ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 28  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ยโสธรพิทยาคม  นายมานิต เขียวศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2สอนแก้วว่องไววิทยา  ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3ยโสธรพิทยาสรรค์  นายยงยุทธ ภูมิแสน 0.000.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0040.00100.000.00100.0040.00100.000.00100.000.000.00
4สิงห์สามัคคีวิทยา  ดร.สินชัย เจริญทรัพย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5ศิลาทองพิทยาสรรค์  นายจงมิตร ศรีไชย 0.000.000.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
6ทรายมูลวิทยา  นายวิทยา เพชรไกร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7ดงมะไฟพิทยาคม  นายปนุพงษ์ เถาวณ์รินทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8กุดชุมวิทยาคม  นายศักดิ์ชัย ครู่แก้ว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9กำแมดขันติธรรมวิทยาคม  นายนิติ ในพรม 0.000.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0050.00100.0080.00100.0050.00100.0050.00100.0070.00100.000.000.00
10โพนงามพิทยาคาร  นายสฤษดิ์ กำหอม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
11เมืองกลางประชานุกูล  นายนคร ผองขำ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  นายไตรสรณ์ สุวพงษ์ 0.000.00100.00100.0065.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.000.00100.00100.000.000.00
13สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร 0.000.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14กู่จานวิทยาคม  นายสมเกียรติ เภานาง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15โพนทันเจริญวิทย์  นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16ป่าติ้ววิทยา  ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17ศรีฐานกระจายศึกษา  ดร.มนตรี แจ่มศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18มหาชนะชัยวิทยาคม  นายเสน่ห์ แสนจันทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19ตระกูลประเทืองวิทยาคม  นายชัชพล รวมธรรม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20ค้อวังวิทยาคม  นายนิคม ไชยะนา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21เลิงนกทา  นายสรรเพชญ อาจวิชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22ห้องแซงวิทยาคม  นายอัชราวุธ บุปผาชาติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บุ่งค้าวิทยาคม  นายบุญมี พุ่มจันทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24ศรีแก้วประชาสรรค์  นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25นาโปร่งประชาสรรค์  นายเชษฐา ค้าคล่อง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.00
26คำเตยวิทยา  นายอมร ฤกษ์ใหญ่ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27น้ำคำวิทยาคม  นายอุทัย สุภาพัฒน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28ศรีสะเกษวิทยาลัย  นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29สตรีสิริเกศ  นายสุธี ชินชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30คูซอดประชาสรรค์  นายนริศ อัมภรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31ไกรภักดีวิทยาคม  ดร.สุพล วรรณจู 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)  นายสุริยะ มนิระพงศ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
33สิริเกศน้อมเกล้า  นายอุทัย สาคำภีร์ 0.000.00100.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
34มัธยมโพนค้อ  นายชัยยา บัวหอม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35น้ำคำวิทยา  นายพรศักดิ์ อุ่นใจ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37ยางชุมน้อยพิทยาคม  นายเยี่ยม ธรรมบุตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38ลิ้นฟ้าพิทยาคม  นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39กันทรารมณ์  นายเดชชัย ดวงแสง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40ละทายวิทยา  นายสุระคติ ทองคำ 0.000.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บัวน้อยวิทยา  นางสุมาลี นาคกระโทก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42ประสานมิตรวิทยา  นายบุรินทร์ สุดใจ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43กันทรลักษ์วิทยา  นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย 0.000.0015.00100.0013.00100.0017.00100.0018.00100.008.00100.0012.00100.0010.00100.006.00100.000.000.00
44บึงมะลูวิทยา  นายอุดม ดำริห์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45กระแชงวิทยา  นายประมูล แสวงผล 0.000.0092.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.0090.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
46กันทรลักษ์วิทยาคม  นายเทวิน ชินบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00
47ภูมิซรอลวิทยา  นายคณาวุฒิ พรหมทา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48ขุขันธ์  นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49ลมศักดิ์วิทยาคม  นายอรุณศักดิ์ เริงนิรันดร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50ศรีตระกูลวิทยา  นายจักรินทร์ บุญเอนก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51สวงษ์วิทยาคม  นายสวาสดิ์ อินธิศร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52สะเดาใหญ่ประชาสรรค์  นายลือชัย พิเลิศ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
53ปรางค์กู่  นายยิ่งยง นันทวณิชชากร 0.000.0071.00100.0098.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.00
54พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายสุทธิโรจน์ บุ้งทองธนรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00500.00100.00100.00
55โนนกระสังวิทยาคม  นายวิเชียร์ งามแสงทรัพย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56ตูมพิทยานุุสรณ์  ดร.ภูมิภัทร มาลี 0.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57หนองคูวิทยา  นายเด่นนคร ขาวสะอาด 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
58สวายพิทยาคม  นางสาวนิตยาพร อำนวย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59มัธยมบักดองวิทยา  นายณภัทร์ ใจเครือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
60ส้มป่อยพิทยาคม  นายบัญชา ติละกูล 0.000.0050.00100.00100.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61ไผ่งามพิทยาคม  ว่าที่ ร.ต.บุญวิทย์ ไชยช่วย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62เบญจประชาสรรค์  นายวรนันท์ ขันแข็ง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
63กำแพง  นายไสว ผาสุข 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก  นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65ทุ่งสิมวิทยาคม  ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันครา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66จตุรภูมิพิทยาคาร  นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67โคกหล่ามวิทยา  นายทัศพร คำปลิว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บึงบูรพ์  ดร.เกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69ห้วยทับทันวิทยาคม  นายวิเชียร บุญมาก 0.000.0080.00100.0090.00100.0085.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
70ผักไหมวิทยานุกูล  นายจิตตนาถ สิงห์โต 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71โนนค้อวิทยาคม  นายนริศ อัมภรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72ศรีรัตนวิทยา  นายถวัลย์ สุนทรา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73เขื่อนช้างวิทยาคาร  นายดาวหยาด ขันธ์เพชร 0.000.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74น้ำเกลี้ยงวิทยา  นายสมพร อาษา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บัวเจริญวิทยา  นายสถาน ปรางมาศ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76นครศรีลำดวนวิทยา  ดร.โฆษิต คำไสย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77ละลมวิทยา  นายธีวราช อ่อนหวาน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์  นายภูรินท์ สอนพูด 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
79วรคุณอุปถัมภ์  นายพลพัทธชัย งามแสง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80เบญจลักษ์พิทยา  นายสฤษดิ์ สมทิพย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81โนนเพ็กวิทยาคม  นายศักดา มุขขันธ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82พยุห์วิทยา  นายบุญแก้ว กรไกร 0.000.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83คลีกลิ้งพัฒนาทร  นายชูพงศ์ บรรทะโก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน