ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านหนองครก  นายเกรียงไกร สูงสนิท 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านหนองโพธิ์  นายนิคม สิงห์ชะฎา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3หนองสาดโนนเจริญ  ่่ว่าง 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
4บ้านหนองสวง  นายอานุภาพ พิมพ์โคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
5บ้านดอนกลาง  นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6อนุบาลศรีสะเกษ  นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านหมากเขียบ  นายเสถียร ลำภา 80.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.0080.000.000.000.000.000.00
8บ้านก้านเหลือง  นายศิริพงษ์ เสนาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1  ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ กรึงไกร 100.00100.0080.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านยางกุดนาคำ  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านทุ่ม  นายธณัท บุญชูวิสิฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
12บ้านขมิ้น  นายณพัฒน์ วงศืวชิรนุกูล 20.00100.0050.00100.0050.00100.0040.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
13บ้านเสือบอง  นายวิสันต์ เสวะนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านโนนแกด  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านหางว่าวโนนบัว  นายพาลี กาลพฤกษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านฮ่องแข้ดำ  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.000.00100.00100.000.000.00
17บ้านหนองม่วงหนองแวง  นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านจานหนองคู  นายสุชาติ เบ็ญเจิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00
19บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายพร บุญนำ 100.00100.0087.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.0012.000.00100.00100.000.000.00
20บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน  นายไพฑูรย์ ชินวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
21บ้านแดงเหล่ายอด  นายไพศาล อารีย์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
22บ้านโพนค้อ  นายคงสิทธิ์ อินตะนัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.0070.00100.00100.000.000.00
23บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายไพบูลย์ บุตรมี 50.00100.0090.0090.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
24บ้านแทงวิทยา  นายอุดม โพธิ์ชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0057.00100.0076.00100.0068.00100.0076.00100.0069.00100.0085.00100.000.000.00
25บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)  นายสุพจน์ เจริญกิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)  นายแสงเทียนชัย ใจดี 100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
27บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง  นางราชมาลี ต้อนรับ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านบก  นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
29บ้านซำโพธิ์  นางวันดี พรหมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30จินดาวิทยาคาร 3  นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31ตะดอบวิทยา  นายคมกฤษณ์ บุญเจริญ 90.00100.0060.00100.0070.00100.0065.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านหนองแคนหนองเทา  นายเศรษฐโชด บุญเสริม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0034.0067.0083.00100.0067.0083.00100.00100.0058.0092.00100.00100.000.000.00
33บ้านแกประชาสามัคคี  นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ 90.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านก่อโนนหล่อง  นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00110.000.000.000.00
35บ้านโพนแดง  นางวาสนา สงโสด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านหนองแก้วสำโรง  นายคงฤทธิ์นิธี เมืองจันทร์ธนชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
37บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายธนัญกรณ์ มีชัยธนกิตติ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านหนองหว้าเข้ากรรม  นางสาววันระพี ญาติรัฐชัยชาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านหนองแวงโพนเขวา  นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านหนองเข็งเหล่าแค  นายประเวศ นนทวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านดอนสั้น  นายธัชพงศ์ คลธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42มหาราช 3  นางศุภากร สายหงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านโนนอีปังโพนวัว  นายวิเศษ ไชยอุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
44อนุบาลวัดพระโต  นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
45บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  นายอรุณโรจน์ วันเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
46บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม  นายทวี อรุณโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านคูซอด  นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
48บ้านเวาะ  นายสนอง วิเศษสังข์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านเปือย  นายธงชัย จันทร์แจ้ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
50บ้านน้ำคำ  นายไสว โสภาศรี 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านหนองโนวิทยา  นายสุทัศน์ บุญยี่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านหนองคำ  นายสิทธิ อินตะนัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านหญ้าปล้อง  นายเอกอมร ใจจง 0.000.0070.00100.0065.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
54บ้านโนนแย้  นายธีรนันท์ คำคาวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านเอกสร้างเรือง  นายสมสุข สายเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านหนองไผ่  นายนิคม สิงห์ชะฎา 80.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านหอยสะเดาพัฒนา  นายวิชิต บุญเฉลียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58อนุบาลกันทรารมย์  นายสุรชาติ ทอนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านหนองมะแซว  นายศิลปชัย นันตโลหิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านหนองอีกว่าง  นางระหงค์ นันตโลหิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านดูนสิม(อสพป.8)  นายชัยณรงค์ อดทน 90.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านอีต้อม  นายอุทัย สมใจเพ็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
63บ้านมะกรูด  นางรุ่งรัตน์ สหัสดี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)  นายสมาน ละเลิศ 100.00100.0080.000.00100.00100.0080.000.0070.000.0090.000.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
65บ้านหนองทามใหญ่  นายศุภมงคล บุญชู 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านโนนผึ้ง  นางสาวทักษิณา สีหบุตร 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
67บ้านหนองหวาย  นายบพิตร บุญเฉลียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
68บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)  นายสมพร อินทา 100.00100.0080.00100.0075.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)  นางอังคณา พรหมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านหนองบัวไชยวาน  นายอุทัย สมใจเพ็ง 80.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
71บ้านหนองโอง  นางกาญจนา ชมสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านหนองดุมหนองม่วง  นายนัฐฏ์ พงษ์เกษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านหนองถ่ม  นายสำเริง สิมณี 100.00100.0072.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
74บ้านหนองหัวช้าง  กาญจนา คำเพราะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านบกขี้ยาง  นายวรากร สายเนตร 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
76บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา  นายคมกฤช คำเพราะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านลือชัย  นายสมสมัย นาราษฎร์ 70.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0095.000.0080.000.00100.00100.000.000.00
78บ้านทุ่งพาย  นายสุวัชร สารสมัคร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226  นายบุญเกิด ทองสุข 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)  นายไพรัช ทองสุ 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านดู่  นายปิยะ ทาระ 100.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านโพนทรายโนนเรือ  นายสุพงษ์ คงนิล 85.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.0045.00100.00100.000.000.00
83บ้านสีถาน  นายปัญญา รอดคำทุย 100.00100.0070.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านขามป้อม  นายชัยภูมิ โขสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
85บ้านหนองบัวท่าช้าง  นายประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
86บ้านโพธิ์ลังกา  นายบัณฑิต ดาประสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านเกาะ  นายแสวง พิทักษ์เมธากุล 0.00100.0075.00100.0075.00100.0080.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านหนองกก  นายดำรงชัย ประเสริฐทรง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านยาง  นายณัฐศิษฐ์ จวงพันธ์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00
90บ้านหนองกี่  นายสุรสิทธ์ิ์ ศิริบูรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านกล้วย  นายสมปอง อภินันท์ 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านสร้างเหล่าโนนแดง  นางกิษรา เทสันตะ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
93บ้านโคก  นางนุชรา นรสาร 0.000.00100.00100.0085.00100.0066.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านจาน  นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
95บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านอาลัย  นายสมชวน รายระยับ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านบูรพา  นายชวิศ จิตดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
98บ้านพะแนงวิทยา  นายภคิน ธรรมนูญ 100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
99บ้านนาดี  นางอาภรณ์ ตรีประเคน 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
100บ้านโนนสะอาดอีตู้  นายพัฒนศักดิ์ บางใบ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  นายระพี แก้วเนตร 98.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
102บ้านจิกกะลา  นายนาวิน สีหาบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านผักบุ้ง  นายชาตรี ระติเดช 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
104บ้านพันลำ  นายเข้ม แก้วแดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านเทิน  นายถนอม บัวแก้ว 94.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านบัวน้อยโนนปอ  นายสุรศักดิ์ เจตนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
108บ้านขาม  นายอาคม คงเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านหนองไฮ  ว่าที่ร.ต.กันทรา เขียวอ่นอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านอีปาด  นายทองใส เพชรรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านทุ่งมั่ง  นายสะอาด สีหาภาค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านหนองเทา  นายกรวัฒนา นาคา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านละทาย  นายไพบูลย์ พละศักดิ์ 80.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
114บ้านกอก  นายนิกร ผุดผ่อง 95.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
115บ้านเขวา  นายสุนันท์ คำแสงดี 100.00100.0066.000.00100.00100.0023.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0015.000.00100.00100.000.000.00
116บ้านเหม้าหนองเรือ  นายกานต์ระพี โนนกอง 91.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0059.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านเมืองน้อยหนองมุข  นายสังเวียน สูงโฮง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน  นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00
119บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)  นางสาวกัญยุพา สรรพศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านทาม  ินายสิทธิพันธ์ คูณทวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านยางน้อยสามัคคี  นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)  นายธีระวัฒน์ ทองใส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
123บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  นายสุระพงษ์ อุทัยกรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายโกวิท ดวงคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านหนามแท่ง  นายสุรพงษ์ อุทัยกรณ์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.0085.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
126บ้านกอกหัวนา  นายทองใบ ทองแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านเปือย  นายศานิต คำวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)  นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ 95.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านเจี่ย  นายวิชิต บุคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายสรวิทย์ นามวงษ์ 100.00100.0085.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านบอนวิทยา  นายศักดิ์ศรี ก้อนคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
132บ้านจอมวิทยา  - 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)  นายบุญเทียร เทพบุตรดี 100.00100.0095.000.0098.000.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
134บ้านยางชุมใหญ่  นายสมคิด บุญสถิตย์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
135บ้านลิ้นฟ้า  นายเวียงศรี แก้วพวง 100.00100.0060.000.0070.000.0090.000.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.000.000.000.000.00
136บ้านดินดำ  นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0018.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
137บ้านผักขะ  นายรวย จันทร์ก้อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านยางชุมใหญ่สาขาบ้านดอนโก  นายสมคิด บุญสถิตย์ ยังไม่กรอกข้อมูล
139บ้านคอนกาม  นายเฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านค้อเมืองแสน  นายไพฑูรย์ นามสาย 100.00100.0065.000.0070.000.0090.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.0070.000.0080.000.000.000.00
141บ้านยางเครือ  นายบุญส่ง พื้นผา 98.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.000.000.000.000.00
142บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)  นายยงชัย สุเมธิวิทย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านแก้ง  นายไพชยนต์ แก้วพวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านโนนคูณ  นายชาติชาย นามวงศ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.00100.0080.00100.000.000.00
145บ้านหอย-โนนดู่  นายฐิตรัฐ สอนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านโนนติ้ว  นายเด่นชัย เบญมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านหนองกุงสนามชัย  นายจำรูญศักดิ์ ศรีสว่าง 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านก้อนเส้า  นายมณเฑียร พรหมประดิษฐ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
149บ้านม่วงเปเหมือดแอ่  นายเมฆินทร์ ดลปัดชา 0.00100.00100.00100.00100.00100.0033.0077.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0077.0033.000.00100.000.000.00
150บ้านโคกสะอาด  นางสาวปรีชญา สิทธิพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
151บ้านหนองหิน  นายศุภชัย นามวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านโนนสมบูรณ์  ว่าที่ พ.ต.ศิริวงศ์ วงศ์ทะเล 0.000.0087.000.00100.00100.0086.000.0086.000.0066.000.0086.000.000.000.0086.000.000.000.00
153บ้านหนองแวง  นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์ 100.00100.0082.00100.0082.00100.0082.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.000.00
154บ้านโนนดู่  นายทศพร ทองแดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
155บ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง  นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์ 0.000.0082.00100.0082.00100.0082.00100.0095.00100.0095.000.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00
156บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)  นายไพบูลย์ เดชคำภู 100.00100.0080.000.0083.000.0094.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.0082.000.0095.000.000.000.00
157บ้านหนองสนม  นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
158บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่  นางเสน่หา พลโสภา 100.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านปลาข่อ  นายยุทธิพงษ์ พร้อมพรม 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00
160บ้านผักขย่าใหญ่  นายสมบูรณ์ กันเทพา 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0050.0080.0070.00100.0070.00100.0070.0090.0070.00100.000.000.00
161บ้านเวาะวิทยาคม  นายเด่นชัย หวานใจ 50.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านหยอด  นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
163บ้านนาม่องนาเมือง  นายสมเกียรติ งามานัก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านหนองตลาด  นายวิสันต์ เสวะนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
165บ้านเหล่าฝ้าย  สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร 70.000.0075.000.0075.000.0085.000.0085.000.00100.00100.00100.00100.0085.000.00100.00100.000.000.00
166อนุบาลโนนคูณ  นายคำพร แก้ววิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
167บ้านโนนคูณ  นายชัชวาลย์ บัวงาม 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168หนองจิกเหล่าเชือก  นายประภาษ บุรกรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว  นายชัชวาลย์ บัวงาม 1.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านเท่อเล่อ  นายมนูญ ทองเทพ 50.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
171บ้านร่องเก้า  นางสาวสุนัดดา เสนสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0060.000.000.00100.000.000.00
172บ้านบกแดงผักขะย่า  นางพัชราภรณ์ สมานพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.000.00100.00100.000.000.00
173บ้านดินดำเหล่าเสนใต้  นายวิชัย แก้วสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านโปร่ง  นายทัศพงษ์ พรหมทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
175บ้านหัวเหล่า  นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านโนนสว่าง  นายมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านโพนงาม  นางปุณิกา ธรรมนูญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านขี้เหล็ก  นางภนิตา เศรษฐคุณากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านรุ่ง  นายทองคำ จิตสุภาพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านละเอาะ  นายวิทยา สุภะเกษ 50.00100.0050.00100.000.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านแวด  นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
182บ้านหนองพะแนง  นายพรศักดิ์ อุ่นใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
183บ้านยางน้อยตองปิด  นายวีระ ศิริดำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0090.0090.0080.0080.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
184บ้านกะวัน  นายอภิสิทธิ์ เงาศรี 83.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านลุมพุกคูวงศ์  นางสาวทัศนี ศริยาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.0027.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.0027.00100.00100.0080.00100.00
186บ้านบัวระรมย์  นายชัชพงศ์ ปาณาตี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านสวนกล้วย  นายทนงศักดิ์ พรมแพง 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านสบาย  นายวัฒนะ ทองสุ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านโนนหนองสิม  นายสมคิด นนทะศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
190บ้านหนองบาง  นายสุชาติ เทสันตะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  นายสุทิน ไชยานุกูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านน้ำเกลี้ยง  นายศิริ สุภาพ 0.00100.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
193บ้านโนนสว่าง  นายทองใจ ทิพย์รักษา 100.00100.0065.000.00100.00100.0014.000.0086.000.00100.00100.00100.00100.0018.000.0072.000.000.000.00
194บ้านโนนงาม  นายมานิตย์ จันทร์ฉาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านหนองแลงระไง  นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
196บ้านหนองแวง  นายสมหวัง อัมภรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.000.000.000.00
197บ้านสะพุง  นายอัมพร ทองงอก 100.00100.0043.00100.0012.00100.0071.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านลุมภู  นายวีรวุฒิ นวลศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านคูบ  นายสำเริง สำนักนิตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านสะเต็ง  นายประมวล บุญชิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านหนองนาเวียง  นางสิริมา ละม้ายศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านทุ่งสว่าง  นางกัลยา แสนทวีสุข 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
203บ้านหนองบัว  นายวรวิทย์ จิตสำราญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0080.00100.000.000.00
204บ้านสร้างสะแบง  นายศรไชย เพชรสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.0095.00100.00100.000.000.00
205นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2  นายมหัสศักดิ์ บัวศรี 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
206นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3  นายวีระศักดิ์ นางาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)  นายคำพอง กาทอง 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านสว่าง  นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านดงยาง  นายจักรินทร์ บุญเอนก 100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า  นายเสถียร ลาโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านหนองกันจอ  นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
212บ้านเจ้าทุ่ง  นายสมเกียรติ เกษร 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
213บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว  นายกิตติกรณ์ ไชยสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
214บ้านลิงไอ  นายสมุห์ กลิ่นงาม 100.00100.0064.000.00100.00100.00100.00100.0091.000.000.000.00100.00100.0074.000.00100.00100.000.000.00
215อนุบาลวังหิน  นายปุ่น ฉิมงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านกะเอิน  นายวิสัย เขตสกุล 100.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
217บ้านโพนดวน  นายชาติ ศรีสาร 100.00100.0076.000.0082.000.00100.00100.0045.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
218บ้านหัววัวหนองนารี  นายสุรชาติ ทอนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)  นายสมพร เพ็งพันธ์ 75.0090.0080.0080.0070.0085.0070.0080.00100.00100.00100.00100.0085.0090.0080.00100.00100.00100.000.000.00
220บ้านโนนสายหนองหว้า  นายสุเทศ บุญเย็น 100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
221บ้านไทยบวกแต้บวกเตย  นายวินัย สีส่วน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
222บ้านโพนยาง  นายคงศักดิ์ งามล้วน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
223บ้านทุ่งน้อย  นายประจิตร สวัสดิกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
224บ้านหนองทุ่ม  นายวีระศักดิ์ ไชยวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
225บ้านเห็นอ้ม  นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
226บ้านตีกา  นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์ 100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
227ชุมชนหนองสังข์  นายธีรวัฒน์ ประมาพันธ์ 83.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.000.000.00
228บ้านหนองตาเชียง  นายสมพงษ์ รุ่งเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
229บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)  นายนาวินท์ ดวนใหญ่ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
230บ้านโนนดู่  นายจำรัส วงศ์แดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
231บ้านทุ่ง  นายสุริยา สุขเกษม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.0025.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
232บ้านสร้างบาก  นายสมชาย จันทะเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
233บ้านหนองนาโพธิ์  คงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
234บ้านสะมัด  นายวรัญญู ทวีศรี 60.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
235บ้านหนองคู  นางสาวธนัญญาณ์ สาระพลเรืองกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
236บ้านตำแยหนองเม็ก  นายอดิศร สังข์แก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
237กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)  นายโอกาศ รวมสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
238บ้านกระถุน  ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ดีพูน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
239บ้านขนวนจานสามัคคี  นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
240บ้านอะลางหัวขัว  นายสมหาญ เค้ากล้า 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00
241บ้านโนนเพ็ก  นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
242บ้านหนองออ  นายสำราญ สำบูรณ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
243บ้านสร้างหว้า  นางสาวสายฝน ขนันไทย 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
244บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)  นายจิรวัฒน์ ธนวาที 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
245บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)  นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.00
246บ้านหนองค้า  นายณัฐวุฒิ นามวงศ์ 60.00100.00100.00100.00100.00100.0060.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
247บ้านโคกเพ็ก  นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
248อนุบาลพยุห์  นายทองไข พรหมประดิษฐ์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
249บ้านคูเมือง  นายวิทยา สมาฤกษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
250บ้านหนองรัง  นายรุ่งอรุณ สายสมาน 90.00100.0044.0066.0026.00100.00100.00100.0072.000.00100.00100.00100.00100.0044.0066.00100.00100.000.000.00
251บ้านหนองหว้าทับทัย  นายอาธรณ์ หมื่นศร 0.00100.00800.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
252บ้านหนองม่วงหนองแต้  นายสมชาย ศรีคราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
253บ้านเปือยประชาสามัคคี  นายสมยศ สงโสด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
254บ้านสำโรงโคเฒ่า  นายสมศักดิ์ สายแก้ว 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
255บ้านกระหวันโนนเจริญ  นายสมชาย ทวีทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
256บ้านร่องสะอาด  นายธวัชชัย ศกุนะสิงห์ 100.00100.0080.000.0090.000.0010.00100.0010.00100.00100.00100.000.00100.0090.000.000.00100.000.000.00
257บ้านป่าไร่  นายไพบูลย์ ประสมพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
258บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)  นายศรีนวล ทิมโพธิ์กลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
259บ้านหนองเตย  นายสมชาย ทวีทรัพย์ 85.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0085.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.0085.00100.000.000.00
260บ้านเสมอใจ  นางสาวอิษยา พรมสามสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0062.000.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน