ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 31  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิทยา ไชยมงคล
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ราชสีมาวิทยาลัย  นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร 0.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
2สุรนารีวิทยา  นายโกศล พงษ์พานิช 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บุญวัฒนา  นายอนันต์ เพียรเกาะ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4มหิศราธิบดี  นายวินัย วิริยะประทีป 0.000.000.00100.0095.00100.0096.00100.001.00100.0085.00100.0060.00100.0058.000.00100.00100.000.000.00
5โคราชพิทยาคม  นางสมจิต มุ่งกลาง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บุญเหลือวิทยานุสรณ์  นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7สุรธรรมพิทักษ์  ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8สุรนารีวิทยา 2  นายสุพล จอกทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9พุดซาพิทยาคม  นางณัชชา ศรีแสนปาง 0.000.00100.00100.0088.000.0090.000.0092.000.0092.000.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.000.00
10อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บุญวัฒนา 2  นายพิษณุ คุณชื่น 0.000.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.0020.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
12จระเข้หินสังฆกิจวิทยา  นางสาวสุวพิชญ์ ประจิต 0.000.0014.00100.00100.00100.0062.0091.000.00100.0083.00100.0085.0085.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13โนนสมบูรณ์วิทยา  นายเกชา เหมือนวาจา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14เสิงสาง  นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0098.00100.000.000.00
15เมืองคง  นายสุพล เชื่อมพงษ์ 0.000.0083.00100.0095.00100.0091.000.0086.00100.0098.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.000.000.00
16เทพาลัย  นายชูชาติ อยู่สอาด 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  นายวิเชียร ทองคลี่ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18จักราชวิทยา  นายพงษ์มิตร สิทธินอก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19โชคชัยสามัคคี  นายโกเมศ หอยมุกข์ 0.000.000.00100.0090.00100.0096.00100.0023.00100.00100.00100.0044.00100.0063.00100.0078.00100.000.000.00
20มัธยมด่านขุนทด  นายสมศักดิ์ สุขสมัย 0.000.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
21หนองกราดวัฒนา  นางสาวดวงจิต สนิทกลาง 0.000.0086.00100.00100.00100.0094.00100.0088.00100.0070.00100.000.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
22หนองบัวละครวิทยา  นายอภิรมย์ สินชุม 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.0096.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23โนนสูงศรีธานี  นายเงิน จานนอก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24ศรีสุขวิทยา  นายวิรพจน์ โคกเกษม 0.000.0065.00100.000.00100.0038.00100.0016.00100.0052.00100.00100.00100.0036.00100.00100.00100.000.000.00
25ธารปราสาทเพชรวิทยา  นายวิทยา ดวงใจ 0.000.0096.00100.0096.00100.0096.00100.0096.00100.0096.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.00
26ขามสะแกแสง  นายไกรศร ทองมูลชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27เกล็ดลิ้นวิทยา  นายมงคล ไหมล้วน 0.000.0099.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.000.00100.00100.000.000.00
28หันห้วยทรายพิทยาคม  นายรังสรรค์ สู้สนาม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29ปักธงชัยประชานิรมิต  นายนิรมิตร ดวดกระโทก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30สมเด็จพระธีรญาณมุนี  นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ 0.000.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31พิมายวิทยา  นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง 0.000.0090.000.0090.00100.0090.000.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
32พิมายดำรงวิทยาคม  นายธนวัฒน์ สุขเกษม 0.000.00100.00100.00100.00100.0059.000.0056.000.0062.000.0033.000.0085.000.0017.000.000.000.00
33นิคมพิมายศึกษา  นายปรีชา เพียรกลาง 0.000.00100.00100.00100.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34ห้วยแถลงพิทยาคม  นายประยงค์ ประทุมวัน 0.000.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00
35เมืองพลับพลาพิทยาคม  นางสุกัญญา แก้วมีค่า 0.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00
36ชุมพวงศึกษา  นายชูชีพ แรงใหม่ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
37ขามทะเลสอวิทยา  นางมะลิวัน ศรีโคตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38หนองน้ำใสพิทยาคม  นางพัชรี รักษาสุวรรณ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.000.00
39ปากช่อง  นายวิลาศ ดวงเงิน 0.000.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.0095.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
40มัธยมวชิราลงกรณวราราม  นายนิพนธ์ โรจนภานุรัตน์ 0.000.0015.000.00100.00100.0095.000.0054.000.000.000.0083.000.0082.000.00100.00100.000.000.00
41หนองบุญมากประสงค์วิทยา  นายประยงค์ ประทุมวัน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บึงพะไล  นายวรณัฐ ทีบัวบาน 0.000.00100.00100.00100.00100.0092.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43แก้งสนามนางพิทยาคม  นายสราวุฒิ แช่มเมืองปัก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44ภู่วิทยา  นายบันเทิง ทรงประโคน 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45มิตรภาพวิทยา  นางพัชภัสสร เสนทับพระ 0.000.00100.00100.0095.000.00100.00100.0082.000.00100.00100.0091.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46กระเบื้องนอกพิทยาคม  นายภราดร พวงประโคน 0.000.00100.00100.0042.000.0048.000.00100.00100.0091.000.00100.00100.0064.000.00100.00100.000.000.00
47บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  นายประภาส ชาตี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48ลำทะเมนไชยพิทยาคม  นายรวิภัทร ชัยภัทรธนสร 0.000.0090.000.0080.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49สีดาวิทยา  นายนิสิทธิ์ ส่งสุข 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
50ท่าช้างราษฏร์บำรุง  นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน