ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางภานิชา อินทร์ช้าง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อนุบาลกระสัง  สมชาย ไกรสุทธิกานต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2วัดบ้านหนองแขม  ว่าที่ร้อยตรีศุกรี กะรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านตะเคียน  นางจินตนา สุขสำราญ 65.00100.0043.00100.0055.00100.0036.00100.0045.00100.0050.00100.0065.00100.0042.00100.0058.00100.000.000.00
4บ้านระโยงใหญ่  นายนาวิน ยวนจิตปิยะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านขามตาเบ้า  นายบุญส่ง พิชนาหารี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
6บ้านถนน  นายอนันต์ พิสาดรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านหนองตระเสก  ไชยวัตร คงนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"  นายมานพ คงเสนา 100.00100.0083.00100.0082.00100.0061.00100.0082.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0086.00100.000.000.00
9วัดหนองตะครอง  นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"  นายธวัชชัย พงศ์ประภัสร 100.00100.0095.00100.0090.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านโนนแดง  นายชัยเดช หรีกประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านจาน  นายสุวรรณ ไทยประโคน 100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านหนองเหล็ก  นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
14บ้านกุดใหญ่  นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านละลูน  นายศิริศาสตร์ ส่องแสง 100.00100.00100.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
16ชุมชนบ้านสองชั้น  สุกรี ปิ่นอนุกูล 100.00100.00100.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17วัดบ้านจอม  นายมนู แพ่งกุล 90.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
18บ้านเสม็ด  สุนทอง มีมาก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านหนองรักษ์  นายมนู แพ่งกุล 40.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
20บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์  ปฐม สุทารัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านโคลด  นายมงคล นิพรรัมย์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
22บ้านนาราใหญ่  นายสมศักดิ์ เพประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านตาราม  นายบุญถม เกษี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24วัดบ้านชุมแสง  นายเฉลิม ชวนชื่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านก้านเหลือง  สมศักดิ์ จักรสาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านไม้แดง  ติรกา ศรีวังราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านสวายสอ ไกรปัญญานุเคราะห์  นายเฉลิม บุญโก่ง 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านศรีภูมิสามัคคี  นายจรัญ วารินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านไผ่ลวก  นายสมศักด์ นุสันรัมย์ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
30วัดบ้านกันทรารมย์  นายอิทธิกร หนูยงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านระกาเสม็ด  นายทรงชัย สุขแสนสุข 100.00100.0050.00100.0060.00100.0040.00100.0050.00100.0050.00100.0080.00100.0050.00100.0080.00100.000.000.00
32บ้านหนองขอน  นายสุเทพ เพชรสุริยา 100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านเมืองไผ่  นายสำราญ อยู่นาน 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
34บ้านสวายสอ  นายวัชเรนทร์ สุตะนนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านดอนยาว  นางแสงเดือน ม่วงทอง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
36วัดธรรมถาวร  นายเรวัต ประพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านโคกยาง  นายจำนงค์ กันรัมย์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
38บ้านอโณทัย  นายสำราญ อยู่นาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านโคกสูง  วิโรจน์ แก้วสอน 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านลำดวน  นายประยุทธ ยืนยง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41วัดบ้านหนองพลวง  โพชัน ขุนาพรม 100.00100.0063.00100.0049.00100.0085.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.0079.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านยาง  นายสมบัติ โพธิ์ทอง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
43บ้านแสลงพันกระเจา  อังกูร สายบุตร 80.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
44บ้านแซวประดู่  บุญเชิด คุณมาศ 0.00100.000.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
45บ้านโนนสว่าง  นางอภิญญา ฌานวุฒิพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านประดู่  นายภัทรพงษ์ อรุณรัมย์ 100.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านห้วยสำราญ  ว่าที่ร้อยตรี วิสูตร สุขใหญ่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านกุดโคลน  จิราภรณ์ ไชยสุริยา 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
49บ้านน้ำอ้อม  ญาต ชัยมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านตะครอง  เกษมณรงค์ เนาไธสงค์ 100.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
51บ้านขามสามัคคี  นางสาวภรณ์ณภสร ลอยเทียนโกมล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านตาเป้า  นายชูเกียรติ พะนิรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53วัดปทุมคงคา  ผู้อำนวยการโรงเรียน 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)  นางสาวปิยนันท์ วงศ์คำ 0.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
55บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)  นายบุญพร้อม อุปแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)  ประพฤติ เยรัมย์ 100.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านระกา  ศิวัฒ พูนแสง 100.00100.0060.00100.0060.00100.0050.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
58วัดชุมพลมณีรัตน์  นายปฐม สุทารัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านชำแระ  นางสาวกรองจิต กว้างขวาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60วัดอินทบูรพา  ประสพ เกรติกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านสูงเนิน  นายชาญณรงค์ หาญกิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านทุ่งสว่าง  อรรถพล พิมพ์นนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านบัวถนน  นายคาน นามสว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านตะครองใต้  สมจิต การเพียร 92.00100.0018.00100.0049.00100.0084.00100.00100.00100.0082.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65วัดบ้านปราสาท  ประดิษฐ์ พิชนาหะรี 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านจะเนียงสามัคคี  เอมอร เกรติกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์"  ระวี ศรีเฉลิม 90.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
68อนุบาลบ้านกรวด  นายสมพงษ์ รักพุดซา 90.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านตาอี  นางพัฒน์สรณ์ เจืองประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านโคกยาง  นายสงกรานต์ อือตระกูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านเขาดินใต้  นางสาวมนัสวัณณ์ กระจ่างทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านยาง  นางบัวผัน ปุยะติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านหนองตะเคียน  เกียรติพงษ์ ตุละิภาค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านโคกเบง  นรากรณ์ ปิวิสาร 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75นิคมสร้างตนเอง 2  สราวุธ มโนวิสุทธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านปราสาททอง  นายอดิศร ศรีชัยชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านละหอกตะแบง  นางราณี กุยรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78นิคมพัฒนาสายตรี 2  นายพงศ์ศักดิ์ แสงทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79นิคมสร้างตนเอง 1  นายอรรณพ สังข์สนิท 100.00100.00100.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านโคกระเหย  นางสงวน อรัญเพิ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านสายโท 1  นายกฤษฎาพัฒน์ เช่นรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82นิคมสร้างตนเอง 3  นางสาวพิชณ์สินี สรีทัพไทยเบญญาภา 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
83นิคมสร้างตนเอง 7  นายศิโรตม์ บุญข่าย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
84บ้านหนองไม้งาม 1  นางปัญจารีย์ สว่างสุข 100.00100.0060.00100.0050.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
85บ้านหนองไม้งาม 2  นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ 100.00100.0085.00100.0078.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.0088.00100.000.000.00
86บ้านบึงเจริญ  นายพัสกร หัสดิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านตะลุมพุก  นายเสนีย์ คัชมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
88บ้านตัวอย่าง  นายนรินทร์ กะฐินสี 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านสายตรี 9  วัชระ วานิช 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านสายตรี 16  นายภานุเมศ สิมมะลี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0030.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านหินลาด  นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์คำจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
92บ้านละหานทรายใหม่  สอ.ดร.ชาตรี มาประจง 100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านละหานทรายเก่า  โกมลเพ็ง เพ็งประโคน 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านถนนน้อย  นางอัญชลี แฟ้นประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
95ชุมชนบ้านโนนเจริญ  นายองอาจ วัชเรนทร์วงศ์ 90.00100.0080.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านถนนโคกใหญ่  นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจ 70.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
97บ้านหว้า  จ่าสิบเอกสุพรรณ์ อรัญสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านเขาดินเหนือ  ภคิน จำปา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
99บ้านศรีสุข  นางกริชศมน รัตนโฆษา 90.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านหลัก  นายสงัด ศรีเจริญ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
101บ้านตรุง  นายพิสณห์ เนตรประโคน 100.00100.0090.00100.0093.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านหนองแวง  นายสงัด ศรีเจริญ 100.00100.0050.00100.0060.00100.0070.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
103นิคมสร้างตนเอง 4  นางสาวกชวรรณ บุตรโพธิฺ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104นิคมสร้างตนเอง 5  นายศรชัย หนูน้ำคำ 100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105นิคมสร้างตนเอง 6  นางสาววนัสชาค์ สุวรรณทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106นิคมสร้างตนเอง 8  นายศรชัย หนูน้ำคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านนิคมสายโท 8  นายอุทิศ จันทร์เสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108นิคมสร้างตนเอง 9  นายเจมวิทย์ เครือคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109นิคมพัฒนาสายโท 11  นายณรงค์ พรหมทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ  มนทิพย์ จานเขื่อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111กองทัพบกอุปถัมภ์  นายสถิตย์ อะเพื่อนรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ  ไพเรศ เสชัง 100.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านโคกกะชาย  นายพิเชษฐ์ ยงปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านสายโท 4 ใต้  นายมงคล อรัญเพิ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)  นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116ประโคนชัยวิทยา  นายวิทิต ปาประโคน 100.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
117วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)  พัฒนา นพตลุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านศรีถาวร  ธนาธิป เสียงตรง 100.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0060.00100.0070.00100.0090.00100.0060.00100.000.000.00
119บ้านหนองม่วง  นางพัชรี ไชยชิต 85.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.000.000.00
120บ้านเขว้า  ประสิทธิ์ สระหอม 100.00100.0083.00100.0083.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)  นายพิรุฬห์ อารีราษฎร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านพาชี  นายสุรกิตติ์ พิลาวุธ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านหนองน้ำขุ่น  พรนภา พิมชัยโชค 100.00100.000.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0070.00100.000.000.00
124บ้านโคกสะอาด  นายสุคนธ์ กำธร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านห้วยปอ  สนั่น นพตลุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านโนนเสน่ห์  นายชาญชัย ชนะศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านเขาคอก  นายสำราญ สัตบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านโคกกลอย  ประสิทธิ์ แสงดาว 75.00100.0080.00100.0083.00100.0079.00100.0082.00100.0090.00100.0077.00100.0089.00100.0093.00100.000.000.00
129บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา  นายจรัญ สิทธิศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านหนองตะโก  นายปณิธาน ชำนาญกอง 100.00100.0040.00100.0040.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านหนองเอียน  กฤตภาส ไขยอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านละหอกกระสัง  นายปณิธาน ชำนาญกอง 100.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านโนนศิลา  นายปริพันธ์ สมภาค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านไพรวัลย์น้อย  นางสุภาพร ขุนงามขำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)  นายเกียรติ ธรรมจร ิยวงศา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านจรอกใหญ่  สมาน วงศ์แต้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านปราสาทสามัคคี  นายธนาวุฒิ บัวภา 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านหนองนา  นายวิรัตน์ อาญาเมือง 100.00100.0075.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0092.00100.0096.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
139บ้านโพธิ์ไทร  นายมนต์ศักดิ์ ย่ิ่ิงยงยุทธ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านหนองเก็ม  จิรศักดิ์ พวงไพบูลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านบ่อดิน  ณัฐพล มีเวที 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านไพศาลสามัคคี  สุรัตน์ เทียมศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านโคกมะขาม  ณรงค์ วันจันทึก 100.00100.00100.00100.0088.00100.0088.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.0082.00100.0094.00100.000.000.00
144บ้านหนองอาแมะ  นายปรีชา หมัดโนต 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านโคกตะเคียนสามัคคี  นายจรัล เป็งหน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146วัดตะลุงเก่า  นายเจริญจิตร วงศ์สา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านโคกกลาง  ณรงค์ นุแรมรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)  นายรอง ชาญประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านเกียรติเจริญ  นายสมหมาย อาทวัง 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
150บ้านละลมพนู  นายเก็ง ทวันเวช 100.00100.0070.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านสังเคิล  นายสมพงษ์ โคตรทม 80.00100.0080.00100.000.00100.0025.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านกะโดนหนองยาง  วิเชียร ทองมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านร่มเย็นวิทยา  นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน 80.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านโคกย่าง  จำเนียร บัวแย้ม 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
155บ้านเก็ม  นายวิโรจน์ นะราศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156วัดบ้านปะทัดบุ  นายสมพงษ์ เพ็งดี 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านหนองกระต่าย  จำนงค์ ละอองทอง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านกระสัง  นายเฉลิมพล แก้วประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านหินกอง  นางพัชรี ไชยชิต 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
160บ้านหัวตะแบก  ประภัสสร สรวนรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านจรเข้มาก  ดร.นิคม ขันโสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162วัดบ้านเมืองต่ำ  สำราญ เสียงตรง 90.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)  แสน กังประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านบัว  นายพิชัย อาจสังข์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านหนองร้าน  จิรพัฒน์ เทียมศักดิ์ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านกระสังสามัคคี  นายวาทิต มะริดรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านแสลงโทน (ส.ท.) Bansleangthon School (BSLT)  สุวรรณ ภาษี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านหนองบอน  นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม 100.00100.0085.00100.0087.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านโคกเพชรไสยา  นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านสี่เหลี่ยม  นายมานะ พันธุ์มุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านสารภี  นายสมพงค์ เพ็งดี 100.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
172วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)  นายอุดร จงกล 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00800.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
173วัดบ้านไพบูลย์  นายบุญลือ ไชยชิต 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านหนองตะขบ  นายเสนอ ปรังประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านโคกกี่  นางสาวลำดวน ทุยประโคน 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
176บ้านโคกตูม  นายสุนทรเทพ ปุรณะ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านราษฏร์นิยม  นางประภัสสร สรวนรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านโคกสำโรง  นางธวัลรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนา 100.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0060.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
179บ้านหนองม่วงพัฒนา  นางอรุณรัตน์ ชาติประสพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านโคกรัง  นายบรรพต สรวนรัมย์ 100.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
181วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)  เมธา นพตลุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านหนองบอนวิทยา  นายทวี มนัสศิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านห้วยเสลา  นายสนิท โคตรเวียง 95.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านหนองคูณพิณทอง  นายทรงศักดิ์ คำภักดี 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านหนองไผ่  วิเชียร แดงสาย 100.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านไทรโยง  นายสุทิน ทะเรรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187วัดบ้านตะโกตาพิ  นายเกษม ปาประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง)  สมพร วันศุกร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านเกษตรสมบูรณ์  นายสุธีรพันธ์ พูลผล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านชุมแสง  นายบรรจง จำรูญอิสระกุล 100.00100.0083.00100.0062.00100.0053.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านโคกเห็ด  นางดวงมณี นครวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192วัดบ้านแสลงคง  นางวิไล ชัยสุริยะเดชา 75.00100.0030.00100.0035.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านโคกขมิ้น  นางสมใจ สร้อยสุวรรณ 60.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.000.000.00
194บ้านตาแก  พงศธร สร้อยสวรรค์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
195เขว้าศึกษา  นายบุญเทียน ไชยรัตน์ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านมะมัง  นายปริพันธ์ สมภาค 100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0060.00100.0090.00100.000.000.00
197วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)  นายทรงศักดิ์ เสริมสุข 80.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านปลัด  นางสาวสุกันยามาศ มาประจง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านตะแบก  นายประเสริฐ นาสารีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านแพงพวย  ธนกฤต เปลี่ยนมา 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านโคกชุม  นายสุทัศน์ สารพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านปราสาท  นางยุวดี เหล่าจิรานุวัฒน์ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0060.00100.0050.00100.0070.00100.008.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
203วัดโคกเจริญ  นายทรงพล ศิริรมยานนท์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
204อนุบาลบ้านสะเดา  นายวิชัย ชาญประโคน 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
205บ้านบุญช่วย  นายไพบูลย์ ยงทวี 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
206วัดพลับพลา  นายชาญ แจ่มใส 100.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
207บ้านโคกโพธิ์  นายสุริยา จันทร์จำปา 100.00100.0020.00100.0025.00100.0035.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.0045.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านป่าชัน  นายวิชิต ปูนรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านปะทัดบุวิทยา  นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210วัดสำโรง  นายพรเลิศ พงษ์เรืองหนู 100.00100.0080.00100.0080.00100.0085.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านตะโกรี  ทวี ทองนัด 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
212บ้านเสม็ด  นายอนุสนธิ์ สุนินทบูรณ์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านประดู่  นายกิตติศักดิ์ สายกระสุน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
214พุทธบารมี  ยุทธพงษ์ ยวงรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
215อนุบาลห้วยราช  นายณภัทร เวชการกุล 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านดวน  นางสาวพรรณทิวา สินใหม่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
217บ้านเกต สุตาประชาอุปถัมภ์  นายกฤษฎากร บุญคล้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
218บ้านตะโกบำรุง  นางธัญนันท์ ศกุนตนาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219บ้านโชคกราด  นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
220บ้านเพชรประชาสามัคคี  เสถียร โคตรวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
221วัดบ้านสวายจีกน้อย  นายนิคม สีแสงหน่อม 100.00100.0049.00100.0030.00100.0028.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
222วัดบ้านสนวน  นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
223บ้านจบก  นายอภิเชษฐ์ พรหมศร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
224วัดบ้านโคกเหล็ก  นายสังเวียน ตีเวียง 100.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
225วัดบ้านใหม่  ศุภชัย นิธุรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
226บ้านกระสังสามัคคี  นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0095.00100.000.000.00
227บ้านโคกขมิ้นพัฒนา  นายกิตติ เตชะนอก 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
228วัดบ้านเมืองโพธิ์  ไพโรจน์ ยอดสะเทิ้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
229วัดบ้านตาเสา  นายอดิศักดิ์ อิสณพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
230บ้านมะขามทานตะวัน  นายณัฏฐนันท์ จะแรบรัมย์ 100.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0060.00100.0070.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
231บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ  นายพยัพ สมานสารกิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน