ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศักดา จันทร์ฝอย
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านกอกโคกวิทยา  นายชาญณรงค์ บุตรคาน 80.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านโคกใหญ่  นายบุรินทร์ สารีคำ 70.00100.0040.00100.0050.00100.0040.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
3บ้านจิก  นายปกครอง แสนมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านโสกแต้  นางพัชรี บุญแจด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5อนุบาลคูเมือง  นายประยูร จันทร์โสดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านดงเค็ง  นายชาติชาย พลอาษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านหนองหว้า  นางกันตาธรณ์ ตะราช 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
8บ้านตูม  นายโพธิญาน ก้านจักร 100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านปะคำดง  นางวิลาวัลย์ ราสระคู 40.00100.0060.00100.0060.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านโนนเจริญ  นายบรรหาญ บุญจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11วัดบ้านสำราญราษฎร์  นางสุคนธ์ ไปนาวะดี 70.00100.0070.00100.0050.00100.0050.00100.0070.00100.0050.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
12บ้านหนองกระทุ่ม  นายสมพร ศิลาไศล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านหนองดุม  นายวารี ภาคพรหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านหนองตาด  นายสุรพล สิทธิรัชนีวรรณ 100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านคูบัว  นายสมศักดิ์ บุญมี 0.00100.000.00100.0018.00100.0012.00100.0021.00100.008.00100.000.00100.0011.00100.004.00100.000.000.00
16โนนมาลัยหัวฝาย  นายอุทัย โขงรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านโศกนาคท่าม่วง  นายบุญยงค์ พงษ์สุระ 90.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
18บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)  นายสุรัตน์ จิมพละ 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
19บ้านปะคำสำโรง  นางสาวสุดารัตน์ พุ้ยมอม 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
20บ้านสวายสอ  ว่าง 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านหนองบัว  นายสวัสดิ์ ทองเรือง 70.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0060.00100.000.000.00
22บ้านเขว้า  นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านโจด  นายสุทัศน์ สุดประโคน 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
24วัดบ้านปะเคียบ  นายพัฒนา โททัสสะ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
25บ้านสระขี้ตุ่น  นางศิรินันท์ เมชบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านหนองบัวแดง  นางสมพร เรืองศรีชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27วัดบ้านเบาน้อย  นางชูศรี นันตา 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
28บ้านวังปลัด  นางนวรัตน์ ประเทืองไทย 85.00100.0065.00100.0070.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
29ชุมชนบ้านหนองขมาร  นายบัวพันธ์ นันตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านโนนกลาง  นายพรชัย แพนแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านโนนเพกา  นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
32บ้านแพ  นายศิริพงศ์ นาคทองทวีวัฒน์ 0.00100.0060.00100.0040.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านหนองนางดำ  นายศรสิทธิ์ ปะโกติโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านดงย่อ  นายสุนันท์ ประนัดศรี 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
35บ้านหนองขุนพรม  นายพนัส ด้วงเอก 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
36บ้านพรสำราญ  นายไพโรจน์ ทิพย์จ้อย 100.00100.0030.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.000.000.00
37วัดบัวทอง  นายสุวิท ล้วนกล้า 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
38บ้านโนนยานาง  นายสิทธิกร มณีเนตร 0.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
39บ้านหนองขวาง  นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40ไตรคามศรีอนุสรณ์  นายภาคภูมิ แก้วกูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านหนองรัก  นางปาณิสรา เสนาพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านตาหล่ำ  นายธาดาพงศ์ แดงงาม 100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
43บ้านคูบอน  นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์ 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านหนองไทร  นายนิติธร เดชณรงค์พร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านหนองติ้ว  นายสุขุม วรรณวิจิตร 0.00100.0030.00100.0050.00100.0040.00100.0040.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
46บ้านสาวเอ้  นายสมศักดิ์ บุญมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านสระปะคำถาวร  นายสุดใจ ผาสุขสม 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านหินเหล็กไฟ  นายเกียรตินัย เหลาแก้ว 50.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.000.000.00
49บ้านสระบัว  นายประเสริฐ สุภะกรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)  นายปิยะ พุทธเพาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)  นายชุมพล อุ่นทานนท์ 0.00100.00100.00100.0080.00100.0050.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
52วัดท่าเยี่ยม  นางรพีภัทร สิเนรุราช 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์  นายธีรชัย แสวงชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54วัดธรรมประสิทธิ์  นายสำเนียง อาจทวีกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55วัดสระบัว  นายเกษมสิทธิ์ ภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)  นายทรงเกียรติ แสไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57วัดสุวรรณาราม  นายสุขุม วรรณวิจิตร 100.00100.0030.00100.0040.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.000.000.00
58บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)  นางสมหมาย สุดเต้ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
59วัดหงษ์  นายอัมพร กิ่งไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60วัดวงษ์วารี  นางจิณห์จุฑา ยุวรรณะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านเพียแก้ว  นายปิยะ พุทธเพาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62วัดเทพรังสรรค์  นายทรงเเกียรติ แสไธสง 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
63บ้านดอนตูม  นายสดศรี สุดเต้ 100.00100.0060.00100.0065.00100.0068.00100.0070.00100.0080.00100.0066.00100.0070.00100.0045.00100.000.000.00
64บ้านยางนกคู่  นายธีทัต พุฒิธีรวงศ์ 0.000.0040.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านแคน  นายประวุธ. ภูทองแหลม 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านซาดศึกษา  นายสมชาติ ปรึกไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67ชุมชนบ้านหายโศก  นายสุรพล แสนลี 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
68บ้านบุ่งเบา  นายสุนทร เสาว์สิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69วัดวรดิษฐ์  นางน้ำค้าง โชยรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านข่อย  นายปัญญาวี เวหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านดอน  นายวีระวัฒน์ ปัญญาวชิรไพบูลย์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72วัดโพธิ์  นายปรัชญา พลพุฒินันท์ 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านสตึก  นายพุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ์ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
74อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)  นายสมพร บุ้งทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านหนองบัวเจ้าป่า  นายธนพล จงปัตนา 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านหนองม่วง  นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ 100.00100.0076.00100.0081.00100.0096.00100.0096.00100.0096.00100.0096.00100.0061.00100.0096.00100.000.000.00
77บ้านหัวช้าง  นายอนุชิต วรรณสุทธิ์ 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านโคกก่อง  นางสมพร ศาลางาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านสระกอไทร  นายเผชิญ อินทะกนก 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)  นายสมชาย อังกุละศรี 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
81บ้านยางน้ำใส  นายชนะพล มะลิเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านคูขาด  นางเพลินจิตร นัดกล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านดงยายเภา  นายสมพงษ์ กุลพรม 0.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84ชุมชนบ้านสะแก  นายสุรพงษ์ สุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านโนนค้อ  นางประคองณัฐ แสนสนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86วัดบ้านพลับ  นายวิฑูรย์ สีแดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านโคกเมือง  นายสมภาร กุลสิงห์ 100.00100.0064.00100.0029.00100.0022.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0068.00100.000.00100.000.000.00
88บ้านโนนสมบูรณ์  ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านท่าเรือ  ์นายสงวน ศรีเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านหนองครก  นางชนารดี จารุสิทธิกุล 84.00100.0084.00100.0084.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านร่อนทอง  นายสุนันท์ จันทร์เพชร 100.00100.0085.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0064.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านเสม็ด สถาปัตย์อนุสรณ์  นายอนุวัฒน์ นาราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านขาม  นายชูชาติ สามารถกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านปรือเกียน  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านหนองน้ำขุ่น  นายบุญเพ็ง พิลาล้ำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านจะหลวย  นายสรกฤษฏิ์ โล่ห์นารายณ์ 0.000.0097.00100.0091.00100.0085.00100.0090.00100.0088.00100.0089.00100.0092.00100.0097.00100.000.000.00
97บ้านกระทุ่ม  นายสวัสดิ์ ศรีเจริญ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
98บ้านโคกสุพรรณ  นางธินิดา พิลาล้ำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99ชุมชนบ้านดอนมนต์  นายหาญ แถวนาฃุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านนาลาว  นางพัชรีย์ ฉวีวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านละกอ  สิบโทณัฐวัตร โจระสา 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านเมืองแก  นายชาตรี เชยรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านหนองเชือก  นายสมพร อรุณโน 100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านปลัดมุม  นายชาญยุทธ นาเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านปากช่องสนามชัย  นายทองคูณ สีสิ่ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านหนองปลาแดก  นางพิสมัย อรุณโน 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
107บ้านหนองแคน  นายวิเชียร บุญหวัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านพงแขม  ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านตาโหงก  นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านหนองนกเกรียน  นายมนตรี ชะบา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านหนองดุม  นายสมพล อ่อนหนองหว้า 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0010.00100.0060.00100.0015.00100.000.000.00
112บ้านทุ่งวัง  นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ 90.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านหนองแวง  นายบรรจง พวงธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านกระสัง  นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านหนองปุนสำโรง  นายประสงค์ พวงธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านท่าม่วง  นายพินิจ เข็มทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านหนองยาง-หนองจาน  นายสมภาร กุลสิงห์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านโนนยาง  นายสุบรรณ์ จำปาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านโนนธาตุ  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านหญ้าคา  นายบุญชู แถวนาชุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านสำโรงพิมาน  นายประจวบ อินทแย้ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.000.000.00
122บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด  นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านหนองใหญ่  นายอรรถพล สระสงคราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านหนองกับ  นายบุญเพ็ง อินห้างหว้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านหนองไผ่  นายสนอง เจริญศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านตามา  นางวราพร ผนิดรัตนากร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127วัดบ้านสวายตางวน  นายจเด็ด ผนิดรัตนากร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านชุมแสง  นายชวลิต ชูทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านโคกสิงห์  นายธนากร การะวิโก 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
130บ้านสระกุด  นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์ 40.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านเสม็ด  นายอนุชา สีหาวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านหนองหัวควาย  นายอนันท ปุผาลา 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
133อนุบาลนาโพธิ์  นายบรรเจนต์ ลิไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)  นายจรัส พรดีมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง  นายไพทูล รอดโฉม 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
136วัดบุปผาราม  นายพิสิษฐ์ บุญรับจิรโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านโศกกะฐิน  นายชำนาญ แสนเจ๊ก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138วัดชัยสมพร  นางสาวธัญจิรา จิตโสภากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139วัดท่าเรียบ  นายชิตพล เวินเสียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140ชุมชนบ้านนาแพง  นายไพฑูรย์ มูลดวง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.000.000.00
141วัดทรงสุวรรณ  นายสุนทร ลิไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142วัดธาตุ  นายอนุชิต เอกา 100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)  นางสาวสุปรียา อุ่นเจริญ 90.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144สามัคคีเทพอำนวย  นางกฤษณา เกลียววงศ์ 0.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0090.00100.000.00100.000.000.00
145บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  นายบรรเจนต์ ลิไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146อมรสิริสามัคคี  นายวราพงษ์ พรมไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147วัดพนมวัน  นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148วัดสิริมงคล  นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149วัดฤาษีสถิต  นายสุพจน์ ฝาคำ 100.00100.0040.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0010.00100.0050.00100.000.00100.000.000.00
150บ้านโคกกุง  นายสมพร แปไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151วัดโพธิ์ชัย  นายเชษฐา พรมไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152วัดสระทอง  นายสุพร้อม ออมไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153วัดไพรงาม  นายปัญญา ไตรทิพย์ 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
154บ้านหนองเรือ  นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
155วัดศรีสุนทร  นางสาววิไลวรรณ กัณหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156วัดสุคันธารมย์  นายธนา โด่งพิมาย 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)  นายทานิน จันทะขาล 100.00100.0042.00100.0050.00100.0014.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
158จุฬางกูรวิทยา  นางสาวคำพัน กำมุขโช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159วัดหลักศิลา  นายทินกร ภาสตโรจน์ 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)  นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม 0.000.00100.00100.00100.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161วัดสมณาวาส  นายนิกร อริพงษ์ 100.00100.0056.00100.0063.00100.0060.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.0079.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านโนนไฮ  นางสมหมาย สุดเต้ 100.00100.0094.00100.0069.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0021.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)  นางสาววราอินทร์ ปุผาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164วัดอิสาณ  นางมานิตย์ แสนยะบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านหนองไผ่เบญจมิตร  นายสิทธิพร ธรรมรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านกม.ศูนย์  ว่าที่ พ.ต.สงวน นนท์ธีระโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านทองหลาง  นายเสถียร วินไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168วัดสระจันทร์  นายกมล ทาไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169วัดพลสุวรรณ  นายสรศักดิ์ บุญบำรุง 100.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.000.000.00
170วัดเทพประดิษฐ์  นายสำเภา วิเศษนคร 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171วัดเทพรังษี  นายอลงกรณ์ มาลีนันท์ 100.00100.0082.00100.0080.00100.0036.00100.0090.00100.0050.00100.00100.00100.0019.00100.00100.00100.000.000.00
172วัดชายอรัญ  นางละม่อม เหลือช่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านกอกดอนพยอม  นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174อนุบาลแคนดง  นายสถิตย์ ศรีวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านหนองการะโก  นายเปรียญ พรมไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176วัดราษฏร์สามัคคี  นายปรีชา ประเทืองไทย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านสระบัว  นายบุญส่ง ชุ่มสีดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านซาดหัวหนองแคน  นายสมพงษ์ รินไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านหนองสรวงเมืองน้อย  นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านงิ้ว  นายเข็มชาติ อนุไพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านยางทะเล  นายอดิศักดิ์ แก้วประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านโนนกลาง  นายชาญศักดิ์ ศรเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านกระทุ่มเครือ  นายบุญหนา ศรีลาดเลา 0.000.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0063.00100.0055.00100.000.000.00
184บ้านดงพลอง  นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านป่าหนาม  นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์ 80.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านกระทุ่มจานสามัคคี  นายมนตรี พรมแสง 100.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
187บ้านขามพิมาย  นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์ 80.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
188บ้านตะแบงสามัคคี  นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ 100.00100.0012.00100.006.00100.0083.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านขี้เหล็ก  นายวิทยา แพงวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านหนองหญ้าคา  นางสาวทัศพร ปูมสีดา 100.00100.0088.00100.0080.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.0094.00100.000.000.00
191บ้านโคกสว่าง  นายเสรี วงศ์แก่นท้าว 40.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านหัวฝาย  นายจำปา จันทะสอน 100.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน