ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธนชน มุทาพร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1โพนทองพิทยา  นายปรีชา อุตสาคู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
2บ้านม่วงเงาะ  นางสุภาวดี ประกอบนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านนางเม้ง  นายวิชัย ประทุมไทย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
4บ้านหนองหญ้ารังกา  นายสายัณห์ ด้วงสกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านห้วยบงเหนือ  นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง 100.00100.0076.00100.0062.00100.0086.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7ชุมพลสวรรค์วิทยา  นายสุพจน์ ชุบขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8โค้งน้ำตับวิทยาคาร  นายวิชัย จำพันธุ์ 100.00100.00100.00100.0082.000.0069.000.0096.000.0098.000.00100.00100.0071.000.00100.00100.000.000.00
9ฉิมพลีวิทยา  นางลัดดาวัลย์ ไกรบำรุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10วังก้านเหลืองดรุณกิจ  อร่าม ศรีสุภาพ 70.00100.0089.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0085.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
11กุดเวียนวิทย์ผดุง  นางสาวจิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
12บ้านโสกหว้า  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
13บ้านหนองไผ่พัฒนา  นายนิกร อริพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
14โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  นางวารี คำธนนันทิกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
15ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา  นายสุริยนต์ วงษ์ชู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านหนองแหนดอนกู่  นายสุริยา มณีเนตร 100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
17บ้านดอนหัน  นายถนอมจิตร บัวมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านแจ้งน้อย  นายสายัณห์ วงษ์ชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19กะพี้ดอนขวางวิทยา  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20โนนสำราญวิทยา  นายไชโย กล้ารมราน 100.00100.0070.0070.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
21หนองนาแซงวิทยา  นายนพดล มาซานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านหนองโง้ง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
23บ้านโนนสมบูรณ์  นายสันติ สีน้อยขาว 99.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24โนนหว้านไพล  นายสมาน สุขจำนงค์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
25บ้านกุดละลม  นายสมศักดิ์ ไตรสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.000.000.000.000.000.000.0095.00100.000.000.000.000.00
26วัดพุทโธวาท  นายธีระชัย ไตรเสนีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27หนองสระสำราญราษฎร์  นายกมล ภัทราภิรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
28บ้านขี้เหล็กใหญ่  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านโนนกอก  นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30โสกตลับราษฎร์อุทิศ  นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
31บ้านหนองบัวขาว  นายชาตรี ปาลพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
33สุนทรวัฒนา  นายใบบุญ บุญทน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
34อนุบาลชัยภูมิ  นายคณิต ธัญญะภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์  นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านช่อระกา  นายอุทร ผลกอง 100.00100.0062.00100.0056.00100.0061.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.0090.00100.000.000.00
37บ้านกุดขมิ้น  นายเฑียรไชย คำหาญพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายประทีป เอี่ยมสำอางค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านหนองแวง  นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
40บ้านคร้อห้วยชัน(แย้ม มงคลสินธุ์)  นางวิรัตน์ ตรีชานุชิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
41บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)  นายประเสริฐ ต่อติด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านนาฝาย  ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
43ห้วยต้อนวิทยา  นายนิพัทธ์ อาจมิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
44บ้านโป่งคองเหนือ  ว่าที่ร.ต.สัญญา พรหมผุย 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.000.000.000.000.00
45บ้านชีลองกลาง  นายฉัตรกุล พรมอ้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
46สามพันตาราษฎร์อุทิศ  นายวุฒิชัย ชัยอาคม 100.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
47ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)  นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว 100.00100.0093.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
48บ้านชีลองเหนือ  นางสาวมาริสา มอไธสง 50.00100.0055.00100.0033.00100.0046.00100.0012.00100.0017.00100.0030.00100.0055.00100.0060.00100.000.000.00
49บ้านชีลองใต้  นายสุนทร มีสุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
50บ้านห้วยตะแคง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านห้วยยาง  นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านท่าหินโงม  นายสมพงษ์ โสวิชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านห้วยหมากแดง  นายศุภสิน สมรรถชัย 100.00100.0060.000.0060.000.00100.00100.0080.000.000.000.000.000.0080.000.0080.000.000.000.00
54บ้านวังโพน  นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
55บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน  นายสมพงษ์ โสวิชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56นาเสียวศึกษาคาร  นายเศวต จำปามูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านนาวัง  นายชัยรัตน์ ศิลป์ดี 100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
58บ้านซับรวงไทร  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59ไทรงามผดุงวิทย์  นายวิจิตร คำอิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านนาสีนวล  นายลือชีย ศรีวิชา 100.00100.0056.00100.0066.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านซับม่วง  100.00100.00100.00100.0088.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านซับพระไวย์  นายวราเมธ ชูสกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านหินกอง  นางอุทิศ ศรีวงษ์ชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
64บ้านเล่าวิทยาคาร  นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
65การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์  นายประพจน์ อุทัยอ้ม 100.00100.0047.00100.0063.00100.0092.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
66บ้านโพธิ์ใหญ่  นายปรัชญานนท์ คำนนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
67บ้านเสี้ยวน้อย  นางสมลักษณ์ ศิลปสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
68บ้านผือวิทยายน  นายนิพนธ์ เหลาเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0077.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69สระไข่น้ำขุนีวิทยา  นายบุญส่ง ศรีจันทะ 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00
70บ้านหนองไผ่ล้อม  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านหนองเขื่อง  นางนิตยา นาส้มกบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.000.0092.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72กุดตุ้มสามัคคีวิทยา  นายสุธี จันทศร 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
73บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)  นายวีรชน ยอดท่าหว้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
74โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา  นางจารุมาศ เคนชมภู 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
75ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  นายถนอมจิต อินทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
76บ้านขวาน้อย  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านสัมพันธ์  นายเพียรศักดิ์ ลำพองชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านหนองฉิม  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านกุดโง้ง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านลาดใหญ่  นายสันติ คงวัฒนะ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
81บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  นางประกายกาญจน์ จรัสแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านห้วยหว้า  นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง 80.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านห้วยบงใต้  นายสุทธิพันธ์ ประวันนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
84บ้านโนนคูณ  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านกุดเวียน  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86อนุบาลบ้านเขว้า  นายสมหมาย แน่นอุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านเขว้าศึกษา  นายสมจิต หาทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านโนนแดง  นายสิทธิชัย จินชัย 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
89บ้านต้อน  นางยุพา ปาลพันธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านโนนตาด  นายวินิช จิณโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
91บ้านกุดฉนวน  นายประเสรืฐ ปุมพิมาย 100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00100.00100.00100.0063.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านหลุบโพธิ์  นายประพันธ์ ยอดวงษ์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
93บ้านกุดไผ่  นายยุทธนา เฉลียวชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านห้วยหนองจันทิ  นายสุรสิทธิ์ หางาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
95บ้านโนนขี้ตุ่น  สิเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
96บ้านกุดยาง  นายบันจง ขำชัยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
97บ้านโนนเปลือย  นายอนุชา บัวบาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
98ยางนาดีราษฎร์ดำรง  นางอุไร กางกรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.000.00100.00100.000.000.00
99บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา  นายเรืองชัย ตั้งพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0056.000.00100.00100.000.000.00
100โนนน้อยแผ่นดินทอง  นายอุลิต กิจนุสนธิ์ 88.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านป่ายาง  นายอภิวัฒน์ ปราณีตพลกรัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านค่ายหางเรียง  นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านวังปลาฝา  นางสาวนิตยา กันชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านวังกุ่ม  นายเกียรติศักดิ์ คำทอง 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
105บ้านกุดหูลิง  นายพัลลภ มหาผิว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
106บ้านคลองไผ่งาม  นายสมศักดิ์ บุตรโต 90.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
107บ้านหนองโสมง  นางวันวนัช สิริสิทธินันท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านโนนโพธิ์  นายดิเรก กุลชูศักดิ์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
109บ้านห้วยหวาย  นายกฤษฎา สาวก 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
110ท่าแกวิทยากร  นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านสงแคน  นายสมคิด เกินชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านหินลาด  นายบุญเสริม ผลพูน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านวังกำแพง  นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านหนองกระทุ่ม  นายมารุต กุลโนนแดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านหว้าเฒ่า  นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ 100.00100.0086.00100.0070.00100.0087.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0052.00100.000.00100.000.000.00
116บ้านซับปลากั้ง  นายวิฑูร ชาลี 100.00100.0094.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านแก้งยาว  นายสถิตย์ จุลเถียร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านนาอินทร์แต่ง  80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
119บ้านหนองอ้อ  นายศศิศ ศิริพรหมมา 100.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.0050.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านห้วยน้ำคำ  นางรุ่งอรุณ ป้องขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านนาคานหักประชานุสรณ์  นายมนตรี ขวกเขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.0079.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านกุดชุมแสง  นายบรรจง ดวงสุพรรณ 90.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านนาทุ่งใหญ่  นายเสงี่ยม แทนพลกรัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านราษฎร์ดำเนิน  นายภักดี ขระสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.000.00100.00100.0068.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านหนองไฮใต้  นางสุพัตรา สืบจากถิ่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
126บ้านหนองไฮเหนือ  นางนัทพร บุตตะกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
127บ้านลาดเหนือ  นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128ชุมชนบ้านหนองบัวแดง  นายขันทอง เด่นพันธ์ 100.00100.00100.00100.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านลาดใต้  นางวาสนา สิงห์พร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130หนองเบ็นเจริญวิทย์  นายเกรียงศักดิ์ ถือชัยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านหนองแห้วพัฒนา  นางสาวนภัสกร แสนชั่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านโสกรัง  นายบรรพต วาทโยธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านหนองนกออกประชาสรรค์  นายชัยรัตน์ รายะรุจิ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านห้วยม่วง  นางสาวทวีนุช แฝงฤทธิ์ 100.00100.0071.00100.0090.00100.0063.00100.00100.00100.000.000.000.000.0054.00100.000.000.000.000.00
135คุรุประชานุกูล  นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านห้วยกนทา  นายสุเทพ รินไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านหนองหอย  นางสุดา แก้ววิจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
138บ้านปากห้วยเดื่อ  นายสวย ชาดา 100.00100.00100.00100.0070.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านหนองลุมพุก  นายวิเชษฐ พุทธรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
140บ้านหนองสะแก  - 0.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.0090.00100.000.000.000.000.000.00100.000.000.000.000.00
141บ้านท่าข่อย  นายชัยทัศน์ เรืองบุญ 40.00100.0050.00100.0050.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านโชคอำนวย  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143ชุมชนบ้านหนองแวง  นายไสว ศรีวงษ์ชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
144บ้านห้วยหว้า  นายเพชรทองอินทร์ นาแถมเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านนาเจริญ  นายวิโรจน์ ทองงาม 100.00100.000.000.000.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
146บ้านนารี  นายมิตติ ทวิน ทวีเงิน 75.00100.00100.00100.0087.00100.0065.00100.0087.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านหนองปล้อง  นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านห้วยไผ่ใต้  นายศุภชัย นารีรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านสะพุงเหนือ  นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านโคกสง่า  นายสว่าง บุญกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านโนนเหม่า  นายวีระ สารักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
152บ้านโหล่นสามัคคี  นายไพจิตร วาลย์มนตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านห้วยกุ่ม  นายเสถียร อาจโยธา 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านนางแดด  นายณรงค์ นาคคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
155บ้านโนนศรีสง่า  นายสุมิตร สิงห์พร 100.00100.0080.00100.0070.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านคลองเจริญ  นายเจริญ. นิยมนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
157บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์  90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
158บ้านหนองกุงบำรุง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
159บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง  นายไพจิตร วาลย์มนตรี 100.00100.0080.00100.0070.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านโคกกรวดหนองพวง  นายบุญสืบ คงแสง 100.00100.00100.00100.0092.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านนางแดดเหนือ  นายรุ่งเรือง ศักดิ์รัตนมาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
162บ้านห้วยหัน  นายไพบูลย์ สุภพล 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านโนนตูม  นายสิทธา แก้ววิจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง  นายสิทธา แก้ววิจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านทรัพย์เจริญ  100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านท่าวังย่างควาย  นายสุธน ประกายเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน  นายสุมิตร สิงห์พร 100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านโนนสะอาด  นายบรรจง รินโธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
169บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  นายถนอม กัดโกนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
170บ้านโนนศรีทอง  นายวุฒินันท์ กุลสุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
171บ้านห้วยข่าเฒ่า  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172ราษฎร์บำรุง  นายพีรวัฒน์ ขุ่นแก้ว 0.00100.0083.00100.0095.00100.0067.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0067.00100.000.00100.000.000.00
173ศรีสว่างสามัคคี  นายพรชัย ข่าขันมะลี 100.00100.0084.00100.0082.00100.0081.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
174บ้านภูนกเขียน  นายกำพล วันชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
175หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา  นายอาคม จินดาพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านหัวนาคำ  นายสมศักดิ์ การประกอบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.000.00
177บ้านโนนลาน  นายวันดี บุตรศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
178บ้านโนนถาวร  นายสมเพชร ยศมงคล 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
179บ้านหนองไห  นายรังสรร รัตนจันทร์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
180บ้านบ่อทอง  นายจิระพงษ์ บุญเสนา 80.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)  นายนรินทร์ มังคละมี 90.00100.0090.00100.0095.00100.0080.000.0090.00100.0070.00100.0090.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
182สหราษฎร์นุเคราะห์  นายธวัช แพงโสภา 100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.0064.00100.0084.00100.000.000.00
183บ้านคอนสวรรค์  นายวานิช การบรรจง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
184บ้านโนนโพธิ์  นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านหนองโนน้อย  นายพีรพล กองศรี 100.00100.00100.00100.0099.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านยางหวาย  นายประมวล สุทธิสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านท่าฉาง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189ชุมชนบ้านโสก  นายณรงค์เดช ทวีชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายกิตติพงษ์ หิรัญอร 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)  นายจิรัฏฐวัฒน์ วรรณพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
192บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายพิพัฒน์ ทวีเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านนามน  นายมณเฑียร พงษ์จำนงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านสำราญ  นายประภาส อาจเวทย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านนาฮี  นายไกรสิทธิ เนียงสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
196บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น  นายสมหวัง ทองประภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านนาโจด  นายจเร แก้วช่วย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
198บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)  นางสาววรรวิลาศ เจนชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว  นายจำนงค์ มณีโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
200บ้านห้วยยาง  นางจารุวรรณ แซ่ฉั่ว 66.00100.0083.00100.0088.00100.0073.00100.0088.00100.0050.00100.0067.00100.0056.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่  นายเสกสรร นาคคำ 50.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
202บ้านโสกมูลนาค  นายจักรชัย ตั้งพงษ์ 80.00100.0090.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0050.00100.0090.00100.000.000.00
203บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา  นายนิพนธ์ เปล่งหนองแซง 100.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)  นายชูชาติ ศุภซื่อสงวน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านฝาย  นายสุรพจน์ จันทรแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านโนนพันชาติกุดโดน  นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านดอนหันวิทยา  นายสุคมนต์ ทราบพรมราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านลำชี  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209หนองตาไก้วิทยากร  ว่าที่ ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00
210บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  นางละมุล ตอพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0040.00100.0052.00100.0032.00100.000.000.00
211บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)  นายไพฑูรย์ ดีบ้านโสก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
212ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.0050.000.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.000.00
213บ้านโปร่งโก  นายรังษี ยงเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
214บ้านหนองไฮโคกสง่า  นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
215ห้วยไร่วิทยานุกูล  นายบริบูรณ์ พิพัฒนชัยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านซับสีทอง  นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
217บ้านลาดผักหนาม  นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
218บ้านห้วยผักหนาม  นายปราโมทย์ ขวัญยืน 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
219หนองฉนวนวิทยาคม  นายเทพเฐียร ผลธุระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.0090.000.0080.000.000.000.00
220บ้านหนองแวง  นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ 68.00100.0056.00100.0060.00100.0078.00100.0090.00100.0057.00100.0085.00100.0064.00100.0070.00100.000.000.00
221บ้านนาระยะพัฒนา  นางเยาวภา กล้าขยัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
222บ้านเจาทอง  นายสุพิศ ขจรภพ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
223บ้านโนนม่วง  นายประจญ พันธ์เนียม 100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
224บ้านลาดชุมพล  นายภาณุพงศ์ บุญเพลิง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
225บ้านห้วยร่วม  นายประยงค์ คำสุริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
226สหประชาสรร  นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0062.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0062.00100.00100.00100.000.000.00
227บ้านซับชมภู  นายสถิต คลาดโรค 100.00100.0040.00100.0060.00100.0090.00100.0050.00100.0080.00100.0090.00100.0060.00100.0090.00100.000.000.00
228บ้านเจาเหนือ  นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
229บ้านลาดไทรงาม  นางปัทมา พุทธแสน 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
230บ้านนาอุดม  สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
231บ้านปรางค์มะค่า  นายวสันต์ แสงเหลา 100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
232บ้านพัฒนาสามัคคี  นางสุนทรีย์ แสงหงษ์ 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.000.000.00
233แหลมทองผดุงวิทย์  นายทวี แสงหงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
234หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา  นายสมจิต หาญรบ 80.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
235แจ้งตราดคลองไทร  นายประภวิษณุ์ ขันอาษา 100.00100.00100.00100.0086.000.0087.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
236บ้านโนนผักหวาน  นางสาวสายฝน ทวีแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
237หินเหิบซับภูทอง  นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ 0.00100.0080.000.0075.000.0085.000.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0085.00100.0090.00100.000.000.00
238บ้านสามแยกดงสวรรค์  นายสมศักดิ์ จันทร์รักษ์ 77.00100.0083.00100.0083.00100.0083.00100.0083.00100.0083.00100.0083.00100.0083.00100.0083.00100.000.000.00
239บ้านวังตะกู  นางจรีวรรณ วัฒนะจิตพงศ์ 100.00100.0073.000.0025.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.000.00100.00100.000.000.00
240บ้านคลองจันลา  นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ 50.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน