ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธีระพงศ์ บุษบงก์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1เมืองคง(คงคาวิทยา)  นายเสถียร พันธ์งาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2อนุบาลราษีไศล  นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านแสงเมืองแคน  นายสุรชัย บัวส่อง 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านยาง  นายสิทธิศักดิ์ อินทธรรม 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)  นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
6บ้านน้ำอ้อมน้อย  นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
7บ้านหนองโง้ง  นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านหนองแค  นายนิคม บุรกรณ์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)  นายก้านแก้ว พันอินทร์ 100.00100.0060.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านตัง  นายโชคอนันต์ บุญราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านปลาขาว  นายไพรัช ก้านเกษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านมะยาง  นายรังษี เวชกามา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านดอนงูเหลือม  นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านดงแดง  นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านหนองบ่อ  นางสาวนครเพชร สิงห์คำ 98.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)  นายวรเนตร สุระโคตร 100.00100.0097.00100.00100.00100.0061.00100.00100.00100.0068.00100.00100.00100.0087.00100.0045.00100.000.000.00
17บ้านเชือก  นายวิเชียร ทุมพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
18บ้านจิก  นายเฉลิมศรี สุบินทร์ 90.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
19บ้านมะฟัก  นายสุรพล เพ็งแจ่ม 100.00100.0048.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
20บ้านดู่ค้อ  นายวิโรจน์ โพธิ์งาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
21บ้านกระเดาอุ่มแสง  นายครรชิต ไชยโพธิ์ 100.00100.00100.00100.0087.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.000.00100.00100.000.000.00
22บ้านครั่ง  นางลำดวน บุญเยี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
23บ้านกอย  นายคำดี ทองเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านท่าบ่อ  นางระวีวรรณ สังรวมใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านโต่งโต้น  นายวิรัตน์ สุพล 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านโกทา  นายอุดร จันทพรม 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านเปือยขาม  นายสมปอง รินทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
28บ้านฮ่องข่า  นายธีระ กัณฑ์หา 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
29บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)  นายเจษฎา หงษาล้วน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหนองกก  นางสาวรจนา ขอร่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)  นายสมจิตร ดวงชัย (รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน) 100.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านห้วย  นายประเสริฐ สิมมาทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
33บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง  นางสิริรัชย์ สิงหกุล 92.00100.0074.0089.0046.0073.0042.0068.0096.00100.00100.00100.00100.00100.0048.0068.00100.00100.000.000.00
34บ้านโนนตุ่น  นางขวัญตา ไพศาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
35บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)  นายพยนต์ ดาวเรือง 90.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านหนองหมี(ประชาวิทยาคาร)  นายตรีเพชร หารไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
37ดอนไม้งาม  นายปานศักดิ์ นนทะวงส์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
38บ้านโก  นายวิทยา ทองอินทร์ 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านบึงหมอก  นายปฏิวัติ จันล่องคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านแสนแก้วหนองคูไซ  นายสุบรรณ การะเกษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม  นายธวัชชัย สีหะวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านท่า  นายทวีสิน ทองคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านไผ่  นายนพดล เมืองประทุม 94.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.0082.000.00100.00100.000.000.00
44บ้านเมี่ยงแคนดวน  นายประถม การปลูก 50.00100.0030.000.0030.00100.0020.000.0040.000.0050.00100.0060.00100.0050.000.0060.00100.000.000.00
45บ้านคูสระ  นายอัษฎาวุธ ช้อยชด 93.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.000.00100.00100.000.000.00
46บ้านสร้างปี่  นายอภิสิทธิ์ อำนวย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านด่านนอกดง  นายสุพิช สมคะเนย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
48จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)  นายเกียรติณรงค์ คำโสภา 0.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านหนองสวง(อสพป.2)  นางทิศารัศม์ บุญโภค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50สระกำแพงวิทยาคม  นางรสรินทร์ ดาแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านสระภู  นายทองภาพ ดาแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านค้อกำแพง  นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
53บ้านหนองหัวหมู  นายณัฐชัย เชิงหอม 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
54อนุบาลอุทุมพรพิสัย  นายสุวิทย์ สมบัติ 50.00100.0092.00100.0050.00100.0080.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหนองห้าง  นายชัยรัตน์ เรืองนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
56บ้านพงพรต  นายประทีป เพ็งแจ่ม 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
57บ้านฟ้าผ่า  นายสนอง แสงงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านสำโรงน้อยหนองบัว  นายสำราญ เลิศรัตนาวดี 100.00100.000.000.000.000.0010.000.0010.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
59บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)  นางรำไพ พวงคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านขนวนสีแก้ว  นายแสง ศรีโสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
61บ้านอ้อมแก้ว  นายชมภู ระย้าทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
62บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย  นายปริญญา โนนกอง 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านกงพาน  นายสถิตย์ ศรีสุรักษ์ 100.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)  นายกัมปนาท วังสันต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)  นายหินทะ นามบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านโคก  นางรำไพ พวงคำ 80.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.0050.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านโปร่งสามัคคี  นายภานุวัฒน์ เดชกล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.0090.00100.00100.000.000.00
68บ้านกุง  นายบุญญรักษ์์ ขาวแร่ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านโนนแดงโนนม่วง  นายสวัสดิ์ พาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
70บ้านขวาว  นายชาญชัย คำเครื่อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)  นายสุริยา พรรษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านหนองยาง  นางฉวี สุริโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
73บ้านโพนเมือง  นางต้องใจ คล่องตา 100.00100.0075.000.0089.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0072.000.00100.00100.000.000.00
74บ้านปะอาว  นายเสริมศักดิ์ ปราณีกิจ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
75บ้านพลับฝางผักหม  นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านปะหละ  นายสันติ สีหนาท 90.00100.0082.00100.0093.00100.0040.00100.0050.00100.0025.00100.0025.00100.0067.00100.000.00100.000.000.00
77บ้านแข้  นางฉวี สุริโย 95.000.0090.000.0090.000.0080.0090.0080.0090.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.000.000.00
78บ้านโนนกลาง  นายบุญเยื้อน สังข์ภักดี 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านอะลาง  นางไพจิตร บุดดาวงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0068.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)  นายทองปัญญา โสรพันธ์ 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
81บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161  นายปิยะ ไตรยงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
82บ้านยางเอือด  นางทัศนาพร สงวนบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)  นายไสว เที่ยงธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
84บ้านนาโนน  นายสมัย โนนสูง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านโนนเค็ง  นางรุ่งทิวา หงษ์อินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองลุงตาเกษ  นายชาญวิทย์ วงศ์คำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านหนองเหล็ก  นายสุนทร ปุณะปรุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)  นางสุพัฒนา ภูมลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0044.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)  นางนิธิกานต์ หาญวลินโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านบอนใหญ่  นายพิเชฐ โมรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านสะเดา  นายชาลี ชาบุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายสิทธิชัย บุญเกิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านแต้(ประชาบำรุง)  นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)  นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด 100.00100.0081.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)  นายสมศักดิ์ หล้าธรรม 100.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
96บ้านโคกหล่าม  นายวิจารย์ อาจสาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ(คุรุราษฏร์สามัคคี)  นางนันทิยา พรหมทา 60.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านโนนน้อย  นายจำเนียร เกษกิ่ง 100.00100.0033.00100.0072.00100.0063.00100.0059.00100.00100.00100.00100.00100.0078.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)  นายประวัติ งามมาก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100บ้านค้อโนนเพ็ก  นายประสิทธิ์ ศิรินัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านขี้เหล็ก  นายวิโรจน์ บุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0062.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.000.001.000.000.000.00
102บ้านแขมโพนทอง  นายอุดร นางาม 100.00100.00100.00100.0095.00100.0070.00100.0085.00100.000.000.000.000.0080.00100.000.000.000.000.00
103บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว  นายพิชิต รัตนะโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
104บ้านโนนสูง  นายทองรักษ์ พรหมทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
105บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)  นายสากล อ่อนทุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.000.0070.000.000.000.000.000.0070.000.000.000.000.000.00
106บ้านหนองสำโรงน้อย  นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
107บ้านหอย  นายประสพโชค ภาคคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านขะยูง  นายเสรี อุตสาหะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านหว้า  นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์ 100.00100.0083.00100.00100.00100.0066.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านปะโด๊ะ  นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชร 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
111บ้านอีสร้อย  นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านหนองอาคูณ  นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
113อนุบาลห้วยทับทัน  นายอรุณ พรหมคุณ 100.00100.0010.000.0040.00100.0080.000.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0095.00100.0080.00100.000.000.00
114บ้านสร้างเรือ  นางวรัชยา ประจำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านเมืองหลวง  นายสมศักดิ์ ดวงนิล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
116บ้านจังเอิน  นายสุริยา ดวงตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านหนองน้ำขุ่น  นายวัฒนะ ขันธเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านโทะ  นายประยูร สงค์พิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
119บ้านหนองสะมอน  นายสุเทพ ศรีสุข 100.00100.0070.000.0080.00100.0060.000.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านกล้วยกว้าง  นายสกุล หมื่นสุข 100.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
121บ้านบุยาว  นายจักรภพ ใสกระจ่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านไพรพะยอม  นายคงศักดิ์ มูลดับ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001.000.00
123บ้านนานวนหนองแคน  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว 90.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านพอกหนองแข้  นายชิด ประดาห์ 50.00100.0060.0080.0050.00100.0030.000.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0070.0090.0080.00100.000.000.00
125บ้านไฮใหญ่ใฮน้อย  นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านเมืองน้อย  นายประภาส สงค์พิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
127บ้านพะวร  นายวัฒนา โคตรเนตร 0.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านตาทอง  นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านพงสิม  นายชูชาติ ชัยวงศ์ 100.00100.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านจานแสนไชย  นายนราดร บุตรสันติ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านนาทุ่ง  นายสมหมาย บัวจูม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านกระสังข์  นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล 100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
133บ้านกระเต็ล  นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
134อนุบาลบึงบูรพ์  นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.000.00100.00100.00100.00100.000.000.0033.000.00100.00100.000.000.00
135ชุมชนบ้านหนองคู  นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์ 0.00100.000.000.0020.00100.000.00100.005.00100.0010.00100.000.00100.0010.00100.0020.00100.000.000.00
136บ้านหาด(อสพป.13)  นายวีรเดช บุญเย็น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านโนนลาน  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านหมากยาง  นายปัญญา ประสงค์สุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านม่วง  นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์ 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านตาโกน  นายนิรันดร์ ทองสาย 100.00100.0095.0095.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00
141อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)  นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
142บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย  นายวีระพันธ์ พรมคำน้อย 90.00100.0098.0093.0093.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านเขวา  นายวิมลศักดิ์ ลุนลา 100.00100.0096.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านหนองปลาคูณ  ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ะรรมาภรณ์อุปถัมภ์)  นายธนสมพร มะโนรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )  นายประสิทธิ์ พวงอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านเมืองจันทร์  นายสัณหบุญยงค์ ยอดกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
148บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)  นายสุขชัย สายทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
149บ้านหนองแคน  นายบำรุง บัวไข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านโคก  นายพิเชษ อินทฤทธิ์ 83.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านทุ่ม  นางสาววิภาดา บุญประสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านโดด  นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก 100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.0080.000.0090.000.000.000.00
153อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  นายบุญยัง บุรุษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า  นายประภาส เกษามา 1.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
155บ้านหนองหว้า  นายเสถียร น้อยดำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
156บ้านหนองหงอก  นายสมหวัง หลักบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0056.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านผือ  นายช้ยสิทธิ์ หล้าธรรม 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
158บ้านหนองแปน  นายเอกสิทธิ์ ใยทอน 100.00100.000.000.000.00100.0015.000.0015.00100.00100.00100.000.000.0025.000.00100.00100.000.000.00
159บ้านเสียว  นายสมศักดิ์ โกฏิยี่ 80.00100.0060.00100.0060.00100.0030.00100.0020.00100.000.00100.000.00100.0070.00100.0050.00100.000.000.00
160หนองผือ  นายเสน่ห์ ชนะงาม 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
161บ้านสามขาหนองสำโรง (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)  นางสาววิชชุตา ไชยราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านตลาดหนองเรือ  นายวิชาญ คำนึง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายอุดม บึงไกร 100.00100.0063.000.00100.00100.0067.00100.0037.00100.0037.000.000.000.0037.00100.0014.000.000.000.00
164บ้านจาน  นายมนตรี ภูผาทอง 100.00100.0043.000.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.0067.000.000.000.000.000.00
165บ้านหนองม้า  นายสีลา มะเค็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านโซงเลง  นางธีร์ธุตา บุญชู 100.00100.00100.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.00100.00100.000.000.00
167เบญจคามวิทยาประชาสรรค์  นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168อนุบาลศิลาลาด  นายมานิต ทองขอน 0.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.0098.00100.0098.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านแต้มะหลี่  นายวันชัย ปักการะสังข์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านโจดม่วง  นายสุพิช แดงบุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
171บ้านกุงขาม  นายสุรศักดิ์ ลือขจร 100.00100.0083.00100.00100.00100.0033.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  นายธวัชชัย โหง่นคำ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
173บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด  นางม่านฟ้า ศาลาน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านเกิ้ง(อสพป.37)  นางรำพัน ขาววิเศษ 100.00100.0070.000.0090.000.000.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.000.000.00
175บ้านคลีกลิ้ง  นายบุญล้อม ทองอาบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านโพธิ์  นางพิณยา ทองขอน 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านโจดนาห่อมเดื่อ  นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
178บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  นายปิยะ ไตรยงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)  นายสมศักดิ์ วนวาที 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านหลักด่านหนองจอก  นายภัทรศักดิ์ มนทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านดงเค็งตู้  นายประเสริฐ สิงห์เขาภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านทัพส่วยหนองพอก  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน