ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ชุมชนบ้านกุดเป่ง  นายชัยโย หน่อสุวรรณ 100.00100.0080.000.0075.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.000.00100.00100.00100.00100.00
2บ้านกุดปลาขาว  นายธีรวิทย์ บุญอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
3บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)  นางไกรศร ส่งสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
4บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า  นายสุรินทร์ แก่นแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านท่าข้องเหล็ก  นายชยพล ดวงดี 10.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
6บ้านคำนางรวย  นายวีระชัย พลโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านหาดสวนยา  นายศรศิลป์ ช่วงชิง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านจั่น  นายเดชา พันธนู 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านธาตุ  นายวิเศษศักดิ์ จรรยาเพศ 100.00100.0045.000.0046.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านบัววัด  นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
11บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)  นายสุริยา พลหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
12บ้านหนองสองห้อง  นายบุญเริ่ม บุญวร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านแฮหนามแท่ง  นางสุชาดา วรรณสาย 100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านคำขวาง  นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านยางวังกางฮุง  นางกุหลาบ มานะดี 0.00100.0020.00100.0030.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านกุดระงุม  นายเพชร แก้วดวงดี 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
17ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)  นางสุดาวรรณ ไขแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)  นายปรีชา ทินโนรส 100.00100.00100.00100.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19วัดบ้านค้อหวาง  นายประกาศ ลุนาบุตร 90.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
20บ้านโนนจิก  นายสุขุม รักษาคุณ 100.00100.0090.00100.0098.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านดอนผอุง  ส.ต.ท.กฤสพัฒฐ์ พิมพ์เพ็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านโพธิ์  นายนเรศ ธานี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
23บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)  นายนรินทร์ มากดี 100.00100.0017.000.00100.00100.0083.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.000.00100.00100.000.000.00
24บ้านโนนแดง  นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
25บ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา)  ว่าง 97.00100.0097.00100.0097.00100.0097.00100.0097.00100.0097.00100.0097.00100.0097.00100.0097.00100.0097.00100.00
26อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)  นายธำรง สุภาการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)  นายโกวิท บุญเฉลียว 100.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
28บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)  นายธีรยุทธ อุทธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)  นายวิเชียร จันทุมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)  นายกษิภณ สมคะเน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านคอนสาย  นายอุดม พิณทอง 70.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านนาโหนนน้อย  นายหัน พันชัย 100.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านคำเจริญ  นางโกศล ยินดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ๑๓)  ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ คำศรีสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านโนนยาง  นายอุบลแดง สิทธิวรเดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านหนองบัวแดนเกษม  นายศิลปธาน ไกรยรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านบาก  นางสาวปริชาติ ชมชื่น 100.00100.0082.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านสระสมิง  นายอุภัย ภาระเวช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)  นายสุบรรณ คับพวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านโนนชาดผดุงวิทย์  นายสมัย ไชยวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านหนองตาปู่  นายวัชรินทร์ สาระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านท่าลาด  นายวิรัช พาหาทรัพย์อนันต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
43บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)  นายไพฑูรย์ สุขสะเกษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
44บ้านน้ำเที่ยง  นายวันชัย คำสิงหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านโนนทรายน้อย  นายพีรพล ไชยะเดชะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
46บ้านถ่อน  นายไมตรี สอนอาจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
47บ้านบุ่งหวาย  นายยศพัทธ์ จันทมา 50.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านวังยาง  นายสมศักดิ์ แฝงพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
49บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)  นายทองมี ดำริห์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านท่างอย  นายสมัย ไชยวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
51บ้านโนนเกษม  นายอิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
52บ้านดอนชาด  นายแดนไทย สายโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
53บ้านห่องชัน  นายสันติ ไกรษี 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านปากกุดหวาย  นายปรีชา ทินโนรส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านทางสาย  นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านขัวไม้แก่น  นายอภัย ลาวรรณ 0.000.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
57บ้านคูสว่าง  นางศิริวัฒนา มูลพกฤษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
58บ้านกุดชุม  นายปรีชา จันทวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านนาสะแบง  นายณรงค์ ตระกาลจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านหนองกินเพล  นายสำลี พรมสุ 70.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านบุ่ง  นายประเสริฐ เลิศล้ำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านห่องขอน  นางสาวอโณทัย วงษ์อนันต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)  นายพีรวัส. ตั้งเวโรจน์สกุล 100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านโพนงาม  นายรังสรรค์ บุญราศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านหนองผือโปร่งคำ  นายประเสริฐ วิวาสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านโพนเมือง  นายประจิตต์ บุญสุข 80.0090.0070.0090.0075.0090.0080.0090.0080.0090.0085.0090.0085.0090.0075.0090.0085.0090.000.000.00
67บ้านเปือย  นางศรีอัมพร สืบจันทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านโคกก่อง  นายอวยโชค สื่อยรรยงศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านแกนาคำ  นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
70บ้านโนนสมบูรณ์  นางจุไรรัตน์ กรงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านหนองจิกนาเรือง  นายประมวล โทพิลา 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)  นางแก้วศรี จันทุมา 90.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.000.000.00
73บ้านบอน  นายกำพล สายเวช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
74บ้านค้อบอน  นางไกรศร ส่งสุข 70.00100.0060.00100.0050.00100.0050.00100.0070.00100.000.000.000.000.0070.000.000.000.000.000.00
75บ้านหว้านแกเจริญ  นายยงยศ วงค์แหล้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านหนองหัวงัว  นายสุรพล จิตจักร 100.00100.0060.000.0060.000.0060.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.000.00100.00100.000.000.00
77บ้านหนองเทา  นายทองสุข ศรีตะบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านห่องยูง  นางธนาสุนีย์ ธรรมสัตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านผำ  นางศรีนวล ทองน้อย 100.00100.0070.000.0070.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.0050.000.0070.000.0070.000.000.000.00
80บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)  นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน 0.000.0090.000.0080.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านนางาม  นางแสงเดือน สายโสภา 100.00100.0096.00100.0096.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.000.000.0096.00100.000.000.000.000.00
82บ้านโนนแคน  นายพงศธร เทียวประสงค์ 100.00100.0050.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านหนองสองห้อง  นายอาจ ดวงแก้ว 80.00100.0085.00100.0080.00100.0090.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.000.000.00
84บ้านขามป้อม  นายสมศักดิ์ สมมาคูณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านผับแล้ง  นายสมจินต์ ทองไสล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านน้ำเกลี้ยง  นายชำนาญ สมวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
87บ้านโปร่ง  - 90.00100.0088.00100.0089.00100.0079.00100.00100.00100.000.000.000.000.0086.00100.000.000.000.000.00
88บ้านวังคกอูบมุง  นายเปรมจิตร จอกทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านโคกสว่าง  นายวีระศักดิ์ คำล้าน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านคุ้ม  นายสมพร ห่วงมังคลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านกะแอก  นายวิศานต์ สิงห์คง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านคำสว่าง  นายธนิตชาติ ทองมงคล 95.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านนาดี  นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ 60.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.00
94บ้านสระดอกเกษ  นายสง่า บุดดาลี 60.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.000.000.00
95บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)  นายประวิทย์ ปรัสพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านหนองหิน  นายอะริเดช ผินโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านหนองมัง  นายฉายฌาญ ทองน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านหนองบัว  นายบุญธรรม สมานพงษ์ 100.00100.0070.00100.0070.0090.0090.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0090.00100.00100.000.000.00
99บ้านนาแก  นายวัชรินทร์ โมราษฎร์ 90.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100บ้านนานวล  นายทองใบ แก้ววงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)  นายอรรถสิทธิ์ เวชพูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านดอนม่วง  นายพิพิศ ปรัสพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านโนนสัง  นายอาคม ทานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านสร้างโหง่น  นายรังสฤษดิ์ คำโสภา 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านค้อน้อย  นายสมพงษ์ ศรไชยญาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านอาเลา  นางชลวรรณ แสงสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
107บ้านทรายทอง  นายทองสุข ศรีตะบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
108บ้านหินแห่  นายวาสุเทพ ศุภโกศล 100.00100.0050.0070.0060.0080.0040.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.00100.00
109บ้านกะแอกน้อย  นางชุติมา พิมพ์สอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านสำโรงน้อย  นายชานนท์ แสนยามาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านสร้างแก้ว  นายขวัญชัย สุพะนานัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
112บ้านขี้เหล็ก  นายอุทิศ บุญวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
113บ้านดอนยู  นายพินิจ บุดดาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
114บ้านนาดี  นายสุวัฒน์ ศิรินัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านนาดู่  นายเสถียร ศรีบุญ 100.00100.0070.000.0070.000.0070.000.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0080.000.0080.00100.000.000.00
116บ้านหนองแปน  นางภัสนันท์ ดุจดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
117บ้านแก้งยาง  นายปริญญา ประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านนาจาน  นายปัญญา กาละปัตบ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านนาประชุม  นายธนิตศักดิ์ ปัญญาคง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120ชุมชนบ้านนาเยีย  นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านนาเรือง  นายทวีศักดิ์ ลาภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
122บ้านโนนงาม  นายอุดม หงษ์อินทร์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
123บ้านหนองกระบือ  นายวีรวัฒน์ สุวรรณโท 100.00100.0083.00100.0096.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านม่วงคำ  นายพูลศักดิ์ คละเครือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านหินลาด  นายวิเศษ สารสัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
126บ้านคำโพธิ์โคกก่อง  นายณธวรรธน์ เสาหิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านโคกสมบูรณ์  นายสำราญ บัวหอม 100.00100.0073.000.0075.000.0075.000.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)  นายธนกฤษ คงเหล็กดี 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
129บ้านบัวท่า  นางจุไรรัตน์ กรงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านบัวเทิง  นายทรงศักดิ์ ฝักทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านบุ่งมะแลง  นายสังวรณ์ ศิวะเทเวศร์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
132บ้านป่าข่า  นายสำราญ ทองทวี 100.00100.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านผึ้งโดม  นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
134บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)  นายเทพนิมิต พรรณาทรัพย์ 0.00100.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.00
135บ้านแก่งโดม  นายมงคล จำศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านคำข่า  นางอรอนงค์ ดุมนิล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านคำสมิง  นายธีระ ธุศรีวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
138บ้านคำหมากอ่อน  นายวิทยา ดีปราสัย 100.00100.0090.000.0089.000.0081.000.0087.000.000.000.000.000.0085.000.000.000.000.000.00
139อนุบาลสว่างวีระวงศ์  นายนุชิต เถาว์โท 100.00100.0077.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านทุ่งเพียง  นางกนกวัลย์ อุปลาบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านแพง  80.00100.0050.0080.0070.0090.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านสว่าง  นายวุฒิชัย จันทวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
143บ้านสะพานโดม  ดร.เพชร แก้วดวงดี 100.00100.00100.00100.0073.000.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0077.000.00100.00100.000.000.00
144บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา  นายอัครพล ศรีพารา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านสุขสมบูรณ์  นายครองศิลป์ แสนทวีสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง)  นายอัครพล ศรีพารา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน