ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ยโสธร เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ กองทอง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านเขื่องคำ  นายประสิทธิ์ศักดิ์ สายลวดคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านกว้างท่าเยี่ยม  นายสนั่น ขลุ่ยเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)  นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านขุมเงิน  นายทองสวง แสวงสาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านหนองบัว  นายนิพล สมสะอาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านดอนแก้ว  นายอุดม ศรีมาลัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านหนองหอย  นายเทอดเกียรติ ยามโสภา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
8บ้านคุยตับเต่า  นางนิรมล ปกป้อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านกุดกง  นายวิเชียร สังสะนา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
10บ้านหนองไม้ตาย  นายอนิรุทธิ์ แสงดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)  นายประดิษฐ เม้าคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านตับเต่า  นายนิคม วิรุฬบุตร 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
13บ้านน้ำคำน้อย  นายมนูญ สากระจาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านห้องข่าหนองเสือตาย  นายชุมพล ฝูงใหญ่ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
15บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก  นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
16บ้านน้ำคำใหญ่  นายนิเทศก์ ศิริโสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านสมสะอาดหนองแวง  นายปรีดา พลสิงห์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
18บ้านหนองหิน  นายอุทัย มูลสาร 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
19บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม  นายอมร ยางเดี่ยว 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20บ้านหนองเป็ด  นายสมัย สมโสภา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21บ้านหนองหงอก  นางเรืองวลี สุพล 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
22บ้านโนนค้อ  นายบุญมาก บุญศรี 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
23บ้านโต่งโต้น  นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านหนองทองหลางโนนกุง  นายเสรี ใจเอื้อ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
25บ้านหนองบกโนนสวาท  นายชัยวิชิต ทันพรม 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
26บ้านทุ่งแต้  นายวิชิต ภูศรีฐาน 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
27บ้านคำเม็ก  จ่าสิบเอกมานพ ชื่นตา 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
28บ้านนาดีดอนจาน  นายชาญณรงค์ ผ่องใส 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
29บ้านคำน้ำเกี้ยง  นายไชยยนต์ ประสมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
30บ้านนาสะไมย์  นายสถิตย์ บรรลือหาญ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31บ้านผือฮีนาลานาจาน  นายอังกูร อุ่นตา 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
32บ้านชาดศาลา  นายสำรวย ผ่องใส 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
33บ้านหนองเรือ  นายไพรัช ไศลบาท 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
34บ้านกุดระหวี่  นายมานพ ชื่นตา 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
35บ้านดอนกลองหนองไฮ  นายประยูร ไชยมี 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
36บ้านสิงห์  นายเดวิช ไศลบาท 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
37บ้านหนองขอนโพนสิม  นายนิพนธ์ พงษ์จงมิตร 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
38บ้านหนองไร่  นายอำนาจ ราตรีสุข 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
39หนองแสง  นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
40บ้านนาสีนวล  นายสำรวย ผ่องใส 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
41บ้านเดิด  นายสนทนา โพธิแสน 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านบาก  นางวาสนา มูลเกษร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
43บ้านน้ำโผ่  นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
44บ้านใหม่ชุมพร  นางญาณันธร ธิมาชัย 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
45บ้านเชือก  นายประมูล ศรีชนะ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
46บ้านดุ่ทุ่งคำบอน  นายเสนก เพิ่มพูล 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา  นายบัณฑิต ทองประทุม 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
48บ้านสามเพียแสนจำปา  นายสุวัฒน์ สาระวัน 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
49บ้านสำราญ  นายประชิด วอทอง 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
50บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ  นายฉวี พารุสุข 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
51บ้านสว่างเชียงหวาง  นายครุกานต์ โคตรชาดา 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
52บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล)  นายแถม ผลดี 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
53บ้านเชือกน้อย  นายธนศักดิ์ เวียงกมล 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
54บ้านหนองบั่ว(ก่องประชานุกูล)  นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
55บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ  นายสิทธิรักษ์ จันทุม 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
56บ้านหนองเป้า  นายมนูญกิต ขอสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านคำฮี  นายวิเชียร สังสะนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)  นายแทนนง ธิมาชัย 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
59ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)  นายพรชัย ภาพันธ์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
60บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)  นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
61บ้านตาดทอง  นายสัมฤทธิ์ เวชกามา 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
62ชุมชนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร)  นายพินิจ คาดพันโน 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
63บ้านดงบัง  นายสุทัศน์ สันทา 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
64บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)  นายกำพล พาภักดี 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
65บ้านหนองแฝก  นายนิเวศ มุทุกัณฑ์ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
66บ้านดอนมะยาง กม.3  นายมนตรี เวียงอินทร์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
67อนุบาลยโสธร  นายสุวรรณ เทียบสี 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
68บ้านโนนทรายงาม  นายพีระพล พรมวงศ์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
69บ้านค้อเหนือ  นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
70บ้านดอนกลอย  นายพัฒนศักดิ์ โอวาท 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
71บ้านคำน้ำสร้าง  นายไพรี เข็มพันธ์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
72บ้านดอนยางกล้วยสำโรง  นายวิเศษ มิรัตนไพร 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
73บ้านท่าเยี่ยม  นายปรีดา พลสิงห์ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
74บ้านแจ้งน้อย  นายชำนาญ โคตรพงษ์ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
75บ้านแข่โพนเมือง  นายสุวรรณ ผ่าโผน 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
76บ้านฟ้าห่วน  นายปรีชาพล ธานี 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
77บ้านดงมะหรี่  นายอดุลย์ ทองกลม 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
78บ้านหมากมาย  นายภานรินทร์ แผ่นศิลา 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
79อนุบาลค้อวัง  นายบุญเลิศ บุญโญ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
80วัดบ้านเปาะ  นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
81บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)  นาณรงค์ สุวรรณเสาร์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
82บ้านผิผ่วน  นายบรรจบ นันทวงศ์ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
83บ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  นายภูดิศ เจริญศิลป์ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
84บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย  นายสวัสดิ์ เครือไชย 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
85บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)  นางจินตะนา ศรีหาญ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
86บ้านตูม  นายธวัชชัย เกษหอม 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
87บ้านแจนแลน  นายศิลป์ จารึกธรรม 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
88สหประชาสรรค์  นายวิทูล เพ็งธรรม 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
89บ้านน้ำอ้อม  นายธวัชชัย เกษหอม 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
90บ้านโพนแบง  นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
91บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ  นายประสาร บุตตะไมล์ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
92บ้านศิริพัฒนา  นายอำนาจ ภูมิพันธุ์ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
93บ้านดวนบากน้อย  นายปริต จันทรุทิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านจานทุ่ง  นายวีระยุทธ งามล้วน 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
95บ้านสงเปือย  นายอุทัย บุญเดช 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
96บ้านบุ่งหวาย  นายวิคิด อุ่นตา 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
97บ้านกุดตากล้า  นายวิสุทธิ์ เปล่งปลื้ม 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
98บ้านดอนขะยอม  นายบัญญัติ ขอสุข 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
99บ้านกุดกุง  นายประภาส ศรีแสน 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
100บ้านโนนม่วง  นายวิทยา จักรไชย 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
101บ้านเหล่ามะเขียว  นายหมิ่ง ยวนยี 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
102บ้านทรายงาม  นางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
103บ้านนาโพธิ์  นายปัญญา สิงห์กาล 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
104ชุมชนกู่จาน  นายธนาวุฒิ ส่องแสง 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
105บ้านนาเวียงคำศิริ  นายบรรจง ปามุทา 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
106บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์  จ.ส.ต.เกียรติพงษ์ พิมพ์ทอง 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
107บ้านเหล่าหุ่ง  นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
108บ้านกุดเป่ง  นายมนูญ พันพิพัฒน์ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
109บ้านหนองเสียวชัยมงคล  นางทิพยพิศุทธ์ จันทร์ษุตะ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
110บ้านมะพริกดู่โพนสิม  นายธีระเดช ขอสุข 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
111ชุมชนย่อวิทยา  นายชุมพล ผองขำ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
112บ้านคำม่วง  นายหมิ่ง ยวนยี 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
113บ้านสว่างดอนดู่  นายนิรันดร์ เขียนนอก 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
114บ้านโคกป่าจิก  นายปิยะ เด่นดวง 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
115บ้านทุ่งมน  นายทองสุข ชาภักดี 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
116โซงเหล่าโป่วิทยา  นายสุรชาติ แสวงแก้ว 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
117อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)  นายสุมน รวมธรรม 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
118คำเขื่อนแก้ว  นายโสรจ สำโรง 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
119วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์  นายวรศิลป โคตรมนตรี 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
120บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)  นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านโนนหนองแฝก  นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
122บ้านแหล่งแป้น  นายพัทธรัตน์ วิสูญ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
123บ้านเหล่าฝ้าย  นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
124ประชาสงเคราะห์  นายประยูร ตั้งจิต 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
125บ้านแคนน้อยหนองเลิง  นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
126บ้านโพนทัน  นายนิรันด์ เขียนนอก 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
127บ้านดงเจริญ  นายสมเพศ คามใส 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
128บ้านสำโรง  นายจิรพล มะเสนา 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
129บ้านคำแหลม  นายจิระพล มะเสนา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
130บ้านแหล่งหนู  นายสุเมธ สำโรง 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
131บ้านน้ำเกลี้ยง  นายสัญญา แก้วศิริ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
132บ้านนาแก ม่วง หนองตุกหลุก  นายวิชาญ สมยา 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
133บ้านนาหลู่เหล่าตอง  นายวิชาญ สมยา 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
134บ้านหนองเทา  นายบรรชา คำชัย 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
135บ้านปลาอีด  นายประเวศ สานนท์ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
136บ้านหัวขัว  นายสมเกียรติ ประการแก้ว 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
137ชุมชนดงแคนใหญ่  นายสุกิจ ร่วมสุข 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
138บ้านผักบุ้ง  นายสมชาย วัฒนาไชย 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
139บ้านนาถ่ม  นายวันชัย บุญสาร 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
140บ้านบกน้อย  นายศุภชัย เหล็กกล้า 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
141บ้านกลางนา  นายสุรพงษ์ แสวงศรี 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
142บ้านนาห่อม  นายไสว หินทอง 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
143บ้านนาคำปักแฮด  นางณัฏฐิณี สมสอาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านท่าช้าง  นายไสว หินทอง 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
145ชุมชนบ้านดอนผึ้ง  นายสนิท เพ็งธรรม 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
146บ้านปอแดง  นายสุวนิช สมเพาะ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
147บ้านบากเรือดอนเรือ  นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
148บ้านดงยาง  นายเทวินทร์ ศรีแสน 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
149อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม  นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
150มหาชนะชัย  นายนรินทร์ นครวงษ์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
151บ้านเหมือดป่าตอง  นายสุริยา พิลาวัน 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
152บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)  นายอารีวัฒนา หงษาพล 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
153บ้านม่วง(คุรุราษฏร์วิชาคม)  นายวีระ คำอาจ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
154บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์  นายชาญวิทย์ หมุนอุดม 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
155บ้านบัวขาว  นายสาลี นาคสุข 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
156บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์  นายประสาร บุตตะไมล์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
157บ้านเหล่าใหญ่  นายรินทอง นรทีทาน 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
158บ้านเหมือดขาว  นายสาลี นาคสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159ชุมชนบ้านหัวเมือง  นางลักขณา แสงทองทิพย์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
160บ้านนาดีนาอุดม  นายเวทินทร์ เติมทรัพย์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
161บ้านหนองยาง  นายรักเกียรติ ทองมูล 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
162บ้านหนองตุ  นายพิชัย เลาะหะนะ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
163คูสองชั้น  นายธวัช ใจเย็น 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
164กุดพันเขียว  นางลักขณา แสงทองทิพย์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
165บ้านคุ้ม  นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
166บ้านขาม  นายนรินทร์ นครวงษ์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
167บ้านคูเมือง  นายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
168บ้านสำโรง  นายเดชศักดิ์ พูนทรัพย์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
169บ้านพลไว  นายอำนาจ ทองดีเลิศ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
170บ้านผือฮี  นายนพดล ศิริโชติ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
171บ้านหัวดอน  นายวิเชียร สาริพันธ์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
172บ้านเปือย  นายวีระชาติ ทองภู 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
173บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)  นางลักขณา บุญแปลง 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
174บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)  นางศุภิสรา กรแก้ว 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
175บ้านแดงประชาสรรค์  นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
176บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)  นายรัตนะ แสงทองทิพย์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
177บ้านหัวดง  นายอภิรักษ์ สืบชมภู 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
178บ้านโนนยาง  นายเทวินทร์ ศรีแสน 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
179บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี  นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
180บ้านสร้างแป้น  นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
181บ้านสงยาง  นายนิยม แสนบุญเรือง 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
182บ้านบ่อบึงโพนจาน  นายยงยุทธ สายสุด 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
183บ้านดงขวาง  นายยงยุทธ สายสุด 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
184บ้านซำ  นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
185บ้านราชมุนี  ดร.ปิยะรัช หมื่นแสน 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
186บ้านเลียบ  นายไมตรี ผึ่งผาย 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
187บ้านยางกลาง  นายมนตรี เวียงอินทร์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
188บ้านแดง  นายศิริชัย หัศจรรย์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
189บ้านยางเครือ  นางนิภา เพ็งธรรม 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
190บ้านดงจงอาง  นายวิทยา กรแก้ว 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
191บ้านยางน้อย  นายพิทยา นามบุญลือ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
192ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา  นางนิภา เพ็งธรรม 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน