ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเธียนไท คำล้าน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)  นายกฤติเดช สกุลว่องไว 100.00100.0080.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)  นายแสงจันทร์ กอบเกื้อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านโคกก่องวังนอง  นายสฤทธิ์ ผิวอ่อน 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
4บ้านตาดแต้  นางรัตธิยา ฉิมพลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านโนนหอม  นางพชรพร ลีทัพไทย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านน้ำเกลี้ยง  นายวีรพันธ์ ดาษดา 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
7บ้านกาบิน  นายปัจจัย บ่งเทพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านตุ  นายพงศ์ศิลป์ โสภิตะชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านป่าข่า  นางทัศนีย์ มณีวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10ชุมชนบ้านโนนสวาง  นายบุญส่ง เยาวบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านหนองหว้า  นายชลวิทย์ การีวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านดงบัง  นายบุญส่ง เยาวบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านคำแม่มุ่ย  นายชำนาญ วรรณวัตร 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านกุดกลอย  นายรวี จันทะนาม 100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านแก้งลิงโคกสว่าง  นายคำสี คำประวัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านไชยชนะ  นายสมัย สุวรรณโค 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านแข็งขยัน  นายทรงพล วรรณวัตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านบกหนองทันน้ำ  นายพรหมลิขิต เวชกามา 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
19บ้านโนนหินแร่  ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ฤทธิ์ สุขเสริม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านแสนอุดม  นายคำพัน รุ่งเรือง 100.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0050.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง  นายสมศักดิ์ จำปาโท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านหนองลุมพุก  นายทองพูล สิงห์บุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน  นายสฤธิ์ ผิวอ่อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านแก่งเค็ง  นายสุรวิทย์ วงศ์จันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านขุมคำ  นายสนอง ตระทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านหนองบั่ว  นายกฤติเดช สกุลว่องไว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านฟ้าห่วน  นายสาคร วงษ์ใหญ่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี  นายจรัญ วะริสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30เขมราฐ  นายสัมฤทธิ์ ทองทับ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ  นายประหยัด บุญพอ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านไทรย้อย  นายจำลอง ชิณโคตร 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
33บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง  นายสุทธิศักดิ์ จันทอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านนาสนามนาหว้าเกษม  นายปัญญา กาฬหว้า 100.00100.000.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านทรายพูล  นายประสิทธิ์ กุลศิโรรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านหนองนกทา  นางลาภิศ โคตรวันทา 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
37ตชด.ทองพูนพิทยา  นายอำนวย อ่อนสุด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านหนองหลวง  นายวิชัย ชิณพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านป่าติ้ว  นายพยับ สละภัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านนายูง  นายนราวุฒิ ศิริผลา 100.00100.0070.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านบุ่งซวยห้วยยาง  นายสมเกียรติ จันทร์ดอนแดง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านโนนสูง  นายประเสริฐ ปกติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านหนองผือ  นายประพันธ์ เสนาใหญ่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านนาหว้าเหนือ  นายสมชัย ศรีวงศ์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านพนมดี  นายภิญโญ พูลเพิ่ม 100.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านป่าข่า  นายประเสริฐ พวงศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47ตชด.บ้านป่งคอม  นายเชิดศักดิ์ ขันตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านแก้งหลักด่าน  นายประเสริฐ ปกติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านโคกสว่าง  นายสุเมธ เทียนอบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านบาก  นายสุทธพงษ์ จุรุเทียบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านบึงหอม  นายสมคิด มีธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52ชุมชนบ้านเจียด  นายประยูร เครืองกัณฑ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านนานวน  นายจำลอง สายใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านม่วงเฒ่า  นายทวีศักดิ์ แก้วอาษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านห้วยยาง  นายชัยรัก จันทนุช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านอีเติ่ง  นายวิทยา สืบแล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านนาชุมใต้  นายไพโรจน์ ศรีฐาน 100.00100.0085.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0085.00100.0095.00100.000.000.00
58ชุมชนบ้านขามป้อม  นายสุรสีห์ ผลจันทร์ 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
59บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายวันสุข ท่าหาญ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านนาตาลเหนือ  นายไพบูลย์ จันทรักษา 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
61บ้านนาขนัน  นายมงคล กุลเกลี้ยง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านแก้งเหนือ  นางเปรมวดี คำภาพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านนาแมด  นายเพียรเลิศ วิลามาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านคำหาด  นายบุญทัย สุระมุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านนาแวง  นายจำรัส อัฒจักร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านบุ่งวิทยา  นายสมใจ วิชัย 1.000.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านโบกม่วง  นายสสิธร หนันดูน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านลาดหญ้าคา  นางนิภาพร สุธรรมวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านนาเมือง  นายถาวร โพไทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านกระเดียน  นายสำเร็จ ปัสสา 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)  นายจีระศักดิ์ คำมูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านนาหว้า  นายณัฐวุฒิ ทีรวม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านเล้า  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านทม  นายภิรวัฒน์ ดาษดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)  นายจักรกริช จิตตรีเที่ยง 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านโนนสูงโนนสำราญ  นายสารทูล ศรีถม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านกุศกร  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านลาดสมดี  นายจรัส ถนอมสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านศรีสุข  นายสายันต์ สิงห์สิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านนาพิน  นายคารม ช่วยสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านโหมน  นายปรัชญา มั่นทน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านโคกจาน  นายอุเทน เถาว์โถ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านโคกน้อย  นายปวรพัฒน์ ภูผานี 75.00100.0065.00100.0080.00100.0070.00100.0065.00100.0080.00100.0070.00100.0065.00100.0080.00100.000.000.00
84บ้านโคกใหญ่  นายเฉลียว ศุภษร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านแอมเจริญ  นายเฉลียว โสมสุด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านเกษม  นายชัชวาล ใจเดี่ยว 0.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
87บ้านคำสมิง  นายธนพูน นามบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านกุดยาลวน  นายบุญสอน สามัคคี 100.00100.0087.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านหนองเอาะหนองสิม  นายโกศล บัวศรี 100.00100.0060.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านคึม  นายไกรสร มาสู่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91เกษมบ้านนาคำ  นายสุภาพ ลุลอบ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านกึ่งพุทธกาล  นายมงกร องอาจ 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
93บ้านกาจับ  นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
94บ้านฮี  นายชุมพล มุสุกะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านแพง  นายศราวุธ วงศ์ทอง 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
96บ้านดอนใหญ่  นายบรรพต แก่นลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97ตระการพืชผล  นายเสมอ สุวรรณโค 100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านดอนทับช้าง  นายวิจิตร มูลมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  นายธนพูน นามบุตร 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
100บ้านขามเปี้ย  นายบ่งการ สมสุวรรณ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101ขามเปี้ยบ้านศรีสุข  นายครองวิศุทธิ์ สาธุจัญ 0.000.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านดอนตะมุน  นายประจักษ์ ดาผา 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านนาตาหมุด  นายวรเวธน์ เขื่อนสีอ่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านบ่อหิน  นางวันดี ละศรีจันทร์ 50.00100.0052.00100.0035.00100.0054.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0064.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านดอนหมูวิทยา  นายณรงค์ ทีอุทิศ 100.00100.0054.00100.0051.00100.0049.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
106บ้านดงไม้งาม  นายไกยูล เกษสุพรรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านคอนสาย  นายจรัญ ชลกาญจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านสร้างโพน  นายเตรียมชัย ช้อยชด 100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านโป่งน้อย  นายธีรภัทร์ กิ่งก้าน 80.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านห้วยที  นายทวี พิมสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านนาคำวิทยา  นายเฉลิมชัย แดนดี 100.00100.0090.00100.00100.00100.0075.00100.0070.00100.0085.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
112บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)  นายประกอบกิจ จอมหงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านถ้ำแข้  นายพินิจ โคระรัตน์ 100.00100.000.00100.000.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านคำแคน  นายจอมเดช บุญพอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)  นายพินิจ โคระรัตน์ 0.000.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116ชุมชนบ้านเซเป็ด  นายสมชัย สุขศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านเสาธงใหญ่  นางสาวภัญจน์ณัฏฐ์ ไชยโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านนาเดื่อ  นายสมชาย จันทร์ถอด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านคำข่า  นางอภิญญา อาจหาญ 100.00100.0039.00100.006.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.000.000.0075.00100.00100.00100.000.000.00
120ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง  นายอนันตชัย แสนทวีสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.0051.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านนาคิแลน  นายบุญเพลิน แสงงาม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านดอนจิก  นายสมชาย จันถอด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านตากแดด  นายสมหมาย ธิโกศรี 100.00100.0099.00100.0087.00100.0080.00100.0061.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านดอน  นายอริยวุฒิ แก้วศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านดอนก่อ  นายคำมี คำวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านนาจ่าย  นายกุศล ผาใหญ่ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
127บ้านห้วยฝ้าย  นางผ่องใส ศรไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านไผ่ล้อม  นายกมล แก้วญวน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านนาดอกไม้  นายวิระชัย กาฬโอฆะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านนาส้มมอ  ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย ทองโบราณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านไหล่ทุ่ง  นายสมบัติ เจือบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านไหล่สูง  นายประสิทธิ์ ผึ่งผาย 80.00100.0085.00100.0070.00100.0050.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
133บ้านดอนงัว  นายพินิจ แก้วตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านคำไหล  นายสมร หอมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)  นายชัชวาล บำเพ็ญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านหนองแดง  นายไกรสร มาสู่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)  นายวรพันธ์ โอษฐิเวช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านโนนสำราญ  ว่าที่ร้อยตรีเสรี มุสิกสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านโนนกุง  นายเทพินทร์ ทองศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านนาห้วยแดง  นายชาญณรงค์ ปวะบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านร่องข่า  นายสมศักดิ ศรีทะโน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านท่าหลวง  นายอิทธิชัย รวยทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143น้ำคำพิทยา  นายประกาศิต ปอแก้ว 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.00100.000.000.00
144บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)  นายบุญจันทร์ ไพอุปรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
145บ้านแก้งอะฮวน  นายอดิเทพ หวลหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
146ชุมชนบ้านสะพือ  นายสุริยันต์ จันจุติ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0015.00100.0015.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านนางิ้ว  นายควรคิด ศุภกิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านสงยาง  นางงามพิศ พูลศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านตระการ  นายอุทัย ทวีท้าว 100.00100.0080.00100.0085.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านโพนเมือง  นายฤทธิชัย สายโพธิ์ 100.00100.0089.00100.0078.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านเอ็นอ้า  นางลำไพร บุญประสาน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านดอนหมู  นายบุญเดช โสมรักษ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)  นายประจักษ์ บัวผัน 80.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านพอก  นายสุคันธชาติ ขันศรี 80.00100.0070.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านเขือง  นายปรัชญา มั่นทน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านหนองเต่า  นายวิทวัส อยู่คง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านสมบูรณ์  นางวันดี ละศรีจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านน้ำคำ  นายวิชัย บุตรโท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านแหลไหล่  นายอุเทน ละศรีจันทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านพะไล  นางสาวพูลทรัพย์ กัณหาชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านเลาะ  นายคำไฝ ใจแน่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านดอนเย็นใต้  นายเริงชัย ทองทัพ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านพะลอง  นายวิทยา ปกครอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านคำกลาง  นายสมัย มาศขาว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านสารภี  นายอาทิป สายใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166เสาวนิต(บ้านวังแฮ)  นางกมลวรรณ ป้องวิเศษ 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)  นายอาทิป สายใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านม่วงใหญ่  นายสัจพัฒน์ ชารีชุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านนานางวาน  นายถาวร โพไทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านโปร่งเจริญ  นายพิบูลย์ มาลาพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านดอนชาด  นายสิทธิพงษ์ อัครศรีวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านนาพะเนียงออ  นายวิเชียร พลดี 50.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านแก้งใต้  นายจตุพร เนื่องโนราช 50.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
174บ้านดอนกะทอด  นายประสิทธิ์ คำผุย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านสำโรง  นายนิคม อุดนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านนาหว้าใต้  นางสุจินดา ศรีประไหม 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านนาขาม  นายบุญเลิศ กลีบรัง 0.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านปากห้วยม่วง  นายบรรจบ ดับพิษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179ผอบ ณ นคร 1  นายศิริ สุภาพ 70.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180สมาคมจักรยานสมัครเล่น  นายกล พรมสำลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บุญจิราธร  นายสัญญา โสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านโพธิ์ไทร  นายทินกร วงศ์บุดดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านคำมณี  นายโชคชัย พิลากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านกะลึง  นายชาญ มรรคพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านโสกชัน  นางสาวสุนทรี สังข์ทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านไพรสวรรค์  นายดาว ไชยวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านหินห่อม  นายจรัส ถนอมสุข 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านสองคอน  นายสุบรรณ กาสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง  นายสำราญ สังขวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านดงตาหวัง  นายนิมิตร พลหาร 100.00100.0070.00100.0085.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านหนองฟานยืน  นายชาญชัย สายทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านโป่งเป้า  นายสนั่น แก้วคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านกะเตียด  นาบยประชา คำวรรณ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว  นางศรีอุบล อุสาหะวงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านพะลาน  นางอิศราภรณ์ จิตร์กำแหง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านบก  นายสันติ ป้องกัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านโพนแพง  นายสกุลจักร ภววิจารณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านนาหินโหง่นนาดง  นายทวีวัฒน์ คัทมาร 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านปากแซง  นางสาวกรรณิการ์ อินธิแสง 100.00100.0045.000.00100.00100.0054.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านค้อ  นายเกรียงศักดิ์ ชิณกะธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านนาชุม  นายวิทยา หอมหวล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านนาทราย  นายเจริญ รอดภัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
203บ้านไทรงาม  นายสมควร พูลทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านพังเคน  นายวิชาญ ทาสะอาด 60.00100.0080.00100.0030.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
205บ้านโนนตูม  นายละเอียด จันทร์พวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านโนนขุมคำ  นายคำฟอง ดาวเรือง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านด่านหม่วน  นายนพมงคล พันธ์ทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านด่านฮัง  นายรวี ศรีคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ  นายเลิง พสุนนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านกองโพน  นายนิยม สุภาษร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านนาตาลใต้  นายวิทยา เหล่าบุตรศรี 100.00100.0070.00100.0080.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
212บ้านนากลาง  นายกิติพงษ์ คำพิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านคันพะลาน  นายญาณพงศ์ คงมั่น 80.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
214บ้านลุมพุก  นายปฏิวัติ โกมลพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
215บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ  นายไมตรี ผลจันทร์ 100.00100.0098.00100.0095.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.0099.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านไหล่ธาตุ  นางไพจิตรา คำพิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
217บ้านนาม่วง  นายวิทยา เหล่าบุตรศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน