ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 31  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายกิตติ บุญเชิด
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ราชสีมาวิทยาลัย  นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร 0.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
2สุรนารีวิทยา  นายสมัคร ไวยขุนทด 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บุญวัฒนา  นายอนันต์ เพียรเกาะ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4มหิศราธิบดี  นายวินัย วิริยะประทีป 0.000.000.00100.0095.00100.0096.00100.001.00100.0085.00100.0060.00100.0058.000.00100.00100.000.000.00
5โคราชพิทยาคม  นางสมจิต มุ่งกลาง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บุญเหลือวิทยานุสรณ์  นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7สุรธรรมพิทักษ์  นายโกศล พงษ์พานิช 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8สุรนารีวิทยา 2  นายสมยศ สุวรรณธีระกิจ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9พุดซาพิทยาคม  นายปรีชา เพียรกลาง 0.000.00100.00100.0088.000.0090.000.0092.000.0092.000.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.000.00
10อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บุญวัฒนา 2  นายพิษณุ คุณชื่น 0.000.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.0020.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
12จระเข้หินสังฆกิจวิทยา  นางสมจิต มุ่งกลาง 0.000.0014.00100.00100.00100.0062.0091.000.00100.0083.00100.0085.0085.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13โนนสมบูรณ์วิทยา  นายเกชา เหมือนวาจา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14เสิงสาง  นายวิลาศ ดวงเงิน 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0098.00100.000.000.00
15เมืองคง  นายสุพล เชื่อมพงษ์ 0.000.0083.00100.0095.00100.0091.000.0086.00100.0098.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.000.000.00
16เทพาลัย  นายวิเชียร ทองคลี่ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  นายวิเชียร ทองคลี่ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18จักราชวิทยา  นายเอกฉัตร จอดนอก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19โชคชัยสามัคคี  ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว 0.000.000.00100.0090.00100.0096.00100.0023.00100.00100.00100.0044.00100.0063.00100.0078.00100.000.000.00
20มัธยมด่านขุนทด  นายสมศักดิ์ สุขสมัย 0.000.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
21หนองกราดวัฒนา  0.000.0086.00100.00100.00100.0094.00100.0088.00100.0070.00100.000.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
22หนองบัวละครวิทยา  นางพัชรี รักษาสุวรรณ 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.0096.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23โนนสูงศรีธานี  นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24ศรีสุขวิทยา  นายบันเทิง ทรงประโคน 0.000.0065.00100.000.00100.0038.00100.0016.00100.0052.00100.00100.00100.0036.00100.00100.00100.000.000.00
25ธารปราสาทเพชรวิทยา  นายวิทยา ดวงใจ 0.000.0096.00100.0096.00100.0096.00100.0096.00100.0096.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.00
26ขามสะแกแสง  นายไกรศร ทองมูลชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27เกล็ดลิ้นวิทยา  นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์ 0.000.0099.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.000.00100.00100.000.000.00
28หันห้วยทรายพิทยาคม  นายรังสรรค์ สู้สนาม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29ปักธงชัยประชานิรมิต  นายมานพ เอื้อศิลามงคล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30สมเด็จพระธีรญาณมุนี  นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ 0.000.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31พิมายวิทยา  นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง 0.000.0090.000.0090.00100.0090.000.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
32พิมายดำรงวิทยาคม  0.000.00100.00100.00100.00100.0059.000.0056.000.0062.000.0033.000.0085.000.0017.000.000.000.00
33นิคมพิมายศึกษา  นายปรีชา เพียรกลาง 0.000.00100.00100.00100.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34ห้วยแถลงพิทยาคม  นายนิรมิต ดวดกระโทก 0.000.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00
35เมืองพลับพลาพิทยาคม  นายเกชา เหมือนวาจา 0.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00
36ชุมพวงศึกษา  ว่าที่ร้อยโท สวาท. ครูสารกาณจน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
37ขามทะเลสอวิทยา  นางมะลิวัน ศรีโคตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38หนองน้ำใสพิทยาคม  นายวิลาศ ดวงเงิน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.000.00
39ปากช่อง  นายสุรินทร์ แพ่งจันทึก 0.000.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.0095.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
40มัธยมวชิราลงกรณวราราม  นายนิพนธ์ โรจนภานุรัตน์ 0.000.0015.000.00100.00100.0095.000.0054.000.000.000.0083.000.0082.000.00100.00100.000.000.00
41หนองบุญมากประสงค์วิทยา  นายประยงค์ ประทุมวัน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บึงพะไล  นายรวิภัทร์ ชัยภัทรธนสร 0.000.00100.00100.00100.00100.0092.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43แก้งสนามนางพิทยาคม  นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44ภู่วิทยา  นายบันเทิง ทรงประโคน 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45มิตรภาพวิทยา  นายสุพล จอกทอง 0.000.00100.00100.0095.000.00100.00100.0082.000.00100.00100.0091.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46กระเบื้องนอกพิทยาคม  นายภราดรพวงประโคน 0.000.00100.00100.0042.000.0048.000.00100.00100.0091.000.00100.00100.0064.000.00100.00100.000.000.00
47บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  นายประภาส ชาตี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48ลำทะเมนไชยพิทยาคม  นายนิสิทธิ์ ส่งสุข 0.000.0090.000.0080.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49สีดาวิทยา  นายนิสิทธิ์ ส่งสุข 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
50ท่าช้างราษฏร์บำรุง  นายพงษ์มิตร สิทธินอก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน