ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ชุมชนบ้านพรหมนิมิต  นายวันชัย สุตรีศาสตร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านโคกแปะ  นางประวีนันท์ ขามธาตุ 0.000.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านโคกสีวิทยาเสริม  นายยงยุทธ์ พิมหานาม 100.00100.00100.00100.0088.00100.0082.00100.0053.00100.00100.00100.0092.00100.0065.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านเลิง  นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านหนองบัวน้อย  นายสันติ ชัยชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านหนองไหลหนองบัวทอง  นายรณชัย สินธพ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านดอนช้าง  นายเกษม ด่านคอนสกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านดอนหญ้านาง  นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านป่าสังข์หนองฮี  นายสุพจน์ กองทุน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านป่าเหลื่อม  นายสิทธิชัย เขจรไชย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  นายนิสิต สายโยค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านดอนหันวิทยาสาร  นายปรีดา แสนเหลา 0.000.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านโนนเขวา  นายนิพนธ์ หมื่นไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง  นายพันคำ มีโพนทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านสว่างมรรคา  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  นายแสงสินธุ์ สำเริง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์  นางนวพร บุญล้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18ชุมชนบ้านท่าพระ  นายสมศักดิ์ โสรถาวร 0.00100.0092.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านท่าพระเนาว์  นายไพฑูรย์ วงษ์ภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน  นายพันคำ มีโพนทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)  นายเจนณรงค์ วิธีดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)  นายทินกร ชาทอง 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
23บ้านหนองแวงบวรวิทย์  นายศุภชัย ดวงอัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านห้วยเตยพัฒนา  นายทองสุข จันบัวลา 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
25บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านบึงฉิม  นายมนันต์ สิริภานุวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น  นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านเลิงเปือย  นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
29บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ  นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านกุดนางทุย  นายทองสา คำเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านแดงน้อย  นายกิตติศักดิ์ เสนามนตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านแดงใหญ่  นายสนั่น ขันมัง 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
33บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)  นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ 100.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านม่วง  นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 38.00100.0038.00100.0038.00100.0038.00100.0038.00100.0038.00100.0038.00100.0038.00100.0038.00100.000.000.00
35บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง  นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
37บ้านหนองหลุบ  นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านเหล่าเกวียนหัก  นายครรชิต หมื่นแก้ว 100.00100.0095.00100.0097.00100.0095.00100.0096.00100.0080.00100.0060.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
39บ้านคำบอน  นายอภิมงคล ลองศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านซำจานเนินทอง  นายนพรัชต์ วรวสุวัส 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านนาเพียง  นายมนัส ชาติประมง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านโนนท่อนวิทยา  นายสุพัฒน์ นรินยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านบึงแก  นายสมานฉันท์ จันทะมล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านหนองค้ากลางฮุง  นายสุพัฒน์ นรินยา 0.000.0040.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านหนองเบ็ญ  นายเกษม ด่านคอนสกุล 100.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านโคกสีโคกเปี้ย  นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านค้อท่อนน้อย  นายสนอง มหาวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านโนนเรือง  นางวิไลวรรณ มีแหยม 60.00100.0080.00100.0050.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
49บ้านโนนลาน  นายสมอาง ชิดเชื้อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านหินลาดวังตอ  นายวีระพล ชัยเจริญ 42.00100.0080.00100.0028.00100.0077.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านหนองกุงน้อย  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านหนองปอ  นายชนินทร์ หนาแน่น 100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านโคกสูงวิทยาคม  นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ 0.000.0056.00100.0081.00100.0026.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0026.00100.000.00100.000.000.00
54บ้านทองหลาง  นายทนงเดช วันชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล  นายดำทมิฬ แสนสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านหนองคู  นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านเหล่านาดี  นายนุกูลกิจ คำสุด 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านเหล่านางาม  นางอรสา นามบิดา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านดอนบม  นายปัญญา รอดแพง 100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.0098.00100.0090.00100.000.000.00
60บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา  นายสุรชัย ฤทธิ์รักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  นายภานุพงศ์ นวลบุญมา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62พระคือหนองโพธิ์วิทยา  นายเจตพงศ์ กิตติพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านหนองแสงโคกน้อย  นายอร่าม ลอยคลัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  ว่าที่ รต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65สนามบิน  นายบัวเรียน อโรคยนันท์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านกุดกว้างประชาสรรค์  นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านกอก  นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านโคกฟันโปง  นายอัมพร ศรีบุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง  นายระเชียร ศิลปษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาส่งเคราะห์)  นางสำอาง โพธิ์ชัยทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านสะอาด  นายสันติ มุ่งหมาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านหนองขามประชาบำรุง  นายประสาท พิมพ์สุข 90.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73อนุบาลขอนแก่น  นายอภิชาติ นาเลาห์ 0.00100.0089.00100.0083.00100.0010.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
74หนองไผ่มอดินแดง  นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านโคกท่า  นางจีระนารถ ประโพธิ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย  นายสุทีป พิศฐาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77หนองตูมหนองงูเหลือม  นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่  นายกมลเทพ ลำเหลือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านหนองหัววัว  นายทิพวัฒน์ ริยะ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านโกทา  นายรณชิต จุฑะกนก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านดอนยาง  นายกันตินันท์ อ่างเต็มศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านเต่านอ  นายสมชาย เผ่าเพ็ญสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านโนนม่วง  นางตรีทิพย์ ชัยประทุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านศิลา  นายพิทยา กอมาตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองกุงวิทยาคาร  นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
87บ้านหนองหิน  นายรัฐภูมิ อินทรมณี 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านห้วยชัน  นายศักดิ์ชัย บุญน้อม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านดงพอง  นายอิสรภาพ ทองบ่อ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านโคกล่าม  นายนราวุธ รามศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0095.00100.00100.00100.0062.00100.0064.00100.0068.00100.000.000.00
91บ้านงิ้ว  นายปรีชา เก้งโทน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านโนนกู่  ว่าที่รต.เอกราช อุปศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านโนนรังวิทยาคาร  นายวิสุทธิ์ กองจันทร์ดี 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
94บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  นายวิรุณพงศ์ สมชม 100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านม่วงโป้  นายวรศิลป์ นิลเขต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านลาดนาเพียง  นายสมคิด กัญญพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  นายวรศิลป์ นิลเขต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก  นายพิสิฐ เทพไกรวัล 100.00100.0070.00100.0075.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
99บ้านหนองปิง  นายสวัสดิ์ ศรีเรือง 70.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
100บ้านหินขาว  นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านไก่นา  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านโคกนางามปลาเซียม  นายลือชัย ใจเดียว 0.000.0076.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.000.000.00
103บ้านตอกแป้น  นายอิสรภาพ ทองบ่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านโนนแต้  นายอิทธิศักดิ์ จุฬศักดิ์สกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  นายเกษม โสภา 0.000.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านโคกกว้าง  นายสนิท พลค้อ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
107โคกงามวิทยาคาร  นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านคำหญ้าแดง  นายภักดี ปริบาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านโนนค้อ  นายภักดี บริบาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110โนนฆ้องวิทยาคาร  นายอุทัย คงอุ่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111พงษ์ภิญโญ 2  นายสมพร อุปนันท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านหินตั้งหนองอีเลิง  นายอ่อนสา ดำริห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113หินฮาวคุรุประชาสรรค์  นายเติม คำภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114ห้วยหว้าวิทยาคม  นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115ชุมชนบ้านหนองบัว  นางวิเมลือง ถิ่นปรุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านนาฝายนาโพธิ์  นายสุนทร เจริญสุข 70.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านบะยาว  นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านโสกม่วงดอนดู่  นายปรีชา นารีวิจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119ชุมชนบ้านฝาง  นายอุดม จันทร์โสดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านแก่นเท่า  นายไทสิทธิ์ บุตรโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา  นายมนัส ชาติประมง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122ดอนหันประชารัฐศึกษา  นายดาวเรือง โชติบ้านขาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123สระแก้วราษฎร์บำรุง  นายสมพงษ์ แก้วอาจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124ไตรมิตรวิทยาคาร  นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม 100.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
125เขื่อนกระพี้ศึกษา  นายพงษ์พุทธ ศรีโยวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านค้อ  นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านแดงราษฎร์สามัคคี  นายไสล คำพิฑูรย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128หนองชาดพิทยาคม  นายสำรวย ทิมาชัย 100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์  ว่าที่ ร.ต.มานพ อานจันทึก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านกระเดื่อง  นางชุติมา กะริอุณะ 100.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131แก่นเท่าพัฒนศึกษา  นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ 100.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  นายประสิทธิ์ รักญาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133หินกองวิทยา  นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านหนองคลอง  นายเพรชสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม 100.00100.0055.00100.0060.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านป่าหวาย  นายวาฑิต ผางจันทร์ดา 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
136บ้านโสกแต้  นายสมภพ เวียงวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด  นายพิฑูรย์ พาเบ้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
138ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านโจดใหญ่  นายอภิชัย เสนาโยธี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านดงกลาง  นายกันตวิชญ์ ตีมูลลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านดงเก่า  นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142หนองโพธิ์ประชานุกูล  นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
143บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  นายสุพจน์ กองทุน 100.00100.0075.00100.0075.00100.0060.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านหนองหญ้าข้าวนก  นายณัฐวุฒิ เจิมศรี 100.00100.0075.00100.0075.00100.0060.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านขามป้อมสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86  นางจารุณี กลางสาแม 0.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
146บ้านโจดศรีวิชัย  นายเทอดไทย อภิแสงปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านชาด  นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
148บ้านบ่อแก  นายคำผัน หินวิเศษ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  นายมีชัย เสาหล่อน 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
150ชุมชนบ้านพระยืน  นายกิติกร ศิรินิกร 100.00100.0080.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านแก่นประดู่  นายมนัส ชาติประมง 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านนาล้อม  นายฤาชัย สุทธิวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านโนนบ่อ  นายประมูล พรมกรรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านป่าส่าน  นายพีรเดช ทิ้งแสน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0060.00100.0030.00100.0080.00100.0065.00100.000.000.00
155บ้านป่าหม้อหนองคู  นายวิรัช จันทร์เพ็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านหินเหิบศิลาทิพย์  นายสมยศ ศรีกงพาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านวังโพน  -ว่าง- 0.000.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน