ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อำนาจเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธนัญชัย สายสุด
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อนุบาลอำนาจเจริญ  นายประยูร เหมือนเหลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2เมืองอำนาจเจริญ  นายพลชัย โสภากันต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น)  นายบุญส่ง ลันดา 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0020.00100.0080.00100.000.000.00
4โพธิ์ศิลานาหว้า  นายสุวิช จำปานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านโนนโพธิ์  นายประยงค์ วรรณเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6นาห้วยยางสองคอน  นายอุทาน มรกตเขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7ชุมชนบ้านน้ำปลีก  นายสมัคร พันสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านดงบังพัฒนา  นายบุญมี พันธ์เจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านคำสร้างบ่อ  นายตระกูล พระสุรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านดอนดู่  ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สิงห์จันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านไก่คำ  นายรณรงค์ โหมดม่วง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ่อบุโปโล  นายประยูร ลัทธิรมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านไร่สมบูรณ์  นางสมหวัน มิตรตระกูล 100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านสามัคคีพัฒนา  นายสิทธิพงษ์ วรรณพัฒ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15โคกศรีหนองคลอง  นางอัสนีย์ อุปนิสากร 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านโคกค่าย  นายพงษ์สยาม มาสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านโนนหนามแท่ง  นายจรูญ สายสุด 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18โสกโดนคำไหลคำเตย  นายวิชาญ ใจเอื้อ 100.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านทับเมย  นายวิเศษ เห็มสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
20ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม  นางนวพรรณ ออทอง 100.00100.000.00100.0020.00100.0020.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.000.00100.000.000.00
21บ้านเจริญสามัคคี  นายอภิสิทธ์ ต้องสู้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22มิ่งมงคล  นายสัมพันธ์ มูลสิงห์ 100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
23นาผือโคกกอก  นายเถลิง โทบุดดี 100.00100.0090.00100.0097.00100.0098.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.0098.00100.0099.00100.000.000.00
24บ้านกุดปลาดุก  นายจรรยา กุติการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านวังแคน  นายกฤษณพงศ์ สายวรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง  นายสมพงษ์ สุรารักษ์ 100.00100.0086.00100.00100.00100.0082.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านโคกสูง  นายกฤตมนูญ ศรีโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านนาเรือง  นายอนุชิต ดิษฐะเนตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านเหล่าหนาด  นางบุญน้อม กลมพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านโคกช้างฮ้าย  นายสุภาพ ผ่านแสนเสาร์ 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
31บ้านนาโพธิ์  นายพิศุทธิ์ กันยวิมล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านดงสวาง  นายเสนอ งามวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านนาสีนวน  นายพินิจ บุญรำไพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์  นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย 100.00100.0080.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35นาวังกุดตากล้า  - 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
36บ้านนาเมือง  นายไกยูล เกษสุพรรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว  นายสหลาภ มิ่งไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านนาหมอม้า  นายพิทักษ์ ประสงค์ศิลป์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านหนองเรือ  นายสมพรพนม ลาภรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40แก้งกฐินภูจำปา  นายออด บุญพุฒ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านนาคำสามัคคี  นายอำนาจ รุจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านนายม  นายณัฏฐพงษ์ ศรีประเสริฐ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
43บ้านนาเยีย  นายกิตติศักดิ์ ครองบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
44บ้านนาดอกไม้  นางจุรีรัตน์ สุขภาค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45หนองแห่โนนสมบูรณ์  นายแสงศักดิ์ ชัยทอง 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านคึมใหญ่  จ่าสิบตำรวจสุทิน โทนุการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47นาแต้โคกสำราญ  นายประเชิญ จันทรภูมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านกุดน้ำกิน  นายวชิระ นวลอินทร์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านภูเขาขาม  นายประจวบ ไชยโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านหัวภู  นายคำปน พรหมทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านดอนไร่  นายสมศักดิ์ ทัศบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านหนองเม็ก  ว่าที่ รท.ทวี อุนาภาค 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
53บ้านนาคำ  นางจินตนา ไชยโย 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54สร้างนกทาดอนหวาย  นายวิเชียร เกื้อทาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55พัฒนาสามัคคี  นายสะอาด ศรีวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านดงสีโท  นายรังสรรค์ พรหมจรรย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านบาก  นายประสิทธิ์ คำผาลา 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58ขามนาเพียงโคกยาว  นายวรธรรม พิลาวุฒิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ  นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ 100.00100.0064.00100.0047.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60ห้วยไร่หาดทรายมูล  นายนิยม บุญแจ้ง 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
61บ้านดอนแดง  นายประมวล สุภาจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย  นายกลไกร กมลรัตน์ 100.00100.0045.00100.0080.00100.0050.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
63บ้านคำกลางคำสมบูรณ์  สมเดช วิริยะพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านโนนจาน  นายเทวา สายสิงห์ 100.00100.0042.00100.0053.00100.0059.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65คำมะเบื่อแสงเพชร  นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง  นายปรีชา บัณฑิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านหนองบัวสงยาง  นายวิทธวัตร เถาว์สอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านคำปอแก้วคำไหล  นายอภิชาติ จันทนะชาติ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
69บ้านโนนดู่  นายโกมล กองไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70คำมะโค้งหนองแฝก  นายประนต ปัญญาสาย 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
71บ้านเชือก  นายดนตรี แฮดเมย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านหนองปลิง  นายสฤษดิ์ แสงอรุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านดอนเมย  นายอธิวัฒน์ คำจร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด  นายครรชิตภณ โพธิพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75หนองนาเทิงโนนผึ้ง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)  นายยอด สอยเหลือง 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
77ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง  เกษียณอายุราชการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านถ่อนใหญ่  นายธัญภูมิ แก้วสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านโคกก่องนคร  นายวิรัตน์ บุญยงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านก่อนาดี  นายเกรียงไกร กะมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81อนุบาลชานุมาน  นายบุญมี ภิญญศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านนาสีดา  นายจำนงค์ แสนทวีสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1  นายประสิทธิ์ เจริญวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84เพียงหลวง 9ฯ  นางดวงเดือน ปัดสำราญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.000.000.00
85นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3  นายสมพงศ์ รัตนบุศย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86ชุมชนโคกสารวิทยา  นายสุพรรณ หอมจำปา 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านคันสูง  นายจำนงค์ แสนทวีสุข 50.00100.0060.00100.0050.00100.0055.00100.0060.00100.0070.00100.0090.00100.0070.00100.0060.00100.000.000.00
88บ้านคำแก้ว  นายวิฑูรย์ ณ หนองคาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0045.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านคำเดือย  นายไกรศรี โสวันนา 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0030.00100.000.000.00
90บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี  นายเชี่ยวชาญ พิกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านโคกจักจั่น  นายทวีสุข พรรณเจริญ 100.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านหินสิ่ว  นายจีรยุทธ ภูมิภาค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93ดงแสนแก้วดงสำราญ  นายตระกูลไทย ไชยรักษ์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านโนนกุง  นายสมคิด จัยวัฒน์ 100.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
95บ้านหนองแมงดา  นายประศาสน์ สิงห์นาค 100.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0040.00100.0030.00100.0070.00100.0020.00100.000.000.00
96บ้านห้วยทม  นายทรงศักดิ์ อ่อนอัฐ 100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
97นาเจริญหนองแดง  นายสมชัย สอนวงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านโคกก่ง  นายจารึก พละไกร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านบุ่งเขียว  นายทวีสุข พรรณเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านสายนาดงอุปถัมภ์  นายนิพนธ์ หลักทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านหินกองสามัคคี  นายรณชัย ธรรมราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านพุทธรักษา  นายสมมิตร มุ่งงาม 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
103บ้านนางาม  นายสุข ภูตะเวช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านหินขัน  นายธนวรรษ ชิณโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านโสกกระแต้  นายวทัญญู ลุสมบัติ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106อนุบาลปทุมราชวงศา  นายวิชัย มานะพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านทวีผล  นายชัชวาลย์ จันทร์มาลา 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
108บ้านหนองแสง  นายเรืองวิทย์ ตรีราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านโนนสำราญ  นางนวพร โสมรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านห้วยงูเหลือม  ว่าที่ร้อยตรี โกวิทย์ กันภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านสามัคคี  นายสุข ลาภารัตน์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
112บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)  นายจักรวาฬ สิงห์ชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านตาด  นายรังสิต สังสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114สามแยกผดุงวิทย์  นายสุพล บุญมาศ 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านโค้งอร่าม  - 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านคำโพน  นายโชติชัย กิ่งแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านหินกอง(บ้านนามน)  นายสมิทธิื โสมรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านดอนชาด  นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านหินเกิ้ง  นายเศรษฐพงศ์ รักพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านนิคม  นายมงคล ขันตี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านนาผาง(วิบูลราษฎร์สามัคคี)  นายพนมพร ช่วงชิง 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)  นายอำนาจ อัปกาญจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
123บ้านสว่างใต้  นายประยูร รัตนศรี 100.00100.0061.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0078.00100.000.00100.000.000.00
124บ้านหนองสะโน  นายเยี่ยมยง ติณนรเศรษฐ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านดอนดู่  นางสุนันทา ปริปุรณะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านคำน้อย  นางสาวสมคิด อินลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านโคกพระวินัยดี  นายแหลง ธนู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านลือนาคำ  นายมิตรชัย มีชัย 100.00100.0010.00100.000.00100.0010.00100.0020.00100.000.00100.000.00100.005.00100.000.00100.000.000.00
129บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา  นายวุฒิศักดิ์ วรรณพัฒน์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านแสนสุข  นางวาสนา ต่อชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี  นายรังสิต พิพิธพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านชูชาติ  นายชาญณรงค์ หวานใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านเกษมสุข  นางอำพร รักพรม 100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านหนองไฮ  นายจักรี ประจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านคำย่านาง  นายสมคิด ยะวงษ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136หนองข่าป่าหวาย  นายสุภวัต ลาภสาร 100.00100.0068.00100.0067.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านสงยางนาตากล้า  นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.000.000.00
138สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา  นางสมพานรัศมี พรมโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านโนนงาม  นางนวนละออง มูลทรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น  นายนิพล สามาอาพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)  นายโอภาส อินโสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)  นายทรงยศ ภักตะภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
143ชุมชนบ้านเสารีก  นายภัทรเทพ รักพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านม่วงสวาสดิ์  นายยิ่งภพ ทองศรีน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล)  นางชูติเมต อุทธา 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านจิก  นายสังคม มูลชาติ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)  นายสายสมร นาแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านจานลาน  ว่าที่ พันตรีชัยศรี พลเทพ 100.00100.0050.00100.0030.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านโนนหวางโนนกุง  - 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
150บ้านผึ้ง  นายประชัน ผาใหญ่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านดอนแดงนาโนน  นายพิสิษฐ แสงสุขวาว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านศรีคุณ  นายเกษม พลราษฎร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านอุ่มยางหนองดั่ง  นายจรัส ไชยรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154นาแวงหนองหัวลิง  นานายอดิศักดิ์ แสนวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านนาสะแบง  นางจุรัตน์ ลัทธิวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านไม้กลอนดอนหวาย  นายณรงค์ชัย เอราวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านโพนเมือง  นายธวัชชัย ตั้งชูรัตน์ 90.00100.0080.00100.0095.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0098.00100.0090.00100.0093.00100.000.000.00
158บ้านโนนทุ่งดอนชาด  นายปรีชา สิงห์โท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านหัวดอนขามสามัคคี  นายวีรศักดิ์ ผดาเวช 0.00100.0081.00100.0083.00100.0079.00100.0088.00100.0098.00100.0070.00100.0038.00100.0095.00100.000.000.00
160โนนสูงโคกกลาง  นางวิจิตรา ทัพซ้าย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านถ่อนดอนม่วง  นายสนธยา อุ่นเวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านนายูง  นายวีระชัย ไกยรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)  นายรัฐศาสตร์ วรรณเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านบก  นายสมสมัคร วุฒิเจริญกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่  นายรัศมี สาริพันธ์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านคึมข่า  นายเสาร์ วัยพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านนาสะอาด  นายบุญส่ง เศรษฐสิงห์ 80.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านหนองคล้า  นายมานิท จันทร์โสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านโพนทอง  นายพรชัย จันทศิลป์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านโป่งหิน  นายทองเลียน โสเสมอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านหนองโนสวนโคก  นายฉลาด พระสุมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านหนองไฮ  นายธนรรณพ ได้พึ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง  นายธนรรณพ ได้พึ่ง 100.00100.0097.00100.0095.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านนาอุดม  นายนาวา ชมัฒพงษ์ 100.00100.0085.00100.0082.00100.0082.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านดอนหมู  นายประดิษฐ์ โถบำรุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176ชุมชนไร่สีสุก  นายชวลิต มาลีรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านหนองสามสีหนองดินดำ  นายภูเวียง สืบสิน 100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านสมสะอาดเนินกุง  นายภูสิทธิ มณีรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านโนนสมบูรณ์  ว่าที่ร้อยตรีอัมพร ธุมาสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านนาหนองใหญ่  นายวิรัช ทองรัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านศรีราชา  นายพิศาล ศกุนะสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านโคกกลางเหนือ  นายสมภาส ศีลาสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านโนนสูง  นางสาวสุดาลักษณ์ บุปผาดา 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านนาเวียง  นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านห่องเตย  นายวาสนา พรมวงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186เค็งใหญ่หนองงูเหลือม  นายสมาน แสงวงศ์ 50.00100.0020.00100.0020.00100.0078.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านโคกเลาะ  นายชาญ สาทาวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านชาด  นายเรืองทอง ไชยมาตร 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านดู่พัฒนา  นางวิจิตรา พัฒนราช 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านโนนค้อ  นายวิเชียร มาระวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านหนองแคน  นายชาญชัย จันทร์โทวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านเป้า  นางสาวรัชนี ลุสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193หัวดงหนองคลอง  นายณัฐวุฒิ นารีบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านบ่อชะเนง  นายณรงค์ ทันใจ 98.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านคำเจริญ  นายทวีชัย จูมศิลป์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196ชุมชนบ้านคำพระ  นายประชิต พลหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197โคกชาดกลางท่าโพธิ์  นายวิญญู มอญพันธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านท่ายางชุม  นางสาวพรกานต์ กลมเกลียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199ประชารัฐวิทยา  นายสมชัย กาญจนีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านโนนหนามแท่ง  นายมนัส อินลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านโนนเมือง  นายเผ่า วามะลุน 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านขุมเหล็ก  นางนงสุรางค์ บุญรอด 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
203คุรุประชาสรรค์  นายเอกบุรุษ รูปสวย 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านชะแงะ  นายรังสิทธิ์ เจริญวงศ์ 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
205บ้านโนนค้อทุ่ง  นายสมเดช ศรีวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านหนองแก้ว  นายทวี คลังทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านโพนเมืองน้อย  นายจักรพงษ์ สุดาชม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านเหล่าขวาว  นายเพทาย มูลธิสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านเวียงหลวง  นายจักรพงษ์ สุดาชม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านคำข่า  นายประมวล กรีฑาพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.0068.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านคำน้อย  นายสมพรพนม ลาภรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
212บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)  นางสาวสุจิตรภรณ์ สายสุด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านโนนแคน  นายสุทธิศักดิ์ บุตรวัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
214หนองไหลคึมน้อยวิทยา  นายไสว วุฒสังข์ 100.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
215บ้านสร้างถ่อ  นายสุพัฒน์ ขวาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านใหม่พัฒนา  นายสุวิทย์ รักจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
217บ้านหนองขอน  นางอภิรดา นามเรืองศรี 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
218บ้านหนองแสง  นายไพศาล ทองเกตุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219บ้านโสกท่าวังหิน  นายสุรชัย ป้อมอาษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
220บ้านเสียว  นางปราณี อาษาสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
221บ้านหัวตะพาน  นายจักรี มลสิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
222อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)  นายประสิทธิ์ สิงห์งาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
223ชุมชนบ้านจิกดู่  นายธนิตย์ พระสุนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
224บ้านโพนขวาว  นายสุวิทย์ รักจันทร์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
225บ้านโนนผักหวาน  นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
226บ้านหนองเทา  นายบุญเทียบ ด้วงนิล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
227หนองยอดู่ในวิทยา  นายกฤษฎา ยิ่งยืน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
228บ้านกุดสิม  นายสุทธินาถ ทานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
229บ้านโคกกลาง  นายรัญจวน ถามะพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
230บ้านดงมะยางหนองนกหอ  นายเตชพล พิมพ์เทพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
231บ้านน้ำซับ  นายนิพนธ์ หลักทรัพย์ 70.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
232ประชาสามัคคี  นายโกมิน ทัพซ้าย 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
233ม่วงหนองแดงหนองกะเลา  นายวิมาน สุริยะวรรณ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
234บ้านแยหนองแคน  นางบุษราภรณ์ มารักษ์ 80.00100.000.00100.0020.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
235บ้านกุงชัย  นายไพโรจน์ ใจดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
236บ้านจอกพัฒนา  นายชาญวิทย์ โหมดม่วง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
237บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า  นายไพโรจน์ ใจดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
238ดอนชีหนองมะยอด  นายไสว ภัยกุมพันธ์ 100.00100.0030.00100.0020.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
239บ้านหนองยาง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
240บ้านเหล่าฝ้าย  นางรัชนี นาคพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
241อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)  นายนริศ เชื้ออ่ำ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
242บ้านน้ำท่วม  นายอุทิศ อุทธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
243บ้านยางช้า  นางสาวนันธิดา ปฏิวรณ์ 100.00100.0082.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
244บ้านหนองไผ่  นายไชโย ภูริวัฒน์ภากร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
245บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ  นายรัศมี รูปใส 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
246บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี  นายนิคม เสาหงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
247บ้านนาอุดม  นายสมพงษ์ ศรีพรหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
248บ้านฟ้าห่วน  นายประมวล ลัยรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
249บ้านไร่ขี  นายประดิพัทธ์ ทองห่อ 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
250บ้านเหล่าเลิง  นายสมาน แสงวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
251ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ  นายเกรียงศักดิ์ โสดาภกดิ์ 100.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน