์  นายเพียรธนา พระเรียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36ไตรมิตรประชาบำรุง  นายถนอม จอกสำนัก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านแคนเหนือ  นายสมจิตร ทิพย์พิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38โคกโกโคกกลาง  นายวิทูรย์ แก้วคำดี 0.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
39บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า  นายรุ่งโรจน์ โบราณมูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40เก่านาโนมีวิทยา  นางสาววิเชียร คำมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านหนองเจ้าเมือง  นายแสนโฮม สันเพราะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.00100.00100.000.000.00
42หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์  นายพัธชนก แสงกล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านหนองน้ำใส  นายนาวิน จิตแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านป่างิ้วหนองฮี  นายวีระชน นนทะเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านผักหวานโนนสวาง  นายสุดใจ พรหมรับ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านภูเหล็ก  นายสุวรรณ องค์นาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านศิลานาโพธิ์  นายวีระภาพ แพงไทย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง  นายสุริยา หวานเหนือ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0085.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน  นายวิชเยนทร์ คำแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านหินตั้งโคกก่อง  นายอุบล ลิ้มสุวรรณ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
52บ้านเกิ้ง  นายวิวัฒน์ นาฬิกุล 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53จตุรมิตรบ้านไผ่  นายเกษมสันต์ ธรรมแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านไผ่ประถมศึกษา  นายสมใจ มณีวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ  นางสุจิตรา ดวงจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์  นายมนัส มาซา 70.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านหนองลุมพุก  นายสมจิตร มณีมาตร 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
58ประเสริฐแก้วอุทิศ  นางตานี ถาเหง่า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59วัดจันทร์ประสิทธิ์  นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร 100.00100.00100.00100.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านกุดเชือก  นายสุรพล เค้าแคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านขามป้อม  นายสมบูรณ์ ชัยนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านป่าปอ  นายบรรจง บุษดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น  นายบุญทง บุษดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านลาน  นายยงยุทธ จันทาสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านสว่าง  นายอนุชา กองเกิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านเสือเฒ่า  นายพิชัยลักษณ์ โชคเมธีธนกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านหนองดู่ดอนเปือย  นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านหนองตับเต่า  นายสมทรง ปัจจวงษ์ 100.00100.0075.00100.0090.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านหินลาดนาโนหนองกุง  นายนาค อินทร์ทะจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย  100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านสร้างเอี่ยน  นายกรภัทร คำโส 100.00100.0070.00100.0080.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านทางพาดหนองแวงโอง  นางสาวกนกพชร เรืองกรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านทุ่งมน  นายดาวยศ พลสงคราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74เบญจมิตรวิทยาคม  นายภิญโญ สีทัพสกุลชาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านเป้าประชาบำรุง  นายวิบูลย์ ชาปัญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านหนองผือกอบง  นายสมศักดิ์ ชาแท่น 95.00100.0037.00100.0067.00100.0033.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0017.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านหนองรูแข้  นายประยูร เวทนาสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านหนองแวงไร่  นายอ่อนสา สุขแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านเก่าน้อย  นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านขามเรียน  นายบัญชา ยุทไธสง 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
81บ้านชีกกค้อ  นายสมชาย เล่ห์กัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านดู่ใหญ่  นายชำนาญ ศรีวงษ์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
83บ้านเมืองเพีย  นายวีรศักดิ์ บางปา 100.00100.0067.00100.0050.00100.0045.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.0045.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านละว้า  นายอุทัย ไลไธสง 50.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านหนองนางขวัญ  นายสุรชัย จิตต์อุดมเกียรติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า  นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว  นางตันหยง คานอำไพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านโกน้อย  นายกีรติ จิณรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านวังผือขามป้อม  นายดนุพล หอศิลาชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านส้มป่อย  นายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์ 0.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร  นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ 100.00100.0090.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
92บ้านหินฮาวลำวังชู  ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน 0.000.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
93ชุมชนบ้านหัวขัว  นายด้วง ตลอดไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94ไตรคามประชาพัฒนา  นายประมวล ศรีกุตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านนาเสียวโคกสว่าง  นายสนธยา นามเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านสระแก้วประชาสรรค์  นายสงวน ศิรินารถ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านวังหินเก่าค้อ  นายสวัสดิ์ ปิกะตัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านโนนสว่าง  นายวิทิต เพ็ชรสีม่วง 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
99บ้านวังม่วง  นายมานพ เชาว์สันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านโสกนาค  นางเกศรินยา แสงสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านห้วยโป่ง  นายวชรปกรณ์ ทองน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านห้วยแร่  นางกิ่งฟ้า ไชยนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี  นายทวี บุตรสาธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
104บ้านโจด  นายธีรพล เถื่อนเทียม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านวังแคน  นายอรรถพล พรมดีมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านหนองขามบ่อหิน  นางนัตรนา จันทร์ลุทิน 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
107บ้านหนองโนประชานุเคราะห์  นายวนชัย จำปาวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.00100.0086.00100.000.000.000.000.0066.00100.000.000.000.000.00
108บ้านหนองม่วงหลุบคา  นายสัญญ สินทร 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
109บ้านขุมดิน  นายสำเร็จ พิมพ์ดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านเขวา  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านบัว  นายฉัตรชัย เนาว์วงษ์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
112หัวห้วยหัวฝาย  นายสยาม แฝงดาหาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113กุดขอนแก่นท่าเกษม  นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านคำแคน  นางณัฎยาณี ปรุงคำมา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
115บ้านคำโซ่  นายโตมร จันทร์หล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านคำน้อย  นายวุช กาวงษ์กลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านคำปากดาว  นายเทศน์ ทองเฟื่อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านป่าดู่  นายสุรศักดิ์ ตาปราบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านห้วยแล้ง  นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่น 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านขามป้อมดอนยูง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านนาข่า  นายสุวัฒน์ คำงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านหนองขามวิทยา  นางเมตตา สอนเสนา 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านหนองต่อโคกหนองโจด  นายสมชาย โรจน์จันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านหนองบัวเย็น  ส.ต.ต.รุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126เหล่าใหญ่วิทยา  นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต 50.00100.0070.00100.0080.00100.0050.00100.0060.00100.0050.00100.0060.00100.0050.00100.0060.00100.000.000.00
127สวัสดี  นายพัฒนะ สีหานู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านโคกสูงพิทยาคาร  นายนนทวัช วรรณชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านแจ้งทัพม้า  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านนางาม  นายคึกฤทธิ์ คงแหลม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บัวเหลือง  นายสุธน แป้นทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านเสาเล้าหินแตก  นายภูดิท วรรณพฤกษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านหนองสองห้อง  นายภาสกร คงถาวร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น  นายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์  นายเรวัตร สมาธยานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านท่าสวรรค์  นายบุญหลาย หวานเพราะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
138บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์  นายประยงค์ มาป้อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านโนนเค็ง  นายทองใบ แก้วโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านโนนตุ่นศึกษา  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านไส้ไก่  นางสาวจันธิวา สีพันดอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านหัวนา  นายเทียนชัย เบ้าจรรยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล  นายคนองศักดิ์ เย็นใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านนาฮี  100.00100.00100.00100.00100.00100.0017.00100.0067.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.0083.00100.000.000.00
145บ้านโนนคุต  นายประชัน ศรีเคนขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146โนนสวางวิทยาสรรค์  นายบวร ชัยนา 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
147โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)  นายสมรัตน์ พานอ้น 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
148โพนเพ็กพัฒนวิทยา  นายปัดชา โกสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149หนองหญ้าปล้องวิทยา  นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี 83.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา  นายณรงค์ สอนจันทร์ 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านห้วยฮวก  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านกอกป่าผุวิทยา  นายสำเริง แก้วสมบัติ 100.00100.0090.0095.0090.0095.0080.0090.0095.0097.0095.0097.0095.0097.0095.0097.0095.0097.000.000.00
153บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์  นายประมวล ผอนนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154ไตรมิตรศึกษา  นายโยธิน โพธิพิบูลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
155โนนเขวาประชารักษ์  นายทวีป โตรทองหลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านมูลตุ่น  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านสวนหม่อน  นายเดช รอบคอบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง  นายวิโรจน์ โคตรธนู 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านแจ้ง  นายสุพัฒ อุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร  นายทองศิลป์ ปัดตาลาคะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านโนนสำนัก  นายทนงศักดิ์ ถึงงามคุณพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านหนองแปน  นายชาญศิลป์ สินแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด  นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
164บ้านหนองไห  นายสุรศักดิ์ คำนู 80.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
165ชุมชนบ้านโคก  นายนิกร ภูมิเขตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านแก้งค้อ  นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทยท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านนาแพงสงแดง  นายเสรี น้อยผาง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านโนนงาม  ว่าง 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
169บ้านโนนทองวิทยาคม  นายณัฐวุฒิ อภิวัฒน์วิไล 0.000.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านโนนสาวเอ้  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านโสกนาดี  นายสถิตย์ ศิริตื้นลี 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
172ดอนหมู  นายวิลาศ เหล่าคนค้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านโนนกระยอมกุดลอบ  นายประพันธ์ ด้วงอินทร์ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านโพธิ์ไชย  นายประมวล ชนะสะแบง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านมูลนาค  นายสรยุทธ วาระกูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านหนองหญ้ารังกา  นายอรัญ สามหมอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านหินตั้ง  นายภาณุวัฒน์ แว่นไธสง 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178สามหมอโนนทัน  นายชราวุช กองม่วง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179ซับแดงซำไผ่  นายไพฑูรย์ รูปพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านซับบอนซับเจริญ  นางฉัตรมณี ผดุงโชค 100.00100.00100.00100.0095.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
181นาจานซับสมบูรณ์  นายทินกร เทาดี 80.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.000.000.00
182บ้านนาตับเต่า  นายสายตา คงเทียมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183โนนคูณอัมพวัน  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านหนองทุ่มวิทยา  นายชุมพล เหล่าคนค้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง  นายสุวัฒน์ นามบิดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186อุดมคงคาคีรีเขต  นายสมดี ปะตังเวสัง 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
187บ้านโคกสำราญ  นายมงคล ทวีบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านดงหนองเกี่ยว  นายบุญเลี้ยง ศรีกงพาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านดอนปอแดง  นายประเสริฐ พื้นหัวสระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน  นายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านป่าม่วง  นายสนาม จำปาหอม 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
192บ้านเล็บเงือก  นายจำนงค์ สีคำบ่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านหนองมะเขือ  นายเคมี หงษ์เอก 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
194บ้านหนองหัวช้าง  นายอนันตพงษ์ ปีนะเก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195ชุมชนบ้านแฮด  นายชาตมังกร เลนคำมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านขามป้อมประชานุกูล  นายนิวัฒน์ สินทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์  นายสมชิต ขาวดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198หนองแซงวิทยาคม  นายศักดา ศรีผาโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านหนองเต่า  นายเชิด หึกขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200ประชาพัฒนาบ้านแฮด  นายวิเชียร พิมพ์สอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง  นางณัฐพร หลาวมา 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านโนนทัน  นางสาววาสนรา สีลุน 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
203บ้านวังหว้า  นายวีระกร ปากเมย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก  นายธัชชัย กาละบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านหนองขามสมบูรณ์  นายกิติพงศ์ ศิริคำกร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านหนองผักตบ  นายปัญญา จันทร์สม 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
207บ้านหนองไฮขามเปี้ย  นายประกาศ ไชยนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน