ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านด่าน  นายปริวัตร บุญเก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านห้วยหมากใต้  นายพบตะวัน พานอ่อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านเวินบึก  นายภาวัช ทีปเดชทัพพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านห้วยสะคาม  นาย สำพันธ์ แก้วโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
5ชุมชนห้วยไผ่  นายโชติอนันต์ สุธรรมวิจิตร 80.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
6เพียงหลวง 12  นายเสมอ หาริวร 0.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านตามุย  นายเรืองฤทธิ์ อรรคชาติ 71.00100.0080.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านกุ่ม  นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน 100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9ชุมชนบ้านวังสะแบง  นางบังอร ทีฆกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านตุงลุง  นายเรืองศักดิ์ กอมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านหนองแสงใหญ่  นางอังคณา ผุยพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านดงมะไฟ  นายเสถียร ภารการ รักษาราชการแทน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านหัวเห่ว  นายสลัก มหา 100.00100.0060.000.0060.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านห้วยยาง  นายจงกร เลไธสง 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านดงดิบ  นายวิชิต สิทธิแต้สกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านนาบัว  นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านโพนแพง  นายธวัชชัย พรมเกษ 100.00100.0078.00100.0090.000.00100.00100.0085.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.0095.000.000.000.00
18บ้านดงแถบ  นางสาวทัศนีย์ ทองเทพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านหนองแสง-วังอ่าง  นายวิชญ์ สุชิลา 100.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านกุดเรือคำ  นางสมคิด ชารีแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
21บ้านดงบาก  นางอรวรรณ ทองคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านนาโพธิ์กลาง  นายบุตร จารัตน์ 65.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
23บ้านนาโพธิ์ใต้  นายณรงค์ บำรุงวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านทุ่งนาเมือง  ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านหนองผือ  นายวิทยา ศรีชุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านคันท่าเกวียน  นายบุญมี ทองล้ำ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านซะซอม  นาง ฤทัยชนก จรูญศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านบะไห  นายวิชิต สิทธิแต้สกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านแก่งกบ  นายพรชัย จันทร์จิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านดอนตะลี  นายรุ่งศักดิ์ มิ่งคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านดอนพันชาด  นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)  นายภราดร คงดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านนาห้วยแคน  นายไพทูรย์ มากดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านม่วงโคน  นายอารักษ์ พิมพ์บุญมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)  นายวุฒินันท์ แสงทอง 100.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านนาทม  นายสุวรรณ ศรีลาเคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านไฮหย่อง  นายประกาศิต ปอแก้ว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านหนองกุง  นายพรภิรมย์ ประพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านหนองกุงน้อย  นายธีรวัฒน์ วงศ์เสรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านคำเตย  นายนคเรศ แสนทวีสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านหนองโน  นายศิริศักดิ์ คำสา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านสำโรง  นายบำเพ็ญ อินทร์โสม 70.00100.0085.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
43บ้านจิกลุ่ม  นายธีระ ธนีวัน 100.00100.0077.000.0074.000.0065.000.0076.000.00100.00100.00100.00100.0037.000.0079.000.000.000.00
44บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)  นายอาราธีก์ รักษาวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45ชุมชนบ้านเชียงแก้ว  นายเกรียงศักดิ์ คุณมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านนาคาย  นายบุญยืน พันธ์คำ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
47บ้านห้วยดู่  นางขนิษฐา ปลื้มจิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านดอนขวาง  นายไพทูรย์ มากดี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน  นายมณเทียร ทารพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านคำหนามแท่ง  นายสิทธิชัย สีดาพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านกุดชมภู  นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร 95.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านแก่งเจริญ  นายเวโรจน์ โมกข์ศาสตร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านคำเม็กห้วยไผ่  นายไพรัช สร้อยคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านโชคอำนวย  นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านโนนม่วง  นายระพิน เกษมพร 0.00100.0092.00100.0054.00100.0080.00100.0064.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านยอดดอนชี  นายวิทยา แสนทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านหินลาดแสนตอ  นายวีรพจน์ คำกุณา 20.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)  นายสุข สร้อยคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านแก่งยาง  ว่าที่ร้อยโท ครรชิต เมืองซอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านไทรงาม  นางรัศมี สีหะนันท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
61บ้านนาดี  นางเครือจิตร สีหา 100.00100.0020.00100.0030.00100.0030.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
62บ้านม่วงฮี  นายบุญมี ทองล้ำ 90.00100.0090.00100.0010.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
63บ้านนาเจริญ  นายวันชัย สกุลพอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านบุ่งคำ  นายประเชิญ ชาตรี 100.00100.0085.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านภูมะหรี่  นางศิรภัสสร สุธรรมวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่  นายประเชิญ ชาตรี 0.000.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
67อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร  นายสถาพร พิมพกรรณ์ 0.000.0050.00100.0090.000.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)  นายสัมฤทธิ์ คำมี 80.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
69บ้านวังแคน  นางสาวดวงสมพร สำราญเริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านท่าช้าง  ว่าง 60.000.0070.000.0060.000.0070.000.0070.000.0060.000.0080.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
71บ้านถิ่นสำราญ  นางสาวกฤษณา ทองเทพ 80.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
72บ้านสร้างแก้ว  นายมณเฑียร พิบูลมัยกิจ 100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)  นายประยูร บุญล้อม 80.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
74บ้านเดื่อสะพานโดม  นายสุรศักดิ์ ทองปัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านโพธิ์ศรี  นายกรัยพจน์ สุปันนุช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านนาหว้า  นายลือชัย จูมทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านโนนข่าโนนยาง  จ.ส.ต.พยุงศักดิ์ พ้นภัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านหนองโพธิ์  นายธงไชย ทรัพย์ศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านสะพือท่าค้อ  นายฤทธา สืบภา 90.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านสะพือใต้  นายประวีร์ บัวดก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านวังพอก  นางสาวอรวรรณ สำเภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านหนองบัวฮี  นายวิจิตร ลวดทอง 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านโนนยานาง  นายธงชัย สมาตย์ 80.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0090.000.000.00
84บ้านดอนงัว  นายศิริเชษฐ์ เดือนแสงรัศมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านบัวทอง  นายสุจินต์ มั่นยืน 0.000.000.000.000.000.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองกอก  นายยุทธนา พรทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านบัวแดง  นายจงเจิน บุญวัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านดูกอึ่ง  นายธงไชย ทรัพย์ศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านเลิงบาก  นายธรนิศวร์ สารปัญญา 0.000.0050.000.0030.000.0020.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
90บ้านหนองสองห้อง  นายธีรวุฒิ วงศ์มณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)  นายพงษ์นาวิน แสงสาย 80.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
92บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข  นายศักดา ศักดิ์ศรี 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.008.000.008.000.008.000.008.000.008.000.000.000.00
93บ้านโนนจันทน์  นายสุนทร วงษาชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านโดมประดิษฐ์  นายสมปอง พวงพั่ว 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านห้วยแดง  นายปรมินทร์ แสนทอง 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านโนนสว่าง  นายศักดา ศักดิ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านราษฎร์เจริญ  นายสมปอง พวงพั่ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านหนองคูณ  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านนาชุม  นายจงรัก วินิจ 80.00100.0060.00100.0080.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านโนนกาหลง  นายประภาส ลาสุดตา 100.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านแก่งดูกใส  นายวีระพันธ์ แสนทวีสุข 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
102บ้านดอนโด่โคกเลียบ  นายวัฒนา ขันคำ 0.000.0060.0080.0060.0080.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.0080.000.000.00
103บ้านโนนคูณ  นายจิระ คูณทอง 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
104ชุมชนบ้านระเว  นายราวิทย์ ดวงไข 90.000.0080.000.0070.000.0090.000.0080.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านนาจาน  นายพิศิษฐ ขาวจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านคำผ่าน  นายสุริยา ทองเหลือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านนาแก  นายนิคม ดวงไข 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)  นายทองสุข เจือจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านท่าเสียวคันลึม  นายถวิลศักดิ์ อมตะพงศ์พันธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านชาด  นายเนรัญชา วงษ์เขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านไร่ใต้  นายพิชิต แฝงลาภ 80.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
112บ้านผักหย่า  นายรัตน์ พูลงาม 80.000.0049.000.0067.000.0078.000.0068.000.00100.00100.0088.000.0043.000.0089.000.000.000.00
113บ้านโนนค้อลุคุ  นายประเดิม บุญเกลี้ยง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านโนนสุข  นายธนภัทร นามวิชัย 100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านแก่งกอก  นายสันติ นนท์ศิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านนาโพธิ์  นายธรนิศวร์ สารปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)  นายศิริพงษ์ ศรีโรจน์ 100.00100.0082.00100.0076.00100.0096.00100.0088.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
118บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)  นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ 50.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านแขมเหนือ  นางชิดชนก บุญรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านดอนก่อ  นายบุญสูง สายสมบัติ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
121บ้านอ่างหินน้อย  นายวิทยา ใจบุญ 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านแขมใต้  นายพงศ์เทพ ธานี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านเม็ก  นายโทน มากดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านนกเต็น  นายนโรดม ฟ้าสว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125อนุบาลศรีเมืองใหม่  นายเกรียงไกร โอษฐิเวช 100.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านนาเอือด  นายสุบรรณ ลาสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านหนองห้าง  นายบุญหลง เจริญลอย 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
128บ้านโนนกุง  นายคมกริช เพิ่มศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง  นายทองอินทร์ จาระงับ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านฟ้าห่วน  ว่าที่ร้อยตรี สรวิชญ์ รางเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านคำเตย  นายชัยรัตน์ จิบทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านจันทัย  นายปิยะวัฒน์ กันหาสุข 80.00100.0055.0075.000.000.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านโนนม่วงโนนจิก  นายพิพ้ฒน์ กาลพัฒน์ 100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
134บ้านหนองขุ่น  นางสังวาลย์ ประพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านดอนโพธิ์  นายปรเมนทร์ คืนดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136ชุมชนบ้านดอนใหญ่บูรพา  นายสำราญ เมืองพิล 100.00100.0090.000.0095.000.00100.00100.000.000.000.000.000.000.0090.000.000.000.000.000.00
137บ้านหนองหอย  นายไกร เฉลิมพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านโนนหนองบัว  นายธงชัย กรินรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านห้วยหมาก  นายศักดิ์ชัย สมวัลย์ 70.00100.0065.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0050.00100.0065.00100.0060.000.0065.00100.000.000.00
140บ้านคำไหล  นายทศวรรษ สายแวว 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านจุการ  นางสาวอัมรินทร์ จาระงับ 100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
142บ้านขัวแคน  นางมัทนี พิบูลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านหนองเชือก  นายอาลุน เนียมไทยสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านดอนน้ำคำ  นายมนตรี พันธ์จันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านหนองสองห้องดอนตูม  นายสมัคร มูลราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านภูหล่น  นายจักรกริช พันธ์จันทร์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
147บ้านหนองไผ่  นายพิชาติ พิลาวัลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านสระคำ  นางอรทัย จันทร์สอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านสงยาง  นายอาลุน เนียมไทยสงค์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านโนน  นายสนั่น แก้วคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านคำบง  นายสวัสดิ์ เชื้อประทุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านหินโงม  นายสันติสุข วิเวกวินย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านตุงลุงเหนือ  นายวิรุฬห์ สุภาการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านลาดควาย  นางประภาพร ชารีสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านป่ากุงน้อย  นายสุรชัย ศรไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านป่ากุงใหญ่  นายสุภรณ์ ตรงกรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านหนองผักแพว  นายสยาม สาธุพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านสิม  นายประสิทธิ์ จันทร์เพ็ชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านนาเลิน  นายประภาส สีหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านคำหมาไนร่องเข  นายศรีมูล ช่วยสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านสวาสดิ์  นายสถิตย์ วงค์วาน 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
162บ้านนาโป่งโพน  นายวินัย วงศาสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านเอือดใหญ่  นายประมง กัญญะลา 100.00100.000.000.00100.00100.0086.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
164บ้านกุดก่วยโนนเจริญ  นายอนันตศักดิ์ ประดับศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านงิ้ว  นายทินกร แก้วกัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านแก้งกอก  นายอุทิศ สอแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านนาแค  ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ ศรีแสงเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านสัน  นายอดิศร กัญญะลา 90.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านไร่  นายสงวน ละอองแก้ว 80.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านหนามแท่ง  นายสำราญ สามทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านชาด  นายประจักษ์ รุ่งแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านนาทอย  นายสุรชัย ละม้ายศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านนาคอ  นายเด่นชัย สุขแสวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านสร้างถ่อ  นายวิษณุ สูนานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านหุ่งหลวงพะเนียด  นายวินัย คำมูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านโหง่นขาม  นายรังสรรค์ เสนาพรหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านดงนา  นายพยอม ขันธิวัตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)  นายประเสริฐ เชื้อโชติ 100.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
179บ้านโคกเที่ยง  นายบัณฑิต อังคุระษี 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านดอนชี  ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทย 0.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านปากบุ่ง  นายพิสรรค์ ธงชัย 0.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านห้วยน้ำใส  นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านคำเขื่อนแก้ว  นายขจรเดช พละพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184นิคมสร้างตนเอง 5  นายสมกาย แสนอ้วน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
185นิคมสร้างตนเอง 6  นางสาวนิอร พันธ์อ่อน 100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านหนองชาด  นายอุทัย จันทะเวช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)  นายสิริศักย์ คูณภาค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านห้วยไฮ  นายวิชิต มีมาก 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านทุ่งหนองบัว  นางจีรวัฒน์ บุตรโคตร 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านบากชุม  นายยงยุทธ นิลชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านหนองเม็ก  นายอดุลย์ เศษสุวรรณ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
192บ้านหินสูง  นายสมัย ปัญกาที 0.00100.006.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
193บ้านเหล่าอินทร์แปลง  นางปุญญาภัส บัวใหญ่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17  นายสุวิทย์ อินทร์จันทร์ดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านคันเปือย  นายสมกาย แสนอ้วน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196นิคมสร้างตนเอง 2  สิบเอกวรจักร นนท์ศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197นิคมสร้างตนเอง 3  นายอภิสุริยะ อภิรัตนะสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านลาดวารี  นางพัฒนา ทองการ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
199บ้านสุวรรณวารี  นายสมศรี พุ่มจันทร์ 100.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.000.000.00
200บ้านโนนก่อ  ว่าที่ร้อยตรีจิรยุทธ์ บัวใหญ่ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านป่าเลา  นายแสงทอง ฉันไชย 100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านพลาญชัย  นางเรืองรอง สังวิบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
203บ้านห้วยเดื่อ  นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านเหล่าคำ  นายคงเดช กุลบุญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านแหลมทอง  นายวิทยา ศรีชุม 95.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านคำก้อม  นายสุวรรณ คูณทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)  นายสุรพล ณ รุณ 100.00100.0070.000.0060.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.000.00
208บ้านโนนจิก  นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร 0.000.00100.00100.0050.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
209บ้านฝางคำสามัคคี  นายทองคำ แสงสาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน