ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1จัตุรัสวิทยานุกูล  นายดิเรก ขอพึ่ง 80.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านมะเกลือโนนทอง  นายธีระศักดิ์ พลนาคู ยังไม่กรอกข้อมูล
3บ้านหลุบงิ้ว  นางณหชง แววฉิมพลี 100.00100.0060.00100.00100.00100.0020.00100.000.00100.0020.00100.000.00100.0060.00100.0020.00100.000.000.00
4บ้านหนองบัวใหญ่  นายเสฏฐวุฒิ ครูเกษตร ยังไม่กรอกข้อมูล
5บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)  นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร ยังไม่กรอกข้อมูล
6บ้านหนองไผ่ล้อม  นางสาวปิยพร เคนวิเศษ ยังไม่กรอกข้อมูล
7บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)  นายวิถีชัย คำศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
8บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)  นายบรรพต ทองเกิด ยังไม่กรอกข้อมูล
9บ้านห้วยยาง  นางวรรณวรางค์ งามสกุล ยังไม่กรอกข้อมูล
10บ้านหนองหญ้าข้าวนก  นายสมชาย คชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
11บ้านดอนละนาม  นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
12บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)  นายทนง พงศ์สมัย 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00
13กันกงบ้านลี่สามัคคี  นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)  นายภวพล อารีชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
15บ้านส้มป่อย  นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ยังไม่กรอกข้อมูล
16ชุมชนบัวบานสามัคคี  นายสมชาย ขอสินกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านโนนเชือก  นายมานิตย์ พรหมทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
18บ้านหนองม่วง  นายสำลี พิมพ์ศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
19บ้านโคกโต่งโต้น  นายคนอง ไทยประสงค์ ยังไม่กรอกข้อมูล
20บ้านห้วยบง  นางละมัย บัวบาง 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
21บ้านห้วย  ยังไม่กรอกข้อมูล
22บ้านหนองโดน  ยังไม่กรอกข้อมูล
23บ้านยางเครือ  นางปนัดดา ทีบัวบาน ยังไม่กรอกข้อมูล
24บ้านร้านหญ้า  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
26บ้านโนนฝาย  นายอนนท์ ประดับวงษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
27บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)  นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ ยังไม่กรอกข้อมูล
28บ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)  นายวีระ โคตรชาลี ยังไม่กรอกข้อมูล
29บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)  นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีใส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านร่วมมิตร  100.00100.0090.00100.0070.00100.0050.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
31บ้านท่าแตง  70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
32บ้านเดื่อ  นายนิทัศน์ หรรษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านสำโรงโคก  นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านขามราษฎร์นุกูล  นายเฉลิมพล อินทรผล 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
35บ้านโนนคร้อ  นายณรงค์ ชำนาญ ยังไม่กรอกข้อมูล
36บ้านใหม่นาดี  ยังไม่กรอกข้อมูล
37บ้านนา  นายประสิทธิ์ วะลัยศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
38บ้านหนองลูกช้าง  นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านงิ้ว  นายมณีแสง นามอินทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
40ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)  นายเสถียร ชาลีเครือ ยังไม่กรอกข้อมูล
41บ้านหนองลุมพุก  นายณัฐวัฒน์ รินลา 95.000.0095.000.0095.000.0095.000.0095.000.0095.000.0095.000.0095.000.0095.000.000.000.00
42บ้านโสกรวกหนองซึก  นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด ยังไม่กรอกข้อมูล
43บ้านหนองโสน  นายผ่อง กุสันเทียะ 100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
44บ้านทามจาน  ยังไม่กรอกข้อมูล
45บ้านสระสี่เหลี่ยม  นายปรีชา ชำนาญกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านทุ่งสว่างวัฒนา  นายวัชระ แก้วเพชร 100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47ชุมชนชวนวิทยา  นายวิญญู คุณกันหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)  นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์ 100.00100.0084.00100.0084.00100.0082.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านหนองตะไก้  นายไสว ประทุมวงษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
50บ้านเกาะมะนาว  นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
51จอมแก้ววิทยา  นายรักษ์สันติ มลิทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
52บ้านเสลาประชารัฐ  นายวิทูล พลศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
53หินตั้งพิทยากร  นายปฏิวัติ บะคะ ยังไม่กรอกข้อมูล
54บ้านห้วยทราย  นายวีระพงษ์ จันตรี ยังไม่กรอกข้อมูล
55ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)  นายสุวิทย์ แก้วเพชร ยังไม่กรอกข้อมูล
56ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)  นายสมศักดิ์ แก้วเพชร ยังไม่กรอกข้อมูล
57บ้านหนองผักแว่น  นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ ยังไม่กรอกข้อมูล
58บ้านทองคำพิงวิทยา  นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ ยังไม่กรอกข้อมูล
59บ้านโคกแฝกดอนทะยิง  นางปัญจธิป โชติชื่น ยังไม่กรอกข้อมูล
60บ้านกลอยสามัคคี  ยังไม่กรอกข้อมูล
61หนองกกสามัคคี  นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์ ยังไม่กรอกข้อมูล
62บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)  นายดำเนิน ชาลีเครือ ยังไม่กรอกข้อมูล
63บ้านตาล  นายกล้าหาญ ยางขามป้อม ยังไม่กรอกข้อมูล
64วังกะอาม  นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
65บ้านหนองอีหล่อ  นายประวิทย์ อาชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
66หัวสระวิทยา  นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67เขาดินพิทยารักษ์  นายพินิจ หงษ์พิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
68บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)  นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69หนองประดู่วิทยา  นายประเมธ ภูคงคา ยังไม่กรอกข้อมูล
70บ้านโคกแสว  นายปรีชา ไทยแท้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านหนองดง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
72บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)  นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์ 100.00100.0080.0020.0080.0020.0070.0030.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.0030.00100.00100.000.000.00
73โคกเริงรมย์ศิลปาคาร  นางชัชจิรา พรมสอาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านโคกสะอาด  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75โคกหินตั้งศึกษาศิลป์  นายไกรสร ชาติชนะ ยังไม่กรอกข้อมูล
76ปากจาบวิทยา  นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ยังไม่กรอกข้อมูล
77โคกเพชรวิทยาคาร  นายจำนงค์ ศรสูงเนิน ยังไม่กรอกข้อมูล
78บ้านโปร่งมีชัย  นายอุทัย แป้นสันเทียะ ยังไม่กรอกข้อมูล
79บ้านกุดตาลาด  นางสุเนตร ศิริตานนท์ ยังไม่กรอกข้อมูล
80บ้านหนองตะครอง  นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
81โคกสำราญราษฎร์อำนวย  นายดรงค์ ประเสริฐศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
82บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)  นางปราณีต ลีหัวสระ ยังไม่กรอกข้อมูล
83บ้านซับยาง  ยังไม่กรอกข้อมูล
84ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว  นายพรหมินทร์ ชาติประมง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านหนองจะบก  นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
86บ้านโนนมะกอกงาม  นายฌานธร บุญทัน ยังไม่กรอกข้อมูล
87บ้านวังตาลาดสมบูรณ์  นายปฏิวัติ เทียบอุ่น ยังไม่กรอกข้อมูล
88บ้านวังคมคาย  นางมนสิชา บุญทัน ยังไม่กรอกข้อมูล
89บ้านวังมน  นายวรพุฒ จรัลชวนะเพท ยังไม่กรอกข้อมูล
90ซับถาวรพัฒนา  นางสีสุดา จีบเกาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านห้วยเกตุ  นายเจน พรมสอาด ยังไม่กรอกข้อมูล
92อนุบาลเทพสถิต  นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ยังไม่กรอกข้อมูล
93บ้านดงลาน  นายปรีชา ไทยแท้ 90.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านช่องสำราญ  ยังไม่กรอกข้อมูล
95บ้านซับไทร  นายสมพร พุฒกาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านโคกไค  นายทวี ธรรมโชติ 100.00100.0083.000.00100.00100.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านยางเกี่ยวแฝก  นายสุรพล แช่มขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
98บ้านซับหมี  นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
99บ้านไร่พัฒนา  นายประยูร วิไธสง ยังไม่กรอกข้อมูล
100บ้านวังอ้ายคง  นายรังสรรค์ งูทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านโคกกระเบื้องไห  นายสุณรงค์ พลลุน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านหนองใหญ่  ยินดี เบียดนอก ยังไม่กรอกข้อมูล
103บ้านโนนสำราญ  นายสมบูรณ์ มาลา ยังไม่กรอกข้อมูล
104บ้านโนนสวรรค์  นางสุดา น้อยเทียม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105วังใหม่พัฒนา  นายทินกร ตรีรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านยางเตี้ยโคกรัง  นายอาวุธ เป็นไทย ยังไม่กรอกข้อมูล
107บ้านประดู่งาม  นายอภิธร แก้วอุดร ยังไม่กรอกข้อมูล
108บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี  นายอาวุธ เป็นไทย ยังไม่กรอกข้อมูล
109บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์  นายวสันต์ ยวดยิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
110บ้านสะพานหิน  นายสมใจ เฮ้าจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านโป่งนกพิทยา  นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
112บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา  นายจิรายุส ทะนสุข ยังไม่กรอกข้อมูล
113บ้านสะพานยาว  นายสมาน จูแจ่ม 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านศิลาทอง  นายสุทิน ลาภประเสริฐ ยังไม่กรอกข้อมูล
115บ้านน้ำลาด  นายสมหมาย สุขสำราญ ยังไม่กรอกข้อมูล
116บ้านบุ่งเวียนวิทยา  นายชูชาติ หล้าเพชร 90.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านไทรงาม  นายประทีป ลี้พล ยังไม่กรอกข้อมูล
118ซับมงคลวิทยา  นายทองสุก ปุราทะกา 100.00100.0087.0095.0075.0095.0090.0097.0097.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน  นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ 80.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0080.000.0080.000.000.000.00
120บ้านนาประชาสัมพันธ์  นายดิเรก แจ้งจิตร ยังไม่กรอกข้อมูล
121บ้านวังตาท้าว  นายวิรัช ฉันทิยานนท์ 100.00100.0097.00100.00100.00100.0099.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านเสลี่ยงทอง  นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
123บ้านหัวสะพาน  นางสาวสมพร ถาวรกาย ยังไม่กรอกข้อมูล
124บ้านวังตาเทพ  ยังไม่กรอกข้อมูล
125วังโพธิ์สว่างศิลป์  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
126ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)  90.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย  นายดิเรก แจ้งจิตร ยังไม่กรอกข้อมูล
128หินฝนวิทยาคม  100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านโคกสะอาด  นายเอกวินทร์ อุคำ ยังไม่กรอกข้อมูล
130บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ  นายดิเรก แจ้งจิตร ยังไม่กรอกข้อมูล
131ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว  นายหาญ ดิเรกศิลป์ ยังไม่กรอกข้อมูล
132บ้านหัวหนอง  นายทองสมาน น้อยวิเศษ ยังไม่กรอกข้อมูล
133บ้านปากค่ายช่องแมว  นายณรงค์ พงษ์ราศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
134โรงเรียนบ้านหนองตานา  นายเทพสถิต อินาวัง ยังไม่กรอกข้อมูล
135บ้านโสกปลาดุก  นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ ยังไม่กรอกข้อมูล
136ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  นายอุดม ธรรมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
137บ้านท่าศิลา  นายจักรกริสน์ บำรุงนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
138บ้านละหานค่าย  นางประภัสสร กลับกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
139บ้านตะลอมไผ่  นายประมวล วันวาน 100.00100.0075.00100.0075.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านหนองจาน  นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง ยังไม่กรอกข้อมูล
141บ้านหนองโจด  นายเทพพร แถววิชา 90.000.0090.000.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านโคกสะอาด  นายวีรพล พิลาจันทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
143โป่งขุนเพชร  นายอร่าม รอบคอบ ยังไม่กรอกข้อมูล
144บ้านวังตะเฆ่  นายวสันต์ ตาลทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
145บ้านดอนกอก  นายทศพล สมขุนทด ยังไม่กรอกข้อมูล
146บ้านวังกะทะ  นายภูริช ผ่องแผ้ว 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
147บ้านหัวสะพาน  นายอรุณชัย ชัยภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านวังอ้ายจีด  นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00100.0089.00100.0057.00100.00100.00100.00
149บ้านสำนักตูมกา  นายบุญชู แคงสันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านท่าโป่ง  นายไพโรจน์ เคนวิเศษ ยังไม่กรอกข้อมูล
151บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน  นายไพโรจน์ เคนวิเศษ ยังไม่กรอกข้อมูล
152บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม  นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ ยังไม่กรอกข้อมูล
153บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง  0 ยังไม่กรอกข้อมูล
154ชุมชนบ้านห้วยแย้  นายอำนาจ ไพรเขียว ยังไม่กรอกข้อมูล
155บ้านหนองกองแก้ว  นางสำอาง คำเสียง ยังไม่กรอกข้อมูล
156บ้านห้วยยางดี  ยังไม่กรอกข้อมูล
157บ้านห้วยไฮ  นายสมชาย บัวจันทร์ 100.00100.0096.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านแจ้งใหญ่  นายทรง สิงห์เผ่น ยังไม่กรอกข้อมูล
159บ้านใหม่สามัคคี  นางนารี กุลประจวบ ยังไม่กรอกข้อมูล
160บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  นายวินัย พันธุ์มี 100.00100.0080.000.00100.00100.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
161บ้านหนองผักชี  นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร ยังไม่กรอกข้อมูล
162บ้านบะเสียว  นายมังกร จันทร์สิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.005.0095.005.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านโสกคร้อ  นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ ยังไม่กรอกข้อมูล
164บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  นายนาคพงษ์ จงกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165รังงามวิทยา  นายมีเดช คุณอุตส่าห์ ยังไม่กรอกข้อมูล
166บ้านหนองตอ  นางอุไร จงกลาง 80.00100.0090.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0080.00100.000.000.00
167ดอนเปล้าศึกษา  100.00100.0095.000.0095.000.0090.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร  นายสุริยน แก้วคะตา ยังไม่กรอกข้อมูล
169บ้านหนองขาม  นายภิจักขณ์ภพ พงศ์วิเศษ ยังไม่กรอกข้อมูล
170บ้านหนองแขม  นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ ยังไม่กรอกข้อมูล
171บ้านโกรกกุลา  นายชัชวาลย์ หอมวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านสามหลักพัฒนา  นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ ยังไม่กรอกข้อมูล
173ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขต ยังไม่กรอกข้อมูล
174บ้านหนองดินดำ  ยังไม่กรอกข้อมูล
175บ้านขี้เหล็ก  นายสุระ บารมีช่วย ยังไม่กรอกข้อมูล
176บ้านท่ากูบ  นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
177บ้านโป่งเกต  นางรัศมี สุปัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านเขื่อนลั่น  นายสายัณห์ ขอพันดุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านวังขอนสัก  นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม ยังไม่กรอกข้อมูล
180บ้านหนองนกเขียน  100.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.00
181บ้านวังกุง  นายยุทธนา มุกดา ยังไม่กรอกข้อมูล
182ซับใหญ่วิทยาคม  นายจิมมี่ ทองพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านซับใหม่  นายสุเทพ สื่อกลาง ยังไม่กรอกข้อมูล
184บ้านซับเจริญสุข  นายอภิชัย สุรเสน ยังไม่กรอกข้อมูล
185บ้านวังพง  นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว 96.00100.00100.00100.0070.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านบุฉนวน  นายศรายุทธ ปาปะกัง ยังไม่กรอกข้อมูล
187บ้านโนนสะอาด  นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ ยังไม่กรอกข้อมูล
188บ้านตลุกคูณพัฒนา  ยังไม่กรอกข้อมูล
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน