ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 33  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1สุรวิทยาคาร  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2สิรินธร  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3สวายวิทยาคาร  นายทวีศักดิ์ สนสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
4เทนมีย์มิตรประชา  นายอำนาจ นวนิล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5นาดีวิทยา  นายวรพงศ์ มีมาก 0.000.0050.00100.000.00100.009.00100.0020.00100.0087.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
6ศรีไผทสมันต์  นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ 0.000.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
7รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นายพิทักษ์ สุปิงคลัด 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8สุรินทร์ภักดี  นายศุภชัย ชาวนา 0.000.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.0050.00100.000.000.00
9พญารามวิทยา  0.000.0080.00100.0030.00100.0020.00100.0090.00100.00100.00100.0010.00100.009.00100.009.00100.000.000.00
10สุรินทร์ราชมงคล  0.00100.000.00100.0036.00100.0075.00100.0074.00100.000.00100.000.000.0054.00100.000.00100.000.000.00
11โชคเพชรพิทยา  นายนิเวศ ทิวทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
12สุรินทร์พิทยาคม  นายทศพร สระแก้ว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13วีรวัฒน์โยธิน  นายณรงค์ พรหมพัชรพล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14มหิธรวิทยา  นายสาโรจน์ พฤษภา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15นาบัววิทยา  นายวิทยา เพ่งเล็งดี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16ศรีรามประชาสรรค์  นายวายุคล จุลทรรศน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17ตั้งใจวิทยาคม  นายทวีโชค งามชื่น 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18ท่าสว่างวิทยา  นายแชม มุ่งดี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  นางสาวทองใบ ตลับทอง 0.000.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.000.00100.0095.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
20ชุมพลวิทยาสรรค์  นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21เมืองบัววิทยา  นายยรรยง วงค์คำจันทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22ลำพลับพลาวิทยาคาร  นายเสงี่ยม วงค์พล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23ท่าตูมประชาเสริมวิทย์  นายพัลลภ พัวพันธุ์ 0.000.0080.00100.0060.00100.0095.00100.0098.00100.0085.00100.0098.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
24ลานทรายพิทยาคม  นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ 0.000.0086.00100.00100.00100.0088.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
25เมืองแกพิทยาสรรค์  นายถนอม บุญโต 0.000.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
26พรมเทพพิทยาคม  นายสมัย ปานทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27ช้างบุญวิทยา  นายอุ่น ศาลางาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28ทุ่งกุลาพิทยาคม  นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ 0.000.0080.00100.0060.00100.0095.00100.0098.00100.0085.00100.0098.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
29โนนแท่นพิทยาคม  นายสุดใจ ศรีใหญ่ 0.000.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
30ศรีปทุมพิทยาคม  นายประหยัด ทองทา 0.00100.0010.00100.000.00100.000.00100.0010.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00
31จอมพระประชาสรรค์  นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ 0.000.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32เมืองลีงวิทยา  นายชอบ พรหมบุตร 0.000.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บุแกรงวิทยาคม  นายจีระพรรณ เพียรมี 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
34หนองสนิทวิทยา  นายนิวัฒน์ โพธิมาศ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35ประสาทวิทยาคาร  นายจารุทัศน์ รู้รักษา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36โคกยางวิทยา  นายสมชัย นามสว่าง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37ตานีวิทยา  นายสมโภชน์ สุขเจริญ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38ไทรแก้ววิทยา  0.000.00100.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.000.000.00
39ทุ่งมนวิทยาคาร  นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 0.000.0060.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40เชื้อเพลิงวิทยา  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41ตาเบาวิทยา  นายธรรมนูญ มีเสนา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42กาบเชิงวิทยา  นายวสันต์ คำเกลี้ยง 0.000.00100.00100.0065.00100.0070.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43แนงมุดวิทยา  นายศรีสุนทร ส่งเสริม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44โคกตะเคียนวิทยา  นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0099.00100.0067.00100.0033.00100.0070.00100.00100.00100.0066.00100.000.000.00
45ปราสาทเบงวิทยา  นายพศิน บัวหุ่ง 0.000.00100.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
46รัตนบุรี  นายปริญญา พุ่มไหม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47ดอนแรดวิทยา  นายสุพินทร์ พุฒตาล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.000.000.00
48เบิดพิทยาสรรค์  นายวิชัย สาลีงาม 0.000.0095.00100.0061.00100.0073.00100.0068.00100.0095.00100.0098.00100.0068.00100.00100.00100.000.000.00
49ธาตุศรีนคร  นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50แกศึกษาพัฒนา  นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ 0.000.00100.00100.0082.00100.0059.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51ทับโพธิ์พัฒนวิทย์  นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว 0.000.00100.00100.0067.00100.0088.00100.00100.00100.0022.0088.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
52สนมวิทยาคาร  นายพัลลภ พัวพันธุ์ 0.000.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00
53หนองอียอวิทยา  นายสรศักดิ์ สีตาชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54หนองขุนศรีวิทยา  นายฉัตรนพดล คงยืน 0.000.0063.00100.0090.00100.0069.00100.006.00100.0037.00100.000.00100.0075.00100.000.00100.000.00100.00
55ศีขรภูมิพิสัย  นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ 0.000.0075.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56แตลศิริวิทยา  นางจารุวรรณ บุญโต 0.000.0070.00100.0080.00100.0055.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
57ห้วยจริงวิทยา  นายสมศักดิ์ บุญโต 0.000.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
58กุดไผทประชาสรรค์  นายวรวุธ สุทธิกุล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59จารย์วิทยาคาร  นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ 0.000.0090.00100.0095.00100.0050.00100.0045.00100.0080.00100.0070.00100.0095.00100.0073.00100.000.000.00
60มัธยมจารพัตวิทยา  นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 0.000.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61หนองแวงวิทยาคม  นายนิเวศน์ เนินทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00
62ขวาวใหญ่วิทยา  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63วังข่าพัฒนา  นายวิชิตชัย แข่งขัน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64ยางวิทยาคาร  นายบุญศักดิ์ บุญจูง 0.000.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
65สังขะ  นายสุนทร พลศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66กระเทียมวิทยา  นายสุวรรณ สายไทย 0.000.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นางอุดมพร สิงห์ชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
68ขนาดมอญพิทยาคม  นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ 0.000.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
69มัธยมทับทิมสยาม 04  นายสรวิศ ชาญเชี่ยว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70พระแก้ววิทยา  นายอายุ คิดดี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71เทพอุดมวิทยา  นายพนม ลำดวนหอม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72สุรพินท์พิทยา  นายองอาจ สุจินพรัหม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73พนาสนวิทยา  นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74สำโรงทาบวิทยาคม  นายบัญญัติ สมชอบ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
75ศรีสุขวิทยา  นางสาวจงบุญ จากภัย 0.000.0070.00100.00100.00100.0080.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บัวเชดวิทยา  นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ 0.000.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00
77มัธยมศรีลำเภาลูน  นายขันติ จารัตน์ 0.000.0092.00100.00100.00100.000.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.000.000.00
78พนมดงรักวิทยา  0.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0067.00100.0075.00100.0083.00100.00100.00100.0079.00100.00
79ศรีณรงค์พิทยาลัย  นายอภินันท์ จันทเขต 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80สินรินทร์วิทยา  นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ 0.000.0050.00100.0071.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81แร่วิทยา  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บึงนครประชาสรรค์  นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
83นารายณ์คำผงวิทยา  นายทันใจ ชูทรงเดช 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84โนนเทพ  0.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
85ประดู่แก้วประชาสรรค์  0.000.00100.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน