ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมนัส เจียมภูเขียว
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  นายละมร สิงห์ชัยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
2ศรีแก้งคร้อ  นายประภาส กองจันทร์ 79.00100.0085.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านหนองแสงวิทยา  นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านหนองสามขา  นางสมคิด ชะโยมชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านโปร่ง  นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านหนองไฮ  นายวุฒิชาติ วิลาศรี 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านสระแต้  นางจันทิวา งวดชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านโนนคูณ  นายประยุทธ งามสกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านหลุบคา  นายสมโภชน์ งามประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านภูดินหินกอง  นายสงัด คำเรืองศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านเลิงทุ่ม  นายเทพ อุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านโคกไพรวัน  นายสมหมาย โพธิ์จักร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านโสกหว้าโนนหอม  นายเวช นามบุดดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14โนนศิลาเหล่าเกษตร  นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านเหล่ากาดย่า  นายประพันธ์ คงอุ่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านหนองแกหนองโน  นายพิชิต โคตรมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านโนนสะอาด  นายประพันธ์ คงอุ่น 80.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านแก้ง-โนนส้มกบ  นายคำปาน ชัยชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านโคกสูง-วังศิลา  นายเกษม ลุ่มร้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20หว้านไพรสามัคคี  นายบดินทร์ แก้วโนนตุ่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00200.000.000.000.00
21กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์  นายสุวิทย์ ขันชัยภูมิ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
22บ้านดงขีสะเดาหวาน  นายทินกร หิรัญเกิด 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
23บ้านซำมูลนาก  นายสมัต อาบสุวรรณ์ 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
24บ้านนาหนองทุ่ม  ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านนาแก  นายบุญเถา บุราณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านหนองรวก  นายธวัชชัย แตงกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านหนองไผ่ล้อม  นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านนกเขาทอง  นายถวิล สร้างนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านโคกล่าม  นายสำราญ เสือสาวะถี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
30บ้านโคกงาม  นายเฉลิมพล น้อยลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
31บ้านดงพอง  นางจริยพร วงษ์ชู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านโคกกุง  นายสมัย ชัยอาวุธ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านตลุกหิน  นายนัธวุฒิ สมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านหนองแวง  นายวุฒิชาติ วิลาศรี 57.00100.0097.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านโปร่งสังข์  นายกิตติ เพียรไทยสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านหนองม่วงบำรุง  นายประดิษฐ์ หีบปัสสา 100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านเซียมป่าหม้อ  นายบุญมี นุตาดี 80.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.000.000.00
38บ้านหนองขาม  นายประวิทย์ ต่อพล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านหนองแห้วปรางค์กู่  นายร่วม ค้าเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0062.00100.00100.00100.0069.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านโนนงิ้วงาม  ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์ ประดับเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านหนองช้างเอก  นายบุญเพ็ง ผ่านพูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านหนองสังข์  นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านหนองพอก  นายทรงกลด หิรัญเกิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านหนองศาลาป่าชาด  นายวันลบ พันธ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45หนองแต้วรวิทย์  นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46โคกม่วงศึกษา  นางสุดารัตน์ ผ่านพูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายวันลบ พันธ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
48บ้านก่าน  นายอุทิศ ตาปราบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านหนองปลามันหนองไร่  นายวิโรจน์ โทราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านท่ามะไฟหวาน  นายสุริยะ ก้องสนั่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านกุดโง้งดงสวรรค์  นายชาญวิทย์ ทองนาค 100.00100.0020.000.0020.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
52บ้านท่าทางเกวียน  นายขนานพงค์ เทพาขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านทุ่งคำหลวง  นายชัยสิทธิ์ คุณอุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านยางคำวิทยา  นายสุวิทย์ ยอดสละ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหนองพีพ่วน  นางดวงกมล สะอาดโฉม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์  นายสันติ ไตรเสนีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านเก่าวิทยานุกูล  นายไพรทูล กูดซ้าย 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58ชุมชนแท่นประจัน  นายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 100.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านมอญ  นายสมเปลี่ยน ชัยดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60หัวนานคร  นายวิฑูรย์ อบมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านโนนคูณ  นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านนาดี  นายสุชาติ เฮงสกุล 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านหนองผักหลอด  นายวัชชิระ กระพันเขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0082.000.00100.00100.000.000.00
64บ้านหนองบัว  นายศราวุธ ข่าทิพย์พาที 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65สามสวนวิทยา  นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ 86.00100.0086.00100.0086.00100.0086.00100.0086.00100.0086.00100.0086.00100.0086.00100.0086.00100.000.000.00
66บ้านโจดโนนข่า  นายสมบูรณ์ ภิญโญศรี 100.00100.0095.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0092.000.0098.000.000.000.00100.00100.000.000.00
67บ้านหินลาด  นายถนอม ทรายมูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68โคกสะอาดศึกษา  นางสาวรสริน แนววิลัย 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
69บ้านเหมือดแอ่หนองโดน  นายคำนวน มาฆะเซ็นต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
70บ้านหลุบค่าย  นายพุทธพงศ์ หลักคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านดอนหันนาสวรรค์  นายสิทธิชัย นามโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านข่าเชียงพิน  นายนิเวศน์ อินทร์วิมาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73ไตรมิตรพิทยา  นายชาญ คำป้อง 100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านสะเดาหนองไผ่  นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์ 50.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
75บ้านถนนกลาง  นายราวิน สุริยันต์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านนายม  นายจำนงค์ ศรีสามารถ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย  - 100.00100.0089.00100.0061.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
78บ้านหนองแฝก  นายนาวา ทองดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านวังหิน  ว่าที่ร.ต ธนาธิป มาลากอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านหนองคู  นายสินธ์ สัตพันธ์ 70.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81ชัยชุมพลวิทยา  นายประดิษฐ์ เจริญธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านหินลาดพัฒนา  นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านดอนดู่  นายเชียรศักดิ พงษ์ปิติธนโชค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านหนองเรือ  นายวัชระ อารี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
85หนองมะเกลือบำรุงวิทย์  นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านดอนเค็ง  นายกฤษดา อำภาคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านหนองดินดำ  นายอลงกรณ์ ฟองฟุ้ง 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
88บ้านโนนสะอาด  นายคมกฤษ บุตรศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านหนองเม็ก  นายนาวา ทองดี 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
90ภูมิวิทยา  นางพนิษฐาน์ แควภูเขียว 100.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
91โนนเสลาประสาทวิทย์  นายพนม จันทองทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)  นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านหว้าทอง  นายบุญมี เดิมกระยอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านโนนดินแดง  นางวานิชา สร้อยเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านโนนสลวย  นางสาวจำรัส มงคล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านหนองหญ้าข้าวนก  นายชุมพล คำจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97หนองเมยสามัคคี  ว่าที่ร้อยตรีธนาธิป มาลากอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98ชุมชนบ้านหนองเซียงซา  นายนิยม สิงห์คำคูณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านแดงสว่าง  นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านโนนงาม  นายจิราวุธ ปัชชาเขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านพรมใต้พิทยาคาร  นายทองใบ ก่อศิลป์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านหนองสองห้อง  นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์ 90.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
103บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)  นายนพดล ตลับแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านหนองบัวพรม  นายกีรติ บุญประภาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน  นายสมาน เวียงปฏิ 0.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.000.00100.000.00100.000.000.00
106บ้านสวนอ้อย  นางวรณี เลิศสรรสิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านหนองปอแดง  นายกฎุมพี กาสีชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านกวางโจนโนนทอง  นายจักรกฤษณ์ วิฆเนศรังสรรค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
109คุรุราษฎร์วิทยา  นายสุเทน ฐานะ 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านดอนจำปา  นายสมัย ข่าขันมะลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านหนองคัน  นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์ 100.00100.00100.00100.0099.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านธาตุ  นายชูชาติ บัวคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านหนองกุง  นายวิจิตร สร้อยทองดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านหนองกุงใหม่  นายสงวน เยี้ยมผา 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านฝายพญานาค  นายไกรศักดิ์ พิมล 100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านนาล้อม  นายบุญเพิก คุณประทุม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านตาดรินทอง  นายธนากร ศรีวิพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118เพชรราษฎร์บำรุง  นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119เพชรราษฎร์สามัคคี  นายบุญทา ผุดผาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านหนองงูเหลือม  นายสุพล พรมมานอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านโป่งโพธิ์  นายอำนาจ เขาทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านเมืองคง  นายสมัย นูรอด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านฉนวน  นายโชคชัย สุขสนิท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านหนองขาม  นายรังสรรค์ เกิดมงคล 100.00100.0028.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านกุดขอนแก่น  นายอาทิตย์ คุณเคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านห้างสูง  นายจิรศักดิ์. วานนท์ 100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านดอนไก่เถื่อน  นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ 70.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
128บ้านกุดหมากเห็บ  นายชัยวาล แดนสีแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129ฉิมพลีมา  0 80.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านดงเมย  นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า 70.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
131เนรมิตศึกษา  นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา 100.00100.0080.00100.00100.00100.0082.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.00100.000.000.00
132กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)  นายชัยวัฒน์ แคภูเขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านเรือ  นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านโนนสาทร  นายรังสรรค์ เกิดมงคล 99.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านโนนดินจี่  นายวานิช นนทคำจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านหนองแวง  นายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 0.000.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
137บ้านห้วยพลวง  นายปานทอง อังคณิตย์ 100.00100.0080.00100.0070.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  นายองอาจ เพชรภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านกุดโคลน  นายไพรวัลย์ ยอดบุรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00109.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านหนองไรไก่  นายนิมิตร ประตาทะยัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านกุดแดง  นายสุเนตร พินิจลึก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านโนนสาวเอ้  นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านกุดจอก  นายจรูญ แข็งแอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านหนองปลา  นายสุนันท์ มณีวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)  นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)  นายชวลิต นาตรีชน 0.00100.0070.00100.0080.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
147บ้านนาหัวแรด  นายสมทรง ข่าขันมะลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านโนนหินแร่  นายชาญชัย ไกรลาส แก้วศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านดอนเตาเหล็ก  นางศิริรัตน์ อนุตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา  นายพร้อมพล แดงประพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
151บ้านนาหนองทุ่ม  นายประพล ดิเรกโภค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านหนองแซง  นายเสน่ห์ เหล่าเสนา 0.000.0020.00100.0020.00100.0045.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านโป่งดินดำ  นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154หนองเบนประภากร  นายวีระวัฒน์ ลีปา (ผอ.รร.บ้านสีปลาด) 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านหนองคอนไทย  นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านมูลกระบือ  นางวนิดา เสลาหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านสีปลาด  นายวีระวัฒน์ ลีปา 20.00100.0050.00100.0070.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านโนนข่า  นายสุวิมล สอนโกษา 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านหัวหนอง  นายทองพิง ทานประสิทธิ์ 60.00100.0050.00100.0080.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านกุดหัวช้าง  นายสุวิมล สอนโกษา,นางเปรมกมล ผลทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161ม่วงราษฎร์สามัคคี  นางชุติมา ฦาชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านคอนสาร  นายปกาศิต ปลั่งกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านน้ำพุปางวัว  นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านคลองบอน  นายอุปถัมภ์ วิชาหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านดงบัง  นายสมควร ตากลม 80.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0085.00100.0080.00100.0085.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
166บ้านม่วง  นายชานนท์ ต่ออำนาจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
167บ้านนาบัว  นายสมเกียรติ แนวคำดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านทุ่งพระ  นายอุไร ศรีเจ๊ก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านนาเกาะ  นายทอง เต็มหลวง 100.00100.0093.00100.0089.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านน้ำอุ่น  นายปรีชา เต็มแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านน้ำพุหินลาด  นายมนตรี สุดตะนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านห้วยแก้ว  นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านห้วยไห  นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์ 0.00100.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
174บ้านท่าเริงรมย์  นายต้น นครดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านห้วยทรายทอง  นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด 100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร)  นางปราณี กัญญาสุด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านโนนหัวนา  สิบเอกบุญประกอบ กิ่งแฝง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)  นายวีระ ชาติชำนาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านน้ำทิพย์  นายวีระ ชาติชำนาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านหนองเชียงรอด  นายไพบูรณ์ เถาว์พัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181ชุมชนห้วยยาง  นายอรัญ แก้งทอง 100.00100.0079.00100.0093.00100.0079.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านหนองหล่มคลองเตย  นายสุริยะ ม่วงเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านโนนเพิ่ม  จ.ส.อ.สมพร เต็มแสง 99.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านป่าว่าน  นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก  นายผล จำปาชน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านปากช่องผาเบียด  นายชัยณรงค์ ปัดสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านดอนอุดม  ส.อ.จำเริญ ศรีขลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านหินรอยเมย  นายธีรพจน์ กัญญาสุด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านนาวงเดือน  นายมงคล น้อยศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านท่าศาลา  นายธราพงษ์ เจริญขวัญ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านโนนคูณ  นายสนอง ชาวกะมุด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านโสกมะตูม  นายวีระจิตร วุ้นสีแซง 60.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
193บ้านโคกนกทา  นายประหยัด ปาลินทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านโจดกลาง  นายทองคำ ศรีปัญญา 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
195บ้านโนนโจด  นายพิรัช จำรัสแนว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านดงกลาง  นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์ 40.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านดงใต้  นายถนอม ทรายมูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านโนนสง่า  นายบุญสวน ทรงทาศรี 85.00100.0085.00100.0060.00100.0085.00100.0075.00100.0070.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.000.000.00
199บ้านหนองตากล้า  นายขงเบ้ง บุญประคม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านกุดแคน  นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201เกษตรศิลปวิทยา  นายประกาศิต พิศวงปราการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202ชุมชนบ้านเมืองเก่า  นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
203บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี  นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านหนองแต้  นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
205ศาลาสามัคคี  นายฉลาด อาจสนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านระหัด  นายพิสัย ทุมสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
207สระโพนทอง  นายจรูญ พาเก่าน้อย 100.00100.0095.00100.0098.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  นางสมคิด บุพตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านหนองคูวิทยาคม  นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210ชุมชนบ้านหัน  นายปรีชา ทัศน์ละไม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0070.00100.000.000.00
211บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า  นายวันชาติ ดนเสมอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
212บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง  นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์ 90.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
213บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)  นายโชคชัย ศรีทอง 70.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
214บ้านตลาดอุดมวิทย์  นายวิเวก ศิลมั่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
215บ้านโจดพิทยาคาร  นายสำคัญ วิชัยระหัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)  นายจำเริญ ขึ้นทันตา 100.00100.0065.00100.0081.00100.0064.00100.00100.00100.0038.00100.00100.00100.0050.00100.0096.00100.000.000.00
217บ้านฉนวน  นายเสมอ ชินรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
218บ้านโนนงิ้ว  นายปรีชา มุทาพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219บ้านเขวา  นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
220บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)  นายสังเวียน ทองงาม 100.00100.0080.00100.0080.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
221บ้านท่าคร้อโนนศิลา  นายสุรพล แฝงฤทธิ์ 0.00100.0081.00100.0042.00100.0083.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.000.000.00
222บ้านนาสมบูรณ์  นายสนอง พิมพ์สิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
223บ้านห้วยยางดำ  นายสินธุ์ ด้วงบุ้ง 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
224บ้านหนองแดงกุดจิก  นายกุศล เผ่าหัวสระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
225บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์  ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ 100.00100.000.00100.0050.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0020.00100.000.000.000.000.00
226บ้านเมืองกลางวิทยา  นายผะเนียง วอนเก่าน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
227บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา  นายสมสันต์ ฦาชา 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.000.000.00
228บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี  นายสนอง ดีแซง 100.00100.0083.000.0083.000.0066.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
229บ้านโนนเห็ดไคล  นายเสมอ ชินรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
230บุปผาราม  นายวัชรินทร์ ทองคนทา 95.000.0085.000.0090.000.00100.00100.0095.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
231บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)  นายชัชวาล เหลยชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
232บ้านพีพวย  นายอุดมสิน คันธภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
233บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)  นายเหรียญชัย พุธขุนทด 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
234บ้านหัวโสก  นายไชยะ สำอางเนตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
235บึงมะนาววิทยา  นายวิชัย สมคำศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
236บ้านจมื่น  นายบวร จันทร์เพ็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
237บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา  นายปรีดา แต่งเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
238บ้านหนองบัว  นายเฉลิม ขันทะสีมา 100.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
239บ้านนาสีดา  นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
240บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา  นายฐิติพัฒน์ อัครกิตติศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
241บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)  นายธีระ ฦาชา 82.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
242บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)  นายอนันต์ คชสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
243บ้านพรมห้วยข่าวิทยา  นายเชาวรักษ์ ดวงกาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
244บ้านโนนชาด  นายวิทยา คิดการ 66.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
245บ้านดอนหัน  นางชุติมา ฦาชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
246บ้านขามป้อม  นายประมล โคตรทอง 70.00100.0080.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0050.00100.0070.00100.000.000.00
247บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)  นายวิจิตร นารอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
248บ้านโนนเขวา  นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียง 0.000.0070.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
249บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)  นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์ 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
250บ้านโนนทอง  นายวารศาสตร์ ขุนโนนเขวา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
251บ้านโนนหนองไฮ  นายธีรพจน์ กัญญาสุด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
252บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง  นายประจวบ ใสดี 100.00100.00100.00100.0086.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
253บ้านกลาง  นายสุทธิชัย ลบบำรุง 100.00100.0088.000.0090.000.0088.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
254บ้านแก้งตาดไซ  นายดุสิต พูนชัยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
255บ้านหนองโพนงาม  นายคนอง สวัสดิ์รักษ์ 95.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
256บ้านหนองไผ่  ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
257บ้านสารจอด  นายอนุชิต ฦากำลัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
258บ้านวังม่วง  นายวิชัย เรือนมงคล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
259บ้านโคกสง่า  นายอนุชิต ฦากำลัง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
260บ้านทิกแล้ง  นายไพบูลย์ รินทะจักร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
261บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์  นายไพบูลย์ รินทะจักร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
262บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)  นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
263บ้านสารจอดเก่า  นางสุระณี สีพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน