ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.เจริญ ราชโสภา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้  นายศรีทน นนทะแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านหนองแวงคำ  นายเจษฎา เวชกามา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านหนองแสง  นายปฏิวัติ สมันต์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0072.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
4บ้านขอบเหล็ก  นางนภัสวรรณ เสี่ยงเทียนชัย 70.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0050.00100.000.000.000.000.0050.00100.000.000.000.000.00
5บ้านนาสมใจ  นางชณัญญา ศรีเคนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
6บ้านยางชุม  นายคำพอง บำรุงภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
7บ้านกุดดินจี่  นางนภัสวรรณ เสี่ยงเทียนชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านหม่านศรีทองวิทยา  นางจำรัส บุตรพรหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
9หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์  นายไพรวัลย์ พาภักดี 100.00100.0080.00100.0070.00100.0020.00100.0020.00100.0030.00100.00100.00100.0075.00100.0032.0078.000.000.00
10บ้านอาบช้าง  นายวิชัช ละเอียดอ่อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0055.00100.00100.00100.00100.00100.0082.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านโนนสว่างบวรวิทยา  นายสมจิต โคกสีอำนวย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา  นายเวียงชัย พิมพ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
13ห้วยหานประชาสรรค์  นายบุญทำ ศิริสุทธิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา  นายบัญญัติ พรหมหาราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
15ดงสวรรค์วิทยา  นายมงคล สุภกรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
16บ้านฝั่งแดง  นายสถิตย์ นาสมยนต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านแสงดาวโนนธาตุ  นายสวาท นามบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านก่าน  นายสมบัติ จิตเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
20บ้านโนนงาม  นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านซำเสี้ยว  นายกิตติวิทย์ เครือเพียกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านโนนตาล  นางธัญญลักษณ์ ศิริสุทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
23บ้านนาหนองทุ่ม  นางสาวนงค์นุช ดอนนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
24บ้านโนนม่วง  นายศุภกร วิแสง 80.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
25บ้านโนนไหมโนนศิลา  นายวัลลภ วิบูลย์กูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
26บ้านกกค้อกกโพธิ์  นายวิทวัส พัดไธสง 0.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
27นครชัยประชาสรรค์  นายสมประสงค์ ชัยศัตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านหนองบัวคำแสน  นายรบชนะ ป้านภูมิ 20.00100.0065.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0085.00100.0085.00100.0065.00100.0070.00100.000.000.00
29กุดแห่วิทยา  นายไพรวัลย์ รัตนพลที 100.00100.0085.00100.0075.00100.0070.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0075.00100.0085.00100.000.000.00
30บ้านป่าแดงงาม  นายวิพจน์ ชุ่มมาตร 100.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.0060.00100.000.000.00
31บ้านสนามชัย  นายธราดล ทันตาหะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านโป่งแคศรีถาวร  นายสุรกาญจ์ พละกลาง 100.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0050.000.0070.00100.000.000.00
33บ้านหนองเอี่ยน  นายบุญจันทร์ ประทุมชัย 80.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล  นายอุทัย อวนศรี 0.00100.0095.000.000.00100.0070.000.000.00100.000.00100.000.00100.0070.000.0095.000.000.000.00
35บ้านท่าอุทัย  นายกษิณ ดอนโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์  นายวรรณชัย งามขำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
37บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร  นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ด 60.000.0080.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.0070.000.0080.000.0080.000.000.000.00
38บ้านหนองด้วงวังประทุม  นายสุพินิจ ปะวะลัง 80.000.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
39ซำขอนแก่นวิทย์  ว่าที่ ร.ท.ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน 0.000.0090.00100.0095.00100.0090.0095.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0090.0095.0095.00100.000.000.00
40บ้านโนนเมือง  นางรังสิมา บุญมี 80.00100.0075.00100.0060.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0060.00100.0055.00100.0070.00100.000.000.00
41บ้านหนองด่าน  นายกฤษณะ ศรีนาม 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00
42บ้านภูพระโนนผักหวาน  นายอุดม ถาโคตร 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
43บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
44อนุบาลสุวรรณคูหา  นายวีระยศ สิมลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45นาโกทรายทองวิทยาคม  นายสมศักดิ์ นาหัวนิล 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.00
46บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา  นายเขมพจน์ ชฎาวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์  นายคำผาย พลเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
48บ้านนาโมง  นายชัยยะ ภูกงลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านต้อง  นายสมบัติ จันทร์พานิช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง  นางรัษฎาภรณ์ อ่อนนิ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
51บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา  นางอุบลรัตน์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.0050.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.000.000.00
52บ้านวิจิตรพัฒนา  นายสมพร เกตุแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
53บ้านโนนสำราญ  นางพนารัตน์ บุญเลิศ 100.00100.0070.0090.0090.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี  นายยุทธศาสตร์ สิงห์แก้ว 0.000.0090.000.0090.000.0070.0080.0060.0070.0070.0080.0070.0080.0070.0080.0060.0070.000.000.00
55บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา  นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์ 50.00100.0063.00100.0088.00100.0083.00100.0090.00100.00100.00100.0075.00100.0075.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านกุดฮู  นายชัยยง ผาจวง 90.000.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านโนนงามวิทยา  นายวิทยา บุญดอนยาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
58ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา  นายบุญคง ไชยช่วย 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านนาด่าน  นายชูชาติ หงษ์ขาว 80.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน  นายทรงศักดิ์ พลพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย  นายอติยะ ศรีถาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62หนองเหลืองขามนคร  นายอดุลย์ สงวนศิลป์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63ยูงทองวิทยา  นายเกษม ศรีสุรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
64บ้านกุดผึ้ง  นางฐิติพร จันทร์ลอย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านโนนสมบูรณ์  นายชัยประยูร โง่นแก้ว 100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านนาสี  นายซอ วาดวงษ์ 100.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
67โนนสง่าราษฎร์บำรุง  นายสมคิด โชติศรี 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
68บ้านดงมะไฟ  นายไพรวัลย์ ยุทธรรม 1.000.002.000.002.000.002.000.002.000.002.000.002.000.001.000.002.000.000.000.00
69บ้านนาไร่  นางคำไผ่ จันทนิด 10.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านวังหินซา  นายกิตติพันธ์ บุดดี 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
71บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา  นายอัครเดช จันทยุทธ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
72บ้านหินฮาว สาขาบ้านซำภูทอง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
73บ้านโคกทุ่งน้อย  นายเคนวิทย์ เหตุเกษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74โนนอุดมศึกษา  นางเพชรสมร ทันตาหะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0077.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75โนนปอแดงวิทยา  ว่าที่ ร.ต. เทพบดินทร์ คะสา 94.000.0083.000.0096.000.00100.00100.0087.000.00100.00100.00100.00100.0089.000.00100.00100.000.000.00
76บ้านบุญทัน  นายลิขิต ศรีอุดร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านต่างแคน  นายบุญธง ทับจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านผาซ่อนโชคชัย  นายวิชิต ฤทธาพรม 80.00100.0080.00100.0060.00100.0080.00100.0060.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
79บ้านคลองเจริญ  นายสุวรรณ เหล่ามา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านโคกนกสาริกา  นายสมชาย โตใหญ่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.000.0060.000.0080.000.0070.000.000.000.0050.000.000.000.00
81บ้านนาแก  นายไพจิตร จันทะเมธิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82เทพคีรีพิทยาคม  น.ส.บูลยาวี ขานมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์  นายประยูร ภูวิชัย 100.00100.0095.000.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
84บ้านนาส้มโฮง  นายสุชาติ หนูโนต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง  นางศุภภัทร สังวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.000.00
86ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา  นางสุปราณี จันทร์ศิริ 50.00100.0065.00100.0084.00100.0093.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านหนองค้อ  นายคำปน ศรีนาม 80.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
88บ้านโคกหนองบัว  นายสาคร สังวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านผาเวียง  นายอัครเดช พันธุ์น้อย 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00
90บ้านโคกนาเหล่า  นายสุบิน ราชชมภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านนากลาง  นายณรงค์ ไวยวัฒน์ 50.000.00100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92ชุมชนโปร่งวังม่วง  นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านภูเขาวง  นายธวัชชัย สุขอ้วน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
94เกษตรนาสมหวังสามัคคี  นายธีรพงค์ สอนสาระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านนาสมนึก  นายครองภพ คำโมง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
96บ้านหินตั้งบังพระจันทร์  นายจินดา จันทรา 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านวังสำราญ  นายทองนาค หม่อมเป้ 87.00100.00100.00100.0090.0090.0080.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0063.0063.000.000.00
98บ้านผาวัง  ว่าที่ร้อยตรีถิรธนา ดวงเศษวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านโคกสง่า  นางอโนมา สมันต์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง  นายอาณกร คำเหมือน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านโคกกะทอ  นายสมเจตต์ สัจจเขต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
102บ้านไทยนิยม  นายชาญชัย ชัยสงค์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านนาเจริญ  นายอุทัย สำราญรื่น 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
104บ้านนาสุรินทร์  นายจอม ทาวงษ์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน