ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุชิต ชมภูวงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)  นายวิโรจน์ ศรีภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)  นายวีระ สายเสน 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0050.00100.0060.00100.000.000.00
3บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)  สมวิเชียร ปลาโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านหนองเสม็ด  นายศักดิ์ชัย สมานชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225  นายวิทยา สอนกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านหนองงิ้ว หนองไทร  นายวีระ สายเสน 100.00100.0082.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านจาน  ทองอินทร์ สุขโน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)  นายธีระ คนชุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)  นายโผน คำลอย 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
10บ้านสวายสอ  นางวารุณี ก้านแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)  นางอัจฉรา หรั่งแร่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านหนองม่วง  สิบตำรวจโทนพกร พุทธา 100.00100.000.00100.0025.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)  นางพวงชมพู ดีสวาสดิ์ 90.00100.0070.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
14บ้านตลาดแย้  สาระพัด มากแสน 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15วัดน้ำไหล  นายชอบ เจียรัมย์ 100.00100.0090.00100.0085.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)  นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านหนองแช่ไม้  นายตรีวิทย์ สุทธศรีเมธีชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)  นายกริช แสงสุระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านสองพี่น้อง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านหนองพลวง  นางเรณู ประสงค์กูล 100.00100.0050.00100.0030.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านโคกตะโก  นายธีรภาพ นาราช 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)  นายบรรเทา การะเกต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านหนองโสน  นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านบุตาเวสน์  นายคมกริช นพรัตน์ 100.00100.0050.00100.0085.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)  นายทองอินทร์ สุขโน 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)  นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านบุตาสุ่มหนองโจด  นายจริยะ สุขเกษม 100.00100.0070.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านก้านเหลือง  นางสาวสุฌานี สวนสวรรค์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.00100.0070.00100.000.000.00
29บ้านหนองบัว  นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)  นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31วัดก้านเหลือง  นายประพันธ์ ลาดนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านโคกยางหนองถนน  นายสมบัติ กระจ่างยุทธ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0057.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านหนองหญ้าวัว  นายประดิษฐ์ เอี่ยมไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านหนองปรือ  นายศิริศักดิ์ สัตย์ณุชนม์ 100.00100.0089.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)  นายสมยศ ขุนชาญชาติ 100.00100.0090.00100.0095.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านหนองกง  นายวินิจ คุณวงศ์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านเสลา  ว่าที่ พ.ต.มนตรี แก้วมะเริง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านโคกยางหนองตาสี  นายชนะพันธ์ อันดี 80.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)  นายจุลพงษ์ ดีสวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.0077.00100.0071.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0077.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านแท่นบัลลังก์  นายสมาน พลจังหรีด 100.00100.0060.00100.0033.00100.0030.00100.0025.00100.0070.00100.0060.00100.0070.00100.0025.00100.000.000.00
41บ้านทุ่งโพธิ์  นายสิทธิชัย ศรีชุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านโคกมะค่า  นายสงัด เหมือนพร้อม 100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.0065.00100.0050.00100.0065.00100.000.000.00
43บ้านทุ่งใหญ่  นายประมวล พุงกระโทก 0.00100.0030.00100.0030.00100.0020.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
44บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา  นายพันศักดิ์ พันธ์ิทักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านเสลาโสรง  นายธนวัฒน์ ฉิมกูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)  นายเดชา ขำเอนก 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านหนองโบสถ์  นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านหนองทองลิ่ม  นายจิระศักดิ์ รักสัตย์ 100.00100.0056.00100.0065.00100.0056.00100.0042.00100.0078.00100.0063.00100.0065.00100.0048.00100.000.000.00
49บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  นายอลงกต สุขเกษม 73.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านสระประดู่หนองมะค่า  - 0.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
51บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)  นายพินิจ เมฆะสุวรรณ์ 80.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
52บ้านวังกระโดน  นางสิราภา เตสะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านหนองถั่วแปบ  นางอุบล. คูณขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านหนองยาง  นายกัณหา โตสกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)  สมบัติ อาจิณกิจ 90.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.0040.00100.0010.00100.000.00100.0080.00100.0010.00100.000.000.00
56บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)  นางประวัลย์ สิงหภิวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านหนองกราด  นางสุนีย์ ประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านนิคมเขต  นายสายเพชร สัตย์แสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59ชุมชนวัดชุมพร  นายอำนาจ เกิดแสงรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านบุ  นายวินัย สอนกระโทก 100.00100.0052.00100.0070.00100.0065.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.0075.00100.000.000.00
61บ้านโคกตาพรม  นายร่มฟ้า บุญรอดรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านหนองยาง  นายไพฑูรย์ วงค์สาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านสว่างพัฒนา  นายสุรศักดิ์ จันอ่อน 100.00100.0050.00100.0040.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านปรือพวงสำราญ  นางแพรวพรรณ นาคนวล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านโคกขาม  นางทิรา ลีแสน 90.00100.0064.00100.0040.00100.0020.00100.007.00100.00100.00100.00100.00100.0068.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านหนองโบสถ์ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  นางอรณิชชา อัครพิชากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)  นายสมศรี กองเกิด 100.00100.0080.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.000.00
68บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา  นายไพฑูรย์ วงศ์สาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)  นายสงกรานต์ เจริญจิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านหนองละหานทราย  นางสาวศศิธร ม่านทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านหนองหมี  นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล 100.00100.0060.00100.0060.00100.000.00100.0060.00100.000.00100.000.00100.0040.00100.0030.00100.000.000.00
72ชุมชนบ้านโคกว่าน  นายฉลาด โพธิ์ใส 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
73บ้านสมจิต  นายวิสิต สุธรรม 100.00100.0052.00100.0075.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
74บ้านหนองถนน  นายศรัณยู สินรัมย์ 100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย  นายสมพาน เบ็ญณรงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านโคกไม้แดง  - 0.00100.00100.00100.0077.00100.0055.00100.0077.00100.000.00100.000.00100.0077.00100.0044.00100.000.000.00
77บ้านโคกเฟือง  นายธนกฤติ พรมบุตร 0.00100.0072.00100.0044.00100.0012.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านตากอง  นายสุเทพ จรเอ้กา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านหนองกราด  นายเทียน ปลื้มกมล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านหนองตะครอง  นายทรงพล เหลืองสีนาค 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81วัดกัลยาณธรรมาราม  นายสว่าง สุขมาก 100.00100.0079.00100.0092.00100.0097.00100.0025.00100.0042.00100.0036.00100.009.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านสันติสุข  นายสุขวัฒน์ นุ่มนวลศรี 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
83บ้านปากช่อง  นายประสิทธิ์ บำรุงรส 70.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
84บ้านหนองแวง  เฉลิมพล สังฆะวรรณา 89.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0053.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)  ทนงศักดิ์ กุยลอยทาม 100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองตาเยา  นายประหยัด แก้วผลึก 100.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านหนองหว้า  นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก 90.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0095.00100.0085.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
88บ้านน้อยหนองหว้า  นายเวทิน ไกรสูรย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านบาระแนะ  นายสหรัฐ ศิริเมฆา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
90บ้านราษฎร์รักแดน  นายสุริยา ศรีจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านแท่นทัพไทย  นายณัฐนันท์ ศรีคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านผไทรวมพล  นายรณชัย สมานชาติ 100.00100.0070.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93อนุบาลหนองกี่  นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี  นายสุรพล สนทนาสัมพันธ์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
95ชุมชนบ้านดอนอะราง  นายธวัช แพงไธสง 0.00100.0083.00100.0055.00100.0042.00100.0040.00100.0017.00100.0046.00100.0020.00100.0017.00100.000.000.00
96บ้านโคกสะอาด  นายกร กองสุข 100.00100.000.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านโนนขี้เหล็ก  นายสมศักดิ์ แสวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านหนองกี่สุขสำราญ  นายชาติชาย สิทธิธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านบุกระสัง  นายจีราวัฒน์ พิมพาสร้อย 70.00100.0030.00100.0010.00100.0020.00100.0050.00100.0060.00100.0050.00100.0040.00100.0050.00100.000.000.00
100บ้านสระขุด  นายสุบรรณ หมื่นภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101ไตรคาม  นายสมนึก การเกษ 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านหนองมัน  นายนรากรณ์ ปิวิสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านสระสะแก  นายชาคริต โพธิ์ทา 100.00100.0086.00100.0091.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0056.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านคูขาดน้อย  นายพรรธนวิชญ์ คำพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105วัดเย้ยปราสาท  นางชูศิลป์ หันสันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านขามน้อย  นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านสะเดาหวาน  นายปรีชา มะไลไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านหนองหว้า  นายณรงค์ฤทธิ์ ธุรพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านหนองตาดำ  นายธวัช แพงไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านสระขาม  นายชานนท์ อรัญสาร 100.00100.0080.00100.0075.00100.0077.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านหนองกราด  นายชูชาติ รัตนเวชตระกูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี  นางอุบล ปานงูเหลือม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านหนองไผ่  พัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ 95.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
114บ้านนาจาน  นายไพฑูรย์ ยุทไธสง 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
115บ้านลุงขี้หนู  นายณฐภัทร ปองนาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116จตุคามราษฎร์วิทยา  นายฤทธิชัย เกลื้ยงรส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านเพชรเจริญพัฒนา  ธนูศิลป์ แก้วยก 100.00100.0095.00100.0080.00100.00100.00100.0050.00100.0040.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.000.000.00
118บ้านโคกกระชาย  นายพีระพงษ์ สุขแสวง 100.00100.0080.00100.0070.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
119บ้านหนองหัวหมู  นายสมชาย มนุษย์ชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านหนองม่วง  สายัณห์ ปั้นมูล 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
121บ้านโคกสว่าง  บุญเลี้ยง ชะวาลิสันต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านโคกลอย  นางอารี ภูมิพันธุ์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
123บ้านสระตะเคียน  นายจรูญ กองเงินนอก 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านตะกรุมทอง  นายวิทยา ศิลปิกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านโนนพะไล  นางจิชญ์ชญาภัษณ์ ทิพย์กรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านโคกสูงคูขาด  นายสำรอง ศรีสมัคร 95.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0085.00100.0080.00100.0095.00100.0095.00100.0070.00100.000.000.00
127มิตรภาพโนนสมบูรณ์  นายณฐภัทร ปองนาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128อนุบาลปะคำ  นายพิมล สารคร 75.00100.0083.00100.0085.00100.0082.00100.0078.00100.0076.00100.0082.00100.0088.00100.0090.00100.000.000.00
129บ้านสุขสำราญ  นายประสิทธิ์ สุขสันต์ 81.00100.0076.00100.0087.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านหูทำนบ  นายสมบัติ สว่างศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านหนองต้อ  นายกรวิวัฒน์ สันโดษขจรพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านทุ่งไผ่  นายรณยุทธ เดชเป้า 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง  นายนรินทร์ ลีกระโทก 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านกองพระทราย  นายนิคม เข็มบุปผา 100.00100.0089.00100.0020.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านโคกงิ้ว  นางเสาวลักษณ์ ทิพย์อักษร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0054.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านไทยเจริญ  นางสายยนต์ หาญวารี 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านโคกสมบูรณ์  นายประเสริฐ ศรีพรหม 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
138บ้านโคกลอย  สิบตรีอุดม วรรณวิเศษ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
139บ้านหนองน้ำขุ่น  นายสำฤทธิ์ ไหลครบุรี 100.00100.0050.00100.0050.00100.0040.00100.0050.00100.0050.00100.0060.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
140ชุมชนบ้านดอนนางงาม  นายสำเร็จ จบสัญจร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านเทพพัฒนา  นายสันติ นิรัยรัมย์ 100.00100.0017.00100.0017.00100.0017.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านปลื้มพัฒนา  นายสุภาพ เผ่าเวียงคำ 0.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านหินโคน  นายปัญญา สาลี 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านโคกเขาพัฒนา  นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์ 30.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
145ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)  นางวิสารัช จบสัญจร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146อนุบาลหนองหงส์  นายสุเวช เณรเกิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านศรีม่วงแดง  นายสนิท ประทุมตา 100.00100.0080.00100.0080.00100.0085.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
148บ้านโนนสูงน้อย  นายอุดม วงศ์จอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านศรีภูมิ  นายวิชิต นาดสะพัด 0.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านกระเบื้อง  นายณัฐพงศ์ สาวงค์ตุ้ย 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
151บ้านไทยสามัคคี  นายทองอุ่น มัดถาปะตัง 100.00100.0010.00100.0020.00100.0030.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านหนองบัวลี  นางสาวปุณยนุช. ดวงศรี 100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านหนองกวางทอง  นายประดิษฐ์ มาตราช 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0060.00100.0090.00100.000.000.00
154วัดโนนศรีคูณ  นายธีรพัฒน์ ภาษี 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านห้วยก้อม  นางสาวปุณยนุช ดวงศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านหนองกก  นายวินิต ศิริสันติเมธาคม 90.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านไทรออ  นางรุ่งสุรีย์ ศรีสุวะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158วัดบ้านหนองตราดใหญ่  นายสุภสันต์ ประสาระเอ 100.00100.0050.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านนายาวสามัคคี  นายบุญจิตร หนูหล่า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160เบญจมาศกุญชร  นายกิตพงศ์ การเกษ 62.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านหนองโคลน  บุญจิตร หนูหล่า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านเสาเดียวอนุสรณ์  นายสุทัศน์ แสงภารา 80.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านหนองเต่า  นายธีระศักดิ์ สำราญรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านขามเสม็ดบำรุง  นายนิธิศักดิ์ วันทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านชุมแสง  นายประยูร เทินสะเกตุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0057.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.0011.00100.000.000.00
166บ้านหนองตะคร้อ  นางดวงใจ มะไลไธสง 0.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0020.00100.000.00100.000.000.00
167บ้านโคกปราสาท  นายสันติ พงษ์กระโทก 100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านหนองย่างหมู  นายโกวิท หาญสมบัติ 80.00100.0070.00100.0080.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านฝ้าย  เขียวพร สีหะวงษ์ 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
170ชุมชนวัดโคกกลาง สระมะค่าวิทยา  นางเบญจมาศ วรสีหะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171วัดห้วยหิน  สันติ พงษ์กระโทก 100.00100.0065.00100.0050.00100.0045.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านหนองเพชร  นายถนอม เยี่ยมรัมย์ 0.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี  นายเสน่ห์ ชาติจันทึก 100.00100.0060.00100.0050.00100.0045.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านสำราญ  นายชูชาติ คิดโสดา 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
175บ้านโคกโสนทองวิทยา  ทองเบิ้ม ทองภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านโพธิ์ทอง  นายพงษ์ระวี พลอยไธสง 60.00100.000.00100.000.00100.0016.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177อนุบาลโนนสุวรรณ  นายประหยัด เหมือนพร้อม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านโกรกแก้ว  นายเธียรวิชญ์ เทียบฤทธิ์ 100.00100.0070.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.000.000.00
179วราวัฒนา  นางนารี คุณวงศ์ 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านอุบลสามัคคี  นางสาวนินะพา ชูเชิดเชื้อ 40.00100.0040.00100.0045.00100.0035.00100.0070.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านขลุงไผ่  นายอนุสิษฐ์ คำสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านดงบังซับสมบูรณ์  นายพงษ์พันธ์ วัฒนะ 100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
183บ้านทุ่งจังหัน  นายวีระ อ่อนน้ำคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านดอนสมบูรณ์  นายทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านม่วงงาม  นางสาวอุดม ประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186อนุบาลโนนดินแดง  นายทองอินทร์ บุญทูล 55.00100.0030.00100.0020.00100.0026.00100.0040.00100.0030.00100.0010.00100.0030.00100.0010.00100.000.000.00
187บ้านส้มป่อย  วัชระมานนท์ ผันอากาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี  นายอุทิศักดิ์ อินทร์แสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านคลองหิน  นายสุพัฒน์ เที่ยงนิล 60.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านน้อยสะแกกวน  นายสมคิด แตงพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านป่าไม้สหกรณ์  วิโรจน์ เหลือหลาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านลำนางรอง  นายศราวุธ ขุนนอก 100.00100.0050.00100.0030.00100.0050.00100.0050.00100.0030.00100.0030.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
193บ้านหนองเสม็ด  นายอาทร ลีแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านคลองโป่ง  สมพงษ์ บุตรศรีภูมิ 0.00100.0072.00100.0070.00100.0046.00100.0057.00100.00100.00100.00100.00100.0063.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านทรัพย์สมบูรณ์  นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านซับคะนิง  นายจันดา ทองทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า  นายเชาว์ เสริฐวิชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)  นายประเสริฐ มากนาคา 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
199บ้านตะโก "วันครู 2501"  ประชัน เรืองมนตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านดอนไม้ไฟ  ประสิทธิ์ ปิ่นวิเศษ 100.00100.0050.00100.0055.00100.0065.00100.0050.00100.0070.00100.0075.00100.0030.00100.0080.00100.000.000.00
201บ้านโคกยาง  นายสุคนธ์ เครือบคนโท 100.00100.0068.00100.0070.00100.0073.00100.0076.00100.0050.00100.0075.00100.0090.00100.0075.00100.000.000.00
202บ้านเขว้า  นายองอา รักษา 100.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
203บ้านบัวตะเคียน  นายนิตินัย สุขเกษม 100.00100.0070.00100.0050.00100.0060.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)  นางประเทือง กันหาทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)  นายสนิท จันทร์ไทย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
206บ้านสี่เหลี่ยม  นายสมาน อินนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)  นายตรีวุฒิ เขื่อนคำ 70.00100.0050.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208ไทยรัฐวิทยา 90  นางสาวสุภาพ วันสารัมย์ 83.00100.0050.00100.0030.00100.0020.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
209บ้านถาวร  นายวีระศักดิ สมานชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านยายคำ  บุญลือ เทียนศิริ 30.00100.0040.00100.0050.00100.0040.00100.0040.00100.0050.00100.0040.00100.0040.00100.0050.00100.000.000.00
211ไทยรัฐวิทยา 26  สนอง แก้วอำไพ 80.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
212วัดสุขสำราญ  นายอนันต์ ศรีผดุง 30.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.0050.00100.000.00100.0060.00100.000.00100.0050.00100.000.000.00
213อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์  นายสมภูมิ สิงห์โตหิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
214บ้านโนนศิลา  นายสามารถ สหุนาฬุ 100.00100.0070.00100.0050.00100.000.00100.000.000.000.000.000.000.0080.00100.000.000.000.000.00
215บ้านโนนทอง  นายวันชัย เท๊ยนวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา  นายประภาส คลองข่อย 75.00100.00100.00100.00100.00100.0063.00100.0072.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.0072.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน