ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1จัตุรัสวิทยานุกูล  นายดิเรก ขอพึ่ง 80.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านมะเกลือโนนทอง  นายธีระศักดิ์ พลนาคู ยังไม่กรอกข้อมูล
3บ้านหลุบงิ้ว  นางณหชง แววฉิมพลี 100.00100.0060.00100.00100.00100.0020.00100.000.00100.0020.00100.000.00100.0060.00100.0020.00100.000.000.00
4บ้านหนองบัวใหญ่  นายเสฏฐวุฒิ ครูเกษตร ยังไม่กรอกข้อมูล
5บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)  นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร ยังไม่กรอกข้อมูล
6บ้านหนองไผ่ล้อม  นางสาวปิยพร เคนวิเศษ ยังไม่กรอกข้อมูล
7บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)  นายวิถีชัย คำศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
8บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)  นายบรรพต ทองเกิด ยังไม่กรอกข้อมูล
9บ้านห้วยยาง  นางวรรณวรางค์ งามสกุล ยังไม่กรอกข้อมูล
10บ้านหนองหญ้าข้าวนก  นายสามารถ สวงโท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
11บ้านดอนละนาม  นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
12บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)  นายทนง พงศ์สมัย 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00
13กันกงบ้านลี่สามัคคี  นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)  นายภวพล อารีชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
15บ้านส้มป่อย  นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ยังไม่กรอกข้อมูล
16ชุมชนบัวบานสามัคคี  นายนิยม เบ้าลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านโนนเชือก  นายมานิตย์ พรหมทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
18บ้านหนองม่วง  นายสำลี พิมพ์ศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
19บ้านโคกโต่งโต้น  นายคนอง ไทยประสงค์ ยังไม่กรอกข้อมูล
20บ้านห้วยบง  นางละมัย บัวบาง 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
21บ้านห้วย  นายสมชาย คชา ยังไม่กรอกข้อมูล
22บ้านหนองโดน  นายจิรายุส ทะนสุข ยังไม่กรอกข้อมูล
23บ้านยางเครือ  นางปนัดดา ทีบัวบาน ยังไม่กรอกข้อมูล
24บ้านร้านหญ้า  นายวิถีชัย คำศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)  ดร.วัฒนากร กล้ารอด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
26บ้านโนนฝาย  นายอนนท์ ประดับวงษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
27บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)  นายชูชาติ กรมรินทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
28บ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)  นายวีระ โคตรชาลี ยังไม่กรอกข้อมูล
29บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)  นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีใส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านร่วมมิตร  นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ 100.00100.0090.00100.0070.00100.0050.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
31บ้านท่าแตง  นายปรีชา ชำนาญกุล 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
32บ้านเดื่อ  นายนิทัศน์ หรรษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านสำโรงโคก  นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร 100.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านขามราษฎร์นุกูล  นายเฉลิมพล อินทรผล 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
35บ้านโนนคร้อ  นายณรงค์ ชำนาญ ยังไม่กรอกข้อมูล
36บ้านใหม่นาดี  นางผกามาศ เพชรประไพ ยังไม่กรอกข้อมูล
37บ้านนา  นายประสิทธิ์ วะลัยศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
38บ้านหนองลูกช้าง  นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านงิ้ว  นายมณีแสง นามอินทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
40ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)  นายสมพร พรหมชินวงค์ ยังไม่กรอกข้อมูล
41บ้านหนองลุมพุก  นายณัฐวัฒน์ รินลา 95.000.0095.000.0095.000.0095.000.0095.000.0095.000.0095.000.0095.000.0095.000.000.000.00
42บ้านโสกรวกหนองซึก  นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด ยังไม่กรอกข้อมูล
43บ้านหนองโสน  นายผ่อง กุสันเทียะ 100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
44บ้านทามจาน  นายวัฒนากร กล้ารอด ยังไม่กรอกข้อมูล
45บ้านสระสี่เหลี่ยม  นายปรีชา ชำนาญกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านทุ่งสว่างวัฒนา  นายวัชระ แก้วเพชร 100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47ชุมชนชวนวิทยา  นายวิญญู คุณกันหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)  นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์ 100.00100.0084.00100.0084.00100.0082.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านหนองตะไก้  นายไสว ประทุมวงษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
50บ้านเกาะมะนาว  นายสมชาย คำปุ้ย ยังไม่กรอกข้อมูล
51จอมแก้ววิทยา  นายรักษ์สันติ มลิทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
52บ้านเสลาประชารัฐ  นายวิทูล พลศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
53หินตั้งพิทยากร  นายปฏิวัติ บะคะ ยังไม่กรอกข้อมูล
54บ้านห้วยทราย  นายวีระพงษ์ จันตรี ยังไม่กรอกข้อมูล
55ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)  นายสุวิทย์ แก้วเพชร ยังไม่กรอกข้อมูล
56ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)  นายสมศักดิ์ แก้วเพชร ยังไม่กรอกข้อมูล
57บ้านหนองผักแว่น  นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ ยังไม่กรอกข้อมูล
58บ้านทองคำพิงวิทยา  นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ ยังไม่กรอกข้อมูล
59บ้านโคกแฝกดอนทะยิง  นางชัชจิรา พรมสอาด ยังไม่กรอกข้อมูล
60บ้านกลอยสามัคคี  นางรัชนี วัชระ ยังไม่กรอกข้อมูล
61หนองกกสามัคคี  นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์ ยังไม่กรอกข้อมูล
62บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)  นายดำเนิน ชาลีเครือ ยังไม่กรอกข้อมูล
63บ้านตาล  นายกล้าหาญ ยางขามป้อม ยังไม่กรอกข้อมูล
64วังกะอาม  นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
65บ้านหนองอีหล่อ  นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
66หัวสระวิทยา  นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67เขาดินพิทยารักษ์  นายพินิจ หงษ์พิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
68บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)  นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69หนองประดู่วิทยา  นายประเมธ ภูคงคา ยังไม่กรอกข้อมูล
70บ้านโคกแสว  นายปรีชา ไทยแท้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านหนองดง  นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
72บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)  นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์ 100.00100.0080.0020.0080.0020.0070.0030.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.0030.00100.00100.000.000.00
73โคกเริงรมย์ศิลปาคาร  นางชัชจิรา พรมสอาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านโคกสะอาด  นายปราโมทย์ ขวัญยืน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75โคกหินตั้งศึกษาศิลป์  นายไกรสร ชาติชนะ ยังไม่กรอกข้อมูล
76ปากจาบวิทยา  นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ยังไม่กรอกข้อมูล
77โคกเพชรวิทยาคาร  นายจำนงค์ ศรสูงเนิน ยังไม่กรอกข้อมูล
78บ้านโปร่งมีชัย  นายอุทัย แป้นสันเทียะ ยังไม่กรอกข้อมูล
79บ้านกุดตาลาด  นางสุเนตร ศิริตานนท์ ยังไม่กรอกข้อมูล
80บ้านหนองตะครอง  นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
81โคกสำราญราษฎร์อำนวย  นายดรงค์ ประเสริฐศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
82บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)  นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ยังไม่กรอกข้อมูล
83บ้านซับยาง  นายจักรกริศน์ บำรุงนา ยังไม่กรอกข้อมูล
84ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว  นายฉลอง พัฒนกุลเดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านหนองจะบก  นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
86บ้านโนนมะกอกงาม  นายฌานธร บุญทัน ยังไม่กรอกข้อมูล
87บ้านวังตาลาดสมบูรณ์  นายปฏิวัติ เทียบอุ่น ยังไม่กรอกข้อมูล
88บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (สาขาวังบายศรี)  นายปฏิวัติ เทียบอุ่น ยังไม่กรอกข้อมูล
89บ้านวังคมคาย  นางมนสิชา บุญทัน ยังไม่กรอกข้อมูล
90บ้านวังมน  นายวรพุฒ จรัลชวนะเพท ยังไม่กรอกข้อมูล
91ซับถาวรพัฒนา  นางสีสุดา จีบเกาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านห้วยเกตุ  นายเจน พรมสอาด ยังไม่กรอกข้อมูล
93อนุบาลเทพสถิต  นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ยังไม่กรอกข้อมูล
94บ้านดงลาน  นายปรีชา ไทยแท้ 90.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านช่องสำราญ  นายรำพรวน ประทุมแก้ว ยังไม่กรอกข้อมูล
96บ้านซับไทร  นายสมพร พุฒกาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านโคกไค  นายทวี ธรรมโชติ 100.00100.0083.000.00100.00100.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านยางเกี่ยวแฝก  นายสุรพล แช่มขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
99บ้านซับหมี  นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
100บ้านไร่พัฒนา  นายประยูร วิไธสง ยังไม่กรอกข้อมูล
101บ้านวังอ้ายคง  นายรังสรรค์ งูทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านโคกกระเบื้องไห  นายสุณรงค์ พลลุน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านหนองใหญ่  ยินดี เบียดนอก ยังไม่กรอกข้อมูล
104บ้านโนนสำราญ  นางอรัญญา จินดาไพศาล ยังไม่กรอกข้อมูล
105บ้านโนนสวรรค์  นางสุดา น้อยเทียม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106วังใหม่พัฒนา  นายทินกร ตรีรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านยางเตี้ยโคกรัง  นายอาวุธ เป็นไทย ยังไม่กรอกข้อมูล
108บ้านประดู่งาม  นายอภิธร แก้วอุดร ยังไม่กรอกข้อมูล
109บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี  นายอาวุธ เป็นไทย ยังไม่กรอกข้อมูล
110บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์  นายวสันต์ ยวดยิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
111บ้านสะพานหิน  นายสมใจ เฮ้าจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านโป่งนกพิทยา  นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
113บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา  นายชัยเด่น ประภาสโนบล ยังไม่กรอกข้อมูล
114บ้านสะพานยาว  นายสมาน จูแจ่ม 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านศิลาทอง  นายสุทิน ลาภประเสริฐ ยังไม่กรอกข้อมูล
116บ้านน้ำลาด  นายสมหมาย สุขสำราญ ยังไม่กรอกข้อมูล
117บ้านบุ่งเวียนวิทยา  นายชูชาติ หล้าเพชร 90.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านไทรงาม  นายประทีป ลี้พล ยังไม่กรอกข้อมูล
119ซับมงคลวิทยา  นายทองสุก ปุราทะกา 100.00100.0087.0095.0075.0095.0090.0097.0097.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน  นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ 80.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0080.000.0080.000.000.000.00
121บ้านนาประชาสัมพันธ์  นายวิชัย อินทนะ ยังไม่กรอกข้อมูล
122บ้านวังตาท้าว  นายวิรัช ฉันทิยานนท์ 100.00100.0097.00100.00100.00100.0099.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านเสลี่ยงทอง  นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
124บ้านหัวสะพาน  นายนวลจันทร์ วิเศษคร้อ ยังไม่กรอกข้อมูล
125บ้านวังตาเทพ  นางสาวสมพร ถาวรกาย ยังไม่กรอกข้อมูล
126วังโพธิ์สว่างศิลป์  นายประทีป ลี้พล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
127ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)  นายสุทัศน์ ศิริสลุง 90.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย  นายวิชัย อินทนะ ยังไม่กรอกข้อมูล
129หินฝนวิทยาคม  นายอรุณชัย ชัยภักดี 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านโคกสะอาด  นายเอกวินทร์ อุคำ ยังไม่กรอกข้อมูล
131บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ  นายดิเรก แจ้งจิตร ยังไม่กรอกข้อมูล
132ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว  นายหาญ ดิเรกศิลป์ ยังไม่กรอกข้อมูล
133บ้านหัวหนอง  นายทองสมาน น้อยวิเศษ ยังไม่กรอกข้อมูล
134บ้านปากค่ายช่องแมว  นางทัศนีย์ ปราบภัย ยังไม่กรอกข้อมูล
135โรงเรียนบ้านหนองตานา  นายเทพสถิต อินาวัง ยังไม่กรอกข้อมูล
136บ้านโสกปลาดุก  นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ ยังไม่กรอกข้อมูล
137ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  นายอุดม ธรรมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
138บ้านท่าศิลา  นางชนสรณ์ สีมาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าศิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
139บ้านละหานค่าย  นางธีรนุช ภูมิมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
140บ้านตะลอมไผ่  นายประมวล วันวาน 100.00100.0075.00100.0075.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านหนองจาน  นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง ยังไม่กรอกข้อมูล
142บ้านหนองโจด  นายเทพพร แถววิชา 90.000.0090.000.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านโคกสะอาด  นายวีรพล พิลาจันทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
144โป่งขุนเพชร  นายอร่าม รอบคอบ ยังไม่กรอกข้อมูล
145บ้านวังตะเฆ่  นายวสันต์ ตาลทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
146บ้านดอนกอก  นายทศพล สมขุนทด ยังไม่กรอกข้อมูล
147บ้านวังกะทะ  นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
148บ้านหัวสะพาน  นายประกอบ พุ่มพฤกษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านวังอ้ายจีด  นายสุชาติ ประเสริฐศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00100.0089.00100.0057.00100.00100.00100.00
150บ้านสำนักตูมกา  นายเจริญ บวกไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านท่าโป่ง  ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ ยังไม่กรอกข้อมูล
152บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน  ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ ยังไม่กรอกข้อมูล
153บ้านดอนกอก สาขาบ้านห้วยทับนาย  นายอร่าม รอบคอบ ยังไม่กรอกข้อมูล
154บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม  นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ ยังไม่กรอกข้อมูล
155บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง  0 ยังไม่กรอกข้อมูล
156ชุมชนบ้านห้วยแย้  นายอำนาจ ไพรเขียว ยังไม่กรอกข้อมูล
157บ้านหนองกองแก้ว  นางสำอาง คำเสียง ยังไม่กรอกข้อมูล
158บ้านห้วยยางดี  นายจรัส เขียวเขว้า ยังไม่กรอกข้อมูล
159บ้านห้วยไฮ  นายสมชาย บัวจันทร์ 100.00100.0096.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านแจ้งใหญ่  นายทรง สิงห์เผ่น ยังไม่กรอกข้อมูล
161บ้านใหม่สามัคคี  นางนารี กุลประจวบ ยังไม่กรอกข้อมูล
162บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  นายวินัย พันธุ์มี 100.00100.0080.000.00100.00100.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
163บ้านหนองผักชี  นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร ยังไม่กรอกข้อมูล
164บ้านบะเสียว  นายมังกร จันทร์สิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.005.0095.005.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านโสกคร้อ  นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ ยังไม่กรอกข้อมูล
166บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  นายนาคพงษ์ จงกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167รังงามวิทยา  นายมีเดช คุณอุตส่าห์ ยังไม่กรอกข้อมูล
168บ้านหนองตอ  นางอุไร จงกลาง 80.00100.0090.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0080.00100.000.000.00
169ดอนเปล้าศึกษา  นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ 100.00100.0095.000.0095.000.0090.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร  นายสุริยน แก้วคะตา ยังไม่กรอกข้อมูล
171บ้านหนองขาม  นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ ยังไม่กรอกข้อมูล
172บ้านหนองแขม  นายภูริช ผ่องแผ้ว ยังไม่กรอกข้อมูล
173บ้านโกรกกุลา  นายชัชวาลย์ หอมวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านสามหลักพัฒนา  นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ ยังไม่กรอกข้อมูล
175ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  นายสมภาษณ์ รอดเวียง ยังไม่กรอกข้อมูล
176บ้านหนองดินดำ  นายสมชาย ขอสินกลาง ยังไม่กรอกข้อมูล
177บ้านขี้เหล็ก  นายสุระ บารมีช่วย ยังไม่กรอกข้อมูล
178บ้านท่ากูบ  นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
179บ้านโป่งเกต  นางรัศมี สุปัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านเขื่อนลั่น  นายวิเชียร พรศิวกุลวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านวังขอนสัก  นายนิยม เบ้าลี ยังไม่กรอกข้อมูล
182บ้านหนองนกเขียน  นางปราณีต ลีหัวสระ 100.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.00
183บ้านท่าชวน  นางสุระณี สีพิมพ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
184บ้านวังกุง  นายยุทธนา มุกดา ยังไม่กรอกข้อมูล
185บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์  นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม ยังไม่กรอกข้อมูล
186ซับใหญ่วิทยาคม  นายจิมมี่ ทองพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านซับใหม่  นายสุเทพ สื่อกลาง ยังไม่กรอกข้อมูล
188บ้านซับเจริญสุข  นายอภิชัย สุรเสน ยังไม่กรอกข้อมูล
189บ้านวังพง  96.00100.00100.00100.0070.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านบุฉนวน  นายศรายุทธ ปาปะกัง ยังไม่กรอกข้อมูล
191บ้านโนนสะอาด  นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ ยังไม่กรอกข้อมูล
192บ้านตลุกคูณพัฒนา  นายรัฐภัทร โพธิ์ศรีนาค ยังไม่กรอกข้อมูล
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน