ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 6  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสนอง สุดสะอาด
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านดอนไผ่  นางรัชนก กัณหะสุต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านโนนระเวียง  นายบรรจบ บุษย์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านโนนสูง  นายอำพร บาลเย็น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี  นางทิพวรรณ์ เทพเรียน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านสีสุก  นายปรีชา ไค่นุ่นสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านโสกสนวน  นายศักดิ์ชัย เพ็งผ่อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านหนองโคบาล  นายอิศรานุวัฒน์ วังหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านหนองเต่า  นายเทอดศักดิ์ แก้วมะดัน 100.00100.0076.00100.0055.00100.0050.00100.0090.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)  นางอุดมพร พันธุ์ธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านกอก  นางสาวเพ็ญพรรณ นามชัยสงค์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
11บ้านแก้งสนามนาง  นายนิภูมิ เหล่าเมืองเพีย 100.00100.0066.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0033.00100.000.00100.000.000.00
12บ้านโนนรัง  นายเสรี แสงทองเขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านโนนสำราญ  นางสายพิน บุษย์ศรี 100.00100.0094.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0062.0076.0049.00100.000.000.00
14บ้านหนองสะเดา  นายสนอง เรืองประทีป 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านหินลาดหนองโดน  นายนิติภูมิ การนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านอุทัยทอง  นางราชาวดี สายแก้วลาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ  นายประชัน ชาวสามทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านนาแค  นายสายชล ทรงด้วงทุม 100.00100.0060.00100.0050.00100.0080.00100.0050.00100.0090.00100.0080.00100.0030.00100.0090.00100.000.000.00
19บ้านศาลาหนองขอน  นายคงฤทธิ์ ผาผง 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านโสกน้ำขุ่น  นางละเอียด เอี่ยมศรี 100.00100.0060.00100.0050.00100.0080.00100.0050.00100.0090.00100.0080.00100.0030.00100.0090.00100.000.000.00
21บ้านหนองขามน้อย  นางสุภัทรินทร์ วงศา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
22บ้านหนองขามนาดี  นายกนก จำปามูล 100.00100.0090.00100.0050.00100.0068.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
23บ้านหนองบง  นายสมจิตร มะธิปะโน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านหัวหนองฯ  นายวินัย ทองเชิดชู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านโคกเสี่ยว  นางสิริพร ศรีอภัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านน้อยหนองหนาด  นายพูลศักดิ์ บุตรแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านปอบิด  นายสมัคร ยศกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านเมืองคง  นายวีระชัย บุญกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านสี่เหลี่ยม  นางสาวอรัญญา โตค้างพลู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหนองบง  นางสมพร หาญภักดีรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านหนองหว้า  นายวีรศักดิ์ พวงสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32วัดกู่สามัคคี  นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
33บ้านโคกตะพาบ  นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ 100.00100.0078.00100.0078.00100.0088.00100.0073.00100.0078.00100.0018.00100.00100.00100.0078.00100.000.000.00
34บ้านตะโกโคก  นายบุญลือ พันธุ์เสนีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นางศลิษา ลาน้ำเที่ยง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านตะหนอด  นายสุริวงศ์ เลี้ยงวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านตาจั่น  นายขวัญนคร สังขรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0090.00100.000.000.00
38บ้านหนองบัวทุ่ง  นายผดุง เกิดศรีทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39ปริยัติไพศาล  ดร.สรายุทธ โตนอก 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
40ชุมชนบ้านวัด  นายธนยศ ปะเสทะกัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
41บ้านกระถิน  นางนภาพรรณ นาดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)  นายวีระศักดิ์ อิ่มกมล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านคอนเมือง  จ่าสิบเอกสมนึก กล้าหาญ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.000.000.00
44บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)  นายธนภัทร ศรีสุขวัฒนกิจ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านมะค่า  นางสาวธิดารัตน์ มะละปัทธิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านหนองบัวสามัคคี  นายไพโรจน์ เนตรกลาง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านหนองพรานปาน  นายกำธร คำเทียนทอง 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
48บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา  นายดำรงศักดิ์ ขอร่วมกลาง 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านดอนทะแยง  นายพล ชินอ่อน 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
50บ้านตะโก  นายสมพร หาญนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านทัพมะขาม  นายประสาท ญาณบุญ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านประคำ  นายไมตรี ทองเพชร 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
53บ้านปรางค์  นายเฉลิมศักดิ์ สุทธิรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านหนองบัว  นายเฉลิมศักดิ์ สุทธิรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านเก่าค้อ  นายศักดิ์ดา ศรีศักดิ์นอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านโจด  นายสมเกียรติ ใจเอื้อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0060.00100.000.000.00
57บ้านดอนกลาง  นายอุทัย มาลำโกน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านทองหลาง  นายไกรวุฒิ สว่างเมือง 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านหนองบัวกระจาย  นายคำพี ตรงกลาง 100.00100.0070.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0050.00100.0070.00100.000.000.00
60บ้านหนองม่วง  นายไกรจักร ศรีศักดิ์นอก 100.00100.00100.00100.0076.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านหมัน  นายบรรลือ พุฒกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
62ชุมชนคงวิทยา  นายอนันท์ ยิ่งนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านโคกเพ็ด  นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านดอนใหญ่  นายสง่า ทองสวัสดิ์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
65บ้านตลุกหินปูน  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านศรีนิมิต  - 100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
67บ้านหนองแขม  นายวิเชียร หาญสงคราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านไทรโยง  นางวลัยลักษณ์ กันแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69วันครู 2502  นายสมยศ หล้าเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านตลุกสาหร่าย  จ่าสิบเอกธีระพล พึ่งโคกสูง 100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านตากิ่ม  นายศตวุฒิ รื่นกุหลาบ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านโนนเต็ง  นายอนุสรณ์ ควรขุนทด 100.00100.0080.00100.0080.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0050.00100.000.000.00
73บ้านหนองสะแก  นายสมุทร หมั่นกิจ 100.00100.0090.00100.0092.00100.0090.0090.0076.00100.0076.00100.0084.00100.0075.0075.00100.00100.000.000.00
74บ้านหนองหญ้าขาว  นายประสิทธิ์ โพธิ์นอก 100.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านห้วยทราย  นายฐานิต นิลโท 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
76วนาประชารัฐบำรุง  นางสายหยุด ประกิคะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77วัดบ้านหนองกก  นายจักรพันธ์ รัตนปราการ 100.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.000.000.00
78ห้วยไหวัฒนา  นายสุชาติ โยศรีคุณ 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านกู่  นายสืบสกุล ทัพหลวง 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
80บ้านโคกน้อย  นางโศภนิศ นาดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านทองหลางน้อย  นายประสิทธิ์ ศรีละครเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านนาดอนบก  นายพงศ์พิพัฒน์ ประถมพงษ์ 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านเสมา  นายปราถนา แสงสุด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านหนองแจ้งน้อย  นายพงศ์พิพัฒน์ ประถมพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.000.00100.00
85วัดบ้านกระเบื้อง  นายธิติวุฒิ นาคุณทรง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86วัดบ้านหนองหัวช้าง  นางรวิสรา กลจังหรีด 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
87บ้านขามหนองแวง  นางอุไรรัตน์ ทิพยเนตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  นายทิวากร มีระหันนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านดอนหันโนนเพ็ด  นางสาวรวิสุดา สารนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านตะคร้อโนนทอง  นายเอกภาพ ค้ามีผล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านโนนมะเฟือง  นายภูเบศ เทียนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)  นายณรงค์ แสงภักดี 100.00100.0075.00100.0080.00100.0095.00100.0080.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.0095.00100.000.000.00
93บ้านหนองหว้าเอน  นายไพบูลย์ ยศพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)  นางนภาพรรณ นาดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี  นายสุภาพ บุญสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
96วัดบ้านดอนชุมช้าง  นางภนิดา ชุมหิรัญ 100.00100.0081.00100.00100.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)  นายสุพจน์ บารมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98วัดบ้านไร่  นายกระเสิม มงคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99วัดบ้านหนองไข่ผำ  นายณัฐพงศ์ ศรีศาลาแสง 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100วัดบ้านหนองแวง  นางจินตนา เทศนอก 100.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
101บ้านโนนกระพี้วิทยา  นายวีระชัย รัตรองใต้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านโคกเพ็ด  นายพรชัย ปาสาจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103วัดบ้านงิ้ว  นางอริญชยา รุณรุทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านดอนแร้ง  นายไตรภพ สุวรรณัง 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
105บ้านอ้อยช้าง  นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านดอนฆ่าเสือ  นางรักชนก กัณหสูต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านบุเสมาทอง  นายวีระชัย รัตรองใต้ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  นายศิริศักดิ์ ไชยนรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านหญ้าคาดอนเค็ง  นายประยูร มีชัย 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านหนองแจ้งใหญ่  นางสุจิตรา ผดุงโชค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
111วัดบ้านหนองตะไก้  นายทิพย์ หงษ์ทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านหนองปรือคึมม่วง  นายบรรหาร ศรีดาธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านห้วยโจด  นางทิวทัศน์ ศรีละครเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114ไทยรัฐวิทยา18  นายประเทือง รูขะจี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115ขามเตี้ยพิทยาคม  นางสุจิตรา ผดุงโชค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านโคกสว่าง  นายชุติพนธ์ จะชาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านโคกสี  นายประจวบ ผดุงโชค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านดงบัง  นายนิเทศก์ ประภาสอน 100.00100.00100.00100.0073.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านดอนคนทา  นายเฉลย เทพเรียน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านด่านช้าง  นายประจักษ์ อาพัดนอก 80.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านโสกงูเหลือม  นางสุวิมล จรรยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต  นายวิริยะพงษ์ สิทธิพา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง  นางจารุนันท์ นาคุณทรง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านกระพี้  นายอภิรัตน์ นาดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125วัดบ้านเก่างิ้ว  นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี  นายอำนาจ นาดี 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านโคกสะอาดสามัคคี  นายลือชัย ศรีประภาพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านสระครก  นายเอี่ยม วังหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านหนองกระทุ่ม  นายบุญเทียม โทแหล่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านหนองพลวง  ดร.ปริญญา ประจง 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านห้วยยาง  นายวสันติ์ อดิศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
132ชุมชนบ้านช่อระกา  นายเจริญ วรนาถนฤมล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านขามเวียน  นายวีราณุวัติ จันทร์แจ้ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านดอนเปล้า  นายประเสริฐ ทวีภูมิ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.000.00
135บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา  นายจิระวัฒน์. เพลียนอก 100.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านโนนทองหลาง  ธนชัย รัตนมาลา 100.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านโนนเพ็ด  นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านวังโพธิ์  นายวุฒิชัย ชินรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139ชุมชนบ้านเหลื่อม  นางสาวไกรเลิศ โพธิ์นอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี  นายศุภวัฒน์ กลิ่นจันทน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านดอนตะหนิน  นายเจริญ วรนาถนฤมล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านตลุกพลวง  นายธนูศิลป์ แก้วใสย์ 100.00100.0096.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.000.0085.000.00100.00100.000.000.00
143บ้านโต้นสามัคคีวิทยา  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านสระสี่เหลี่ยม  นายชูเกียรติ เกษมสุข 100.00100.0060.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านหนองโจด  นายสมเกียรติ ศรีปราชญ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านหนองปรือโป่ง  นายดำรงค์ เกิดไพร 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านหนองม่วงช่างพิม  นายประโชติ แสงงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148ชุมชนบ้านหนองบัวลาย  นายสมัย เรืองศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)  นายธารา ประทีปรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150วังโพน  นางนิตยา ทินราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านโนนดู่  นายสมชาย แทนลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0063.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านป่าหวาย  นายชำนาญ เมินขุนทด 100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
153บ้านหนองคอม  นายยุทธพล รักษาชนม์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านหนองแสง  นายยรรยงค์ บุรีมาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านหลุบกุง  นายสมชาย นาโสก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านห้วยม่วง  นางเกษณีย์ แสนตรี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
157วัดบ้านศาลาดิน  นายสุเทพ พืชนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158ชุมชนหนองแวงสุวิทย์  นายจำรูญ ภูบังเดือน 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
159บ้านคึมมะอุ  นายวิสิทธิ์ อามาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านแดงน้อย  นายประกาศิต ศรีโคตร 100.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
161บ้านฝาผนัง  นายสมฤกษ์ แสนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านเพ็ดน้อย  นายไพศาล กล้าหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านหนองจาน  นายกิติพงษ์ สุดสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านหนองผือ  นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165วัดบ้านดอนโก่ย  นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์ 100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
166วัดบ้านดอนเต็ง  นายอนันต์ ศรีชุม 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
167วัดบ้านเมืองสูง  นายสฤษดิ์เดช ช่างเหล็ก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านหญ้าคา  นางดวงจิตร์ ไพรงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านหนองตาด  นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านหัวนาคำ  นายบุญเลิศ โต๊ะไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171วัดบ้านหินแห่  นายอุทัย สุราษฎร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172วัดบ้านสีดา  นางพีรกานดา ภานุสิทธิ์กุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173วัดบ้านโนนประดู่  นายสงบ บุดดาวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านโนนสัง  นายเฉลียว แดนไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)  นายอิสรพงฐ์ พันธ์สิงสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
176บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)  นางสุกัญญา ประโพทัง 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177เบญจราษฎร์ศึกษา  นายสุชาติ เจริญวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178วัดบ้านมะค่า  นายบุญเลิศ แหล่งสะท้าน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
179วัดบ้านโนนกอก  นายอุดม การชงัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านแฝก  นายประยุทธ ชาวดง 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181วัดบ้านสามเมือง  นางภัทรภร ชัยรส 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน