ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านหนองโพธิ์  นายนิคม สิงห์ชะฎา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2หนองสาดโนนเจริญ  ่่ว่าง 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
3บ้านหนองสวง  นายอานุภาพ พิมพ์โคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
4บ้านดอนกลาง  นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5อนุบาลศรีสะเกษ  นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านหมากเขียบ  นายเสถียร ลำภา 80.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.0080.000.000.000.000.000.00
7บ้านก้านเหลือง  นายศิริพงษ์ เสนาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1  ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ กรึงไกร 100.00100.0080.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านยางกุดนาคำ  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านทุ่ม  นายธณัท บุญชูวิสิฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
11บ้านขมิ้น  นายณพัฒน์ วงศืวชิรนุกูล 20.00100.0050.00100.0050.00100.0040.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
12บ้านเสือบอง  นายวิสันต์ เสวะนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านโนนแกด  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านหางว่าวโนนบัว  นายพาลี กาลพฤกษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านฮ่องแข้ดำ  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.000.00100.00100.000.000.00
16บ้านหนองม่วงหนองแวง  นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านจานหนองคู  นายสุชาติ เบ็ญเจิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00
18บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายพร บุญนำ 100.00100.0087.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.0012.000.00100.00100.000.000.00
19บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน  นายไพฑูรย์ ชินวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
20บ้านแดงเหล่ายอด  นายไพศาล อารีย์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
21บ้านโพนค้อ  นายคงสิทธิ์ อินตะนัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.0070.00100.00100.000.000.00
22บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายไพบูลย์ บุตรมี 50.00100.0090.0090.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
23บ้านแทงวิทยา  นายอุดม โพธิ์ชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0057.00100.0076.00100.0068.00100.0076.00100.0069.00100.0085.00100.000.000.00
24บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)  นายสุพจน์ เจริญกิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)  นายแสงเทียนชัย ใจดี 100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
26บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง  นางราชมาลี ต้อนรับ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านบก  นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
28บ้านซำโพธิ์  นางวันดี พรหมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29จินดาวิทยาคาร 3  นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30ตะดอบวิทยา  นายคมกฤษณ์ บุญเจริญ 90.00100.0060.00100.0070.00100.0065.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านหนองแคนหนองเทา  นายเศรษฐโชด บุญเสริม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0034.0067.0083.00100.0067.0083.00100.00100.0058.0092.00100.00100.000.000.00
32บ้านแกประชาสามัคคี  นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ 90.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านก่อโนนหล่อง  นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00110.000.000.000.00
34บ้านโพนแดง  นางวาสนา สงโสด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านหนองแก้วสำโรง  นายคงฤทธิ์นิธี เมืองจันทร์ธนชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
36บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายธนัญกรณ์ มีชัยธนกิตติ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านหนองหว้าเข้ากรรม  นางสาววันระพี ญาติรัฐชัยชาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านหนองแวงโพนเขวา  นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านหนองเข็งเหล่าแค  นายประเวศ นนทวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านบ้านดอนสั้น  นายธัชพงศ์ คลธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41มหาราช 3  นางศุภากร สายหงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านโนนอีปังโพนวัว  นายวิเศษ ไชยอุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
43อนุบาลวัดพระโต  นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
44บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  นายอรุณโรจน์ วันเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
45บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม  นายทวี อรุณโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านคูซอด  นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
47บ้านเวาะ  นายสนอง วิเศษสังข์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านเปือย  นายธงชัย จันทร์แจ้ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
49บ้านน้ำคำ  นายไสว โสภาศรี 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านหนองโนวิทยา  นายสุทัศน์ บุญยี่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านหนองคำ  นายสิทธิ อินตะนัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านหญ้าปล้อง  นายเอกอมร ใจจง 0.000.0070.00100.0065.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
53บ้านโนนแย้  นายธีรนันท์ คำคาวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านเอกสร้างเรือง  นายสมสุข สายเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหนองไผ่  นายนิคม สิงห์ชะฎา 80.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านหอยสะเดาพัฒนา  นายวิชิต บุญเฉลียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57อนุบาลกันทรารมย์  นายสุรชาติ ทอนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านหนองมะแซว  นายศิลปชัย นันตโลหิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านหนองอีกว่าง  นางระหงค์ นันตโลหิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านดูนสิม(อสพป.8)  นายชัยณรงค์ อดทน 90.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านอีต้อม  นายอุทัย สมใจเพ็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
62บ้านมะกรูด  นางรุ่งรัตน์ สหัสดี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)  นายสมาน ละเลิศ 100.00100.0080.000.00100.00100.0080.000.0070.000.0090.000.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
64บ้านหนองทามใหญ่  นายศุภมงคล บุญชู 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านโนนผึ้ง  นางสาวทักษิณา สีหบุตร 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
66บ้านหนองหวาย  นายบพิตร บุญเฉลียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
67บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)  นายทรงศักดิ์ พุฒมาลา 100.00100.0080.00100.0075.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)  นางอังคณา พรหมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านหนองบัวไชยวาน  นายอุทัย สมใจเพ็ง 80.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
70บ้านหนองโอง  นางกาญจนา ชมสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านหนองดุมหนองม่วง  นายนัฐฏ์ พงษ์เกษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านหนองถ่ม  นายสำเริง สิมณี 100.00100.0072.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
73บ้านหนองหัวช้าง  กาญจนา คำเพราะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านบกขี้ยาง  นายวรากร สายเนตร 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
75บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา  นายคมกฤช คำเพราะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านลือชัย  นายสมสมัย นาราษฎร์ 70.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0095.000.0080.000.00100.00100.000.000.00
77บ้านทุ่งพาย  นายสุวัชร สารสมัคร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226  นายบุญเกิด ทองสุข 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)  นายไพรัช ทองสุ 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านดู่  นายปิยะ ทาระ 100.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านโพนทรายโนนเรือ  นายสุพงษ์ คงนิล 85.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.0045.00100.00100.000.000.00
82บ้านสีถาน  นายปัญญา รอดคำทุย 100.00100.0070.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านขามป้อม  นายชัยภูมิ โขสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
84บ้านหนองบัวท่าช้าง  นายประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
85บ้านโพธิ์ลังกา  นายบัณฑิต ดาประสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านเกาะ  นายแสวง พิทักษ์เมธากุล 0.00100.0075.00100.0075.00100.0080.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านหนองกก  นายดำรงชัย ประเสริฐทรง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านยาง  นายณัฐศิษฐ์ จวงพันธ์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00
89บ้านหนองกี่  นายสุรสิทธ์ิ์ ศิริบูรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านกล้วย  นายสมปอง อภินันท์ 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านสร้างเหล่าโนนแดง  นางกิษรา เทสันตะ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
92บ้านโคก  นางนุชรา นรสาร 0.000.00100.00100.0085.00100.0066.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านจาน  นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
94บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านอาลัย  นายสมชวน รายระยับ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านบูรพา  นายชวิศ จิตดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
97บ้านพะแนงวิทยา  นายภคิน ธรรมนูญ 100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
98บ้านนาดี  นางอาภรณ์ ตรีประเคน 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
99บ้านโนนสะอาดอีตู้  นายพัฒนศักดิ์ บางใบ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  นายระพี แก้วเนตร 98.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
101บ้านจิกกะลา  นายนาวิน สีหาบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านผักบุ้ง  นายชาตรี ระติเดช 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
103บ้านพันลำ  นายเข้ม แก้วแดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านเทิน  นายถนอม บัวแก้ว 94.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านบัวน้อยโนนปอ  นายสุรศักดิ์ เจตนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
107บ้านขาม  นายอาคม คงเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านหนองไฮ  ว่าที่ร.ต.กันทรา เขียวอ่นอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านอีปาด  นายทองใส เพชรรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านทุ่งมั่ง  นายสะอาด สีหาภาค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านหนองเทา  นายกรวัฒนา นาคา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านละทาย  นายไพบูลย์ พละศักดิ์ 80.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
113บ้านกอก  นายนิกร ผุดผ่อง 95.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
114บ้านเขวา  นายสุนันท์ คำแสงดี 100.00100.0066.000.00100.00100.0023.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0015.000.00100.00100.000.000.00
115บ้านเหม้าหนองเรือ  นายกานต์ระพี โนนกอง 91.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0059.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านเมืองน้อยหนองมุข  นายสังเวียน สูงโฮง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน  นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00
118บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)  นางสาวกัญยุพา สรรพศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านทาม  ินายสิทธิพันธ์ คูณทวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านยางน้อยสามัคคี  นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
122บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  นายสุระพงษ์ อุทัยกรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายโกวิท ดวงคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านหนามแท่ง  นายสุรพงษ์ อุทัยกรณ์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.0085.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
125บ้านกอกหัวนา  นายทองใบ ทองแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านเปือย  นายศานิต คำวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)  นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ 95.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านเจี่ย  นายวิชิต บุคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายสรวิทย์ นามวงษ์ 100.00100.0085.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านบอนวิทยา  นายศักดิ์ศรี ก้อนคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
131บ้านจอมวิทยา  - 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)  นายบุญเทียร เทพบุตรดี 100.00100.0095.000.0098.000.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
133บ้านยางชุมใหญ่  นายสมคิด บุญสถิตย์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
134บ้านลิ้นฟ้า  นายเวียงศรี แก้วพวง 100.00100.0060.000.0070.000.0090.000.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.000.000.000.000.00
135บ้านดินดำ  นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0018.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
136บ้านผักขะ  นายรวย จันทร์ก้อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านยางชุมใหญ่สาขาบ้านดอนโก  นายสมคิด บุญสถิตย์ ยังไม่กรอกข้อมูล
138บ้านคอนกาม  นายเฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านค้อเมืองแสน  นายไพฑูรย์ นามสาย 100.00100.0065.000.0070.000.0090.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.0070.000.0080.000.000.000.00
140บ้านยางเครือ  นายบุญส่ง พื้นผา 98.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.000.000.000.000.00
141บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)  นายยงชัย สุเมธิวิทย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านแก้ง  นายไพชยนต์ แก้วพวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านโนนคูณ  นายชาติชาย นามวงศ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.00100.0080.00100.000.000.00
144บ้านหอย-โนนดู่  นายฐิตรัฐ สอนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านโนนติ้ว  นายเด่นชัย เบญมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านหนองกุงสนามชัย  นายจำรูญศักดิ์ ศรีสว่าง 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านก้อนเส้า  นายมณเฑียร พรหมประดิษฐ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
148บ้านม่วงเปเหมือดแอ่  นายเมฆินทร์ ดลปัดชา 0.00100.00100.00100.00100.00100.0033.0077.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0077.0033.000.00100.000.000.00
149บ้านโคกสะอาด  นางสาวปรีชญา สิทธิพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
150บ้านหนองหิน  นายศุภชัย นามวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านโนนสมบูรณ์  ว่าที่ พ.ต.ศิริวงศ์ วงศ์ทะเล 0.000.0087.000.00100.00100.0086.000.0086.000.0066.000.0086.000.000.000.0086.000.000.000.00
152บ้านหนองแวง  นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์ 100.00100.0082.00100.0082.00100.0082.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.000.00
153บ้านโนนดู่  นายทศพร ทองแดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
154บ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง  นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์ 0.000.0082.00100.0082.00100.0082.00100.0095.00100.0095.000.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00
155บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)  นายไพบูลย์ เดชคำภู 100.00100.0080.000.0083.000.0094.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.0082.000.0095.000.000.000.00
156บ้านหนองสนม  นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
157บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่  นางเสน่หา พลโสภา 100.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านปลาข่อ  นายยุทธิพงษ์ พร้อมพรม 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00
159บ้านผักขย่าใหญ่  นายสมบูรณ์ กันเทพา 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0050.0080.0070.00100.0070.00100.0070.0090.0070.00100.000.000.00
160บ้านเวาะวิทยาคม  นายเด่นชัย หวานใจ 50.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านหยอด  นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
162บ้านนาม่องนาเมือง  นายสมเกียรติ งามานัก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านหนองตลาด  นายวิสันต์ เสวะนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
164บ้านเหล่าฝ้าย  สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร 70.000.0075.000.0075.000.0085.000.0085.000.00100.00100.00100.00100.0085.000.00100.00100.000.000.00
165อนุบาลโนนคูณ  นายคำพร แก้ววิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
166บ้านโนนคูณ  นายชัชวาลย์ บัวงาม 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167หนองจิกเหล่าเชือก  นายประภาษ บุรกรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว  นายชัชวาลย์ บัวงาม 1.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านเท่อเล่อ  นายมนูญ ทองเทพ 50.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
170บ้านร่องเก้า  นางสาวสุนัดดา เสนสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0060.000.000.00100.000.000.00
171บ้านบกแดงผักขะย่า  นางพัชราภรณ์ สมานพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.000.00100.00100.000.000.00
172บ้านดินดำเหล่าเสนใต้  นายวิชัย แก้วสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านโปร่ง  นายทัศพงษ์ พรหมทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
174บ้านหัวเหล่า  นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านโนนสว่าง  นายมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านโพนงาม  นางปุณิกา ธรรมนูญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านขี้เหล็ก  นางภนิตา เศรษฐคุณากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านรุ่ง  นายทองคำ จิตสุภาพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านละเอาะ  นายวิทยา สุภะเกษ 50.00100.0050.00100.000.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านแวด  นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
181บ้านหนองพะแนง  นายพรศักดิ์ อุ่นใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
182บ้านยางน้อยตองปิด  นายวีระ ศิริดำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0090.0090.0080.0080.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
183บ้านกะวัน  นายอภิสิทธิ์ เงาศรี 83.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านลุมพุกคูวงศ์  นางสาวทัศนี ศริยาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.0027.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.0027.00100.00100.0080.00100.00
185บ้านบัวระรมย์  นายประยูร นามวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านสวนกล้วย  นายทนงศักดิ์ พรมแพง 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านสบาย  นายวัฒนะ ทองสุ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านโนนหนองสิม  นายสมคิด นนทะศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
189บ้านหนองบาง  นายสุชาติ เทสันตะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  นายสุทิน ไชยานุกูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านน้ำเกลี้ยง  นายศิริ สุภาพ 0.00100.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
192บ้านโนนสว่าง  นายทองใจ ทิพย์รักษา 100.00100.0065.000.00100.00100.0014.000.0086.000.00100.00100.00100.00100.0018.000.0072.000.000.000.00
193บ้านโนนงาม  นายมานิตย์ จันทร์ฉาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านหนองแลงระไง  นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
195บ้านหนองแวง  นายทองสุข บุญแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.000.000.000.00
196บ้านสะพุง  นายอัมพร ทองงอก 100.00100.0043.00100.0012.00100.0071.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านลุมภู  นายวีรวุฒิ นวลศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านคูบ  นายสำเริง สำนักนิตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านสะเต็ง  นายประมวล บุญชิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านหนองนาเวียง  นางสิริมา ละม้ายศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านทุ่งสว่าง  นางกัลยา แสนทวีสุข 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านหนองบัว  นายวรวิทย์ จิตสำราญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0080.00100.000.000.00
203บ้านสร้างสะแบง  นายศรไชย เพชรสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.0095.00100.00100.000.000.00
204นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2  นายมหัสศักดิ์ บัวศรี 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
205นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3  นายวีระศักดิ์ นางาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)  นายคำพอง กาทอง 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านสว่าง  นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านดงยาง  นายจักรินทร์ บุญเอนก 100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า  นายเสถียร ลาโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านหนองกันจอ  นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
211บ้านเจ้าทุ่ง  นายสมเกียรติ เกษร 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
212บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว  นายกิตติกรณ์ ไชยสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
213บ้านลิงไอ  นายสมุห์ กลิ่นงาม 100.00100.0064.000.00100.00100.00100.00100.0091.000.000.000.00100.00100.0074.000.00100.00100.000.000.00
214อนุบาลวังหิน  นายปุ่น ฉิมงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
215บ้านกะเอิน  นายวิสัย เขตสกุล 100.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
216บ้านโพนดวน  นายชาติ ศรีสาร 100.00100.0076.000.0082.000.00100.00100.0045.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
217บ้านหัววัวหนองนารี  นายสุรชาติ ทอนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
218ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)  นายสมพร เพ็งพันธ์ 75.0090.0080.0080.0070.0085.0070.0080.00100.00100.00100.00100.0085.0090.0080.00100.00100.00100.000.000.00
219บ้านโนนสายหนองหว้า  นายสุเทศ บุญเย็น 100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
220บ้านไทยบวกแต้บวกเตย  นายวินัย สีส่วน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
221บ้านโพนยาง  นายคงศักดิ์ งามล้วน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
222บ้านทุ่งน้อย  นายประจิตร สวัสดิกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
223บ้านหนองทุ่ม  นายวีระศักดิ์ ไชยวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
224บ้านเห็นอ้ม  นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
225บ้านตีกา  นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์ 100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
226ชุมชนหนองสังข์  นายธีรวัฒน์ ประมาพันธ์ 83.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.000.000.00
227บ้านหนองตาเชียง  นายสมพงษ์ รุ่งเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
228บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)  นายนาวินท์ ดวนใหญ่ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
229บ้านโนนดู่  นายจำรัส วงศ์แดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
230บ้านทุ่ง  นายสุริยา สุขเกษม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.0025.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
231บ้านสร้างบาก  นายสมชาย จันทะเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
232บ้านหนองนาโพธิ์  คงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
233บ้านสะมัด  นายวรัญญู ทวีศรี 60.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
234บ้านหนองคู  นางสาวธนัญญาณ์ สาระพลเรืองกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
235บ้านตำแยหนองเม็ก  นายอดิศร สังข์แก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
236กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)  นายโอกาศ รวมสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
237บ้านกระถุน  ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ดีพูน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
238บ้านขนวนจานสามัคคี  นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
239บ้านอะลางหัวขัว  นายสมหาญ เค้ากล้า 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00
240บ้านโนนเพ็ก  นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
241บ้านหนองออ  นายสำราญ สำบูรณ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
242บ้านสร้างหว้า  นางสาวสายฝน ขนันไทย 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
243บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)  นายจิรวัฒน์ ธนวาที 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
244บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)  นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.00
245บ้านหนองค้า  นายณัฐวุฒิ นามวงศ์ 60.00100.00100.00100.00100.00100.0060.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
246บ้านโคกเพ็ก  นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
247อนุบาลพยุห์  นายทองไข พรหมประดิษฐ์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
248บ้านคูเมือง  นายวิทยา สมาฤกษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
249บ้านหนองรัง  นายรุ่งอรุณ สายสมาน 90.00100.0044.0066.0026.00100.00100.00100.0072.000.00100.00100.00100.00100.0044.0066.00100.00100.000.000.00
250บ้านหนองหว้าทับทัย  นายอาธรณ์ หมื่นศร 0.00100.00800.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
251บ้านหนองม่วงหนองแต้  นายสมชาย ศรีคราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
252บ้านเปือย  นายพันธ์ชาย ศรีคราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
253บ้านสำโรงโคเฒ่า  นายสมศักดิ์ สายแก้ว 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
254บ้านกระหวันโนนเจริญ  นายสมชาย ทวีทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
255บ้านร่องสะอาด  นายธวัชชัย ศกุนะสิงห์ 100.00100.0080.000.0090.000.0010.00100.0010.00100.00100.00100.000.00100.0090.000.000.00100.000.000.00
256บ้านป่าไร่  นายไพบูลย์ ประสมพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
257บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)  นายศรีนวล ทิมโพธิ์กลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
258บ้านหนองเตย  นายสมชาย ทวีทรัพย์ 85.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0085.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.0085.00100.000.000.00
259บ้านเสมอใจ  นางสาวอิษยา พรมสามสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0062.000.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน