ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 32  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บุรีรัมย์พิทยาคม  นายปัณณฑัต วิวัฒน์ชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2ภัทรบพิตร  ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บัวหลวงวิทยาคม  นายมานัส เวียงวิเศษ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4พระครูพิทยาคม  นายวีระศักดิ์ พินิจ 0.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
5สองห้องพิทยาคม  นายบุญชาย โชยรัมย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6กนกศิลป์พิทยาคม  นายสุเทพ จำเนียรกุล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7สวายจีกพิทยาคม  นายวรากร เสนามาตย์ 0.000.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8หนองตาดพิทยาคม  นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9กลันทาพิทยาคม  นายวิรัตน์ แสงกุล 0.000.00100.00100.0085.00100.0085.00100.0070.00100.0065.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
10คูเมืองวิทยาคม  นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า 0.000.00100.00100.0095.00100.0095.00100.0030.00100.0097.00100.0098.00100.0099.00100.0095.00100.000.000.00
11ตูมใหญ่วิทยา  นายจันทร เที่ยงภักดิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12มัธยมพรสำราญ  นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
13กระสังพิทยาคม  นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.000.00
14ลำดวนพิทยาคม  นายอนิวรรต ติมุลา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15สูงเนินพิทยาคม  นายศุภฤกษ์ พลายงาม 0.000.00100.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16ชุมแสงพิทยาคม  นายประเพียร เถลิงผล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17นางรอง  นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง 0.000.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0060.00100.0050.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
18สิงหวิทยาคม  นายธนาภพ โคตรสมบัติ 0.000.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0040.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
19นางรองพิทยาคม  นายเหมือน รักสนาม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20ทุ่งแสงทองพิทยาคม  นายไทยรัฐ วงษ์ทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21พิมพ์รัฐประชาสรรค์  นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22เหลืองพนาวิทยาคม  นายราเมศน์ โสมแสน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23ถนนหักพิทยาคม  นายสุรธี เครือบคนโท 0.000.00100.00100.0090.00100.0030.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24หนองกี่พิทยาคม  นายชาตรี อัครสุขบุตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม  นายสุบิน ฝ่ายเทศ 0.000.0020.00100.0035.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.000.000.00
26ละหานทรายรัชดาภิเษก  นายสรายุทธ เสลารักษ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
27ร่วมจิตต์วิทยา  นายธนภณ ธนะสีรังกูร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28ละหานทรายวิทยา  นายยุทธพงษ์ สนหอม 0.000.0050.00100.00100.00100.0094.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29ตาจงพิทยาสรรค์  นายทักษิณ แผ้วพลสง 0.000.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.0090.00100.000.000.00
30ประโคนชัยพิทยาคม  นายชำนาญ บุญวงค์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านบุวิทยาสรรค์  นายปฐพี มีบาง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32ไพศาลพิทยาคม  นายสมคิด สิทธิสาร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33เมืองตลุงพิทยาสรรพ์  นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ 0.000.008.00100.0011.00100.0025.00100.00100.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34แสลงโทนพิทยาคม  นายกรกฤช ชื่นธีรพงศ์ 0.000.0020.00100.0040.00100.0020.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0080.00100.000.000.00
35บ้านกรวดวิทยาคาร  นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0042.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.0011.00100.00
36โนนเจริญพิทยาคม  นายภูวนาท ยุพานวิทย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37พุทไธสง  นายประชัย พรสง่ากุล 0.000.0056.00100.0060.00100.0067.00100.0052.00100.0065.00100.0054.00100.0072.00100.0085.00100.000.000.00
38ธารทองพิทยาคม  นายมาโนช นาคสมบูรณ์ 0.000.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
39ลำปลายมาศ  นายไพศาล สังกะเพศ 0.000.00100.00100.0080.00100.0098.00100.00100.00100.0070.00100.0040.00100.0020.00100.00100.00100.000.000.00
40ตลาดโพธิ์พิทยาคม  นายประภาส สนิทรัมย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
41จตุราษฏร์พิทยาคม  นายโยทิน สุดหอม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42เมืองแฝกพิทยาคม  นายสง่า วิโสรัมย์ 0.000.0080.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43ทะเมนชัยพิทยาคม  นายถนอม เยี่ยมรัมย์ 0.000.0050.00100.00100.00100.0090.00100.0050.00100.0080.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44สตึก  นายสราวุธ ทรงประโคน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45เมืองแกพิทยาคม  นายกาญนพงษ์ ตราชู 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  นายศักดิ์ รุ่งแสง 0.000.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
47สะแกพิทยาคม  นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48ร่อนทองพิทยาคม  นางสุเนตร ขวัญดำ 0.000.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49สมเสม็ดวิทยา  นายปัญญา กุลแก้ว 0.000.0040.00100.0035.00100.0045.00100.0040.00100.0040.00100.0035.00100.0045.00100.0040.00100.000.000.00
50ไทยเจริญวิทยา  นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ 0.000.00100.00100.0040.00100.0030.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51ปะคำพิทยาคม  นายสิรวิชญ์ สิทธินอก 0.000.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52นาโพธิ์พิทยาคม  นายฉลอง งามคง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53อุดมอักษรพิทยาคม  นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ 0.000.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54หนองหงส์พิทยาคม  นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55ห้วยหินพิทยาคม  นายวัชราบูรณ์ บุญชู 0.000.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
56พลับพลาชัยพิทยาคม  นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
57ห้วยราชพิทยาคม  นายไพบูลย์ มั่นยืน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58โนนสุวรรณพิทยาคม  นายสมชาย พันธุ์วรรณ์ 0.000.0087.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.0093.00100.00100.00100.0055.00100.00100.00100.000.000.00
59สามัคคีพิทยาคม  นายชวลิต เจนเจริญ 0.000.0078.00100.0020.00100.000.00100.0067.00100.000.00100.00100.00100.0050.00100.0064.00100.000.000.00
60ชำนิพิทยาคม  นายบุญหนา อินทร์สิลา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61กู่สวนแตงพิทยาคม  นายศักดิ์ ซารัมย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62ร่มเกล้า  นายอัครเดช หลาบนอก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64แคนดงพิทยาคม  นายโกศล เสนาปักธงไชย 0.000.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65ดงพลองพิทยาคม  นายวทัญญู ซึ่งเสน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66พนมรุ้ง  นางสารภี เลไธสง 0.000.0062.00100.0084.00100.0075.00100.0082.00100.0084.00100.0078.00100.0072.00100.0070.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน