ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1เสนศิริอนุสรณ์  นายชาญชัย ไชยพิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.000.00100.00100.00100.00100.00
2บ้านโคกวัด  นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
4คงชัยสิทธิ์วิทยา  นายวุฒินันท์ บุญคล้อย 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5ประกาศธรรมคุณวิทยา  นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา 90.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.000.000.00
6บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)  จำลอง เกรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7อนุบาลบุรีรัมย์  นายมานะ อักษรณรงค์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
8ไตรภูมิวิทยา  นายกนก ดีมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านโกรกขี้หนู  นายสมพงษ์ ทูนมาลา 0.000.0067.000.0089.000.0022.000.000.000.000.000.000.000.0011.000.000.000.000.000.00
10บ้านหนองตราดน้อย  นายสุวัฒน์ รัตนดี 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
11สามัคคีมีชัยวิทยา  นายแสง แก้วฉวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านหนองไผ่ใหญ่  นายกิติสุข โดประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านตราดหนองพลวง  นางจรยา กุลสุทธิชัย 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
14เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)  นายสมดุลย์ ดีรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15วัดสถานีหนองตาด  นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านนากลาง  นางวารุณี ประทุมเมศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านมาบสมอ  นายสมชัย ปัตถา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18วัดบ้านบัลลังก์  นางประกอบ เพชรสุวรรณ 100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านหนองตราด  นายวินัย สมคะเณย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านสำโรงโนนเค็ง  นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านม่วงโนนสูง  นายประจักษ์ สุทธิประภา 0.000.0095.000.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0091.000.000.000.00
22พระครูวิทยา  นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านม่วง  นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านหนองมะค่าแต้  นางประกอบ เพชรสุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
25บ้านหนองยาง  นางสาวบวร ปัดกอง 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
26บ้านสระเกษ  นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านหนองขวาง  นายประเด็น สุขผดุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28วัดบ้านถลุงเหล็ก  นายสุพรมแดน ประทุมเมศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านโนนศิลา  นายวิทยา สุทธิ 0.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหนองผักแว่น  นายวัฒนสินธุ์ ทะเรรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
31บ้านกลันทาวิทยา  นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านท้องเรือ  นายทองใบ สะอาดรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
33บ้านพะไล  นายพยัต ยืนยิ่ง 100.00100.00100.00100.0075.00100.0072.00100.0059.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านพระครูน้อย  นายสมบัติ ชอบธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.0010.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
35บ้านหนองปรือ  นายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์ 95.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
36บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)  นายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37วัดบ้านเสม็ด  นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์  นางสาวบุศย์รินทร์ จะแรมรัมย์ 100.00100.0098.00100.0094.00100.0073.00100.0096.00100.0094.00100.0096.00100.0071.00100.0092.00100.000.000.00
39วัดโพธิ์ทอง  นายสุดเขต บำรุงแคว้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
40บ้านหนองโสน  นายไตรรงค์ ชุมสาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านมะค่า  นายสิทธินันท์ โสกงโสด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
42บ้านง้าง  นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
43บ้านตะโก  นายธนภัทร สิริวาส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
44บ้านตะเคียน  นางปณิชา คำจันทราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านหนองเพชร  นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์ 100.00100.0073.000.0066.000.0051.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46วัดบ้านสวายสอ  นายชาติชาย วงศ์คำ 0.000.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
47วัดบ้านรุน  นายรังสรรค์ มโนปราณีต 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48ไตรมิตรวิทยาคาร  นายทองดี อาจทวีกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49วิมลวิทยา  นายมานัส ดิษยศิริกร 100.00100.0040.0065.0045.000.0050.0060.0055.0070.0060.0075.0060.0080.0060.0085.00100.00100.000.000.00
50บ้านหลักเขต  นายหาญ พิทักษ์สาลี 90.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านโคกเก่า  นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านสวายจีก  นายวิเชียร วณิชชาพัชร 0.000.0020.000.0020.000.00100.00100.0040.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านโคกเปราะ  นายอาวุธ วรรณชาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านพลวง  นายสาวิตร วารี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านฝ้าย  นายสรวิชญ์ วิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
56บ้านหนองปรือน้อย  นายสรวิชญ์ วิเศษ 40.00100.0072.0090.0042.0080.0010.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.005.00100.000.00100.000.000.00
57บ้านถาวร  นายณธพงศ์ ผลแก้ว 90.00100.0060.000.0050.000.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
58บ้านเสม็ดโคกตาล  นายอรรถพล ชาติรัมย์ 100.00100.0070.00100.0060.00100.0060.00100.0050.00100.00100.00100.0080.00100.0040.00100.0090.00100.000.000.00
59โสภณวรวัฒน์วิทยา  นายกฤษณา เผด็จสุริยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านสารภี  นางธนพร ทรงรัมย์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61ประชาสวัสดิ์วิทยา  จิรวิทย์ วงศ์รัมย์ 0.000.0020.000.0010.000.0042.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0041.000.00100.00100.000.000.00
62วัดบ้านสะแกซำ  นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านตลาดควาย  นายณรงค์ ศรีริ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
64บ้านโคกหัวช้าง  นายสมกิจ อาจจุฬา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65วัดบ้านเย้ยสะแก  นายจิรยศ จรดรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
66ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)  นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านฝังงา  นายบารมี ศรีทะลับ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
68อนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว)  นายปิยะ ศิลากุล 60.000.0020.000.000.000.0020.000.0020.000.000.000.000.000.0020.000.000.000.000.000.00
69บ้านโพธิ์ดอนหวาย  นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)  นางจวงจันทน์ อาจจุฬา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านปรุบุมะค่า  นายอวยพร ศรีภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านโคกระกา  นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านม่วงวิทยาคาร  นายวิเชียร โชคกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
74บ้านหนองค่าย  นายกิตดิ พรมดี 43.00100.0088.00100.0077.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านดอนใหญ่  สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านหนองม้า  นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก  นายพิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
78บ้านหนองทะลอก  นายประภาส บรรลังก์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0089.00100.0078.00100.0090.00100.0088.00100.0064.00100.0080.00100.000.000.00
79วัดสว่างบูรพา  นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านหนองไทร  นายสมาน กลมกูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81สะแกโพรงอนุสรณ์  นายธีรยุทธ โปรยไธสง 100.00100.0080.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านหนองมะเขือ  นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
83บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)  นายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
84บ้านสมสนุก  นายสาคร เปลี่ยนรัมย์ 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
85บ้านหนองไผ่  นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านโนนแดง  นายอภิวัฒน์ บุญเรือง 100.00100.0083.00100.0088.00100.0055.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0025.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านหนองสองห้อง  นายวีระ ทรงรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านตลาดชัย  นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านกระเดื่อง  นางสาวอรุณี นิลสระคู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
90วัดบ้านเมืองฝาง  ดร.ประกิจ แฟมไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0046.00100.00100.00100.000.000.00
91วัดบ้านเมืองดู่  นายสมพงษ์ กล้าแข็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านโคกกลาง  นายสนอง สดไสย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านโคกระกาน้อย  นายคมสัน ทวยมีฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
94บ้านร่มไทร  นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95อนุบาลลำปลายมาศ  นายประหยัด วรงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)  นายวุฒินันท์ สิงห์โพนทัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านหนองมันปลา กุศลสามัคคีวิทยา  นายภานุมาศ วงศ์คำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านบุตาวงษ์  นายสมยศ นามแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
99วัดหัวสะพาน  นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100วัดบ้านหินโคน  นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101วัดกะทิง  นายอำพร นามไพ 100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
102วัดโคกสะอาด  นางสาวปราณี แซ่โซ 100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านแท่นพระ  นางศรีทอง ทานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
104วัดบ้านตะขบ โนนตะครองโคกใหม่วิทยา  นายปรีชา สอนรัมย์ 95.00100.0098.00100.0098.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านตลาดโพธิ์ ศรีตลาดโพธิ์  นายประยุทธ์ สนสกุล 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา  นายบุญเสริม รักพร้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107วัดบ้านบุโพธิ์  นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
108บ้านตูมหวาน  นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ 100.00100.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.00
109บ้านหนองไฮ  นายอนันต์ ศรีคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านสนวน ศิริมงคลวิทยา  นายวิพจน์ สำเริงรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านโคกกลางอนุสรณ์  นายวินัย จันทะเมนชัย 100.00100.00100.00100.001.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
112บ้านกวางงอย รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์  นายผดุงศักดิ์ แสงดาว 90.00100.0085.00100.0080.00100.0080.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0080.00100.0085.00100.000.000.00
113วัดโกรกประดู่  นายถนอม มะธิปิไขย 60.00100.0099.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0096.00100.000.000.00
114บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)  นายมงคล แวงวรรณ 0.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0075.00100.0090.00100.000.000.00
115บ้านหนองโดนประสาทวิทย์  นายยุทธการ เสนากลาง 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
116บ้านยาง คุรุราษฏร์รังสรรค์  นายสุริยันต์ คะเณวัน 50.0095.0070.0070.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.000.000.00
117วัดหนองกระทุ่ม  นายถวิล เติมรัมย์ 60.0080.0060.0090.0060.0090.0050.0085.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
118บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี  นายพนิน ไทยยิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
119บ้านสระสี่เหลี่ยม  นายไวพจน์ ตุพิมาย 100.00100.0070.00100.0080.00100.0065.00100.0085.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
120บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)  นายสำเร็จ มีคม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านแสลงพัน  นายสุทิน มะลิวัลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านห้วยศาลา  นายบุดดี หอมดวง 100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านสี่เหลี่ยมน้อย  นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร 100.00100.0080.00100.0075.00100.0075.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.000.000.00
124ชุมชนบ้านหนองบัวโคก  นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125วัดบ้านบุขี้เหล็ก  นายประกิจ แฟมไธสง 100.00100.0050.0083.0030.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านโคกใหม่หนองสรวง  นางเตือนใจ เติมทรัพย์ 100.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่  นายจิตร การเกษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านหนองระนาม  นายฉัตรชัย จะริบรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านหนองผักโพด  นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ 70.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130จตุคามสามัคคีวิทยา  นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
131วัดบ้านหนองกะทิง  นายทวีสิทธิ์ โลไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132ไตรคามสามัคคีวิทยา  นายประสงค์ เหลาฉลาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านหนองซอแซ  นายเรืองยศ สมมาตร์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
134บ้านหนองเมืองต่ำ  นายรักษ์เมือง มูลเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135วัดบ้านหนองปลาไหล  นายสุวสันต์ ปัดกอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านหนองไทร  นางฉวีวรรณ อินนอก 80.000.0070.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านหนองบัว  นายวีระ พรมทองพันธ์ 0.000.00100.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
138บ้านหนองม่วง  นายสุระพล ด่านแก้ว 100.00100.00100.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
139บ้านบริหารชนบท  นายสมัคร์ รู้รักดี 100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านทะเมนชัย  นายดนัย มนเพียรจันทร์ 50.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00
141บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านหนองตาดน้อย  นายอุทัย ไร่ขาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านหนองแวง  นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์ 95.000.0070.000.0070.000.0050.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
144บ้านเมืองแฝก  นายนัธทวัฒน์ หาดี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านตูบช้าง  นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146วัดหนองเก้าข่า  นางทรรศนีย์ พลพวก 100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147วัดหนองครก  นายสันติ บำรุงธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148วัดหนองสองห้อง  นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์ 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านห้วยมะไฟ  นายนิพนธ์ สุดตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
150วัดหนองขุนปราบ  นางสาวปราณี แซ่โซ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151วัดโคกล่าม  นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
152บ้านลุงม่วง  นายยุทธการ เสนากลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านสระคูณ สิริทัศน์ประชาสรรค์  นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา  นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ 100.00100.0095.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
155วัดโนนสำราญ  นายนพดล เถื่อนแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156เรืองทองสามัคคี  นายวิพจน์ สำเริงรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านหนองกุง  นายเทียรคำ ปะนามะตัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา  นายสุวิช เมิดไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านนาศรีนวล  นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านหนองเฒ่ากา  นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว 0.00100.00100.00100.0074.00100.0064.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านหนองปลิง  นายดนัย มนเพียรจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
162วัดขี้ตุ่น  นายพิเชษฐ จันศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านผไทรินทร์  นายเมธา พวงเกษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านโคกสูง  นายสมบูรณ์ ทานนท์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
165วัดบ้านโคกซาด  นายสาธิต พับพิมพ์สัย 100.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านหนองหัวช้าง  นายธงชัย ปักกาเวสูง 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านโคกสว่าง  นายพิทักษ์ สมพร้อม 100.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
168รวมมิตรวิทยา  นายวรวิทย์ บุญหนัก 100.00100.00100.00100.0090.000.0065.000.0065.000.0065.000.0065.000.0065.000.0065.000.000.000.00
169บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)  นางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ์ 0.00100.0082.00100.0082.00100.0082.00100.0082.00100.0082.00100.0082.00100.0082.00100.0082.00100.000.000.00
170บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์  นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
171บ้านประคอง  นางสาวสำรวม คงสืบชาติ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
172บ้านกระโดนกะลันทา  นายนิกร ปักกาสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านตาเหล็ง  นายสัญญา เสาวกูล 90.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.000.00
174วัดหนองปล่อง  นายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ 100.00100.0035.0085.000.000.0044.0088.0015.000.000.000.000.00100.0033.00100.0016.000.000.000.00
175บ้านโคกสนวน  นายสุริยา พวงมาลัย 100.00100.0040.000.0040.000.0040.000.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.00
176บ้านดอนหวาย  นายสวาสดิ์ วารินกุฎ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
177อนุบาลชำนิ  นายสายสิน มาตา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
178บ้านช่อผกา  นายถาวร ทวีลาภ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านโคกสะอาด  นายไพฑูรย์ จุระยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านบุหนองเทา  นางชญานิศ บ่อไทย 70.00100.0069.00100.0084.00100.0057.00100.0095.00100.0097.00100.00100.00100.0030.00100.0095.00100.000.000.00
181วัดละลวด  นายภูมิธานินทร์ นวอมราฐธิบดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านหนองพะอง  นายสมร หล่าดอนดู่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านหนองเพิก  นายปิติพัฒน์ ธนโชติกิติพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านสำโรงโคกเพชร  0.000.0070.000.0070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
185บ้านหัวสะพาน  นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร 77.000.0096.000.0098.000.0080.000.0097.000.0097.000.0092.000.0061.000.0077.000.000.000.00
186อนุบาลบ้านด่าน  นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านตะโคงสามัคคี  นายขจรพัฒน์ พูลสวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188โนนสวรรค์วิทยา  นายคารมย์ พลกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189สรีพรรณสันติภาพนาฝาย  นางทองกร วัชรพงศ์ศิริ 0.000.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.00100.000.000.000.000.0060.00100.000.000.000.000.00
190บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)  - 80.000.0085.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
191มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)  นายบุญเรือง สาทะรัมย์ 100.00100.0097.00100.0084.00100.000.00100.0068.0092.0027.000.0095.00100.0077.0082.00100.00100.000.000.00
192บ้านหนองแต้พัฒนา  นายมนัส วาปีโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านดงเย็น  นายพัทยา คำสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)  นายสังคม ปาสะกะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านสำโรงสันติภาพ  นางสาวพวงเพชร วงศ์ทิมารัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
196วัดบ้านปราสาท  นายวรานนท์ กระสินรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
197วัดบ้านกะหาด  นายนพดล เย็นทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198วัดบ้านปลัดปุ๊ก  นายวิชชา กลิ่นวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
199บ้านบุมะขามป้อม  นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์ 100.00100.00100.00100.0040.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
200วัดบ้านกะชาย  นายวิรัตน์ พรมพิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านตะโกตาเนตร  นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา 0.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน