ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายโกวิท เพลินจิตต์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อุบลวิทยาคม  นายอภัย สบายใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระ  นายสมศักดิ์ ครองยุติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3อนุบาลอุบลราชธานี  นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4ปทุมวิทยากร  นายเสมอ สร้อยคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านปากห้วยวังนอง  นายสมคิด ไกรยสิทธิ์ 0.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
6วัดท่าวังหิน  นางไกรสมร หินกล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7กองบินอุบลสงเคราะห์  นายธานี ไชยรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านท่าบ่อ  นายอรุณ พาชอบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
9บ้านคูเดื่อ  นายสมทรง ส่งเสริม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านทัพไทย  นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านหนองแก  นายเฉลิม คำนวน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา  นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านทุ่งขุนใหญ่  นายกาฬเนตร ยืนสุข 5.000.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
14เมืองอุบล  นายพินิจ ส่งเสริม 100.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านด้ามพร้า  นายสุรชาติ สุภักดี 0.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0065.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
16บ้านนาดูน  นายบรรหาร ก้านกิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านขามใหญ่  นายจำรัส ยิ่งยืน 0.000.0080.0090.0080.0095.0080.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0090.0080.0090.000.000.00
18บ้านหนองหว้า  นายพลเดช รัตนเพศ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านหัวคำ  นางจรัสศรี ทิพย์อุตร์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านหนองปลาปาก  นายนิคม บุ้งทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21ชุมชนหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)  นายจำนงค์ อุ่นเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านมะเขือ  นายธงชัย ทัดทาน 0.000.00100.00100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านท่าสนามชัย  นายเลอไทย ไชยกาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านจานตะโนน  นายเสนอ ศรไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านโพนงาม (พูลเพิ่มวิทยาคาร)  นายสุฤทธิ์ โทมุลตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านดงบัง (อาทรราษฎร์บำรุง)  นายบัณฑิต จันทน์โยธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านค้อกุดลาด  นายไพรัช พิณทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านปากน้ำ  นางกมลพรรณ วีระชาติ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
29บ้านนาคำ  นายประเสริฐ วงศ์เสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหมากมี่  นายทะนง เผ่าภูรี 0.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)  นายสุรศักดิ์ คำเติม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านเค็ง  นางวันวิสาข์ รื่นนุสาน 90.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านโนนบ่อหวายดินดำ  นายสุริยันต์ กุลโพนเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านนาใต้  นางอุบลวรรณ หอมสิน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านผาแก้ว  นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
36บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)  ว่าที่ ร.ต.อุดม ร่วมรักษ์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านหนองช้าง  นายทัศนัย ใจแน่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านเชือก(ทวีปัญญา)  นายชำนาญศิลป์ กระดาดแดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
39บ้านปะอาว  ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านข่าโคม  น.ส.จินตนา ศิริมหาศาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)  นายวิสิทธิ์ ศรีไหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านหนองสร้างหมากแข้ง  นางอัมพร วรรณพินิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านขี้เหล็กคำเจริญ  นายพรเลิศ ภัยพิทักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านสว่างหนองเสือ  นายสมบัติ ปัญญาคง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านหนองแต้  นายจุมพล จอมหงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.0067.000.000.000.000.000.00
46บ้านหนองก่านคำไผ่  นายนคร สิทธิธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านหนองตอแก้ว  นายพรชัย ภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48ประชาสามัคคี  นายวีระ อาษาพงษ์ 80.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
49ชุมชนบ้านหัวเรือ  นายวรชัย ศิริพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านหนองจำนัก  นายวีระ วีระชาติ 81.00100.0078.00100.0077.00100.0086.00100.0068.00100.0059.00100.0078.00100.0078.00100.0088.00100.0078.00100.00
51บ้านสำราญ  นายณรงค์ ชารีชุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านหนองมุก  นายประเสริฐ ทองโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านปลาดุก  นายอวยชัย สุทธัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านยางลุ่ม  นายโสรส เนื้ออ่อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านนาเมือง  นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านนามึน  นายปรีชา สุขศรี 100.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57กิตติญาณอุปถัมภ์  นายนภดล คำหล่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านแคกลางหงษ์  นายวุฒิชัย ไชยรัตน์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)  นางสาวประหยัด สุขสำราญ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)  นางบุญฟ้า ลิ้มวัธนา 0.000.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านพับ  นางสุพรรณี สุภาพรม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านก่อ  นายสมบูรณ์ พาชอบ 0.000.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านเอ้  นายประหยัด ละมูลมอญ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านโนนโพธิ์  นางสาวนิธินันท์ ศรีบุษยาสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านดงยาง  นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรานันท์ 0.000.0080.0090.0060.0070.0070.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.0090.00100.00100.000.000.00
66บ้านท่าลาด  นายกฤษดา สุภศร 0.000.0052.0088.0048.0084.0062.0088.0068.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านนามน  นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์ 0.000.0090.000.0095.000.0080.000.00100.00100.000.000.000.000.0050.000.000.000.000.000.00
68บ้านกอก  นายสุรชาติ การสอาด 100.00100.0085.000.0065.000.0065.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านนาแก้วประชาสรรค์  นายนราทิพย์ เวชกาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านกลางใหญ่  นายนิพนธ์ บุญถูก 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71ประชานุเคราะห์วิทยา  นายสิทธิผล กาญจนศิริรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านไผ่  นางสาวประหยัด สุขสำราญ 100.00100.0025.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านไทยโพนทราย  นางสาวลลิตา แก้วกัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านทุ่งใหญ่  นายพงษ์เดช ทวีศรี 100.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.000.000.00
75บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)  นายชัยรัตน์ จิบทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านโนนดู่  นางพนัชกร บำเรอพงศ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77เขื่องใน(เจริญราษฎร์)  นายอรรถพร สำเภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านกุดกะเสียน  นายสาคร บุตรจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0027.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0049.000.00100.00100.000.000.00
79ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)  นายณรงค์ชัย ปีพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านท่าค้อ  นายสฤษดิ์ หลวงเทพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านท่าไห(ไหทอง)  นายสุชาติ กิตติโกสินท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านโนนจานหนองแสง  นายเชษฐพงษ์ สุขปาน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)  นายนิรันดร์ คงสำรวย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านนาโพธิ์ (ครุราษฎร์สามัคคี)  นายชาตรี สุทธวี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านหนองขุ่น  นายฟ้าทรงธรรม กาลจักร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย  นายขวัญชัย วงศ์วานดุสิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)  นายยุทธพงษ์ กิ่งวิชิต 0.00100.0084.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านชีทวน  นายกฤติเดช สุขสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านหวาง  นางณัฐธิดา แสงใส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านหนองฮีหนองแคน  นายดำรงค์ บวชไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
92บ้านหนองโนหนองดูน  นายจักรี ศรีประนม 0.000.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านท่าศาลา  นายสุชาติ ธารารมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านแดงหม้อ  นายสมัย อินอร่าม 90.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านทุ่ง  นายประดิษฐ์ จันทร์เพ็ง 0.000.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านบุตร  นางรตนพร หลวงเมือง 100.00100.0050.00100.0050.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
97บ้านทัน  นายสงกา ฟ้องเสียง 100.00100.000.000.000.000.000.000.0040.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
98บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสุรชาติ การสอาด 0.000.000.000.0013.000.0020.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0034.000.00100.00100.000.000.00
99บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)  นายสมประสงค์ ยมนา 80.000.0040.000.0060.000.0070.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.0090.000.000.000.00
100บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)  นายวินัย ฉลวยศรี 100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านแสงน้อย  นายศิริพจน์ พรมหล่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านป่าข่า  นายประเวศ เกษรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านโนนรัง  นายพีระ ตลอดพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านนาผาย  นายอาทิตย์ ศรเกษตริน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านแก้งซาว  นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย์ 100.00100.0085.00100.00100.00100.0098.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
106บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี  นางสุนันทินี ไครศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00
107บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)  นางสาวสุดาวรรณ์ นาคำมูล 0.000.0095.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)  นายจำนงค์ มาลา 0.000.0076.00100.0066.00100.0073.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านยางขี้นก  นายวินิจ ชนะเคราะห์ 0.000.0068.000.0076.000.0082.000.0060.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)  นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านศรีสุข  100.00100.00100.00100.0089.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0063.000.00100.00100.000.000.00
112บ้านป่าก่อ  นายก่อศกิ์ สืบเชือ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านหนองห้างหนองกวาง  นายศรชัย สุโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านอีต้อม  นางศรีอุบล ละมูลมอญ 0.000.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านเค็งนาดี  นาย ประสิทธิ์ ทองโสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)  นายอนุวัฒน์ รวมธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านดู่น้อย  นายนพพร บุญรมย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
118บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)  นายเอกราช ทองรอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)  นายสุรพล ทับทิมหิน 100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
120บ้านคำหมีหนองข่า  นางวงเดือน สุภาคาร 80.00100.0075.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
121ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี  นายปิยะ อุทธสิงห์ 0.000.00100.00100.0095.000.0060.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.000.000.000.00
122บ้านปลาฝา  นางบังอร งามจิตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง  นายจักรพงษ์ มะลิวัลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านศรีบัว  นาย อุทัย บุญพร้อม 0.000.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านหนองเซือม  นายสุนทร ไชยเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้  นายไพชยนต์ บุญสุภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านขามป้อม  นายไพรัตน์ ครองยุติ 0.000.0096.00100.0096.00100.0063.00100.0096.00100.0096.00100.000.000.0080.00100.0096.00100.000.000.00
128บ้านกุดตากล้า  นายสุรพงษ์ พันธุ์เพ็ง 0.000.0056.000.0053.000.0025.000.0068.000.000.000.000.000.0040.000.00100.00100.000.000.00
129บ้านท่าวารี  นายสุวิทย์ ธานี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)  นายดาวเรือง ใจแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
131บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)  นางพรปวีณ์ ศรีบุดดา 0.000.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
132บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)  นายอุดมชัย บุญเอื้อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
133บ้านศรีศึกษา  นายวิโรจน์ คูณดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
134ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)  นายโอภาศ วุฒิเศลา 80.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านเทพา  นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
136บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ  นายคมศักย์ เก๋งแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านหนองขอนดอนยูง  นางบุญเพ็ง ศิริขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านตำแย  นายอภินันทิชัย แกระหัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
139บ้านสร้างมิ่ง  ดร.สุชาติ สุวรรณวงค์ 100.00100.0072.00100.0076.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านดอนประทาย  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านยางสักกระโพหลุ่ม  นายจำรัส เฝ้าทรัพย์ 70.00100.0080.00100.0085.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านยางเทิง  นายสุพงษ์ โอวาท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านแคน(ประชาสามัคคี)  นายวินัย บุญศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านหนองบัวแดง  นายวสันทนา ปวะบุตร 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)  นางอโนชา สุรินโยธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านนาดีทุ่งเจริญ  นายธีระชัย โสมเกษตรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)  นายสุรชัย กอดแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านน้ำคำน้อย  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านคำเกิ่งหนองจิก  นายพิภพ บุญปัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
150บ้านผาสุกหนองซองแมว  นายจำรัส วังคะฮาต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านหนองเค็ม  นางสาวสุภิญญา รู้ขาย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านไพบูลย์  นายพิภพ บุญปัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านหนองแสงหนองเม็ก  นายประพันธ์ ชลกาญจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านโนนขวาวนายูง  นายนิพล ผิวแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านหนองหลัก  นายนพภา เขียวหวาน 70.00100.0040.00100.0040.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
156บ้านสงยางดอนไม้คูณ  นายจักรพงษ์ มะลิวัลย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านเศรษฐี  นายพงษเพชร อุดมศรี 0.000.00100.00100.0080.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านดุมใหญ่ดงยาง  นายหนูอาง สมสมัย 40.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านบัวยาง  นายมุณี สุระเสียง 100.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
160ชุมชนบ้านหนองแสง  นายสุริยา โทนุการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านท่าลาด  นายทรงพล ทาศิริ 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
162ชุมชนบ้านหนองขุ่น  นายอรุณ รัตนโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านยางโยภาพ  นายพิศิษฐ์ เจริญชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านน้ำอ้อมผักระย่า  นายยงยาน นามศรี 95.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
165บ้านขมิ้น  นายพงศ์ศักฐ์ ศิริขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
166บ้านโนนชาติยูง  นางวิภาวรรณ ชายแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)  ว่าที่ร้อยตรีอัตทยา สุขจิตต์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)  นายวิชัย สิธิแต้สกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
169บ้านนาขามดอนติ้ว  นายพินิจ สายแวว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
170บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)  นายชาญศักดิ์ โคตรภัทร 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
171บ้านหนองเมืองน้อย  นายเฉลิมศรี โคตรพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)  นายศตพล หมั่นวิชาดี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)  นายประเวศ มีบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
174บ้านเตย  นางกชมล อยู่สุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านหนองฮาง  นายชัยชนะ ศรีมันตะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านหนองคูทรายมูล  นายศตพล หมั่นวิชาดี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)  นายสมจิต ชนะชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านเหล่าบาก  นายยุทธนา ไชยกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านนาไร่ใหญ่  นางอรวรรณ อาธิเวช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านนาเลิง  นายสุ่ย ไหลสุข 100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย  นายสิทธิพร สมสูง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านหนองไข่นก  นายพิทยา จันทรา 100.00100.0096.00100.0094.00100.0065.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านโพนแพง  นางบุญปอง ก้อนทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านเป็ดฟากทุ่ง  นายสิทธิชัย สารมาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)  นายสมศักดิ์ ธรรมสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านก่อบึง  นายไพฑูรย์ ประสมพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านผึ้ง(สามัคคี)  นายปรุงศักดิ์ ผาปรางค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านหนองแฝกยางเครือ  นายผัน ชมภูศรี 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านหนองหล่มหนองเหล่า  นายสุริยัน พรมจำปา 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านโพนเมืองมะทัน  นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม 80.00100.0060.00100.0052.00100.0067.00100.0078.00100.0080.00100.0065.00100.0070.00100.0075.00100.000.000.00
191บ้านวังมนเดือยไก่  นางประคอง กอดแก้ว 70.00100.00100.00100.00100.00100.0086.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.0094.00100.0086.00100.000.000.00
192บ้านดอนแดง  นายคำนวล พวงธนะสาร 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านทุ่งใต้  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง  นายประวัติ กาฬเนตร 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านไผ่ใหญ่  นายวสันทนา ปวะบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านแสงไผ่  นายสมร ยืนนาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านโนนรังน้อย  นางสุจิตรา สิมพรักษ์ 50.0080.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198ประชาสามัคคี  นาอภินันทิชัย แกระหัน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านหนองมะทอ  นายถาวร บุญกระจาย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านผือ  นางสาวเรณู เข็มพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านโนนรังใหญ่  นางอุบลวรรณ ชนะชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านคำไฮใหญ่  นายอำนาจ บุญทวี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
203บ้านหนองแล้ง  นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านหนองหิน  นางกนิษฐ์ อ่อนละมัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านท่าศิลา  นายณัฐธัญพงศ์ เทียนธีรปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00
206บ้านเหล่าแดง  นายอุทัย รักวิจิตร์ 100.00100.0090.00100.0040.00100.0095.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านค้อ  นายสมชาย พันธ์โชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ  นางนารอน ทับสกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)  นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์์ 90.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านกุดกั่ว  นายสุชาติ หงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านยาง  นายทินกร อัครศรีชัยโรจน์ 80.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
212บ้านวังพระวังไฮ  นายนรคิด อาทิเวช 100.00100.0090.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)  นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
214บ้านท่าเมือง  นายไพศาล สุวรรณพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0065.0075.0080.00100.000.000.00
215บ้านยางกะเดา  นายกำพล กิ่งชา 0.000.0020.0095.0020.0095.0020.00100.0020.00100.0050.00100.0050.00100.0040.00100.0040.00100.000.000.00
216บ้านสว่างโนนสวาง  นายสมพร แก้วใส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
217บ้านโอดนาดี  นายทวีชัย สินทรัพย์ 100.00100.0053.000.00100.00100.0047.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.000.00100.00100.000.000.00
218บ้านกระบูน  นายอุทัย รักวิจิตร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219บ้านเหล่าเสือโก้ก  นายเพ็ชรินทร์ ศรีสุธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
220บ้านเป้า  นายกฤษณะพงศ์ เดชคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
221บ้านเหล่าแค  นายภานุวัฒน์ พุ่มแก้ว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
222บ้านเหล่าคำ  นายวิทยา แสงงาม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
223บ้านนาไผ่  นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
224บ้านแพง  นายไพศาล พิลาศาสตร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
225บ้านจิก  นายทวีชัย สินทรัพย์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
226บ้านแสง  นายทองพันธ์ ชุรีกรณ์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
227บ้านหนองเป็ด  นางชนากานต์ ปุสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
228ชุมชนโพนเมืองวิทยา  นายจรัญ ภารพักตร์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
229บ้านขามน้อย  นาย ณัฐพงษ์ ดาขวา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
230บ้านคำไหล  นางวลัยภรณ์ สรรพสาร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
231บ้านหาด  นายศุภชัย สวัสดิพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
232บ้านหนองมะแซว  นายวีรศักดิ์ สารธิยากุล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
233บ้านสร้างถ่อ  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
234บ้านธรรมละ  นายชัยณรงค์ น้อยแก้ว 0.000.00100.00100.0099.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
235บ้านรังแร้ง  นายเฉลิมกิติ์ แจ่มกระจะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
236บ้านดอนกลอยนากลาง  นายมประสงค์ ยมนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
237บ้านหนองบก  นายประยูร แก่นสาร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
238บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้  นายบสุรวิทย์ ธาดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
239บ้านแต้เก่า  นายมนัส ทาจิตต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
240บ้านคำไฮน้อย  นายรัชศักดิ์ แก้วมาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
241บ้านนาขมิ้น  นายอนุชิต แก้วดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
242บ้านดูน  นายไสว มิ่งทรรศนีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
243บ้านแต้ใหม่  นายนิวัติชัย สร้อยนาค 100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.00100.0083.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน