ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านกันทรารมย์  นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ 100.00100.0082.000.0099.000.0079.000.0095.000.00100.00100.0094.000.0046.000.00100.00100.000.000.00
2บ้านโคกสูง  น.ส.นิตยาภรณ์ ตรีแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3ศรีสะอาดวิทยาคม  นายสมบูรณ์ อินทร์ดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านปราสาท  นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านตะเคียนบังอีง  นายประไพ กอกหวาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านหนองสะแกสน  นางปิยนาถ บุญเย็น 100.00100.0085.00100.00100.00100.0012.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านบ่อทอง  นายธีรศักดิ์ พฤกษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านสกุล  นางเข็มเพชร ประดับศรี 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านคล้อโคกกว้าง  นายอดิศักดิ์ อาษาราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านคลองเพชรสวาย  นายสุรพงษ์ เวชพันธ์ 100.00100.0080.00100.0035.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านกันโทรกประชาสรรค์  นายเดชา จันดาบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12จะกงวิทยา  นายเจตตุพงษ์ มะโนราห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านตาสุด  นายสนั่น ไชยบุตร 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านกฤษณา  นายสมชาย เล้าวาลิต 100.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
15สวัสดีวิทยา  นายโกมินทร์ ปานขาว 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านป่าใต้  นางวาสนา กันหาสุข 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
17บ้านปะอุง  นายสัญญลักษณ์ เวชกามา 99.00100.0074.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านเค็ง  นายปรีชา ศรีพูล 100.00100.0080.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านใจดี  นายประทวน เคราะห์ดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านทะลอก  นายบรรลือ สุนทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)  นายศราวุธ วามะกัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านอังกุล  นายสำเร็จ ชาญพินิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านภูมิศาลา  นายวัชรินทร์ สอนพูด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านเสลาสุขเกษม  นางวิลาสินี คำวงค์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านดองกำเม็ด  นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
26บ้านกันจาน  นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ  นายรุ่งศักดิ์ ศรีเมือง 93.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านตรางสวาย  นายสสิธร หนันดูน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านระกา  นายอดิเรก บุญคง 95.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านโคกเพชร  นายชวโรจน์ วิระโชติชูวิทย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านเปี่ยมตะลวก  -ว่าง- 100.00100.0085.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
32บ้านตะเคียนช่างเหล็ก  นายอำนาจ สว่างภพ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านจันลม  นายขวัญ พันธ์จันทร์ 40.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0060.00100.000.00100.0080.00100.000.000.00
34บ้านกะกำ  นายกฤษดา ปิยะพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านหนองกาด  นางศรศรี ศรีคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
36บ้านทุ่งศักดิ์  นายคมสัน ติดมา 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านบัวบก  นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส 100.00100.0083.00100.00100.00100.0061.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านเรียม  นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านปรือคัน  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง 90.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านปรือใหญ่  นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ 100.00100.00100.00100.0095.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.000.0095.000.000.000.00
41บ้านมะขาม  นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านหลัก  นายไพศาล พันธ์ภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)  นายชัยรัตร ภูติยา 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44นิคม 1  นายนิรัตน์ วันทะวงษ์ 89.00100.0089.00100.0089.00100.0089.00100.0089.00100.0089.00100.0089.00100.0089.00100.0089.00100.000.000.00
45นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์)  นายกิตติพงษ์ พรหมมาดวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46ทับทิมสยาม 06  นายสมศักดิ์ วรรณา 100.00100.0030.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านสะเดาใหญ่  นายบุรี หาญพิทักษ์ 100.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)  นายอนุสรณ์ จัตตุเรศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านเขวิก  นายไพจิต สอนพูด 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านโพง  นายประยูร รับรอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านใหม่ประชาสามัคคี  นายวันชัย วรรณวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านตาอุด  นายกฤติเดช บุญศรัทธา 100.00100.00100.00100.0070.000.0090.000.00100.00100.0095.000.0065.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านตรอย  นายอนันตชัย วงษ์พิทักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)  นายอำนวย แสวงดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0037.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านเคาะสนวนสามัคคี  นายสุริเยศ ถุงจันทร์ 92.00100.0092.00100.0092.00100.0092.00100.0092.00100.0092.00100.0092.00100.0092.00100.0092.00100.000.000.00
56บ้านละเบิกตาฮีง  นายสาคร พิมพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านโสน  นายสุนทร กุมรีจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านอาวอย  นายบุญหลาย อินตะนัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)  นายธีรศักดิ์ บัวศรี 100.00100.0099.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.000.00100.00100.000.000.00
60บ้านสวาย  นายเทอดศักดิ์ โสดาพรม 80.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
61บ้านหนองคล้า  นายประเวช สูงสุด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านคำเผีอ  นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์ 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2  นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64ชุมชนบ้านหัวเสือ  นายรังสิต ศรีเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.000.00100.00100.000.000.00
65บ้านสำโรงตาเจ็น  นายสมควร ระยับศรี 80.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
66สวงษ์พัฒนศึกษา  นายประดิษฐ์ เนียมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านห้วยสระภูมิ  นายคูณ สำเภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.000.000.000.0083.000.0050.000.000.000.00
68บ้านศาลาประปุน  นายอำนวย คำแพง 100.00100.0099.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.000.000.0090.000.000.000.000.000.00
69บ้านโนนดู่  นายจรัล พุ่มเพ็ชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านเริงรมย์  นางทิพรัตน์ คำแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
71บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)  นายธนวัฒน์ ปรทานัง 55.00100.0055.00100.0055.00100.0055.00100.0055.00100.0055.00100.0055.00100.0055.00100.0055.00100.000.000.00
72บ้านสระบานสามัคคี  นายนิรันดร์ ธรรมคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านปราสาทกวางขาว  นายสุวรรณ เสถียรสิริวิวัฒน์ 70.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านกันแตสระรุน  นางวิลาศิณี ตั้งเพียร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านแขว  นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านตาดม  นายเอกราช บุราชรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านสมบูรณ์  นายยุทธนา นิตยวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)  นายยุทธนา สารีบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)  นางอัจฉรา จันทรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80อนุบาลศรีประชานุกูล  นายดำริห์ อำนวยสวัสดิ์ 85.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81ขุขันธ์วิทยา  นายปฏิญญา จันทรชิต 100.00100.0078.00100.0093.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านชำแระกลาง  นายโกมล วิเชียร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านแทรง  นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง 100.00100.0090.00100.0010.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)  นายจำรูญ มลิพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85วัดเขียน  นายสมนึก ชมภูพื้น 0.000.0016.00100.0019.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
86บ้านนาก๊อก  นายสมหวัง กลางมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านคะนาสามัคคี  นายสุรงค์ โพชนิกร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านยางชุมภูมิตำรวจ  นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89อนุบาลปรางค์กู่  นายชยาพล นนท์ศิริ 100.00100.0094.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านสนาย  นายสุนทร คำเสียง 10.00100.0010.00100.0010.00100.0010.00100.0010.00100.0010.00100.0010.00100.0010.00100.0010.00100.000.000.00
91บ้านโนนดั่ง  นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านขามฆ้อง  นางมยุรี ศรีผา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านโป่ง  -ว่าง- 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านไฮ  นายบรรจบ สิงหร 100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านโพธิ์สามัคคี  นายธนกฤต บุญปัญญา 60.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านเหล็ก  นายทวีชัย คำแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านตูม  นางประภาพร กอกหวาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านขี้นาค  นายสมพงษ์ ทองมา 100.00100.0080.0090.0080.0090.0090.0095.0070.0080.0080.0090.0090.0095.0075.0090.0090.00100.000.000.00
99บ้านสวายสนิท  นายทรงศักดิ์ ยินดี 100.00100.0095.00100.0095.00100.0099.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0099.00100.000.000.00
100บ้านบึงกระโพธิ์  นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์ 100.00100.0083.000.00100.00100.0043.000.0043.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.000.000.000.00
101บ้านขามทับขอน  นายร่าเริง วิทยอุดม 0.00100.0067.00100.0051.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านท่าคอยนาง  นางสาวินี พิมพ์จันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านตะเภา  นางกิตการุณ แก้วคำสอน 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
104บ้านกู่  นายพิจิตร์ ชวดรัมย์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านหนองคูอาวอย  นางวรางคณา บุตรสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านดู่  นายนเรศ คำเสียง 90.00100.0090.00100.0050.00100.0050.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
107บ้านหนองแวง  นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านขามหนองครอง  นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี 95.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
109บ้านไฮน้อย  นายคุณาวุฒิ บัวเขียว 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านกะดึ  นายอุทัย พิมพ์จันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านพอก  นายวิชัย เพิ่มพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านเกาะกระโพธิ์  นายพิรมย์ บุญมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านหนองบัวตาคง  นายเพียร นรดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านสามขา  นายประนุพงษ์ ระยับศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านหว้า  นายสาม รักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านนาวา  นายโชคชัย จุมพิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านกอกหวาน  นายศิโรตม์ เพ็งธรรม 100.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.000.000.00
118บ้านบัลลังก์  นายวีระชาติ ไชยชาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านสมอ  นายสมจิตต์ เครือมาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านหนองเพดาน  นายอัษกร ตัณฑกูล 50.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0050.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
121กระต่ายด่อนวิทยา  นางสาวเกศินี ไพรศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านดอนหลี่  นายณัฐพงศ์ สุริยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
123บ้านกุดปราสาท  นายเพียรศักดิ์ สุภากุล 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
124บ้านหนองเชียงทูน  นายสงวน ชุมวัน 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านกำแมด  นายสุทัศน์ บุญจอม 30.00100.0030.000.0030.000.0030.000.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.000.000.00
126บ้านศาลา  นายบำรุง พรหมคุณ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
127บ้านหนองระนาม  นายเดช พงษ์สุระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านมัดกา  นางฐิติพันธ์ สอนพูด 100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านหนองคูขาม  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านบ่อ  นายวรรณนุพล จันทะสนธ์ 100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านตาเปียง  นายไพรี มังษะชาติ 100.00100.0099.00100.0099.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0099.00100.0095.00100.0090.00100.000.000.00
132บ้านไฮเลิง  นางรัชฎาภรณ์ พิศวงปราการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านหว้าน  นายวานนท์ นนทวงค์ 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านขอนแต้  นายเอกชัย คุณมาศ 100.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.000.000.00
135บ้านสำโรง  นายวัชระ ศิริสุรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136อนุบาลไพรบึง  นายนิกร อภัยสม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านสวาย-สนวน  นายสิทธิเทพ ทองบาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านคอกหนองไพร  นายณรงค์ ไชยชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านตราด  นายโอภาส สุมาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านพราน  นายทักษิณ อายุวงค์ 100.00100.0090.000.00100.00100.0050.000.0010.000.0050.000.0050.000.0050.000.0010.000.000.000.00
141บ้านผือ  นายมานะ ไชยโชติ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
142บ้านติ้ว  นายเสถียร มนทอง 100.00100.00100.00100.0075.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0062.00100.000.00100.000.000.00
143บ้านมะขามภูมิ  นายวินัย ธรรมเที่ยง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านทุ่ม(อสพป.3)  นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ์ 100.00100.0082.00100.00100.00100.0049.00100.0082.00100.00100.00100.0087.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านกระแมด  นายสายัณห์ หล้าบุดดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านโพงกอก  นายสำราญ ทองมนต์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
147บ้านสำโรงพลัน  นายอนันต์ ทิพย์รักษ์ 80.00100.0070.00100.0060.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านไม้แก่น  นายทวีศักดิ์ รักโสภา 0.00100.00100.00100.00100.00100.0050.000.0070.000.000.00100.0080.000.0090.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านปุดเนียม  นายไพศาล คำศรี 100.00100.0086.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0025.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านหัวช้าง  นายวิรัตน์ รัตนพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านชำแระ  นายสมนึก พันธ์แก่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านตาจวน  นายสุริยา เกษอินทร์ 100.00100.0050.00100.00100.00100.000.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
153บ้านไทร  นายอุดม คำหล่า 65.00100.000.000.000.000.0052.00100.0016.00100.0034.00100.000.000.001.00100.0039.00100.000.000.00
154บ้านสะเดาน้อย  นายคมธัช อินวันนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านโป่ง  นายอุดม คำหล่า 100.00100.00100.00100.0090.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านหนองพัง  นายจำนาน ไพบูลย์ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายสมควร โมทะจิตร 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านปราสาทเยอ  นายธนกร แก้วธรรม 100.00100.00100.00100.0030.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านคูสี่แจ  นายอภินันท์ ทองมนต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
160บ้านสลักได  นายสมยศ โชคเหมาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านหนองอิไทย  นายสมยศ โชคเหมาะ 100.00100.00100.00100.0067.000.0067.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.000.00100.00100.000.000.00
162บ้านอาลัย  นางณัฐกานต์ ทางาม 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
163บ้านโพนปลัด  นายประยงค์ เพ็งธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านเขวา  นายสมยศ โชคเหมาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านดองดึง  นางพรชุลีย์ พรรณโรจนศิริ 97.00100.00100.00100.0093.00100.0048.00100.0038.00100.0067.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านดินแดง  นายธนชัย กัณทพันธ์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
167บ้านสร้างใหญ่  นายสิริวัฒก์ ดวงสินธ์นิธิกุล 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
168หนองอารีพิทยา  นายประกอบ สายแก้ว 90.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านกันตรวจ  นางประไพพร พรหมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านหนองระเยียว  นายธีรชาติ พานิช 85.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านตาเจา  นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านแดง  นายสมนึก พันธ์แก่น 100.00100.0095.00100.00100.00100.0076.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.0074.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านตะเคียนราม  นายอำนวย มีศรี 4.000.0040.0073.0080.0096.0040.0067.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.000.000.00
174บ้านโคกตาล  นายวสันต์ นามวงศ์ 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านลุมพุกคลองแก้ว  นายศรเพ็ชร วงศ์เพ็ง 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านศาลา  นายพงษ์สันต์ ทองแย้ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านเรือทองคลองคำ  นายบุญสม โสริโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านตาโสม  ว่าที่ ร.ต.กิตติพัชญ์ เจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านนาตราว  นายวิเศษ สาลี 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
180บ้านจำปานวง  นายสง่า ผุดผา 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
181บ้านแซรสะโบว  นายสุชีพ ตรีประเคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182วนาสวรรค์  นายทัตพล สิงหชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
183บ้านไพรพัฒนา  นายวรการ น้อยสงวน 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
184บ้านแซรไปร  นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
185บ้านละลม  นางสาวพัฒนา สังข์โกมล 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านธาตุพิทยาคม  นายชาญวิทย์ สันดอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)  นายชัยรัตน์ รุ้งแก้ว 90.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
188บ้านทำนบ  นางวราภรณ์ กองทรัพย์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านห้วยตามอญ  นายอดิศักดิ์ ธรรมพร 50.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
190เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง  นายสง่า อาจอินทร์ 100.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
191เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒน  นายวิชัย สมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
192อนุบาลภูสิงห์  นายสุริยา พุฒพวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านโคกใหญ่  นายศักดิ์ ทรงศรี 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
194บ้านตาเม็ง(อสพป.9)  นางสาวอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ 0.00100.0083.00100.00100.00100.0083.000.0066.00100.00100.00100.0083.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านพรหมเจริญ  นางรัตนา รุ้งแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านนกยูง(อสพป.30)  นายไพศาล จันทร์เทศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านทุ่งหลวง  นายศิวเชษฐ์ คุณแขวน 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
198บ้านพนมชัย  นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน