ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเกิดมี สอนเมือง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1หนองบัววิทยายน  นายสุพจน์ กุหลาบมอญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านวังหมื่น  นายอัมพร พลท้าว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
3บ้านเสาเล้า  นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์ 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
4บ้านลำภู  นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
5อนุบาลหนองบัวลำภู  ว่่าที่ พ.ต. ปิยพงษ์ บัวสาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านห้วยลึก  นายทองอาน บุญพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
7บ้านตำแย  นายสนธิ วิริยะกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านคึมชาดห้วยบง  นายธนวัฒน์ มะโนสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
9บ้านนาวังเวิน  นางกนกนิภา พลท้าว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง  นายประมวล กองวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
11ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)  นางบุญตา งามวัฒนากุล 37.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์  นายศุภกิตต์ ราชโยธี 0.000.0080.000.00100.00100.0095.000.0095.000.0080.000.0080.000.0090.000.0090.000.000.000.00
13ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา  นายทิวัตถ์ ศรีดำรงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านโคกกุง  นายไพฑูรย์ จันทร์ดำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านดอนนาดี  นายประคอง หวันเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
16บ้านข้องโป้  นายเฉลิมชาติ ชละธาร 30.000.0030.000.0030.000.0030.000.000.000.000.000.000.000.0030.000.000.000.000.000.00
17บ้านหินคูณ  นายธีระ เหล่าอรรคะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์  นางทิพพา ศรีคัฒนพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ  นายเฉลิมชาติ ชละธาร 0.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
20บ้านนามะเฟือง  นายรังสรรค์ คำชาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านทรายงาม  นายนิทัศน์ พลสนอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
22บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา  นายฉลาด นามเคน 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านหนองศาลาโนนสว่าง  นายพิสิษฐ์ คงผดุง 100.00100.0070.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0080.00100.000.000.00
24บ้านกุดเต่า  นายนพดล เหล่าโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านนาอ่าง  นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.0058.00100.00100.00100.000.000.00
26หัวนาศึกษาวิทย์  นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภู 100.00100.0050.000.0050.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.000.00
27บ้านข่าดอนเข็ม  นายประยูร มณีวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านดินทรายอ่อน  นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์ 50.00100.00100.00100.00100.00100.0077.00100.0090.00100.0020.00100.0080.00100.0020.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านโนนสวรรค์หนองแก  นายสุรศักดิ์ เครือคำ 20.00100.0062.0082.0060.00100.0078.00100.0065.00100.0072.00100.0082.00100.0065.0080.0080.00100.000.000.00
30บ้านโนนม่วง  นางสาวมาลิณี หลักคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
31บ้านหนองแสงนาล้อม  นายพุทธา กลางหล้า 0.000.0087.00100.0071.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.0088.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านโคกม่วย  นายอภิมุข ลี้พงษ์กุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
33บ้านพร้าว  นายถวิล ผาอำนาจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
34บ้านบกโนนเรียง  นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านศรีสุขนาล้อม  นายสุริยนต์ ประชามาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านโนนสูงใหม่วังทอง  นายสุรกานต์ พลตรี 89.00100.0078.00100.0095.00100.0085.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านห้วยค้อ  นายอุดม ดอนศรีโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านสุขเกษม  นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์ 58.00100.0094.00100.0094.00100.0066.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0061.00100.00100.00100.000.000.00
39โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา  นายโกสุวิทย์ แสงรุจี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
40บ้านโนนอุดม  นายนิคม โพธิบาย 100.00100.00100.00100.0062.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41ยางหลวงพิทยาคม  นายกิติมศักดิ์ มณีจันทร์ 100.00100.000.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
42บ้านดอนยานาง  นายมณเฑียร บรรลังสี 100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43ทุ่งโปร่งประชาสรรค์  นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ 90.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านกุดจิก  นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิต 80.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
45โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง  นายโพธิวุฒิ ศรีวรรณวัฒนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านโคกน้ำเกี้ยง  นายไกรรัตน์ บุญทองแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านลาด  100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านห้วยหามต่าง  นายธวัชชัย พรมเป 50.00100.000.00100.0050.00100.0060.00100.0050.00100.0060.00100.0080.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
49บ้านบุ่งบก  นายอุทัย วรสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล  นายบุญเรือง เขื่อนตีนกง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านดอนหัน  นายกฏษฎา การีชุม 100.00100.0075.00100.0075.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านโนนขมิ้น  นายโชคชัย ขันบุตรศรี 100.00100.0090.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านห้วยโจด  นางอินทิรา เทพนอก 100.00100.0080.000.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านเพ็กเฟื้อย  นายมงกุฎ จำนงค์นิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหนองผำโคกสวรรค์  นางสาววาสนา แสงมุกดา 70.00100.00100.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56หนองหว้าวิทยาสรรค์  นายอดุลย์ แสงมุกดา 100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านโนนคูณ  นายณรงศักดิ์ หลวงพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.000.000.000.000.0090.00100.000.000.000.000.00
58บ้านนาเลิง  นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านห้วยไร่  นายธงชัย แสวงกำไร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
60บ้านกองแป่มหนองสวรรค์  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านหนองกุง  นายธรรมรัตน์ วงศ์สรีรักษา 100.00100.0010.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านหินลับศิลามงคล  นางภาวิไล บุญทองแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
63บ้านหนองบัวโซม  นายทองฉันท์ ผดาวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64ชุมชนนาคำไฮวิทยา  นายทองมาก พลแก้ว 92.0092.0089.00100.0088.00100.0078.0088.0053.0065.0064.00100.0087.00100.0051.0067.0088.00100.000.000.00
65บ้านโคกกลางโนนงาม  นายกมล บุญจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.000.00100.00100.000.000.00
66บ้านกุดฉิม  นายนิวัฒน์ เสนา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านหนองปลาขาว  นายพรชัย จิตเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
68ร่มเกล้า  นายอนุพนธ์ โสมมีชัย 100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านโนนทัน  นายประนอม พลกลาง 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านห้วยทราย  นายกิตติพงษ์ จวงโส 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านภูพานทอง  นายกฤษฎา จันทร์นวล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านอ่างบูรพา  นายไพฑูลย์ สุปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านภูพานคำ  นายวีระพันธ์ สาฆะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
74เมืองใหม่วิทยา  นายนาวา กุตัน 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านหนองทุ่งมน  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
76บ้านโนนสว่าง  นายนิพนธ์ นามแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77หนองม่วงชมพูทอง  นายพิรเดช โพธิสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
78กุดจิกวิทยา  นายปรีชา สังฆรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79โนนข่าประชาสรรค์  นายมานะ ถนอมจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
80บ้านห้วยไผ่  นายโยธิน ทองทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านโปร่งแจ้ง  นางพิไลลักษณ์ สดีเดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านห้วยกวางทอง  นางรัตนา วิลัยปาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านศรีบุญเรือง  นายสุวิชัย แก้วจันดา 0.000.0090.000.0069.000.0044.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย  นายชยพัทธ์ ยางศรี 0.000.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
85บ้านโคกสูงโคกสวรรค์  นางรัศมี โพธิสาร 100.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองบัวน้อย  นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี 100.00100.0070.0090.0080.0090.0090.000.0070.0095.0080.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านหนองแตง  นายนิคม แสนบัว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านมอใต้  นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านนาดี(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายวิเชียร อดทน 100.00100.0080.000.0083.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
90ดอนปอวิทยา  นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านนาทับควาย  นายสมพงศ์ โคตะหา 0.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
92บ้านหนองโน  นายประชา ไชยศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านสร้างเสี่ยน  นายทิวากร ศรีชาติ 100.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
94บ้านบุ่งแก้วนำลัด  นายสุรศักดิ์ หลงกุล 100.00100.0089.00100.0082.00100.0077.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง  ว่าที่ ร.ต.ทินกร สุวรรณพรหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านกุดแท่น  นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล 80.000.00100.00100.00100.00100.0066.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.000.00100.00100.000.000.00
97บ้านวังคูณ  นายไพรรัตน์ วิลัยปาน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านนาทม  นายวรวิทย์ ศรีนามโหน่ง 0.000.00100.00100.00100.00100.0082.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.000.00100.00100.000.000.00
99บ้านนาชุมแสง  นางสาวชลธิชา ชัยชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านโนนเสถียร  นายสุภาพ เทศสนั่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
101หนองแกสระแก้ววิทยา  นายบัญญัติ ข้อโทน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา  นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านสำราญสุข  นายเกริก กุลกั้ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
104กุดหานสามัคคี  นายวัชรศักดิ์ สุจริต 90.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
105โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา  นายจำนงชัย เพ็งคำแหง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00110.000.00100.00100.000.000.00
106บ้านโนนหว้าทอง  นายปัญญา ขนานแข็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
107บ้านตะเคียนทอง  นายตั๊ด กะสี 100.00100.0030.00100.0060.0090.0020.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.000.00100.00100.000.000.00
108บ้านฝายหินประชารักษ์  นายเจนภพ ชัยวรรณ 0.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านมอเหนือ  นายฐานันดร แพงคำแหง 0.00100.0075.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0075.00100.0080.00100.000.000.00
110บ้านโนนสะอาด  นายธวัตชัย ปุริฌส 100.00100.00100.00100.00100.00100.0072.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.000.00100.00100.000.000.00
111โนนคูณวิทยา  นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม  นายสมเพชร ภูเพ็งใจ 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
113บ้านโต่งโต้น  นายอนันต์ เสมาเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านวังโปร่ง  นายณัฐพล สุสุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
116หินตลาดศรีสง่าวิทยา  นายดุสิต ดีศรี 0.000.0073.000.0081.000.0050.000.00100.00100.0083.000.00100.00100.0032.000.0040.000.000.000.00
117หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง  นายสมพร อินทรักษา 100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย  นางอุษรินทร์ โหม่งพุฒ 80.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
119บ้านดอนเกล็ด  นายหนูพิษ หาญเชิงชัย 80.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
120บ้านป่าคา  นายอนุสรณ์ ชัยสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านสันป่าพลวง  นายเสมือน อุดมรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122โนนสมบูรณ์วิทยา  นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์ 90.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123ชุมชนบ้านนากอก  นายขจิต โจมศรี 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
124โคกม่วงทองวิทยา  นายสนิท หาญเชิงชัย 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
125บ้านกุดดุกสุขเกษม  นายมงคลธรรม ศรีเคนา 100.00100.0080.000.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านโคกล่าม  นายภัทรพล จันทร์สด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านโนนงาม  นายเกรียงไกร ศรีลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านโคกสนั่น  นายสมบัติ เขียวอาสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
129บ้านหนองผือท่าปากเป่ง  นายบุญตา ค่าภูเขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านแกท่าวารี  นายสรวิศ กุลวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
131บ้านโนนสำราญสมสนุก  นายพยุง บุญเกาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.0088.000.00100.00100.00100.00100.0088.000.000.000.000.000.00
132บ้านวังไฮ  นายประไพ ศรีวรรณวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านโนนข่า(พอง)  นายชโลทร จิตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
134นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา  นายสมจิตร สุภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านห้วยบ่อทอง  นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร 100.00100.0050.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136วังแคนวังคูณวิทยา  นายสมร นาใจคง 100.00100.0098.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ 19)  นายธีรวัจน์ ชัยมา 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านทรายมูล  นายปัจวุธ อินกำบัง 100.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านหนองอุ  นายวีระ โพธิ์ศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
140บ้านหนองขามท่างาม  นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านดอนข่า  นายชัยนรงค์ ไชยโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านห้วยหว้าวังทอง  นายปัญญา วาชัยยุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
143บ้านนาแพง  นายราชันย์ ผลวัฒนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
144บ้านหนองกุงแก้ว  นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรี 90.00100.0085.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์  นายโสภา ชนะบุญ 30.00100.0025.00100.0025.00100.0035.00100.0040.00100.0040.00100.0045.00100.0035.00100.0040.00100.000.000.00
146บ้านคอกวัว  นางชนม์ชนิกา ใบลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านผาสุก  นายเนติวิศว์ ชารัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านหนองคังคา  นายกฤษฎา จันทร์นวล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านนาสำราญรุ่งเรือง  นายโกสุม ระภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
150โนนสังวิทยาสรรค์  นายพิทยา อาศัยรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านโคกกลาง  นายพิทยา ชาญประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านโสกจาน  นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0040.00100.0050.00100.000.000.00
153บ้านหนองแวงงิ้วตาก  นายลำพูน โสโท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านโนนสงเปลือย  นายไสว ทวิลา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0071.00100.0090.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านหนองกุงคำไฮ  นายโอวาท ศรีจันทร์เวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านหนองเหมือดแอ่  นายวิชัย หงษ์ชุมแพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านท่าลาด  นางวลักขณา สารกิจจานนท์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158หนองกุงจารย์ผางวิทยา  นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร 100.00100.0060.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านหนองลุมพุก  นายกานต์ โง่นทอง 100.00100.00100.00100.0085.00100.0076.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านโนนตาล  นางปาริชาติ ไกยฝ่าย 60.00100.0070.00100.0040.00100.00100.00100.0040.00100.0050.00100.0070.00100.0060.00100.0050.00100.000.000.00
161บ้านโนนสว่าง  นายทวีเดต คำแพงศรี 95.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านโนนเมือง  นายวีรศักดิ์ เขตสมุทร์ 100.00100.0067.00100.00100.00100.0083.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163ชุมชนบ้านกุดดู่  นายสราวุฒิ บัวคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านหนองแวง  นายพาส โคตรบาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านหนองเม็ก  นายยอดชัย หนูมี 52.00100.0083.00100.00100.00100.0083.00100.0085.00100.0083.00100.0083.00100.0071.00100.0083.00100.000.000.00
166บ้านโสกช้าง  นางอุดรทิพย์ แก้วก่า 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
167บ้านหัวขัว  นายวีรพจน์ โคตรนรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168นิคมสงเคราะห์ 2  นายรุ่งเรือง วงษ์นคร 80.00100.0060.00100.0060.00100.0050.00100.0070.00100.0060.00100.0040.00100.0050.00100.0060.00100.000.000.00
169บ้านกุดคอเมย  นายพงษ์พันธ์ เกตุพัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านโคกใหญ่  นายประภาส ลิโป้ 100.00100.0080.0090.0080.0090.0050.0060.0080.0090.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
171บ้านหนองตานา  นายสุริยา นาใจรีบ 60.00100.00100.00100.0080.000.0070.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านหนองสะแบง  ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ อุภัยพรม 0.000.0036.000.0047.000.007.000.000.000.000.000.000.000.0035.000.000.000.000.000.00
173บ้านโนนปอแดง  นายสมคริต เตชะ 100.00100.0080.00100.0064.00100.0068.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านโคกป่ากุง  นายปรีชา หีบแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
175บ้านถิ่น  นายไพฑูรย์ นามบุญลือ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านโนนสูงหนองสวรรค์  นายยุทธกล ดรอินทร์ 70.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
177บ้านกุดกวางสร้อย  นายวีระชาติ หารวาระ 100.00100.0015.000.0019.000.0010.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.005.000.00100.00100.000.000.00
178บ้านโสกก้านเหลือง  นายสุทธี วรจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
179บ้านหนองแวงป่งสัง  นายนิรภัย ศรีทะรัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านหนองเล้าข้าว  นายสังวร นามบุญเรือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
181นิคมโคกม่วงศรีสมพร  นายชัยยุทธ อุ่นใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
182นิคมสงเคราะห์ 3  นางสุภิญญา วงษ์นาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านหินสิ่ว  นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง  นายประมวล อุ่นเรือน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
185ปรางค์กู่  นางนคร ฉลาดแย้ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186นิคมวัฒนา 6  นายเสถียร ทาขุลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านหนองบัวเงิน  นายระวี ไสยสัตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188โคกม่วงประชาสรรค์  นายประมวล พินิจมนตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
189ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี  นายชนะ วงษ์มา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านข่าน้อย  นายจรุง นวลละออ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านหนองปิงบุ่งบกวิทยา  นายธนพล พรมมหาชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านห้วยบง  นายชวาลชัย สุ่มมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านโคกม่วงชุม  นายเรืองยศ ศรีผำน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0073.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194นิคมสงเคราะห์วิทยา  นายภูเขียว บรรหาร 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
195บ้านโคกสะอาด  นายคำพุ สักขวา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านดงบาก  นายฉลาด นามแคน 80.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
197บ้านวังมน  นายชัยยงค์ ภูเนตร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านวังมนสาขาชัยมงคล  นายชัยยงค์ ภูเนตร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านค้อ  นายเตียง ทองผา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านหนองทุ่ม  นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ 0.000.0088.000.0095.000.0081.000.0087.000.00100.00100.00100.00100.0035.000.00100.00100.000.000.00
201บ้านหนองนกเขียน  นายเธีรภัทร์ โชติพันธ์ 84.000.0080.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.00100.00100.0095.000.0050.000.000.000.00
202บ้านกุดฉิม  นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ 100.00100.0083.000.00100.00100.0083.000.0085.000.00100.00100.00100.00100.0083.000.00100.00100.000.000.00
203บ้านท่าศิลา  นายสุชาติ แวววงศ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน