ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ยโสธร เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)  นายราชันต์ บุญหล้า ยังไม่กรอกข้อมูล
2บ้านเหล่าตำแย  นายประสิทธิ์ แสงศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านหนองบอน  นายวีระสิทธิ์ แสนสิ่ง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านหนองเรือ  นางวันเพ็ญ บุญมั่ง ยังไม่กรอกข้อมูล
5บ้านหนองแก  นายชำนาญ สุรินาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านหนองเมืองกลาง  นายพยุง ไชยมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7ชุมชนบ้านกำแมด  นายประหยัด ทองน้อย 100.00100.0075.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านกุดหิน  นายอินทร์ตอง คลังดงเค็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
9บ้านหนองตาไก้  นางอนงค์รักษ์ พรมบุตร ยังไม่กรอกข้อมูล
10บ้านหนองเหี่ย  นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
11บ้านโนนยาง  นายประภาส อาจญาทา ยังไม่กรอกข้อมูล
12บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)  นายภัทรพล อาษาสิงห์ ยังไม่กรอกข้อมูล
13บ้านคำน้ำสร้าง  นายเชิดศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านเที่ยงนาเรียง  นางจำลอง เยาวไสย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
15บ้านโนนประทาย  นายสุริโย โสมณวัฒน์ ยังไม่กรอกข้อมูล
16บ้านหนองแหน  นายพูลศักดิ์ หมื่นทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
17บ้านคำผักหนาม  นางสุรางค์ ศรีทราไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านโพนดินแดง  นายสถาพร สุขหงษ์ 1.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านดงสำราญ  นายมณี วารีศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
20บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ  นายอรรณพ วรโยธา ยังไม่กรอกข้อมูล
21บ้านนาโส่  นายวาทยุทธ พุทธพรหม 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านโสกท่าลาดพัฒนา  นายสมเกียรติ นิติสุข ยังไม่กรอกข้อมูล
23บ้านกุดแดง  นายธนภัทร น้อยมาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านนาซึม  นายอำนวย โพธาราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25ชุมชนประชาสรรค์  นายกุศล มาสขาว ยังไม่กรอกข้อมูล
26บ้านคำก้าว  นายทวีศิลป์ นาถาบำรุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
27บ้านสองคร  นายบารมี บุตรอำคา ยังไม่กรอกข้อมูล
28ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)  นายปรเมศร์ พันธุมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
29บ้านผักกะย่า  นายไพบูลย์ พรรษา 83.00100.0059.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหวายกุดสว่าง  นายสมรินทร์ อุทสาร ยังไม่กรอกข้อมูล
31บ้านสุขเกษม  นายอินทร์ตอง คลังดงเค็ง 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)  นางเสาวภา วิสัย ยังไม่กรอกข้อมูล
33บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า  นายบุญไทย สีกา ยังไม่กรอกข้อมูล
34บ้านแดงหนองแซง  นายวาทิน กองทอง 100.00100.008.000.0021.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
35บ้านคำเลา  นายประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณ 100.00100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านม่วง  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ  นายอมร ชูรัตน์ 88.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านนาทม  นายชราวุธ วะชุม 100.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.0088.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านโคกศรี  ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ลุนาบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านหนองหว้า  นายศิริพงษ์ ชมภูคำ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
41บ้านห้วยแก้งหนองศาลา  นายสุรพล ผงทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านโนนใหญ่  นายบุญมาก บุญศรี 100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านหัวนา  นายหัสฎี พรมชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านหนองบัวบาน  นายยุทธพล เวฬุวนารักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
45บ้านโสกน้ำขาว  นายบุญไทย ศรีกา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านหนองหมี  นายอิศราวุธ คำทอง 70.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านกุดไกรสร  นายอดุลย์ สาระบาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
48บ้านคำบอน  นายสมมาส สุริยะ 100.00100.0040.000.0040.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
49ชุมชนบ้านศรีฐาน  นายไมตรี บุญทศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านกระจาย  นายโสฬส บุญทศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
51บ้านเตาไห  นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านคำเกิด  นายสมชัย พรมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านกุดสำโรง  นายบุญจัน ช่วงโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านนิคม  นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหนองบาก  นายบุญชอบ น้อยเสนา ยังไม่กรอกข้อมูล
56บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ  นางยศวดี บุตรน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง  นางศศิธร ปัญญาจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านม่วงไข่  นายภาสกร วังมะนาว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล  นายนครินทร์ ลาวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านหนองแสงโคกสะอาด  นายปรีชา ดีหลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
61บ้านโพธิญาณ  นายจีระ พระสุพรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านหนองสำโรง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  นายธรรมนอง ชาลี 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
64บ้านป่าตอง  นายจรัล แก้วประภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านกลางสระเกษ  นายสุวิทย์ ทอนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง  นายสมนึก วายโสกา ยังไม่กรอกข้อมูล
67บ้านเซโนนม่วง  นายคณุตม์ บุเงิน ยังไม่กรอกข้อมูล
68บ้านเซซ่งพัฒนา  นางสาววรจนา ชมภูพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001.000.000.000.00
69บ้านท่าลาดโนนตูม  นายสมชาย รูปหล่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านโคกนาโก  นางกมลรัตน์ สำราญสุข ยังไม่กรอกข้อมูล
71บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี  นายสวัสดิ์ เอมสมบูรณ์ 70.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0075.00100.0075.00100.000.000.00
72บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)  นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร 40.00100.0035.000.0045.000.0025.000.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0065.00100.0065.00100.000.000.00
73บ้านคำกลาง  นายวัฒนพงษ์ เมืองคง 80.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านโคกกลาง  นายสุพิษ ศิริบุตร ยังไม่กรอกข้อมูล
75บ้านดงสวาง  นายนิรันดร์ ทำเลดี 100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านโคกสุวรรณ  นายวีระชัย มันดินแดง ยังไม่กรอกข้อมูล
77บ้านหนองแข้  นายทวีศักด์ กัลยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านหนองชุม  นายอุทัย วิริยะพันธ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
79บ้านดอนฮี  นายทองพูล ศรีบุญ ยังไม่กรอกข้อมูล
80บ้านม่วงกาชัง  นายสุวิช สรรพาวุธ ยังไม่กรอกข้อมูล
81บ้านกุดโจด  นายอภิศักดิ์ สระแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านนาจาน  นายเฉลิมพล จันทรารักษ์ 100.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.000.00100.00100.000.000.00
83บ้านพรหมนิยม  นายเอกสิทธิ์ พลมั่น 100.00100.0082.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านแยประชาสรรค์  นายจิตติเดชารักษ์ วุฒิเสลา 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
85บ้านศรีแก้ว  นายจรันต์ นิลสุ ยังไม่กรอกข้อมูล
86บ้านโคกใหญ่  นายพิชัย ไกรการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านศรีสว่าง  นายไตรณรงค์ ห้องแซง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร  นางสาวนิลาภรณ์ ธรรมวิเศษ ยังไม่กรอกข้อมูล
89อนุบาลเลิงนกทา  นายธีะพล สายสุข ยังไม่กรอกข้อมูล
90บ้านด่าน  นายประคอง การินทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
91บ้านโป่งหนองสิม  นายอภิชัย โพธิ์ตาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์  นายดิษฐ บุบผามาลา ยังไม่กรอกข้อมูล
93บ้านหินสิ่ว  นางสาวขนิษฐา ผ่องแผ้ว 100.00100.0076.0076.00100.00100.0085.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านหนองยางห้วยสะแบก  นายอุดร จันทร์สุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านดอนมะซ่อม  นายนพพร ดีสมดู 100.00100.0080.000.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
96บ้านโคกเจริญ  สิบเอกกริชเพชร โสภาพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านหนองแคน  นางกัลยวรรธน์ ไชยจักร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านช่องเม็ก  นายจำรัส นามมั่น ยังไม่กรอกข้อมูล
99บ้านหนองเลิงคำ  นายสาธิต บุญสอาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านบุ่งค้า  นายบุญจันทร์ ทาตะไชย 0.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0017.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านป่าขี้ยาง  นายสมเกียรติ ไชยสัตย์ ยังไม่กรอกข้อมูล
102บ้านหนองแคนน้อย  นายเพรียวพันธ์ อมรฤทธิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
103บ้านโคกก่อง  นายไสว ร่มโพธิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
104บ้านน้อมเกล้า  นายณภัทร์ บุญทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านกุดแห่  นายบรรลุ ทองใจ ยังไม่กรอกข้อมูล
106บ้านกุดมะฮงดงสวาง  นายเกสรินทร์ วาริกุด(รก.) 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
107บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน  นายณัฐกฤต วรรณฟัก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านดอนม่วงป่าโมง  นายบัณฑิต รักชื่อ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
109บ้านมันปลา  นายศุภชัย โคตรพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
110บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว  นายทศพร พวงชมพู ยังไม่กรอกข้อมูล
111บ้านกุดเชียงหมี  นายประจักร สุริยะศรี 100.00100.0080.00100.0060.0090.0060.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์  นายฉลอง เมืองพิล ยังไม่กรอกข้อมูล
113บ้านห้วยยาง  นางจารุวรรณ์ สว่างเกียรติ 0.00100.0090.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
114บ้านแก้งนาคำ  นายเดเวช ศรีอุบล ยังไม่กรอกข้อมูล
115ชุมชนห้องแซงวิทยา  นายคำกิ่ง ทับแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านห้องแซง  นายวานิช สมจิต ยังไม่กรอกข้อมูล
117บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)  นายไวยวุทธิ์ วรสันต์ ยังไม่กรอกข้อมูล
118บ้านห้องคลองร่องคำ  นายณรงค์ ผิวคำสิงห์ 100.00100.0085.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านโพง  นายสุรศักดิ์ กากแก้ว 0.00100.0070.0091.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0050.00100.0070.00100.000.000.00
120บ้านโนนแดง  นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว ยังไม่กรอกข้อมูล
121บ้านป่าชาด  นายเข็มชาติ พินิจพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
122บ้านหนองบึง  ว่าที่ร้อยโท ไพรวรรณ ศรเผือก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
123บ้านท่าศิลา  นายณรงค์ พลยุทธ ยังไม่กรอกข้อมูล
124บ้านโสกสาน  นายเทอดนคร ห้องแซง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
125บ้านหวาย  นายณรงค์ ผิวคำสิงห์ ยังไม่กรอกข้อมูล
126บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์  นายวรชาติ ธนาคุณ ยังไม่กรอกข้อมูล
127บ้านนาเซแสงวิไล  นายธีรศักดิ์ มุกสิกวัน 100.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
128นาจานเจริญวิทย์  นางสาวเริงฤทัย เถาว์ที ยังไม่กรอกข้อมูล
129บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา  นายบุญป้อง สิงห์คู่ 90.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านสามัคคี  นางพัสวี หารชัย ยังไม่กรอกข้อมูล
131บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191  นายถาวร สุรรณพิมพ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
132บ้านโนนหาด  นายถนอม บรรหาร ยังไม่กรอกข้อมูล
133บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ  นายธวัชชัย กลบกลิ่น ยังไม่กรอกข้อมูล
134บ้านคึมยาว  ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ 100.00100.0091.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.00100.00100.000.00100.00
135บ้านสมสะอาด  นายทองคำ สิริโสม ยังไม่กรอกข้อมูล
136บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์  นายอาณกร หนองหงอก 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.000.00100.000.000.000.000.00
137บ้านหนองโสน  นายเนรมิต ธามณี ยังไม่กรอกข้อมูล
138บ้านคำเกิ่ง  นายวิชัย โคตหา ยังไม่กรอกข้อมูล
139บ้านแสนสำราญ  นายสะอาด เนาวะราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
140บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)  นายมิตร ศรีชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141ชุมชนบ้านโคกยาว  นายอาทิพย์ กุหลาบขาว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
142บ้านนาโป่ง  นายกมล ชื่นตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านเหล่าเมย  นายหัสฎี พรมชาติ ยังไม่กรอกข้อมูล
144บ้านหนองไก่ขาว  นายอมร มูลสาร ยังไม่กรอกข้อมูล
145บ้านดอนหวาย  นายสีดา บุญทะแสง ยังไม่กรอกข้อมูล
146บ้านดู่ลาด  นายเพชร หงษ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านโสกผักหวาน  นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์ ยังไม่กรอกข้อมูล
148บ้านเสาเล้า  นางดาวเรือง เผ่ากันหา 90.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.00100.00
149บ้านหนองลาดควาย  นางฉวีรัตน์ ศรีวะรมย์ ยังไม่กรอกข้อมูล
150บ้านสีสุก  นายคมกริช ศรีวะรมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ  นายเพชร์ ป้องศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
152บ้านดงมะไฟ  นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
153บ้านคำครตา  นายณรงค์ อุตมะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)  นายฉลองชัย เมืองมัจฉา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านกุดกว้าง  นายอานนท์ กฤษณะกาฬ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านคำแขนศอก  นายวินัย วรรณสัมผัส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านนาเวียง  นายพิชิต ธาระรัตน์ 100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านโป่ง(คำประชานุกูล)  นายสุวรรณ ศรีจันทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
159บ้านหนองแวง  นายสุรพงษ์ พรมเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านบะคอม  นายสมศักดิ์ สมสะอาด ยังไม่กรอกข้อมูล
161บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143  นายจักรินทร์ ไชยวิเศษ 100.00100.0095.000.0095.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านโคกกลาง  นายสุรสิทธิ์ หาระการณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านนาเรียง  นายพันเลิศ ครองยุติ ยังไม่กรอกข้อมูล
164บ้านนางาม  นายศิริชัย เศิกศิริ ยังไม่กรอกข้อมูล
165โนนแดงประชานุเคราะห์  นายธงชัย รักพวก ยังไม่กรอกข้อมูล
166บ้านส้มผ่อ  นายสมดี ป้องศรี 90.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านเหล่าหันทราย  นายสวาส ดารังวัล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
168บ้านคำเตย  นายธงชัย ทองน้อย 100.00100.0070.00100.0070.00100.0050.00100.0080.00100.0050.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
169บ้านหนองซ่งแย้  นายวีระชัย โพธิ์สาพิมพ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
170บ้านดงสวรรค์  นายวินิช สุธรรมวงศ์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านไทยเจริญ  นายเสนีย์ บุญทวี 100.00100.0085.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านป่าตาว  นางสังวาลย์ ศรีวะโสภา 100.00100.0040.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านพืชคาม  นายวีระ จันโทภาศ ยังไม่กรอกข้อมูล
174บ้านสามแยกภูกอย  นางจารุวรรณ ชินมาตย์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านหนองลุมพุก  นายวิฑูรย์ บุญปก ยังไม่กรอกข้อมูล
176บ้านหนองสนม  นายอมรศักดิ์ ศรีวะรมย์ ยังไม่กรอกข้อมูล
177บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)  นายพิสิฐ พรมโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่  นางศศิธร ปัญญาจิตร ยังไม่กรอกข้อมูล
179บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้  นายประสิทธิ์ พงประเสริฐ ยังไม่กรอกข้อมูล
180บ้านโสกน้ำใส  นายบุญเลิศ ฤทธิ์รุ่ง ยังไม่กรอกข้อมูล
181บ้านหนองนกเขียน  นายฉลอง ไตรยวงศ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
182บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ  นายบุญครอง เสาประธาน 100.00100.0010.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
183บ้านคำสร้างช้าง  นายธนู ว่องไวตระกูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
184บ้านโชคชัยพรตาดไฮ  นายวิทยายุทธ บุสหงษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
185บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า  นายจำรัส มูลสาร 0.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
186บ้านน้ำคำ  นายพิสิฐ พรมโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)  นายเสนีย์ บุญทวี ยังไม่กรอกข้อมูล
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน