ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.สุรินทร์ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อนุบาลชุมพลบุรี  นางเพ็ชรา พรมตวง 100.00100.0058.000.0088.000.0067.000.00100.00100.00100.00100.000.000.0092.000.00100.00100.000.000.00
2บ้านชุมพลบุรี  นางขวัญเรือน แสงนิล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านตึกชุม  นายทรงศิลป์ กะการดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
4บ้านโคกสูง  นายนครินทร์ จินดากุล 75.00100.0020.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
5บ้านระหาร  นายขุนวัง ณุวงศ์ศรี 50.00100.0040.00100.0070.00100.0060.00100.0025.00100.0060.00100.0030.00100.0040.00100.0030.00100.000.000.00
6บ้านแคนดำ  นายอนันท์ พัชรินทร์วิทยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านสวนหม่อน  นายณัฐทกร บุญอิ้ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
8โพนทองพิทยาคม  นายบุญร่วม ประทุมทอง 100.00100.0010.000.0020.000.0030.000.0040.000.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
9บ้านดู่นาหนองไผ่  นายไสว โคสนาม 60.00100.0070.00100.0080.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0090.00100.000.000.00
10บ้านกระเบื้อง  นายสุรพล เป็นพุ่มพวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.00100.00100.000.000.00
11บ้านขวาวโค้ง  นายบุญเหลือ ฤทธิรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านกระสัง  นายวัฒนา สุดชารี 0.00100.00100.00100.00100.00100.0093.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านยางบ่อภิรมย์  นายถนอม ทองจันทร์ 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.0060.00100.000.000.00
14บ้านทิพย์นวด  นายเสงี่ยม วงค์พล 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)  นายทองใส สุดาปัน 100.00100.0073.0093.0044.0096.0055.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.0086.00100.00100.000.000.00
16บ้านตลุงโนนกอก  นายมานะ ตั้งบุบผา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านขุนไชยทอง  นายสมเกียรติ ประทีปรัมย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0050.000.000.000.000.000.000.000.0080.000.000.000.000.000.00
18บ้านยางขามเฒ่า  นายสุรัตน์ สุขทวี 90.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านโพนม่วง  นายณรงค์ เปนะนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
20บ้านหนองเรือ  นายเกรียงศักดิ์ แก้วหอม 100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านขามโพนทัน  นายชาญศักดิ์ จำปาทอง 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
22บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)  นายนคร พรหนองแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23สามัคคีศึกษา  นายพิทักษ์ ทวีแสง 20.000.0020.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.0075.000.000.000.000.00
24บ้านแสนสุข  นายถาวร สมรูป 100.00100.000.000.0020.00100.0030.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0040.00100.0050.00100.000.000.00
25บ้านขี้เหล็กโนนจาน  นางสาวอัมพร สอนบุญชู 100.00100.0033.0070.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านกระเบื้องใหญ่  นายณรงค์ บุญอิ้ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านหนองพิมาน  นายโกวิท ศิลาเณร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.0080.0060.00100.0050.0080.0070.00100.0070.00100.000.000.00
28บ้านงิ้ว  นางรัตติกาล แก้วขวัญข้า 100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29ชุมชนบ้านซาด  นายอภิรักษ์ ยันรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านโนนสัง  นายเทียนชัย เทียมทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
31บ้านกะทะ  นางสาวนิ่มอนงค์ เดชภูงา 100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านยางบ่ออี  นายบุญคง อุไรรัมย์ 100.00100.0068.000.0085.000.0066.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.000.00100.00100.000.000.00
33บ้านบุตาโสม  นางสาวบรรจบ เทตะรัตน์ 100.00100.000.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านเมืองไผ่กระท่ม  นายบุญจันทร์ สมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านโพธิ์ห้วย  นายนฤชิต บุญจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36สระขุดดงสำราญวิทยา  นายสมเกียรติ ยาโพนทัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.000.0060.000.00100.00100.0060.000.0070.000.00
37บ้านตั้งใจ  นายเอกนรินทร์ หาดี 90.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านอ้อตลิ่งชัน  นายวินัย พรหมสุรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านสายสนอง  นายพีรชัย กุลไชย 100.00100.0082.000.0078.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านม่วงน้อย  นายพงษ์พิชญ์ ดอนเหนือ 100.00100.0075.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านยางชุม  นายสมเกียรติ อิฐรัตน์ 50.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0060.00100.0070.00100.000.000.00
42บ้านสำโรง  นายประทักษิณ เครือผือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43สนวนโคกเม็ก  นายเคนวัฒน์ ฤทธิรณ 100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านเบงท่าลาด  นายบุญล้อม เรืองแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านหัวนาคำ  นายทศพล ลอยทะเล 100.00100.0040.00100.0020.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านศรีณรงค์  นายทุเรียน จ่าพุลี 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.000.00
47บ้านทิพย์เนตร  นายบรรดิษฐ์ สืบเพ็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านขุนหาญ  นายสมัคร ศรีคราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)  นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ 60.00100.0071.0089.0033.000.0045.0056.0081.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.0085.00100.000.000.00
50บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)  นายมงคล ชมวิจิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านปราสาท  นายบุญเลิศ โสสิงห์ 100.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านลุงปุง  นายศุภนนท์ พรหมบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านโพนทา  นางนฤมล กะการดี 100.00100.000.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านบัลลังก์พงสวาย  นายกิตติพงษ์ มานะภักดิ์ 100.00100.0068.00100.0066.00100.0025.00100.00100.00100.0016.00100.0016.00100.0082.00100.0016.00100.000.000.00
55บ้านตาฮะ  นายอาทิตย์ อุดมทรัพย์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85  นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ 99.00100.0075.00100.0072.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านม่วงมูล  นายสุมิตร เพ็งประสิทธิพงศ์ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านไกลเสนียด  นายสมหมาย บุญปก 100.00100.00100.00100.0080.0092.00100.00100.0053.0090.00100.00100.00100.00100.0057.0063.0050.0064.000.000.00
59บ้านโพนงอย  นายธำรงศักดิ์ เชื้อเจริญ 100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)  นายศุภวัตร พิเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านหมากมี่  นายสถิระ นนตะพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)  นายบุญราช จันทรคติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านยางกระจับ  นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ 100.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านเหล่า  นายอำนาจ สิทธิแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านชายทุ่ง  นายวุฒิชัย ไพรสินธุ์ 80.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
66บ้านหัวพี  นายบุญส่ง เกตุโสระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านสาโรช  นายคำแหง วงศ์ฉลาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านปอหมัน  นายพิมพา พนมพงศ์ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
69บ้านโพนครก  นายศุภณัฐ อินทร์งาม 80.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0060.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านโพนขวาว  นางยุพาภรณ์ เบญจมาศกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านสะเอิง  นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ 60.00100.0050.0070.0050.0080.0050.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านสำโรง  นายศักดา สุขพาสันติ 100.00100.0070.00100.0065.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านกุดมะโน  นายโสภณ บุญล้อม 80.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านตานบ  นายจริญ อังสนุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านโนนระเวียง  นายจำลอง แหลงทอง 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านขี้เหล็ก  นายอุทัย ชัยงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านน้ำอ้อม  นายศราวุธ สุนทรภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านบัวโคก  นายไกรเพชร จันทร์แดง 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านธรรมษา  - 50.000.0090.000.0090.000.0080.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านจันทร์งาม  นายยุทธนา พิมพ์สาร 100.00100.0064.000.0032.000.005.000.00100.00100.000.000.000.000.0030.000.000.000.000.000.00
81บ้านหนองแสง  นายสุบรรณ์ ใจเที่ยง 80.000.0080.000.0090.000.0080.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00
82บ้านพิงพวย  นายสมหมาย สาแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
83บ้านโสมน  นายสุบรรณ ศรีประสาร 70.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0080.00100.0060.00100.0070.00100.000.000.00
84ไตรคามสามัคคี  นายเทิดภูมิ ยั่งยืน 100.00100.005.000.0011.000.0016.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านท่าศิลา  นายประสิทธิ์ สุขชีพ 0.00100.0083.00100.0078.00100.0064.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองตาด  นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา 100.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)  นายสมพงษ์ สิมมา 100.00100.0020.000.000.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านเมืองแก  ยังไม่มีผู้อำนวยการ 50.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.00
89บ้านหนองคูน้อย  นายบุญขาน โทขันธ์ 100.00100.0064.00100.0047.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านหนองแวง  นายชำนาญ พานจำนงค์ 50.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.00
91บ้านบะ  นายบุญธรรม ปานเพ็ชร 0.000.0086.000.0098.000.0098.000.0098.000.0092.000.0092.000.0098.000.0095.000.000.000.00
92บ้านโนนสูง  นายวรพจน์ สร้อยจิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
93บ้านเฉนียง  นายวีระ แท่งทอง 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00
94บ้านปรีง  นายสำรอง ลักขษร 70.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
95บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)  นายสำราญ ลักขษร 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
96บ้านตระมูง  นายวีระชาติ บุญไว 100.00100.0097.00100.0082.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.008.00100.0094.00100.00100.00100.0095.00100.00
97บ้านบอน  นางสาวศิริกาญจนา เหมือนชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านอาคุณ  นางสุภาพร ยันบัวบาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
99บ้านโคกกุง  นางรัชนี สมพันธ์ 70.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
100บ้านศาลา  นางสาวชุติญา ยานะสาร 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.000.000.00
101บ้านหนองอีดำ  นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ 100.00100.000.000.000.000.0017.000.0083.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0062.000.00
102บ้านภูดิน  นายวุฒิชัย มีพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านหนองบึง  นายทศพร สมพันธ์ 59.000.0095.000.0095.000.0095.000.00100.00100.0095.000.0095.000.0090.000.0095.000.0095.000.00
104บ้านโนนโพ  นายพจน์ การะเกษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านตาทิตย์  นายสมศักดิ์ ศรีมารักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านบัว  นายจักรกฤษณ์ ชิดนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านตากลาง  นายสมศักดิ์ ชุมสุข 100.00100.0033.00100.000.00100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0041.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านหนองไม้ถี่  นายสุเทพ สุขชีพ 50.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านทุ่งโก  นายเทพวิมล นามสว่าง 100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.000.00100.00100.000.000.00
110บ้านบุผาง  นายประพันธ์ กำเนิดพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านหนองคูใหญ่  นายทักษิณ วงศ์ฉลาด 100.00100.0060.000.0040.000.0030.000.0050.000.0050.000.0060.000.0070.000.0070.000.000.000.00
112บ้านนานวล  นายทวีศักดิ์ สุกใส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
113รัตนวิทยาคม  นายเจษฎา สทุมรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0077.00100.0054.00100.0098.00100.0097.00100.0052.00100.00100.00100.000.000.00
114อนุบาลรัตนบุรี  นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านผือ(ประชาพัฒนา)  นายสุพิศ อาจเชื้อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านหนองกา  นายสุทัศน์ เสริมแสง 100.00100.0090.0090.0090.0090.0095.0095.00100.00100.00100.00100.0098.0098.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านผือน้อย  นายสมศักดิ์ รู้ชอบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านน้ำเขียว  นายประศาสตร์ ร่วมกล้า 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0050.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.000.00100.00
119บ้านหนองคู  นายอดิศักดิ์ สาคะริชานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม  ว่าที่ ร.ต.บุญเกตู อัสโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
121บ้านอาจญา  นายนวพล สระแก้ว 91.00100.0086.00100.0076.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านแก(แกศึกษาวิทยา)  นายบุญสี ราชบุรี 70.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
123บ้านหนองบัวน้อย  นายทักเศียร ทองทวี 100.00100.0020.000.0040.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
124บ้านม่วงบุญมี  นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
125บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)  นายเทียนชัย เทียมทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.000.00
126บ้านลำเพิญ  นายวิรัตน์ สอนคำจันทร์ 100.00100.0081.0084.0096.0095.0093.0073.0098.0097.0082.0075.00100.00100.0088.0088.00100.00100.000.000.00
127บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)  นายสมศักดิ์ ศรีโท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านดงเค็ง  นายเข็มชาติ พนัส 100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านหนองบัวทอง  นายเทิดไทย สวัสดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130ปทุมมาศวิทยา  นายทองใบ อินตะนัย 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0087.0030.00
131บ้านจาน  นายดำรง สะอาดยิ่ง 100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00
132บ้านทับน้อย  นายนเรศ ทองพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านทับโพธิ์วิทยา  นายทองคูณ เบ้าหนองบัว 100.00100.00100.00100.0080.00100.0085.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0080.00100.000.00100.000.000.00
134บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)  นายสมศักดิ์ โคตรทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านไผ่ (วันครู 2503)  นายทองพูน หมื่นจง 100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านช่อง  นายสุรพงษ์ โททอง 100.00100.00100.00100.0085.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านคอนสวรรค์  นายสิน เขตขยัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านสี่เหลี่ยม  นายสฤษดิ์ ไชยทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านนาอุดม  นายคมสัน บุดดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านนาวอง  นายวรศักดิ์ ลักขษร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"  นายสุทธิพงษ์ คงนุรัตน์ 80.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านน้ำสร้าง-นางเภา  นางอภัสนันท์ อรุณเกียรติพงศา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านยาง  นายเฉลิม เสาเวียง 100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
144บ้านเหล่าม่วงโนนตาล  นายไพรัตน์ พานิชย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านขะยูง  นายไสว บุญภา 100.00100.0060.000.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านนางเข็ม  นายเกรียงไกร กะการดี 100.00100.0070.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านโนนจำปา  นายทัศน์พล กุ่มพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านม่วงหมาก  นายสมบัติ จำปาจีน 100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านน้ำคำ  นายสุวรรณ สาขะจันทร์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านแต้-หนองบก  นางสุรางค์ เซื้อเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านดอนแรด  นายสมศรี หลงชิน 100.00100.0083.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
152บ้านหาญฮี  นายพิบูลย์ อาษา 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านบึง-ยางประชาสรรค์  นายชาติชาย สุวรรณทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านหนองหิน  นายพงค์ศักดิ์ นาเมืองรักษ์ 100.00100.00100.00100.0075.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านหนองตอ-บัวเสียว  นายมณเฑียร นาเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
156บ้านโนนทราย  นายเสถียร มงคล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านเบิด  นายสมหมาย สันวัง 70.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
158ไตรคามวิทยา  นายไพรินทร์ ประสานทอง 100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
159บ้านหนองกระทุงตากแดด  นางสาวจารุณี แก่นจักร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านแข้ด่อน-หนองบัว  นายยุทธศาสตร์ แก้วดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
161บ้านหนองผือ  นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม 100.00100.0070.00100.0040.00100.0050.00100.0050.00100.0040.00100.0060.00100.000.00100.0040.00100.000.000.00
162บ้านหนองบัวบาน  นายกิตติศักดิ์ ศิวินา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านขาม  นายณรงค์ สุทาวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)  นายสกนธ์ สระแก้ว 100.00100.0097.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0092.00100.000.000.00
165บ้านดู่  นายเมธี เชี่ยวนิกร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านสร้างบก  นายทองคูณ นามสว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
167สนมศึกษาคาร  นายชัยเทพ สังโสมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"  นายกิตติพงศ์ ทองสีดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.0097.00100.000.000.00
169วัดบึงบ้านสนม  นายสมบูรณ์ นินดำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านโสกแดง  นายสมจิต เรียบร้อย 100.00100.00100.00100.0087.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านสำโรง  นางสาวเพ็ญศิริ แสนสุข 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
172บ้านทัพไทย  นายสุพล ศิลาอ่อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านโพนโก  นายสาโรจน์ สมหวัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านเป้า  นายวิบูลย์ คำทอง 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านโพนดวน  นายสุพิณ สีสว่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
176บ้านหนองบัวแดง  นายศุภกร กระจายศรี 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
177บ้านโนนเปือย  นายยอดยิ่ง สุธรรม 100.00100.0070.00100.0070.00100.0090.00100.00190.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม)  นายชวลิต โพธิ์เงิน 100.00100.0080.00100.0090.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)  นายสุพจน์ ศิลาอ่อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
180บ้านแคนน้อย  นางสาวแสงศรี ศิลาอ่อน 100.00100.0098.00100.0086.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0093.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านโนนจาน  นายจอน ต้นจำปา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านหนองขุนศรี  นายเทพวิรุฬห์ บุญมี 100.00100.0061.000.000.000.0033.000.00100.00100.00100.00100.0083.000.0067.000.0067.000.000.000.00
183บ้านสร้างแก้ว  นายสุเพียร เสริมแก้ว 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
184บ้านนานวน  นายปณิธาร ห้าวหาญ 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
185บ้านหัวงัว(แท่นศิลาวิทยา)  นายธีระชัย คำสุมาลี 100.00100.0069.00100.0049.00100.00100.00100.00190.000.00100.00100.00100.00100.0071.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านหัวนา  นายสมานชัย ผิวบาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านตาเพชร  นายผาสุข แสนรวยเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านกาพระ  นายบุญยงค์ มีแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านหนองครก  นายประหยัด บุตรศรี 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190ผาแดงวิทยา  นายสุพัฒน์ ห้าวหาญ 40.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
191บ้านหนองระฆัง  นายสวัสดิ์ สดับสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านนาดี  นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ 100.00100.0046.000.0075.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.000.00100.00100.000.000.00
193บ้านหนองอียอ  นายเอกชัย แพงงาม 0.000.0020.000.0015.000.0038.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
194บ้านอาเลา  นางสิทธิสินี สอนเลิศ 100.00100.0070.00100.000.000.00900.0010.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านโนนเซียง  นางสาวธัญญธร ครุฑสุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านสะทืด  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านหนองหลวง  นายสุพิชัย สมศรี 100.00100.0086.00100.0064.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0078.00100.00100.00100.000.000.00
198โนนนารายณ์วิทยา  นายบุรี สพานทอง 100.00100.00100.00100.0098.000.0095.000.0090.000.0095.000.0098.000.0050.000.0090.000.000.000.00
199บ้านคำผง  นายสำราญ ใจกล้า 80.00100.0090.00100.0085.00100.0080.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0085.00100.00
200บ้านขุมดิน  นายบุรี สพานทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านเซียงซิน - โนนดู่  นายสมชัย เกษละคร 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
202บ้านม่วงหนองตาด  นายเดชา การรัมย์ 100.00100.0070.00100.0083.00100.0078.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0018.00100.00100.00100.000.000.00
203บ้านอาพืด  นายณกฤช เรืองศรี 100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)  นาายชาตรี พบบุญ 70.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านซาต(มงคลวิทยา)  นายชัยศรี นามพรหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0044.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์"  นางนภาพร พฤตินอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านค้อ  นายสมนึก วงษ์อินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านก้านเหลือง  นายสมคิด คำพลงาม 100.00100.0090.000.0090.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.0090.000.000.000.00
209บ้านม่วงหวาน  นายอมตศาสตร์ แพงแก้ว 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00
210บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)  นายวิรักษ์ ศรีตะแกะ 90.00100.0089.00100.00100.00100.0037.00100.0054.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง"  นายวิรัตน์ เหลาคำ 80.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
212บ้านหนองบัวงาม  นายวีระพล ไชยสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
213บ้านผักไหม  นายเสริม สิงจานุสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
214บ้านหนองไม้งาม  นายเกียรติบัณฑิต นามโคตร 70.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
215บ้านหนองเทพ  นายสวัสดิ์ พากเพียร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านอีโสด  นายกิตติศักดิ์ บุญสรรค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
217บ้านผำ  นายบุญเรือง พวงเกตุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
218บ้านสำโรง  นายสุพรรณ วงค์มา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219บ้านหนองแวง  นายจีรพัฒน์ จันทร์ศรี 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน