ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายถาวร คูณิรัตน์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านนาส่วง  นายชนะศักดิ์ ทันธิมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านเสาเล้า  นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านหนองบัว(เดชอุดม)  นายภานุพงศ์ ใกล้ฝน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.000.000.00
4บ้านกระเบื้อง  นายจรัส ชูพูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.000.000.00
5บ้านม่วงโนนกระแต  นายสฤษดิ์ สลับศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านนาห้วยแคน  นายเมืองทอง สุพะนานัย 100.00100.00110.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
7บ้านโนนค้อ(เดชอุดม)  นายสนธิศักดิ์ พิลากุล 69.00100.00100.00100.0093.00100.0082.00100.0032.00100.000.00100.000.00100.0072.00100.0065.00100.000.000.00
8บ้านป่าหวาย  นายพุฒิพัฒน์ ปวิชวงศ์วริศ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านป่าโมง  นายวีระพันธ์ ประทุมมา 60.000.0021.000.000.000.0021.000.0087.00100.0086.00100.0088.00100.0026.0082.0070.00100.000.000.00
10บ้านนาเจริญ  นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์คำ 100.00100.0050.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านนากระแซง  นายรัฐพล สาธร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
12พิชัยศึกษา  นายประดิษฐ์ ไสยรส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
13บ้านโชคชัย  นายคฤหัส บุญเย็น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านหนองบัวแดง  นายรัชดินทร์ ลูกแก้ว 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านโนนจิก(เดชอุดม)  นายฤทธี ตรีแสน 100.00100.0060.00100.0040.00100.0045.00100.00100.00100.0010.000.0010.000.0080.00100.0070.00100.000.000.00
16บ้านห่องเตย  นายวีระพันธ์ ประทุมมา 100.00100.0050.00100.0050.00100.0075.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
17บ้านห่องคำ  นายสังวร วงศ์สุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านโนนสวาง(เดชอุดม)  นายพรเลิศ ภัยพิทักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านหนองเงินฮ้อย  นายดนตรี มีเบ้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านเตย  นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านดอนกลาง  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา วรัยศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
22บ้านหนองไฮ  นายบัวจันทร์ พาอาจ 90.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านหนองแต้  นายพยุงศักดิ์ แก้วสงค์ 90.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านหม้อทอง  นายณเรศ ธานี 100.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านท่าโพธิ์ศรี  นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านวารีอุดม  นายเกียรติศักดิ์ ลดาดก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านโพธิ์สง่า  นางโกษีย์ วงศ์สุธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
28บ้านโนนหลี่  นายสุเทพ ยั่งยืน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านม่วงนาดี  นายประเทือง บุตตะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านโนนสนาม  นายทองพูล วงศ์สุธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านท่าหลวงนาคำ  ส.ต.ต. สมพงษ์ แก้วมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32สมสะอาดสวนฝ้าย  นายทันใจ สายแวว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านหนองบัวหลวง  นายบัวศรี เพ็งดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านบัวงาม  นางจิรัญญา จันทนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านหนองสนม  นายบุญศร จูมลี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36ประชานุเคราะห์ศึกษา  นายสุวัฒน์ ค่าแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
37บ้านนาเลิง  นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านบัวทอง  นายวิทยาชัย สายกันดก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านราษฎร์สามัคคี  นายอุทัย แก่นการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านโนนแฝก  นายนิวัฒ เมาะลาษี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านกลาง  นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
42บ้านหมากมาย  นายบัวกันต์ บุญมาโฮม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านเม็กใหญ่  นายชีวิน บุญถม 100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
44ดำรงสินสงเคราะห์  นายสุรศักดิ์ วรรณดัด 70.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0050.000.0050.000.0070.000.0050.000.000.000.00
45บ้านป่าตาว  นายประกาสิทธิ์ ศรีลา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านบัวเทียม  นายไพบูลย์ สุวรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม)  นายเกรียงไกร กุลบุตร 0.000.0070.00100.0070.0099.0050.00100.0060.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0070.00100.000.000.00
48บ้านคำครั่ง  นายชัชวาล สมบูรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านสุขสมบูรณ์  นายสุรเดช ละดาดก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
50บ้านนาสมบูรณ์  นายสมนึก ทองจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านนาทุ่ง  นายดุสิต พรมดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
52บ้านอุดมสุข  - 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านดอนม่วย  นายปานจิต ลัทธิวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านนานวล  นายสังวาลย์ วุฒิเสลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านกุดประทาย  นายบุญเลิศ คุ้มไพร่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านโนนสว่าง(เดชอุดม)  นายณรงค์ ศรีสุระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00
57บ้านโนนกอย  นายสมพงษ์ ดวงบุบผา 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
58บ้านโนนขาม  นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ 100.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0070.00100.000.000.00
59บ้านแสนสุข  นายธงชัย กันตะพงษ์ 91.000.0057.000.0055.000.0039.000.0025.000.000.000.0036.000.0061.000.0080.000.000.000.00
60บ้านหนองคู (เดชอุดม)  นายปานจิต ลัทธิวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านนาประดู่  นายสุชาติ หวังดี 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
62บ้านนาอุดม  นายวิญญู เชื้อดี 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านคำนาแซง  นายวรชาติ คงประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านหนองแสง  นายสมบัติ บุญศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
65เมืองเดช  นายชุมพล คำวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
66เวตวันวิทยา  นายสมพงษ์ ทับทิมหิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
67อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม  นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ 100.00100.00100.00100.0075.00100.0079.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านแขมเจริญ  นายคงเดช สมดี 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
69ประชาสามัคคี  นายภัทรภณ มนัส 85.00100.0083.00100.0083.00100.0085.00100.0084.00100.0084.00100.00100.00100.0069.0084.0093.00100.000.000.00
70นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่  นายวิเชียร เจริญรอย 50.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71ชุมชนบ้านหนองยาว  นายอรุณ บุญเจือ 100.00100.0060.00100.000.00100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
72ดำรงสินอุทิศ  นายวิมล เมอมะะนา 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านหนองสำราญ  นายจำเริญ ถิ่นขาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านสมสะอาด  นายวสันต์ ธุรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านแก้ง  นายไตรวุฒิ พลรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
76บ้านไฮตาก  นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านประหูต  นายวิโรจน์ ใกล้ฝน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านห้วยสำราญ  นายธนกฤต สวัสดิ์ทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านนาแก  นางสาวรุจิรนันท์ สุมะนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
80บ้านยาง  นายประพาส ศรีชัยบาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
81บ้านโนนสมบูรณ์  นายประเทือง ขันอาสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
82บ้านสวนสวรรค์  นายสฤษดิ์ สิงห์คง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
83อุดมสามัคคี  นายลือชา ศรีบุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
84บ้านโนนแคน  นายพรชัย โพธิ์งาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านโนนกาเร็น  นายชัยพล เทินชัยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านโพธิ์ไทร  นายอิทธิพล ศรไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
87บ้านคำสำราญ  นายสุริยง คำลาจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านโนนแก้ง  นายพิบูลย์ มาลาพันธ์ 95.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
89บ้านสองคอน  นางสาวพัณณ์นิดา เนตรรักษาพูลสิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านโพนดวน  นายลัทธิ ธรรมวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
91บ้านทุ่งเทิง  ว่าที่ ร.ท.ศุภวัชร ชำนาญนาค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
92บ้านโนน  นายศิริเดช ปะมะโข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
93บ้านบัวเจริญ  นายสัมพันธ์ โสวรรณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านสว่างโนนทอง  นายประสงค์ วิวาสุขุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)  นายประลอง ฉิมงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
96บ้านแก้งขี้เหล็ก  นายธานินทร์ นางาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
97บ้านโคกน้อย  นายกมล จินพละ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านโคกใหญ่  นายวิรัตน์ โคตรพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
99บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ  นายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข 100.00100.0080.00100.0060.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.000.000.00
100ผอบ ณ นคร 2  นายพิสาร แตงอยู่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
101สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)  นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102ชุมชนบ้านโนนแดง  นายบัญชา รุกขะวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านคำบอน  นายวิเชียร สารวัน 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
104บ้านดงขวางคำโทน  นายนิคม นามวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านดอนยาว  นางทองปาน สารวัน 80.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.000.000.0080.00100.000.000.000.000.00
106บ้านท่าก่อ  นายเสมา ศรีดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านทุ่งเพียง  นายอารันทร์ บำรุง 80.0095.0080.0095.0080.0095.0080.0095.0080.0095.0070.0095.0070.0095.0070.0095.0070.0095.000.000.00
108บ้านป่าพอก  นายสมศักด์ ธรรมวงษ์ศา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านบุ่งคำ  นายเสรี ศุภลักษณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านแก้งขอ  นางจันทร์เพ็ญ ภูดานุ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านคุ้มแสนชะนี  นายสุเนียร กาบบัวศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านคำอุดม  นายมงคล แสงชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
113บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)  นายประวิทย์ สุวรรณราช 50.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
114บ้านโนนว่าน  นายถาวร เสนคำสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านม่วง  นายเพิ่มศักดิ์ ทองเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านฝั่งเพ  ว่าที่ร้อยตรีถวิล เกษสุพรรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านกวางดีด  ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทร ศรีดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านโคกเทียม  นายบุญธรรม จำปาแดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
119บ้านตบหู  นายวิจิตร หาระสาร 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านโนนคูณแสนสุข  ว่าที่ ร.ต. ถวิล เกษสุพรรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
121บ้านโนนบก  นายไกรสิทธิ์ กองสินแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
122บ้านป่าก้าว  นายมนตรี กอมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
123บ้านโสกแสง  นายสมัย บุญสุข 100.00100.008.00100.0010.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านคำม่วง  นายธนปกรณ์ มณีศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านดอนชัยชนะ  นางศศิรักษ์ ศรีโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านทับไฮ  นายสุวรรณ พลสมัคร์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย)  นายเกษม ศิริโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
128บ้านป่าไร่  ส.ต.ต.โอร่อน บุญสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
129บ้านโพนแอวขัน  นายประจักษ์ ทอนอนันต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
130ชุมชนบ้านปลาขาว  นางอำพร สุทธัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
131บ้านหนองคู  นายรณชัย สำเภานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
132โนนสูงโนนโฮมวิทยา  นายทองพันธ์ หมูนสิงห์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00
133บ้านคำกลาง  นางรวิษฎา พูลเพิ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
134บ้านเก่าขาม  นายอรุณ บุญวรรณ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
135บ้านยางกลาง  นางสุธาลินี คำสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านหนองทัพ  นายสมร คำสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00
137รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา  นายวัฒนา กันยามา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านหนองขอน  นายพลกฤต พิศวงษ์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านแข้ด่อน  นายสุนทร มะลัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140ตชด.บ้านค้อ  นายคณากร พูลเพิ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
141บ้านโนนสูง(น้ำยืน)  นายถาวร วรพิมพ์รัตน์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านกุดเชียงมุน  พ.อ.อ.วีรพงษ์ ศรีวรรณะ 100.00100.0070.00100.0080.00100.0060.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านจันลา  นายชาติชาย แก้วศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านแปดอุ้ม  นางสาวศิริพร ถาวร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
145น้ำยืน  นายไสว วงศ์สาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านนาสามัคคี  นายนิรันดร์ ยานิพันธ์ 100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านซำหวาย  นายบุญเรือง คงสิม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148เจริญศึกษา  นายปรีชา สุพรรณ 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านตายอย  นายสุนทร วิเศษดอนหวาย 100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0050.00100.000.000.000.000.000.000.00
150บ้านโพนทอง  นายวันชัย สามารถ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
151บ้านห้วยแก้ว  นายสมพร ยิ่งรุ่งเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152ตชด.เกษตรสมบูรณ์  นายอุดร ดวงแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านแก้งโตน  นายสมัคร สาริก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
154ชุมชนบ้านบุเปือย  นายสุพล ทิพย์สุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านเปือย  นางสริยา ป้องโล่ห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านยางใหญ่  นายอรุณ บุญวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านโนนสวาง(น้ำยืน)  นายคณากร พูลเพิ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านดงกระชู  นายชัยณรงค์ มีสติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159หนองโพดวิทยา  นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
160บ้านโซง  นายมงคล สังฆพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
161บ้านดวน  นางอรจิตต์ สุพรรณ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านค้อ  นายสา สีลากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านตาโม  นายอมรพันธ์ บุญฉิม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านหนองเทา  นางปราเนตร วรญาณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านห้วยข่า  นายบุญมี จรทะผา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
166บ้านหนองเม็ก  นายประหยัด อุตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านหนองแปก  นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านหนองแปน  นายเวทย์ชาย วงศ์เพม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
169บ้านสร้างหอม  นายไพบูลย์ วรรณโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านคำบาก  นายสถิตย์ ไสยกิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
171บ้านแก้งสมบูรณ์  นายจงกล ชูเนตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
172ชุมชนบ้านนาโพธิ์  นายทองคำ สำราญจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านหาดทรายคูณ  นายบุญยสิทธิ์ ภัทรินทร์โสภณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านโนนกาหลงน้อย  นายเสกสรรค์ กองแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
175บ้านดอนโจด  นายอำพร ผาดโผน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านนาแคน  นางอินทิรา สุภรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
177บ้านโนนบากมิตรภาพที่83  นายคำผล ถึงแสง 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านโนนเลียง  นายปิ่น มาลัยสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
179บ้านนาโดม  นายสนทนา งานในเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
180บ้านอุดมชาติ  นายมนเทียน บัวใหญ่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านโนนหุ่ง  นายนิวัตน์ สินธุจรัญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
182บ้านดงเมย  นายศรายุธ บุณฑริก 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
183บ้านคอแลน  นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา 100.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านขอนแป้น  นายอาเมรุจน์ ชาญไชย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.0090.000.000.000.000.000.00
185บ้านหนองกบ  นายณรงค์ ทุมแถว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านป่าแขมหนองเรือ  นายสมชาย พันธ์โชติ 100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
187บ้านห้วยทราย  นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
188บ้านแก้งยาง  นายวินิจ บุญลือ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
189อนุบาลบุณฑริก  นายพงศ์วิทย์ ถูระวรรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านหัวแข้  นางพรรณี โจมศรี 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านห้วยปอ  นายเวียงชัย นิลดวงดี 80.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
192บ้านป่าสน  นายศักดา นาจาน 80.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านแก้งสว่าง  นายสมชาย พันธ์โชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
194บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)  นายณรงค์ ดวงคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
195บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว  นายวานิช บุปผาวัลย์ 100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
196บ้านโนนค้อ(บุณฑริก)  นายชาญชัย สีถากาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก)  นางสายสมร เคหารมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
198บ้านโนนหมากเดือย  นายประสิทธิ์ บุปผาวัลย์ 100.00100.0013.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0072.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านหนองยู  นายวีระพงษ์ พลสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
200บ้านหนองม่วง  นายนพดล ใจบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
201บ้านสมพรรัตน์  นายสมาน สีหานารถ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
202บ้านโนนจิก(บุณฑริก)  นายญาณภัทร นามแดง 100.00100.0040.000.0040.000.0030.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
203ชุมชนบ้านหนองสะโน  ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน 100.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านโนนเขืองจงเจริญ  ว่าที่ ร.ต.สมควร กงเงิน 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
205บ้านแมด  นายชัยยา แสนวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านโนนสำราญ  นายบัญญัติ ประทุมวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
207บ้านหนองบัว(บุณฑริก)  นายเรืองชัย ปริบาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
208บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา  นายชำนาญ วงษ์นาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านบก  นายสมาน นามปัญญา 90.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านโนนน้อย  นายบัญญัติ ประทุมวัน 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านโนนสูง  นายเจริญ ศาสตรวาหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
212บ้านป่าเตี้ย  นายพัฐชยพล โชติเมธาสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์  นายสุทัศน์ ไตรภักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
214บ้านเก่ากลาง  นางสาวโฉมวิไล ประถมชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
215บ้านโคกชำแระ  นายไสว อินทร์สด 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านหนองสนมพะลาน  นายกิตติศักดิ์ ชุมทอก 100.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
217บ้านคำกลางวังม่วง  นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
218บ้านนาห่อม  นายไพรี สายแวว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219บ้านโนนจานหนองสีขา  นายสนองชัย แสนสีดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
220บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า  นางสาวสิริกร ประสพสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
221บ้านหนองบัวอารี  นายสุขฤทัย สุขใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
222บ้านซำงู  นายอัครเดช สมชาติ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
223บ้านกุดเรือ  นายเอกชัย บุญเชิญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
224บ้านทุ่งช้าง  นายสมเดช สาวันดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
225นาเกษมเจริญวิทยา  นายอาทิตย์ มุธุสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
226บ้านโนนใหญ่  นางเสริมสวย วงศ์ด้วง 66.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
227บ้านหนองถาวร  นางสาวอัมพร สายสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
228บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว  นายอรุณ บุญวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
229บ้านหนองอ้ม  นายสิทธิพล ยั่วจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
230บ้านทองสวัสดิ์  นายวสันต์ ธุรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
231บ้านโนนรังหนองบัวดง  นายกฤตพงศ์ คชอาจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
232บ้านเบ็ญจ์โนนดู่  นายจารึก โสมรักษ์ 100.00100.00100.00100.0087.00100.0086.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00
233บ้านห่องปอ  นายวิสูตร ม่วงหวาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
234บ้านหนองขี้เห็น  นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
235บ้านน้ำขุ่น  นายสัญญา อดกลั้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
236บ้านซำสะกวยน้อย  นายณรงค์ พรมโลกา 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
237บ้านตาเกาตาโกย  นายสุรศักดิ์ พันธโคตร์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
238บ้านตาโอง  นายสุจันทร์ นาวงษ์ศรี 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
239บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น)  นายมานิตย์ พิทธไชย 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
240ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)  นายกิตติภาส สิงห์เสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
241บ้านแสนถาวร  นางสาวกาญจนา โพธิบา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
242บ้านห้วยยาง  นายณัฐพล วงค์คำจันทร์ 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
243บ้านหนองดินดำ  นายธวัชชัย พันธ์ดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
244บ้านหมากแหน่ง  นายประศาสตร์ วิริยะพันธ์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
245บ้านโนนยาง  นายณัฐพล วงศ์คำจันทร์ 10.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00
246บ้านขี้เหล็ก  นายสุรทอน หมั่นนิยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
247บ้านดอนโมกข์  นายคำดี รุ้งแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
248บ้านโนนสว่างวังเสือ  นายนฤทธิ์ ดุจดา 0.000.0050.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
249บ้านไพบูลย์  นายธีระ เหล่าหมวด 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
250บ้านห้วยเสลา  นายสงกา ฟ้องเสียง 100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
251บ้านหนองดุม  นายสมพร สอดศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
252บ้านหนองโด  นายสิงห์ ศรีแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
253บ้านหนองหัวลิงหนองขอน  นายอารีย์ สุดาชม 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
254บ้านอิสานเศรษฐกิจ  นายวงศ์ชัย บุญศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน