ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 29  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ กองทอง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1เบ็ญจะมะมหาราช  นายกมล สาดศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2นารีนุกูล  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3ปทุมพิทยาคม  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  นางสาวเอื้อมพร สายเสมา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5หนองบ่อสามัคคีวิทยา  นายพรพิชิต ทองหมืน ยังไม่กรอกข้อมูล
6หนองขอนวิทยา  นายวิสันต์ อุ่นวงศ์ 0.000.00100.00100.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7นารีนุกูล  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8อุบลราชธานีศรีวนาลัย  ว่าที่ ร.ต.บรรจง ดอกอินทร์ 0.000.0030.00100.0025.00100.0040.00100.0025.00100.0030.00100.0035.00100.0020.00100.00100.00100.000.000.00
9ศรีเมืองวิทยาคาร  นายบุญเหล็ง เจริญลอย 0.000.0070.00100.0050.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
10เอือดใหญ่พิทยา  ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี ยังไม่กรอกข้อมูล
11หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12โขงเจียมวิทยาคม  นายชาคริต พิมพ์หล่อ 0.000.000.000.000.000.0080.0090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
13เขื่องในพิทยาคาร  นายไพฑูรย์ ครองยุทธ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14สหธาตุศึกษา  นายอรรถจิตร เกษน้อย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15ชีทวนวิทยาสามัคคี  นายนรเชษฐ์ เบ้าทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านไทยวิทยาคม  นายวิเชียร พลพวก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17เสียมทองพิทยาคม  นาย วสันต์ นวลอินทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
18เก่าขามวิทยา  นายไพรินทร์ ภานานันท์ ยังไม่กรอกข้อมูล
19เขมราฐพิทยาคม  นายวิเชียร แสงศรี 0.000.0075.00100.0042.00100.0017.00100.0092.00100.0050.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20เดชอุดม  นายสุรชัย พันโสรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21นาส่วงวิทยา  นายทรงยุทธ ด้ามทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22นากระแซงศึกษา  นายทวี แสงสุข 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23ท่าโพธิ์ศรีพิทยา  พันจ่าอากาศเอกถาวร คำจุมพล ยังไม่กรอกข้อมูล
24ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  0.000.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25นาจะหลวย  นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26ดงสว่างวิทยา  นายบัณฑิต พลอาษา 0.000.00100.00100.0075.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27น้ำยืนวิทยา  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28โดมประดิษฐ์วิทยา  นายมนัส โฉมฉลวย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
29บุณฑริกวิทยาคาร  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30นาโพธิ์วิทยา  นายกิตติณรงค์ มาสงค์ 0.000.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
31มัธยมตระการพืชผล  ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี 80.00100.0080.00100.0085.00100.0075.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0075.00100.0085.00100.000.000.00
32สะพือวิทยาคาร  นายปัญจพล โคตรคันทา 0.000.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
33โนนกุงวิทยาคม  นายภูวดล ไชยชนะ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34เกษมสีมาวิทยาคาร  นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35กุดข้าวปุ้นวิทยา  นายวีระศักดิ์ เอกศรี 0.000.00100.00100.0086.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36โนนสวางประชาสรรค์  นายสมเกียรติ สมคิด ยังไม่กรอกข้อมูล
37ขุมคำวิทยาคาร  นายเทคนิค เรืองแสน ยังไม่กรอกข้อมูล
38ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  นาย สุรพล ภูสิธานันท์ 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
39ศรีน้ำคำศึกษา  นายถนอม บรรลุศิลป์ ยังไม่กรอกข้อมูล
40ไผ่ใหญ่ศึกษา  นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก ยังไม่กรอกข้อมูล
41ดงยางวิทยาคม  นายไพรวัลย์ แสนแดง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42ลือคำหาญวารินชำราบ  -นายนพรัตน์ ทองแสง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43ห้วยขะยุงวิทยา  นายบุญธรรม กล้าหาญ 0.00100.000.00100.0016.00100.000.00100.0024.00100.0083.00100.000.00100.000.00100.0067.00100.000.000.00
44วารินชำราบ  นางพชิรา บุญปัญญา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45วิจิตราพิทยา  นายอภิชาติ ทองแจ่ม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46อ่างศิลา  นายพิทักษ์ บุญยอ 0.000.0050.00100.00100.00100.0040.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
47ตาลสุมพัฒนา  นายจงศักดิ์ อุทธามนตรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
48เชียงแก้วพิทยาคม  นายประยูร ใจภักดี 76.000.0075.000.0012.000.0053.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49โพธิ์ไทรพิทยาคาร  นายพนมเทพ สังขะวรรณ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50สำโรงวิทยาคาร  นายบรรพต บุญประมวล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  นายทองเสาร์ แก้วหลวง ยังไม่กรอกข้อมูล
52ดอนมดแดงวิทยาคม  นายประจักษ์พงษ์ วรรณโชติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  นายภูมิชัย บุญรมย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54สิรินธรวิทยานุสรณ์  นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ 0.000.00100.00100.000.00100.000.00100.0070.00100.0030.00100.0080.00100.0040.000.00100.00100.000.000.00
55ทุ่งศรีอุดม  นายองอาจ จูมสีมา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก  นายดุริยะ จันทร์ประจำ 0.000.0090.00100.0050.00100.0050.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
57พังเคนพิทยา  นายนพรัตน์ ขจัดมลทิน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58พะลานวิทยาคม  นายถนอม หลุมทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
59สว่างวีระวงศ์  นายสุรชัย โสภาพรม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60อำนาจเจริญ  นายไพฑูรย์ ขันแก้ว 0.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.000.00100.00
61คึมใหญ่วิทยา  นายรัศมี ถิ่นขาม ยังไม่กรอกข้อมูล
62ปลาค้าววิทยานุสรณ์  นายอชิระ วิริยสุขหทัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
63น้ำปลีกศึกษา  นายสุเมธ หน่อแก้ว 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
64นาวังวิทยา  นายจำรัส โสภา 0.000.00100.00100.0095.00100.0095.00100.0093.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65นาจิกพิทยาคม  นายไพศาล พรหมภา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66นายมวิทยาคาร  นายบุญลือ โกมลศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67สร้างนกทาวิทยาคม  นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ 0.000.00100.00100.0063.000.0092.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68อำนาจเจริญพิทยาคม  นายสิทธิชัย กองเพียร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69ชานุมานวิทยาคม  นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70คำเขื่อนแก้ววิทยาคม  นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร 0.000.00100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71ปทุมราชวงศา  นายนิยม รักพรม ยังไม่กรอกข้อมูล
72ลือวิทยาคม  นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม ยังไม่กรอกข้อมูล
73พนาศึกษา  นายประเสริฐ ครองยุทธ ยังไม่กรอกข้อมูล
74ศรีคูณวิทยบัลลังก์  นายสุกิจ จันทบาล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75เสนางคนิคม  นายสุมิตร เรืองบุตร 0.000.00100.00100.0075.00100.0050.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0055.00100.00100.00100.000.000.00
76นาเวียงจุลดิศวิทยา  นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
77หัวตะพานวิทยาคม  นายสมัย บุตรภักดิ์ 0.000.0075.00100.0070.00100.0075.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0075.00100.000.000.00
78ศรีเจริญศึกษา  นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
79จิกดู่วิทยา  นายธำรงค์ วิเศษรอด 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80ลืออำนาจวิทยาคม  นายพิศาล จันทป 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81มัธยมแมด  นายประดิษฐ์ พันยา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน