ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.สุรินทร์ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อนุบาลปราสาทศึกษาคาร  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านปราสาท  นายสังวาร หาญศึกษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านอำปึลกง  นายอนันทแสง แผ่นใหญ่ 100.00100.0056.000.0056.000.0056.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)  นายวิญญาณ บุญทวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)  100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
6บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)  นายสมพร จันทร์ไทย 100.00100.0025.00100.0040.00100.0050.00100.0045.00100.0050.00100.0060.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
7บ้านตาเสาะ  นายสมนาถ นาคเกี้ยว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านสีโค  นายคำมี หอมเนียม 80.00100.0090.00100.0099.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00
9ปราสาท  นายสุทิตย์ ขิมทอง 100.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านบุอันโนง  นางศิรินธร วิภาคะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
11บ้านตาเตียว  นายสุธรรม สุบรรณาจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านสวาย  นางกัลยา สุบรรณาจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านลำพุก  นายภัทรพล ติราวรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
14บ้านโชค  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านตาเบา  นายสมชาย ชมเมิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านตะคร้อ  นายมิตรชัย สุชาติสุนทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
17กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  นายกฤษดา เหลี่ยมดี 0.000.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านไทร  นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19วันเจริญสามัคคี  นายปรีชา กาบทอง 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านทำนบ  นางประดับ สอดศรีจันทร์ 100.00100.0067.000.0083.000.0067.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
21บ้านลำดวนพัฒนา  นายประจักษ์ สระแก้ว 100.00100.0097.000.0086.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.000.00100.00100.000.000.00
22บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)  นายสุรชัย งามชื่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)  นายปราโมทย์ ประสานสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านเจริญสุข  นางธนานันต์ ดียิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)  นางสาวกันยณัฐ บัวสาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26อมรินทราวารี  80.00100.0060.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
27บ้านจบก  นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
28บ้านโคกทม  นายศุภชัย ลวดเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
29บ้านสวายซอ  นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
30บ้านกะดาด  นายสมพงษ์ ปรากฏกล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านโคลด  นายพงศ์ไท ไพรงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านจรูกแขวะ  นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33รัฐประชาสามัคคี  นายวานิช บูรณ์เจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34ไพลศึกษาคาร  นายนิยม สุขทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านสองสะโกม  นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36เจริญราษฎร์วิทยา  นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ 95.00100.0090.0098.0095.00100.0092.0098.0095.00100.0094.00100.0097.00100.0093.0098.0096.00100.000.000.00
37บ้านโพธิ์กอง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)  นายวิบูลย์ เปรมผล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านเชื้อเพลิง  นายสุธี ศรีเครือดำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านพนม  นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)  นางสิริพัชร ติราวรัมย์ 60.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
42สุวรรณาคารสงเคราะห์  นายสุเทพ โกสีนาม 0.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
43บ้านสมุด  นางสำลี โททอง 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
44บ้านหนองยาว  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
45บ้านหนองหรี่  นายอุทัย ยอดเยี่ยม 80.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.000.00
46บ้านกำไสจาน  นายประเสริฐ บุญคล้อย 70.00100.0080.00100.0070.000.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.000.0080.00100.000.000.00
47บ้านสะพานหัน  80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
48บ้านคลอง  นายปราการ รักพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
49นิคมสร้างตนเองปราสาท  นายอนุวัตร กมลเดช 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านตานี  นายภักดิศัย ชูสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านบักดอก  นายศักดิ์สทธิ์ สาพิมพา 100.00100.0060.000.0060.000.0060.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.000.0090.000.000.000.00
52บ้านละลมระไซ  นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอม 80.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านโคกจำเริญ  นายถวิล บุญเจียม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54นิคมสร้างตนเองปราสาท 1  นายสุเมธ บูรณะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหนองปรือ  นายพินี กังวาฬ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
56บ้านโชคนาสาม  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านเจ้าคุณ  ว่าที่ร.ต.วัชรพล บุตรศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านมะเมียง  นายสง่า พูลพรหม 100.00100.0010.000.0060.000.0080.000.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.000.0090.00100.000.000.00
59มหาราช 4  นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร 100.00100.0067.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านนาครอง  นางทวีลาภา เหล่าอุดม 90.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
61บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)  นายมนู ปุยะติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านจีกแดก  นายชำเนียน ลาภจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
63บ้านหนองใหญ่  นายชาญชัย กะภูทิน 100.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านปลัด  นายสมศักดิ์ ชาติสม 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านสำโรง(บางมด 2514)  นายตฤณ สุขนวล 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
66บ้านก็วล  นายปรีชา เกตุชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านเสกกอง  นายวิชัย สารสุข 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านลังโกม  นายวิโรจน์ สุขวงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านกระวัน  นายพรพรม ภูนุภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านกูน  นายพิรักษ์ ทวีงาม 100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
71บ้านรันเดง  นายวิรัตน์ ปัญญาคิด 100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านตายัวะ  นายประเสริฐ แกล้วกล้า 30.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
73บ้านตาวร  นายเสมา ขวัญทอง 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
74บ้านกาบกระบือ  นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75นิคมสร้างตนเองปราสาท3  นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76สังขะวิทยาคม  นายสุนทร อินทรนุช 81.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านสังขะ  นายชุมพร หงษ์แก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านโดง  นายสุมิตร ประสานรัตน์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านโพนชาย  นายสำเริง ช่องงาม 100.00100.0070.000.0070.000.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านชำสมิง  นายสานิตย์ หาชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.0095.000.00100.00100.000.000.00
81บ้านศาลาสามัคคี  นายไพบูลย์ แก้วใส 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
82บ้านศรีนวล  นายประสิทธิ์ หงษ์ยนต์ 20.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
83บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)  นางสายบัว ฉิมพินิจ 100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84จัดสรรที่ดินสงเคราะห์  0 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านพระแก้ว  นายธรรมนูญ บุญงอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านกระสัง  นายสมยศ ทองเต็ม 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
87บ้านแสนกาง  นายศิวกร เจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88ราษฎร์พัฒนา  นายอาคม เขียวสระคู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านหนองขี้เหล็ก  นายกฤปนนท์ นิธิธรรมธาดา 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90ดมวิทยาคาร  นายเรวัตร แม่นผล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านสนบ  นายฉลอง เติมทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
92บ้านตาพราม  นายบุตรสี หมื่นสุข 100.00100.0095.0098.0093.0095.0092.0095.0091.0091.0093.0094.0093.0096.0090.0092.0090.0093.000.000.00
93บ้านศาลา  นางสาวดวงพร แอกทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
94บ้านชำเบง  นายคีรี สูตรสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านลันแต้  นางวิไล มูลศาสตร์ 100.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.000.000.00
96บ้านศรีมงคล  นายเจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม  นายสิทธิชัย สมศรี 90.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)  นายสุเทพ เกิดสมนึก 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
99บ้านแยงมิตรภาพที่ 146  นายทศพล สุดชมโฉม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านโนนสบาย  นายสุภาพ เสาะพบดี 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านถนน  นายประจักษ์ เงางาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านโคกรัมย์  นายอดิศร พิชญอัครกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103สหราษฎร์วิทยา  นางกาญจน์นิต สำเภา 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
104บ้านโพธิ์  นายบุญสมชัย ฟองนวล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
105บ้านขนาดมอญ  นายธนง ไหวดี 73.00100.0088.0094.0076.0088.0042.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านตาแตรวทัพดัด  นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์ 6.000.0087.0087.00100.00100.0060.0077.0095.00100.0095.00100.00100.00100.0035.0090.00100.00100.000.000.00
107บ้านปวงตึก  นายสุวิทย์ ทวีโภค 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านห้วยสิงห์  นางดวงแข ละม้ายศรี 100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
109บ้านภูมินิยมพัฒนา  นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง 90.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านอังกอล  นายประจบ กำเนิดสิงห์ 100.00100.0035.00100.0034.00100.0051.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.000.000.00
111สตรีวิทยาสมาคม  นายสุรพงษ์ รัตนโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
112บ้านคะนา  นายบุญเอิบ ทาทอง 90.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านสะกาด  นายวินัย ดาสั่ว 0.000.0029.0074.0018.000.0057.0067.0089.00100.0087.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านตาโมม  นายวินัย นาคแสง 100.00100.0098.00100.0095.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านจังเอิล  นายขุนชิต ละราคี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านหลัก  นายเริงศักดิ์ หาญมานพ 100.00100.0072.00100.0051.00100.0079.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117สหมิตรวิทยา  นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา 100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านจารย์  นายสมชาย หอมหวล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
119บ้านโคกไทร  นายวิเชียร ศรีพรมสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านทัพทัน  นายศุภกร เขียวสระคู 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านเลิศอรุณ  นายสงวน ศาลางาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านเสรียง  นายถาวร มีแสวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านร่มเย็น  นายโสรินทร์ ห้วยทราย 0.000.0030.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านลำหาด  นายคงฤทธิ์ ไชยแสนท้าว 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
125บ้านโนนเจริญ  นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านวังปลัด  นายพงษ์ศักดิ์ พางาม 0.000.0040.000.0060.0080.0060.0090.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.000.000.00
127บ้านขอนแตก  นายสมนึก พลศรี 40.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.00
128บ้านอาวอก  นางรัชนีกร พูนทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
129บ้านโตงน้อย  นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว 100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
130บ้านตอกตรา  นายประสาร มีมาก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131หนองโสนวิทยา  นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ 40.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.00
132สุขพรหมมีศรัทธาญาติ  นายวสันต์ ลาดศิลา 100.00100.0040.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านเถกิง  นายถนัด แสนกล้า 50.0090.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.000.000.00
134บ้านกะปู  นายประสาน พิมพร 50.0090.0067.0087.0045.0069.0038.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านตาคง  นางรจนา ทองประดับ 50.000.000.000.0021.000.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
136บ้านพรหมสะอาด  นายดรุณ เจนจบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
137จตุคามวิทยา  นายสุเทียบ จันทสุข 100.00100.0050.000.0083.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.000.00100.00100.000.000.00
138บ้านห้วยปูน  นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์ 80.0091.0037.0067.0017.000.0059.0074.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านสนวน  นายเตรียมศักดิ์ สว่าง 100.00100.00100.00100.0047.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.0089.00100.00100.000.000.00
140กาบเชิงมิตรภาพที่ 190  นายมนตรี สายพญาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านปราสาทเบง  ว่าที่ ร.อ.ศิริพงษ์ ประดับเพชร 100.00100.0081.00100.0084.00100.0071.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0064.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านโคกตะเคียน  นายกิตติพงศ์ มังกร 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านโนนสวรรค์  นายภาสกร เรืองใหม่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านบักจรัง  นายไพบูลย์ เทพบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145เพียงหลวงฯ 8  นายถนอม คำหล่า 95.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
146บ้านถนนชัย  นายปรีชา สุทธิโฉม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านโนนทอง  นายคำพอง ลำภา 80.00100.0039.00100.0025.00100.0020.00100.0095.00100.0070.00100.0034.00100.0067.00100.0048.00100.000.000.00
148บ้านกู่  นายภราดร ดีพูน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านจารย์  นางอินทิรา พอใจ 100.00100.0054.000.0057.000.0047.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านแนงมุด  นายเทวัน พอใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านสระทอง  นางจุฑารัตน์ ศรีไสว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152ประชาสามัคคี  นางสาวไพรินทร์ หนอสีหา 80.00100.0085.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153นิคมสร้างตนเองปราสาท2  นางกลิ่น ภาสดา 100.00100.0080.00100.0090.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154เกษตรอีสานสามัคคี  นางสมหทัย ตรองจิตต์ 100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
155บ้านคูตัน  นายประทีป สงกล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านตะเคียน  นายอัมรินทร์ บุญเจียม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านโคกสะอาด  นายสุรพินท์ บัวสาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านหนองโยโคกปืด  นายเดโชพล ชลธี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านสกล  นายวินัย เหมือนแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านราวนคร  นายสุรชิต เนื้อละออ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161หวลถวิลวิทยา  นายบุญเกิด กองสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
162บ้านด่าน  80.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
163บ้านเกษตรถาวร  นายชัยโรจน์ นนธิจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164เรืองเจริญพัฒนา  นายธานินท์ ชินวงษ์ 10.000.0010.000.0010.000.0010.000.0010.000.0010.000.0010.000.0010.000.0010.000.000.000.00
165แสงทองสมบูรณ์วิทยา  นายพรสันต์ โมคศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านโจรก  นายปรีญา เกษดี 100.00100.0025.00100.0025.00100.0025.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0040.00100.0090.00100.000.000.00
167บ้านโพนทอง  นายดุสิต คงเสมอ 100.00100.0023.000.000.000.0010.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านบัวเชด  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านระมาดค้อ  นางสาวญาณี สืบสังข์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
170บ้านโนนสังข์  นายนภปภน กฤติยาวรรค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)  นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.000.000.000.00
172บ้านออดราษฎร์สามัคคี  นายยุทธภู ภูผา 100.00100.0098.0098.0098.0098.0098.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านสวาท  นายสุพิน บุญเยี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านโคกสมอง  นายพิรักษ์ ทวีงาม 55.00100.0050.00100.0050.00100.0060.00100.0050.00100.0065.00100.0060.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
175บ้านสะเดา  นายสงวน คำลอย 100.00100.0025.00100.0030.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านสำเภาลูน  นายยุทธนา ปักโคทานัง 50.0095.0050.0095.0050.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านไทยเดิม  นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์ 100.00100.0075.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านจบก  นายนิยม สอนงาม 90.000.0080.000.0080.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.000.00100.00100.000.000.00
179บ้านหนองโจงโลง  นางวิจิตรา อุดมทรัพย์ 70.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านตาวัง  นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0095.00100.000.000.00
181บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายสุพจน์ บุญแย้ม 100.00100.0084.00100.0080.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านนา  นางทาริณีย์ บุญคล้อย 100.00100.0066.000.0068.000.0030.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0062.000.00100.00100.000.000.00
183บ้านอาโพน  นายชาลี กงแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
184บ้านโชค  นายอภิชาติ โกสีย์ 80.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
185บ้านสะแร  นายประยูร ใจซื่อ 85.00100.0070.00100.0070.00100.0075.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านจรัส  นายพุฒิพงษ์ เพียรการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.0065.00100.0085.00100.000.000.00
187กลาโหมราชเสนา 2  นางสาวศิรินประภา สิงห์ชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านสน  นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ 60.00100.0070.0095.0080.0095.0080.0098.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
189บ้านโอทะลัน  ว่าที่พันตรีอนุศิษฏ์ เอกยีรัมย์ 100.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านณรงค์  นางผกางาม กระเวนกิจ 46.00100.0013.000.000.000.0022.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0077.000.00100.00100.000.000.00
191ศรีณรงค์วิทยาคาร  นายโชคชัย สาลิวงษ์ 100.00100.0051.000.0074.000.0060.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านละมงค์  นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ 83.00100.0066.000.0077.00100.0066.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193รัฐราษฎร์พัฒนา  นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
194บ้านมหาชัย  นายวขาน บัวบาน 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
195ไพลอำนวยวิทย์  นายทิศ ซ่อนจันทร์ 100.00100.0019.000.000.00100.0085.000.00100.00100.00100.00100.0073.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านกล้วย  นายสมยศ บุญร่วม 0.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.000.000.00
197พระจันทร์ศรีสุข  นายสุริยา ทองเพิ่ม 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านขยูงทองยางภิรมย์  นายสุริยา ดอนเหลือม 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
199บ้านตรวจ  100.00100.000.00100.0030.00100.000.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.0080.00100.000.000.00
200บ้านฉลีกหนองมะแซว  นายสมศักดิ์ ลีแสน 90.00100.0050.000.0050.000.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
201บ้านเตาแดก  นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข 100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านโนนทอง  นางกนกพร สร้อยจิต 100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
203บ้านเกาะตรวจ  นายณัฎฐวี สุขแสวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
204บ้านหนองหว้า  60.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0065.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านน้อย  นางมะลิ คงทน 50.00100.0050.00100.0040.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
206วิทยาราษฎร์นุกูล  นายชู จุดโต 100.00100.0030.000.0020.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.000.00100.00100.0040.000.000.000.00
207บ้านโสน  นายณัฏฐ์ธเนศ สีน้ำคำ 0.00100.0095.0096.00100.00100.0097.0098.00100.00100.0099.00100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านแดง  นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม 100.00100.0070.00100.0030.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
209บ้านตะโนน  นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านสำโรง  นายฉายศิริ ทองอ้ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านพะเนาว์  นายไชยวัฒน์ พุทธานุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
212บ้านหนองแวง  นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านกุง  นายทองพูน สัจจา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
214บ้านเกาะแจนแวน  นายเอกสิทธิ์ ประไวย์ 76.000.0029.000.0051.000.0072.000.0084.000.00100.00100.00100.00100.0076.000.0037.000.000.000.00
215บ้านคูขาด  นายสุนัน ผลรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านตราด  นางศรีภูมิ เทียนแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
217บ้านอำปึล  นายประมวล ต้องถือดี 100.00100.0020.000.0025.000.0080.0080.0095.00100.00100.00100.0065.00100.0090.0095.00100.00100.000.000.00
218บ้านรุน  100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219บ้านพนมดิน  นายดำรง ดีมาก 83.00100.0067.00100.0054.00100.0082.00100.0083.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
220บ้านตาเมียง  นายเพชร อึงชื่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
221บ้านหนองคันนา  นายวีรพงษ์ จำปามูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
222นิคมสร้างตนเองปราสาท 4  นายจิรฐา สุทธิมูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
223บ้านหนองจูบ  นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง 0.00100.0070.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
224บ้านไทยสันติสุข  นายสมาน สุขแสวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
225บ้านอุโลก  นายจงรักษ์ อิ๊วประโคน 100.00100.0090.000.0098.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
226บ้านละเอาะ  นายโสรีย์ ยอดเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
227บ้านโคกกลาง  นายพีรวัตร สีลินลี 100.00100.0065.00100.0063.00100.0076.00100.0031.00100.0074.00100.0053.00100.0042.00100.00100.00100.000.000.00
228บ้านจีกแดก  นายไสว สายยศ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
229บ้านสระแก้ว  นายธีรยุทธ กิ่งแก้ว 100.00100.0075.00100.0058.00100.0082.00100.0081.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
230บ้านโคกกรม  นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
231บ้านโคกโบสถ์  นายสุนธพร กระจ่างจิตร 100.00100.0075.00100.0057.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
232บ้านตาลวก  นายสุปัน วิชัย 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
233บ้านศรีสวาย  นายอำนวย ฉิมกูล 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน