ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.สุรินทร์ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายคำปุ่น บุญเชิญ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อนุบาลสุรินทร์  นายเฉลิมชัย สุขตาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
2เมืองสุรินทร์  นายสมคิด รักษ์รอด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3หนองโตง"สุรวิทยาคม"  นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)  นายรอด อินเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านหนองกง  นายมงคล ผลเกิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านพันธุลี  นายสุภาพ รอบรู้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านโคกกระเพอ  นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านไถงตรง  นายถวิล สายสุข 100.00100.0054.00100.0069.00100.0019.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านตะตึงไถง  นายเสวี รักษ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านคอโค  นายสฤษดิ์ ประครองใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)  นายกระแสร์ อิ่มใจ 98.00100.00100.00100.0092.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านใหม่  นายอู่ทอง ประดาสุข 80.00100.0080.00100.0050.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
13บ้านตระแสง  นายอุทัย ชื่อมี 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านโคกเพชร  นายธนุกูล คุณนุช 100.00100.0090.00100.0088.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.000.000.00
15รุ่งรัฐวิทยา  นายเชษฐา เงินศรี 90.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0085.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0085.00100.000.000.00
16บ้านดงมัน  นายนววิธ ควรดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17อุปัชฌาย์พวนอุทิศ  นางกมลทรรศน์ ใสสูงเนิน 100.00100.0086.00100.0046.00100.0055.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านสวาย  -ว่าง- 100.00100.00100.00100.0099.00100.0097.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.0099.00100.000.000.00
19บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)  นายพงษ์ศักดิ์ ปรากฏชื่อ 100.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
20บ้านโคกเมือง  นายทยา รัตนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านนาบัว  นายสุทธิรักษ์ บุญพบ 100.00100.00100.00100.0083.00100.0091.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.0025.00100.0095.00100.000.000.00
22บ้านนาสาม(เกียรติประชา)  นายทยากร หาญเสมอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)  นายเดชา บุตรดา 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านละหุ่งหนองกก  นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส 100.00100.0012.00100.000.00100.0043.00100.0088.00100.0097.00100.00100.00100.000.00100.0097.00100.000.000.00
25บ้านโดนโอก  นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์ 100.00100.0060.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านนาเสือก  นายสุวัฒน์ ครึ่งมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)  นางภาวิณี คงนุรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28พรหมประสาทราษฎร์นุกูล  นายเจษฎา เสาทอง 20.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0050.00100.000.000.00
29บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)  นายสนิท พันแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)  นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)  นายธำรงค์ จันทร์โสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านหนองเต่า  นางรัชนี สายพรหม 20.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.000.000.00
33บ้านคาบ  นายสารี สายจีน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านเทนมีย์  นายสมคิด มะลิซ้อน 100.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.00100.000.000.00
35บ้านระหาร  นายรุ่งราวี จำปาดี 93.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)  นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านโคกปราสาท  นายกิตติศักดิ์ จันทน์หอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านตาเพชร  นายวัชรินทร์ บุญสมวงศ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
39บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)  นายพินิจ ม่วงชัย 100.00100.0065.00100.0097.00100.0050.00100.0083.00100.0097.00100.0077.00100.007.00100.0067.00100.000.000.00
40บ้านตาอ็อง  นายวิศิษฏ์ นรานุต 100.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.0081.00100.000.000.00
41บ้านจันรม  นายมนัส ช่างเหล็ก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)  นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
43บ้านใต้ฆ้องโนนจิก  นายสุภาพ วิเศษศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านกาเกาะ  นายสวัสดิ์ โพธิ์ลีจันทร์ 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58  นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านขยอง  นายสำเริง พวงมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47เสกวิทยาคม  นายประเสริฐ เฮ่ประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านสำโรง  นายพิเชษฐ์ ชมหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านทัพกระบือ  นายจรูญ พันนุรัตน์ 80.00100.0060.00100.0040.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0065.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
50บ้านแสลงพันธ์  นายประวี งามมาก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)  นายณัฐ มุ่งมี 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านโคกสำโรง  นายสมภพ คมคาย 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
53บ้านราม  นายอาคม ชายสำอางค์ 80.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0030.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
54บ้านบรมสุข  นายครองรัฐ ชมบุญ 70.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านสลักได  นายรอบ สายกระสุน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)  นายวีระ บึ้งชัยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านตระแบก  นายสุริยะ จับใจเหมาะ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
58บ้านตะบัล  นายประเวช มุขขันธ์ 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
59บ้านกันแสง  นายเกษม บุญเปล่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านเล้าข้าว  นายประมูล วิเวกวินย์ 10.00100.0015.00100.0020.00100.0015.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านบุฤๅษี  นายศุภเดช พิมพ์ดี 100.00100.0076.00100.0081.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.000.000.00
62เมืองที  นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์ 100.00100.0060.00100.0060.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63วัดประสพ  นายวิรัช ศรีไสว 100.00100.0011.00100.000.00100.0028.00100.00100.00100.00100.00100.0078.00100.0064.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านประปืด  นายประเสริฐ สิงคเสลิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.005.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านรัตนะ  นายชำนาญ ใจเพียร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านหนองกัว  นายเติม ดวงดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านตาเปาว์  นางรุ่งทิพย์ สมานรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.005.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านทะนงชัย  นายรังสรรค์ ผิวจันทร์ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านบุทม  นายกายสิทธิ์ มุตะโสภา 100.00100.0075.00100.00100.00100.0084.00100.0091.00100.00100.00100.0084.00100.0072.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง  นายสุดฉลอม เติมกล้า 100.00100.0089.00100.0067.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0068.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านแกใหญ่  นายสมอ จารุทรัพย์สดใส 100.00100.00100.00100.0081.00100.0079.0091.000.000.0091.00100.000.000.0080.0095.00100.00100.000.000.00
72บ้านแกน้อย  นายพลา สะอาดเอี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)  นายปิยเดช จินดาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านโสน(พิทยศึกษา)  นายอดิศักดิ์ ยืนยาว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านแสลงพันบุณเยิง  นางสุวรรณา หมายกล้า 0.00100.0084.00100.0071.00100.0096.00100.00100.00100.0095.00100.0086.00100.0066.00100.0088.00100.000.000.00
76บ้านนาเกา  -ว่าง- 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านจักจรูก  นายสมชาติ ขอร่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านเพี้ยราม  นายแดงชาด กิมาวะหา 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านขนาด  นายเมธี ชัยมาโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)  นายบุญชู มั่นยืน 100.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0050.00100.0025.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.000.000.00
81บ้านโคกอารักษ์  นายดิเรก ครึ่งมี 100.00100.0060.00100.0060.00100.0030.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)  นายประยงค์ มณีรัตน์ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านหัวตะพาน  นายสุทธิพงษ์ เสริมทรัพย์ 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
84บ้านขามระกา  นายอนุสนธิ์ สำรวมจิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)  นายวิวัฒน์ ต้นสกุลงาม 100.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านสำโรงนาดี  นางนุชนาฏ จิตขาว 63.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านระไซร์สองชั้น  นายสมนึก ทศพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านโคกวัด  นายพินิจ นิ่มปรางค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)  นายสันติศักดิ์ สุขสนิท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านโคกพระ  นายจุฬา มันธุภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านประทัดบุอาลอ  นางอรุณวดี ชูศรี 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านตำปูง  นายทินกร พริ้งเพราะ 100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านโดนออง  นายรังสรรค์ เหลือสนุก 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านกาเกาะระโยง  นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านสำโรง-โคกเพชร  นายยอดชาย จุฬารี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านท่าสว่าง  นายเสถียร กายแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านส้มป่อย  นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)  นายจำลอง สุขสิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านระเภาว์  นางกมลพรรณ แข่งขัน 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)  นายชัยวิชิต ขำคม 95.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านตั้งใจ  นางอรวรรณ อุ่นคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านระกาสังแก  นายเพียร ว่องไว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านปะตาเมาะ  นายลลิต จรทผา 50.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
104บ้านหนองกระดาน  นายแดง ทองเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)  นางสาวสุรีศรี วิศิษฏ์ศิลป์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)  นายภูวนาถ จินดาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์  -ว่าง- 80.00100.0090.00100.0060.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
108บ้านโคกเพร็ดโนนจำปา  นายอภิชิต เกษแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านดินแดง  นายกริชชาติ วารสิทธิ์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านระวี  นายศักดิ์ชาย ทองศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านหนองขวาว  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112อนุบาลจอมพระ  นายชีวิน ทองศรี 91.00100.0081.00100.0076.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านขามราษฎร์วิทยาคม  นายมาณพ สายยศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านจอมพระ  นายสมชาย จารุวงศ์ 40.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0040.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
115บ้านตากวน  นายประนอม สุขสกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116ไตรมิตรวิทยาสรรค์  นายสุริยา ปราสัยงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
117ทวีคามวิทยา  นายชยพล เถกิงบุณย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านขามศึกษาคาร  นายบรรพจน์ ดาศรี 75.00100.00100.00100.0050.00100.0070.00100.0050.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)  นายนำพล แสงกระจ่าง 80.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านว่าน  นายชรินทร์ หาสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์  นายอรรถพล ศรีวิเศษ 0.00100.0098.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านอาแวะ  นายสุธี เพ่งพิศ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.0095.00100.0040.00100.0090.00100.000.000.00
123บ้านกรูดหนองซำ  นางจันทร์เพ็ญ รุ่งเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านดงเค็ง  นายพงศ์ธร จิตรแม้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านทวารไพร  นายวุฒิชัย คงบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านทุ่งนาค  นายสนั่น แสนกล้า 50.00100.0030.00100.0060.00100.0030.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0040.00100.0030.00100.000.000.00
127บ้านเมืองลีง  นายพิเชษฐ์ จินดาศรี 50.00100.0040.00100.0030.00100.0030.00100.0060.00100.0050.00100.0050.00100.0070.00100.0060.00100.000.000.00
128บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์  นายสุดใจ กล้าหาญ 100.00100.0070.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129ลุ่มระวีวิทยา  นายสมศักดิ์ สนใจ 0.00100.0090.00100.0080.00100.0060.00100.0060.00100.0030.00100.000.00100.0070.00100.000.00100.000.000.00
130บ้านโนนงิ้ว  นางสมทบ โสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านวารไพรศรี  นายสังวาล สืบมี 80.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
132บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)  นายณรงค์ เที่ยงธรรม 60.00100.0030.00100.0030.00100.0080.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
133บ้านหนองกับ  นายสุทิน แก้วเกิด 0.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านหนองพลวง  นางบุผา สมัครสมาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านหนองสนิท  นายไพสาร สูตรตันติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา  นายบุญชอบ สายยศ 100.00100.0073.00100.0042.00100.0077.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านกันโจรง  นายประเสริฐ บุญเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านชุมแสง  นายวีระพงษ์ มูลศิริ 80.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
139บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา  นายวิวัฒน์ มั่นหมาย 100.00100.0083.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านเวียย  นายประมวล อุ่นคำ 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านอันโนง  นายวิวัฒน์ สอาดยิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านจบก  นายธีทัต พุฒิธีรวงศ์ 90.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
143บ้านบุอาไร  นายมานพ สุขเกษม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านผือ  นายสุชาติ สุจินพรัหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านม่วง  นายสนอง มุตตะโสภา 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
146สามัคคีวิทยา  นางดรุณี สดับสาร 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147อนุบาลศีขรภูมิ  ส.ท.บุญโสม ดีเลิศ 70.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
148บ้านระเวียง  นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม 50.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
149บ้านยางเตี้ย  นายสมบัติ แก่นแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านกางของ  นางสาวสมจิต นิลรัตน์ 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0050.00100.000.000.00
151บ้านผักไหม  นางมณฑิรา หลักคำ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
152บ้านก้านเหลือง  นายชัยวัฒน์ นารี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)  นายปรานีต ชัยสุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)  นายจำลอง รัตนาวิวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านกะลัน  นายสุพัตร หลักคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านสว่างโนนแดง  นายอิน มงคลอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0063.00100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.0072.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านกุดหวาย  นายอรุณ บัวสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านโคกสนวน  นายสุภาพ แก่นแก้ว 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)  นายสมนึก บุญประกอบ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
160บ้านดงถาวร  นายมนตรี เตียวเจริญกุล 0.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช  นายสุพัตร หลักคำ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
162บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)  นายอรุณ บัวสอน 0.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)  นายหลักเขต มุ่งสันติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)  นายจรัญ เพ็งกระจ่าง 100.00100.0098.00100.0095.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0054.00100.0090.00100.000.000.00
165บ้านหนองหิน  นายสุบรรณ กิ่งทวยหาญ 70.00100.0030.00100.0040.00100.0050.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
166บ้านดู่อาราง  นายสามารถ ห้าวหาญ 100.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านบ่อน้ำใส  นายสุรชัย ใคร่นุ่นกา 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านหัวแรต  นายทวีศักดิ์ แป้นแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ  นายสุรพงษ์ แก้วงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านกาเจาะหนองไผ่  นายจินดา ตีเงิน 100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านคาละแมะ  นายสำราญ ศรียะนัย 100.00100.0099.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านหนองจอก  นายสง่า บุญสุข 100.00100.000.00100.000.00100.0055.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านบึงขวาง  นายลิน อุส่าห์ดี 100.00100.0081.00100.0083.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านหนองบัว  นายณัฐกร เชื้ออินทร์ 100.00100.0073.00100.00100.00100.0095.00100.0082.00100.0080.00100.00100.00100.0086.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านหนองจิก  นายสวาท พันธ์เพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านหนองกุง  นางทัศนีย์ เกิดกล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านหนองขนาด  นายสุบิน บุตรดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)  นายประทิน เชื้ออินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านสะโน  นายสุรชาติ วงเวียน 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
180บ้านแตล  นายชณัลฐ์ บุญเลิศ 100.00100.0050.00100.000.00100.0020.00100.000.00100.000.00100.0020.00100.0025.00100.000.00100.000.000.00
181บ้านประทุนอายอง  นายโกสินทร์ ศรีพรหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านสวายไตรภูมิ  นางสุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง  นายพิพัฒน์ ชาวนา 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านหนองท่ม  นายสุทน ดีพร้อม 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านโนนถ่อน  นายณรงค์ คำชาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านสังแกหนองคู  นายสุชาติ ทองนำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านอาวุธ  นายสุจิตร แพงชารี 100.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)  นายมนตรี ทองขอน 100.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0095.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
189บ้านขะเนก  นายบุญพสิษฐ์ ดวงเอก 50.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0050.00100.0080.00100.000.000.00
190บ้านแกสระใหญ่  นางละไมล์ งามแพง 100.00100.0093.00100.0094.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)  นายสุกิจ แก้วสุจริต 20.00100.0042.00100.0056.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0017.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านหนองขามวิทยาคม  นายสุวรรณ บุญเยี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0095.000.00100.00100.000.000.00
193บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)  นายสวัสดิ์ ฤกษ์ดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านขวาวใหญ่  นายสมเดช แก้วหล้า 30.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านช่างปี่  นายวินัย สายสุด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านตะคร้อ  นายพิชิต ทีอุปมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)  นายศุภชัย ภาสกานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านหัวแรตนาโพธิ์  นายสาคร วรางกูร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านโคกลาวหนองเหล็ก  นายมงคล สมานทอง 100.00100.0067.00100.0090.00100.0078.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0075.00100.000.00100.000.000.00
200บ้านโคกอาโพน  นางรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านหนองผือโนนแคน  นายประเดิม มุมทอง 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านข่า  นางนวรัตน์ เพ็งกระจ่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
203บ้านจารพัต  นายสุริยา ดุจจานุทัศน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านเปรียง  นายชวลิต ชมโพธิ์สอน 0.00100.0040.00100.0056.00100.0063.00100.0082.00100.0085.00100.0090.00100.0078.00100.0094.00100.000.000.00
205กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี  นายเอนก หม้อทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านพม่า  นายถวัลย์ ทานะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านพันษี  -ว่าง- 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านปะนอยไถง  ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
209บ้านหนองเหล็ก  นายก่อเกียรติ จงปัตนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านจารย์  นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา 50.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านกระดาน  นายวิโรจน์ เสียงสนั่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
212บ้านลุมพุกหนองกุง  นายดิเรก กระแสเทพ 90.00100.0090.00100.0085.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านโคกลำดวน  นางอัมพร สมสุระ 85.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0085.00100.000.000.00
214บ้านห้วยโนนเจริญ  นายคมกฤษ ยินดี 90.00100.0090.00100.0090.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
215บ้านตรมไพร  นายพิรุณ ภูเขียว 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0050.00100.000.000.00
216จตุรมิตรวิทยา  นายพินิจ วรางกูร 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0080.00100.0040.00100.0030.00100.0080.00100.0035.00100.000.000.00
217บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)  นายชินวงศ์ ดีนาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
218บ้านตะเคียนสามัคคี  นางดวงใจ พันงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219บึงวิทยาคาร  นางพนารัตน์ หาญมานพ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
220บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)  นายชัยวัฒน์ นารี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
221บ้านทุ่งรูง  นายเจษฎา บุญสอน 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
222บ้านกระออม  นายวิรัตน์ จิตเจริญดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
223หนองเหล็กเบญจวิทยา  นายสุริยันต์ชัย พิศิลป์ 100.00100.0071.00100.0069.00100.0055.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
224บ้านหนองอีเลิง  นายณัฐพล ศรีสุราช 100.00100.0083.00100.0081.00100.0078.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0071.00100.00100.00100.000.000.00
225สะโนวิทยา  นางธนันต์พร สิงห์โตทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
226บ้านเกาะแก้ว  นายสุเทพ แปลงทับ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
227บ้านโนนสวรรค์  นายวิเชียร วาพัดไทย 100.00100.00100.00100.0060.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
228บ้านตะมะหนองกระจาน  นายนิมิต แสนคำภา 100.00100.0045.00100.0038.00100.0067.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.0073.00100.00100.00100.000.000.00
229บ้านตางมาง  นายสมศรี จันทร์เทศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
230บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)  นางฐิติรัตน์ ดอกจันทร์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
231บ้านจังเอิดหนองแมว  นางประภาวดี บุญเยี่ยม 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
232บ้านหนองคูสะแบะ  นางจิตรา สาลีบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
233บ้านหนองแคน  นายพงศ์ธร จิตรแม้น 90.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
234บ้านหนองแล้ง  นายจำนงค์ ดวงรัตน์ 100.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0063.0080.00100.00100.000.000.00
235บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร  นายอิทธิศักดิ์ เจือจันทร์ 100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
236บ้านโนนลี  สิบตรีบุญจร บุราคร 65.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.0050.00100.0020.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
237บ้านขอนแก่น  นายชาติชาย อนุพันธ์ 85.00100.0070.00100.0095.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
238บ้านค้อ  นายยศศักดิ์ สุทธิดี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
239บ้านดู่โศกโคกสะอาด  นายประเสริฐ สันทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
240บ้านหนองฮะ  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
241การุญวิทยา  นายศิรพงษ์ สิงจานุุสงค์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
242บ้านสังแก  นายอรุณ บุญโต 0.00100.0050.00100.0060.00100.000.00100.0080.00100.000.00100.0080.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
243บ้านขนวน  นางสาวปิยาภรณ์ สร้อยระย้า 100.00100.0030.00100.0045.00100.0046.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.000.000.00
244บ้านดู่  นายอานนท์ วาปีทะ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
245บ้านหนองดุม  นายสมมิตร สาลีบุตร 100.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
246บ้านหนองพญา  นายศศิพงศ์ อินทรศรี 0.00100.000.00100.000.00100.0045.00100.00100.00100.00100.00100.0037.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
247บ้านศรีราชา  นายพศวัต สาระอาวาส 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
248บ้านกุง  นายจรัญ เพ็งกระจ่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
249บ้านตะเคียนกูยวิทยา  นายสุกิจ วันสุดล 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
250อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)  นายสันติ บานแย้ม 90.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0092.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
251บ้านกะเลา - ศรีพัฒนา  นายทองสา ยงเพชร 100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
252หมื่นศรีประชาสรรค์  นางสาวจุไรรัตน์ สุภาวหา 44.00100.0072.0092.0064.0088.0055.00100.0077.00100.0048.00100.0056.00100.0062.00100.0080.00100.000.000.00
253บ้านหมื่นศรีน้อย  นายสุริยัน พูนชัย 100.00100.0078.00100.0081.00100.0046.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0071.00100.00100.00100.000.000.00
254อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)  นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
255วัดทักษิณวารี  นายประเชิญ กูลรัตน์ 100.00100.0010.00100.0010.00100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
256บ้านตาเมาะ  นายวรินทร ทองแย้ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
257บ้านจรวย  นายสำเร็จ เกิดกล้า 0.00100.0058.00100.0083.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
258ศิริราษฎร์วิทยา  นายเพียว พรหมแก้ว 0.00100.0090.00100.0085.0095.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.0080.0090.00100.000.000.00
259บ้านภูมิสตึง  นายจิตกร ผมงาม 100.00100.0070.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
260บ้านโชกเหนือ  นายส่งเสริม มีพร้อม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
261บ้านตระเปียงเตีย  นายธีรัตม์ ใจกล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
262บ้านหนองคู  นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
263อมรินทร์ราษฎร์วิทยา  นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
264ดรุณวิทยากร  นายสมบัติ วรรณศิริ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
265บ้านตรำดม  นายชาชีวัฒน์ พรหมลิ 100.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
266บ้านระไซร์  นางสาวมาลิสา เพชรนอก 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
267บ้านหนองยาง  นางมณีรินทร์ ธรรมกฤษดา 100.00100.0073.00100.0075.00100.0062.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
268บ้านตะเคียน  นายชาญชัย สระอินทร์ 100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
269บ้านโชกใต้  นางรัตติยา สมทิพย์ 100.00100.000.00100.006.00100.0031.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
270บ้านโคกเกาะ  นายชัยภัทร ห่อทอง 70.00100.0080.00100.0085.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.000.000.00
271บ้านมะลูจรุงหนองปรีง  นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร 60.00100.000.00100.000.00100.0060.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
272บ้านอู่โลก  นายอมรเดช ดีนาน 100.00100.0040.00100.0035.00100.0037.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
273อนุบาลเขวาสินรินทร์  นายชนธัญ คันชั่งทอง 100.00100.0060.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
274บ้านนาโพธิ์  นายชาญศึก มีพร้อม 70.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
275บ้านสดอ  นายไพบูลย์ บัวพันธ์ 75.00100.0065.00100.0080.00100.0085.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0085.00100.0085.00100.000.000.00
276บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)  นายไพรัช มีพร้อม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
277บ้านกันเตรียง  นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล 40.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
278บ้านพระปืด  นายณัฐพล ผิวทวี 100.00100.0045.00100.0045.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.00100.00100.00100.000.000.00
279บ้านภูดินหนองตะครอง  นายจิรศักดิ์ หลวงยี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
280บ้านบึง-เบาะอุ่น  นายจรุง วารี 100.00100.000.00100.0011.00100.000.00100.0070.00100.0030.00100.0057.00100.0011.00100.0071.00100.000.000.00
281บ้านแสรออ  นายวิชัย อยู่ปูน 80.00100.0040.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
282บ้านตากูก  นายชาญชัย สมหมาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
283บ้านโชค  นายบุญชู กิ่งจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
284บ้านอำปึลสนวน  นายบุญคุ้ม ขาวงาม 0.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
285บ้านสามโค  นายกิตติศักดิ์ แซ่ภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
286บ้านตากแดด  นายชอบ ผจญกล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
287บ้านฉันเพล  นายสมรรถ อุดมทรัพย์ 50.00100.0070.00100.0075.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0070.00100.000.000.00
288บ้านพะเนา  นายจรัส สังข์น้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
289บ้านบุญโลก  นายอนุรักษ์ สมัครสมาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
290บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)  นายทินกร ใจเย็น 100.00100.0010.00100.0010.00100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
291บ้านกันตรง  นายพิณี หาสุข 60.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0095.00100.0092.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
292บ้านสนวนนางแก้ว  นายโกวิทย์ มั่นยืน 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
293บ้านตลาดตาโหมก  นายศุภชัย ทองนำ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
294บ้านโคกกรวด  จ.ส.ท.ศักดิธัช หฤทัยถาวร 100.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน