ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 30  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ชัยภูมิภักดีชุมพล  นายศราวุธ สิงหาราโท ยังไม่กรอกข้อมูล
2สตรีชัยภูมิ  นายสมชาย คำพิทักษ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3เมืองพญาแลวิทยา  นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4กุดตุ้มวิทยา  นายสุชาติ รักษาชนม์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านค่ายวิทยา  นายนพดล กาญจนางกูร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  นายปรีชา เคนชมภู 0.000.00100.00100.0097.000.0099.000.00100.00100.0099.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7ภูพระวิทยาคม  นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8ชีลองวิทยา  นายประยุทธ์ วรรณประเขวา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
9บ้านเขว้าวิทยายน  นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10คอนสวรรค์  นายถวิล มนตรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0077.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11สามหมอวิทยา  ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว 0.000.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
12โนนสะอาดวิทยา  นายวานิช เพียนอก 0.000.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13ปู่ด้วงศึกษาลัย  นายวีระศักดิ์ พลมณี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14หนองบัวแดงวิทยา  นายชัยรัตน์ เจริญสุข 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16คูเมืองวิทยา  นายภัทราวุธ สิมช้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17จัตุรัสวิทยาคาร  นายพุฒิพงศ์ แสงฤทธิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
18หนองบัวบานวิทยา  นายวงเดือน สารวิทย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19ละหานเจริญวิทยา  นายบรรจบ ศิริวาลย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บางอำพันธ์วิทยาคม  นายประยูร มังกร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21เพชรพิทยาสรรค์  นางจิตตานันทิ์ ภูมิชัยธีรโชติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22เริงรมย์วิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23หนองบัวระเหววิทยาคาร  นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24ห้วยแย้วิทยา  นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25เทพสถิตวิทยา  นายอมร ชัยวิเชียร 0.000.0083.000.0089.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26นายางกลักพิทยาคม  นายประวิทย์ พลอยดำ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
27ภูเขียว  นางศิริวรรณ อาจศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28หนองคอนไทยวิทยาคม  นายสุทธิพงษ์ สุทธิรารัฐกานต์ 0.000.0080.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29พระธาตุหนองสามหมื่น  นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ 0.000.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านแท่นวิทยา  นายทรงวุฒิ ขวาไทย 0.000.00100.00100.0093.000.0091.0096.0083.0092.0078.0089.0078.0089.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31แก้งคร้อวิทยา  นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ 0.000.0035.00100.0012.00100.0011.00100.0074.00100.000.00100.00100.00100.001.00100.001.00100.000.000.00
32นาหนองทุ่มวิทยา  นายปิยะพล เถื่อนพาชิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33ท่ามะไฟหวานวิทยาคม  นายสุทัศน์ ตนทา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34คอนสารวิทยาคม  นายกษิดิศ ปลื้มญาติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  นายลำจวน ดิษขุนทด 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36ภักดีชุมพลวิทยา  นายศักดา ชัยภัย 0.000.00100.00100.0070.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37เจียงทองพิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรี เดชานุภาพ จิวาลักษณ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน