ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อนุบาลดำรงราชานุสรณ์  นายทองหล่อ สิงห์คง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.0098.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.000.000.00
2บ้านกระบี่  นายจำนง ดีนันท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
3บ้านขะยูง  นายอินสร หนูพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านขนา  นายพิชัย ตุลยเสวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านแก  นายเสรี ชินชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
6บ้านโนนน้ำอ้อม  นายเนติวัฒน์ บำรุง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
7บ้านหนองหญ้าลาด  นายชาญ ชมชื่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
8บ้านสว่าง  นายประพัฒน์ รักพรหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0077.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านไฮ(วันครู 2503)  นายนิยม ศิริชนะ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)  นายบัญชา กาญจนเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านโนนสูง  นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
12บ้านระโยง  นายสรวิศ โชดลาภ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
13บ้านจำนรรจ์  นายสุทธี อาการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านโนนจิก  นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง 74.0074.00100.00100.00100.00100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านกระแชงใหญ่  นายพิชิต ศิริชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านชำเบ็ง  นายทองคำ รักษาวงษ์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านหนองทา  นายสมปอง ชินตะวัน 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
18บ้านตระกาศขอนแก่น  นายประมาณ ประสานพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านโคกวิทยา  นายวิเชียร วงศ์ราช 100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ  นายสิทธิชัย พงษ์สิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)  นายบัวพัน ขันตี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
22บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์  นายสมัย อดทน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านนาไพรงาม  นายพรชัย บุญพร้อม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)  นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
25บ้านหนองกระทิง  นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านหินวิทยา  นายเสวก วิริยบัณฑิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านท่าพระตระกาศ  นายสมัย ทองมาก 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00
28บ้านซำผักแว่น-นาซำ  นายอุทัย สร้อยสนธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
29บ้านเดียง(พลีศึกษา)  นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านสังเม็ก  นายทวี ฝอยทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านไหล่ดุมตาเหมา  นายบุญมี จันทวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
32บ้านทุ่งโพธิ์  นายลมัย พวงเพช็ร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านโนนคำแก้ว  นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านโนนแสนสุข  นายสุวัฒน์ มะโนชาติ 80.000.0090.00100.0080.000.0080.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
35บ้านเดียงตะวันตก  นายวิศิษฐ์ เปานาเรียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านบึงมะลู  นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
37บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายบรรจง นวลแย้ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
38บ้านตาแท่น  นายสุเรียน สนทะยา 0.000.0080.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
39บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ  นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทอง 100.00100.0090.00100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0096.00100.000.000.00
40บ้านโนนแสนคำหนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา  นายสมรักษ์ พรมมาสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านหนองตลาด-โนนเปือย  นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร 0.00100.00100.00100.0078.00100.0067.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส  นายชรลอน โชติรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
43บ้านภูมิซรอล  นายอภินันท์ ฝอยทอง 100.00100.0098.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44ไทยรัฐวิทยา 27  นายอุดร ประสาร 100.00100.0090.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านหนองเม็กพิทยา  นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านเสาธงชัย  นายสำนวน แตะต้อง 95.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านโศกขามป้อม  นางนิลยา นาไชยธง 70.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านพรทิพย์  นายปิยะ การะเกษ 100.00100.00100.00100.0097.000.0059.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0078.000.00100.00100.000.000.00
49บ้านด่าน  นายประดิษฐ์ ผาธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.0098.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านทุ่งใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายฤทธิรุทร บุษบงก์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านโคก(อสพป.32)  นายสุดใจ พานิช 100.00100.0024.00100.0019.00100.0038.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านปะทาย  นายสมศักดิ์ ประสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านผือ  นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ 100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่  นายเฉลิม มงคลแก่นทราย 80.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
55บ้านร่องตาซุน  นายชาญ สมสะอาด 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านจานเลียว  นายวิชัย วรรณทวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)  นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายไพลักษ์ ธานี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านโนนเปือย  นายเหรียญทอง ท้าวมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านรุงสมบูรณ์  นายพล สำลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
61เกษตรประชาตาทวด  นายวารินทร์ บุญเชิญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านโดนอาว  นายสมยศ ภูสิงห์ 100.00100.0098.000.0075.000.0083.000.0096.000.00100.00100.0099.000.0075.000.00100.00100.000.000.00
63บ้านชำแจงแมง  นายประดิษฐ์ วันดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
64ชนะใช้กิจการ  นางอัญชลี เกษมสุข 60.000.0098.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.000.0070.000.00100.00100.000.000.00
65บ้านชำม่วง  นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านโคกเจริญ  นายวีรชาติ แสงกล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านละลายมีชัย  นายโผน ธรรมทวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
68บ้านทุ่งยาวคำโปรย  นายกัมพล เจริญรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
69บ้านสามเส้า  นายโกศรี พันธ์ยงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
70บ้านกุดเสลาหนองขวาง  นายไพสงค์ แซ่เตีย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านนารังกา  นางอุไรวรรณ คำชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านกันจาน  นางจันจิรา ศรีจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
73บ้านซะวาซอ  นางนันทพร เสนสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านโนนคูณ  นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านโนนงาม  นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00
76บ้านสามแยก-หินกอง  นายคำปัน จำปาเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านขนุน  นายวิมล มูลสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
78บ้านตาเครือ  นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ 90.00100.0090.0095.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00
79บ้านหนองรุงพระทะเล  นายนำพล กิ่งมะณี 100.00100.00100.00100.0064.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านโตนด  นายสุรินทร์ คำชัย 86.00100.0090.00100.0096.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านนาขนวน  นายสังคม อินทร์ขาว 100.00100.00100.00100.0050.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านหนองหัวช้าง  นายสิทธินันท์ วรรณจู 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านโนนสมบูรณ์  นายสาริศ ขำศรีบุศ 60.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
84บ้านจานทองกวาววิทยา  นางสุจิตรา จูมสีมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
85บ้านตาลอย-หนองคัน  นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
86บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)  นายนิธิศ ธรรมนิยม 100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.000.000.00
87บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสงวน สีลากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88มหาราช 2 (ภูคำ)  นายสุชาติ สารเฉวตร์ 100.00100.00100.00100.0083.00100.0083.00100.0083.000.00100.00100.0083.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านไร่เจริญ  นายกฤษฎา เพิ่มวิไล 100.00100.0083.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านโนนสำราญ  นายชุติ เจริญศรีเมือง 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านท่าสว่าง  นายมนตรี เหมือนมาตย์ 100.00100.0049.000.0062.000.00100.00100.00100.00100.0035.000.00100.00100.0042.000.00100.00100.000.000.00
92บ้านจันทน์หอม-ตาเสก  นายจินดา ศรีรวัฒน์ 100.00100.00100.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
93บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านหนองหิน(อสพป.15)  นายเสมียน ละเลิศ 75.000.0050.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00
95บ้านจำนันสายเจริญ  นายจิมจง ทองคำวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านสวนกล้วย  นายเสถียร จำเริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านทุ่งขนวน  นายนที สุขพอดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
98บ้านโนนเรือคำบอน  นายถวิล แพงยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99อนุบาลขุนหาญ (สิ)  นายณรงค์ จำปา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านกระทิง  นายเสกสรรค์ สามสี 70.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.000.00
101บ้านศิวาลัย  นายวัฒนา จันทะวงษ์ 60.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.0030.00100.0040.00100.0030.00100.000.000.00
102บ้านโนนอ้อ  นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.000.00
103บ้านดาน  นายทรงพล โพธิ์ขาว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านโนนสูง  นางสาวดนตรี บุญลี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
105บ้านจะเนียว  นายแมนศักดิ์ แถมวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
106บ้านกระหวัน  นายโอภาส ดอกพวง 78.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บัานกันจด  นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านเดื่อ  นายทวี สอนคำเสน 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
109บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา  นายรังษฤษดิ์์ บุตรลักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านระหาร  นายวิทวัส รัตโน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านพยอม  นายบุญคง เนตรภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านโคกระเวียง  นางเนตรนภา สาระวรรณ 100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านขุนหาญ  นางวัชรา รัตโน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
114บ้านดู่  นายอภิศักดิ์ ไสว 100.00100.0066.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.000.000.00
115บ้านโพธิ์กระสังข์  นายพิชัย จุลวรรณโณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านซำ  นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านสดำ  นายไกรสร อุ่นแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านหนองคู  นายสัญญา ศรีสุข 75.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านหนองขนาน  นายศุภวิทย์ สุภโกศล 90.00100.00100.00100.0090.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.000.000.0090.00100.000.000.000.000.00
120บ้านบักดอง  นายอะเด็น สมัครพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านสำโรงเกียรติ  นายชวน แก้วกัณหา 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
122บ้านหนองบัวเรณ  นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านตาเส็ด  นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
124บ้านตาปรก  นายศิริพงษ์ บุตกร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8  นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านกระเจา  นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านหนองบัว  นายประชัน ธรรมรส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านภูดินพัฒนา  นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข 100.00100.0092.00100.0096.00100.0087.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129หมู่บ้านทับทิมสยาม07  นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
130บ้านโพธิ์กระมัล  นายปรีชา ทองอินทร์ 95.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.000.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
131บ้านกระมัลพัฒนา  นายวุฒิพงษ์ ถันทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
132บ้านตาหมื่น  นายเกียรติคุณ สืบหล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
133บ้านหนองจิก  นายทินกร มณีกุล 80.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านกุดนาแก้ว  นายธนภัทร ศรีโสด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
135บ้านหนองใหญ่  นายสนิท จำปาทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านภูทอง  นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านซำเขียน  นายทวี พรมดวงศรี 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
138บ้านกราม  นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านพอกบำรุงวิทยา  นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง 100.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านปุนวิทยา  นายมงคล สุทธิสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0079.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.000.00100.00100.000.000.00
141บ้านกระเบา  นายสุประกิต จันทร์ถา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านกันตรวจห้วย  นายธวัชชัย บุญน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านหนองผือ  นาจำเริญ แก้วมณี 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์  นายสัมพัทธ์ ศรีสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านตาเอก  นายชัยมงคล มีวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านตานวน  นายมนูญ เลิศศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านกันทรอม  นายนิรภัย ศรแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านกันทรอมน้อย  นายมานพ ตลับทอง 100.00100.00100.00100.0085.00100.0066.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0068.000.00100.00100.000.000.00
149บ้านจองกอ  นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
150บ้านอาราง  นายชัยนัตร ไชยสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
151บ้านโนนสะอาด  - 100.00100.00100.00100.0089.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
152บ้านดอนข่า  นางวิชุดา ชัยชาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านม่วงแยก  นางจิตรา กุมพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านทุ่งเลน  นายไพรัตน์ ทองบ่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
155บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)  นายปรีชา รินวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านซำขี้เหล็ก  นายชุมพร ขันสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
157บ้านหนองเก่า  นายไสว มีสติ 80.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.000.000.00
158บ้านโนนแฝก  นายนพรัตน์ สายลุน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านซำตาโตง  นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านตูม(นพค,15กรป.กลางอุปถัมภ์)  นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านสะพุง  นายบุญเล่ง บุตรศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านจานบัว  นายรัตนสิทธิ์ โสพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
163บ้านทุ่งสว่าง  นายอำนาจ น้อยแสง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านหนองปิงโปง  นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านจอก(ประชาสามัคคี)  นายประสพ ขอจงสุข 100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านเสื่องข้าว  นายกัณหา สังข์สัมฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านกระหวัน  นายวิเชียร โพธิ์สาชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านศรีแก้ว  นายสมศักดิ์ สุขศาลา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169อนุบาลศรีรัตนะ  นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านหนองรุง  นางสาวทีฆรภัค ดวงสา 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านโนนแก  นายวัชระ จันทร์แสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
172โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี  นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว 100.00100.0055.0077.0088.00100.0077.0077.00100.00100.0088.0088.00100.00100.0088.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านตระกาจ  นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
174บ้านหนองใหญ่-ตาไทย  นายผดุง ชาติดร 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
175บ้านตาแบน  นายเก้า อุทัยกรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านปุน  นายประเวช สัตยกุล 100.00100.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.000.000.0050.000.000.000.00
177บ้านสลับ  นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง 99.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านขนาด  นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
179บ้านตายู(อสพป.32)  นายเสมือน วรเชษฐ 30.00100.00100.00100.0099.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านหนองบัวทอง  นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)  นายทวีคูณ จวงการ 100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านศิลาทอง  นางกาญจนา เพิ่มวิไล 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
183บ้านบกห้วยโนน  นายหนัน อุสาย 90.0095.0090.0095.0090.0095.0090.0095.0090.0095.0090.0095.0090.0095.0090.0095.0090.0095.0090.0095.00
184บ้านตระกวน  นายธัชชัย นาจำปา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านหนองสังข์  นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.00100.0090.00100.000.000.00
186อนุบาลเบญจลักษ์  นางสาวบุญร่วม วิชาชัย 100.00100.0083.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.000.0098.000.000.000.00
187บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ 50.000.00100.00100.0090.000.0098.000.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.00
188บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)  นางรัฐอนงค์ อินโหงว 83.000.00100.00100.0064.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านโนนไหล่-หนองเลิง  นายธนะศักดิ์ ธนะศรี 100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านหนองนกเขียน  นายอัคนี ชินชัย 98.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านเขวาธะนัง  ว่าที่ พ.ต.รุ่งศิริ สุระถาวร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านโนนจักจั่น  นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ 100.00100.00100.00100.0060.0060.0060.0060.0090.0090.00100.00100.000.000.0070.0070.00100.00100.000.000.00
193บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว  นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ 100.00100.00100.00100.0060.0060.0060.0060.0090.0090.00100.00100.000.000.0070.0070.00100.00100.000.000.00
194บ้านหนองหว้า  นางสุจิตรา ภูมิภาค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
195โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)  นายวชิระ ฉวีวงษ์ 100.00100.00100.00100.0095.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านเพ็ก  นายภานุวัฒน์ บุญแซม 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านหนองบัวใหญ่  นายวรุตม์ มั่นจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านดอนเขียว  นายบัวลอน คำศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
199บ้านท่าคล้อ  นายอัศวิน เกษสร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านหนองบักโทน  นายสุนทร ทองสวัสดิ์ 100.00100.0082.000.0090.000.0098.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านหนองคับคา  นายกอบชัย โพธินาแค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านโนนสำโรง  นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
203บ้านหนองยาว  นางปรมาภรณ์ ทองสุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
204บ้านคำสะอาด  นายธีรเดช บุญเนตร 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านคำกลาง  นายจิตกร ป้องกัน 0.000.0035.000.0063.000.0060.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0044.000.00100.00100.000.000.00
206บ้านหนองฮาง  นายสนั่น โคตรชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านไผ่หนองแคน  นายเพชร วงพรมมา 90.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
208บ้านสร้างเม็ก  นายภานุวัฒน์ บุญแซม 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านกุดผักหนามคำน้อย  นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ  นายตรีเพชร สุนสาย 80.0095.00100.00100.0080.0085.0090.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน