ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 5  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายจัตุพร บุญระดม
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา  นายวีระพงศ์ วุฒิพงศ์ 90.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านโกรกกระหาด  นางสุกัญญา ดวงกลาง 90.00100.0091.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านขามทะเลสอ  นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ 100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4บ้านโคกแฝก  นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด 100.00100.0075.00100.00100.00100.0072.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.0086.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านโนน  นางวัฒนีย์ ธเนศสิริทัศน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  นายคมสรณ์ นิธิปรีชา 95.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี  นายประทีป เพิ่มชีวา 0.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์  นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านโคกแขวน  นายสุพจน์ เครื่องกลาง 100.00100.00100.00100.0097.000.0073.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0078.000.00100.00100.000.000.00
10บ้านโตนดพูนผลวิทยา  นายเตชทัต แก้วทิตย์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านโนนตาล  นายบุญเทียม เพ็ชรสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)  นายพัฒนา คุ้มวงศ์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านบุระไหว  นางณญาธวันดิ์ เกงขุนทด 100.00100.0090.00100.0095.00100.0040.00100.0030.00100.000.000.000.000.0020.00100.000.000.000.000.00
14บ้านพันดุง  นายถนัด ภูมิอภินันท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านหนองกก  นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด 100.00100.0012.00100.0020.00100.0050.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
16บ้านหนองตะครอง  100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านหนองสรวง  นายบรรยงค์ นีขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18อนุบาลขามสะแกแสง  นายชอบ แสงสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)  นางยุพิน วัชระสุขโพธื์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านบุตะโก  นางยวนใจ ชอบใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านหญ้าคาโนนแจง  นายจีรศักดิ์ ชอบใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านหนองจาน  นายเผด็จ ศรีนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านหนุก  นายอนิรุทธ์ อิสโร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ  นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.00100.000.000.000.000.00
26บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)  นายมงคล ท่วมกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านโนนผักชี  นายวิฑูรย์ พลมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
28บึงพัฒนาประชาร่วมจิต  นายณภัทรสพล น้ำแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
29บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต  นางอันทนา ทนโคกสูง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหนองโพธิ์  นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านครึมม่วง  นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านคูเมือง  นายอนันต์ รัต์สันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0070.00100.000.000.00
33บ้านงิ้ว  นางอันทนา ทนโคกสูง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านโนนมะเกลือ  นายสมาน ผันกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)  นายสุวัฒน์ วรวัฒนะ 90.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านสระแจง  นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านหนองไผ่  นางสาวศุภานัน กลางประพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.000.000.00
38ชุมชนหนองหัวฟาน  นายปัญญา หวังรวมกลาง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)  นางสายรุ้ง มุ่งรวยกลาง 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
40บ้านเมืองนาท  นายอภัยวงษ์ สมนา 100.00100.0092.00100.0092.00100.0092.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.000.000.00
41บ้านเสมา  นางสำราญ ธีรศาสตร์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านหนองปรือ  นายปริญญา ทาซ้าย 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
43บ้านห้วยโนนพฤกษ์  นายวัฒนะ แถมวัฒนะ 90.00100.0090.00100.0095.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านเหนือทัพรั้ง  นายโสฐพล บนภัทรวรรษ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
45บ้านจะบู  นายปรัชญา ปราณีตพลารักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านถนนหักใหญ่  นายสุชาติ หาดขุนทด 90.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านโนนระเวียง  นายธีรวัฒน์ ทำจำปา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านเมืองตะโก  นายธนิต เดือนแจ้งรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
50บ้านสำนักพิมาน  นายอดุลย์รัก ดวงมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
51บ้านหนองกระเทียมเหนือ  นายกฤษฏ์พงศ์ พบวันดีฤชากุล 100.00100.0060.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)  นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
53บ้านห้วย  นางเพ็ญพิศ โคตร์คันทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54วัดกุดพิมาน  นายจำเนียร พรมสวัสดิ์ 90.00100.0090.00100.0085.00100.0095.00100.0098.00100.0090.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.000.000.00
55บ้านกุดโดก  นายจงเจริญ ชุมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านเก่า-บ้านน้อย  นายเกษม จ่าพันดุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านมะเริง  นางประนอม คูณขุนทด 100.00100.0096.00100.0087.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.0096.00100.0072.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านวังโป่ง  นายกฤษดา กระจ่างกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านสระพัง  นายศิกพงศ์ กิตติพิชญางกูร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านใหม่เจริญสุข  นายปราโมทย์ มีทรัพย์ 100.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านกุดนางทอหูก  นายอุดม แรงเขตรวิทย์ 80.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
62บ้านค่ายทะยิง  นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านตะเคียน  นายธำรงศักดิ์ เชื้อเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านทุ่งสว่าง  นายบุญเกิด สินขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านหินดาด  นายญาณวิทย เกียรติสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
66บ้านซับพลู  วงษสุวัฒน์ โด่งพิมาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านซับยาง  นายธีระชัย โสภาคย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านท่าขี้เหล็ก  นายมาโนช ภูมิโคกรักษ์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
69บ้านปราสาท  นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุล 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านป่ารังงาม  นายกฤต สุมขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
71บ้านศิลาร่วมสามัคคี  นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
72บ้านหนองกราดน้อย  นายทศพร จันทนราช 100.00100.0096.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านห้วยจรเข้  นายสุวิช คมพยัคฆ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
74บ้านดอนด่านใน  นายสุทวิช ชาญพิทยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านพระมะขามสามัคคี  นายวุฒิพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านละเลิงพิมาน  นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านหนองบง  นายสุรวิช โคตร์คันทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านหนองสาร  นายสิงห์ บุญธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านหลุง  นายวีระ โรจน์หิรัญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0020.00100.00100.00100.000.000.00
80วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)  นายมนตรี แย้มโสภี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81วัดสระจรเข้  นายปฐมเกียรติ ไชยคำ 100.00100.0035.00100.0071.00100.0027.00100.0036.00100.0036.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00
82บ้านเกาะลอย  นายวิชาญ เพลียซ้าย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านดอนใหญ่หนองโสน  นายลิขิต สุริโย 85.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0075.00100.0085.00100.000.000.00
84บ้านวังสนวน  นายฤาชัย วุฒิแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านหนองขุยคูเมือง  นายประเสริฐ เพียกขุนทด 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองหัน  นายเกษมศักดิ์ เจียงพุดซา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านหนองแหน  นางชญานิศ สมนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านใหม่ชัยพฤกษ์  นายนิคม แพวขุนทด 90.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านใหม่ศรีสุข  นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์ 70.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)  นายสุเทพ กลั่นจัตุรัส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
91ชุมชนบ้านกุดม่วง  นายเฉลิม เพียซ้าย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92ไชยณรงค์วิทยา  นางยินดี บัวผัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0092.00100.000.000.000.000.00
93บ้านโกรกลึก  นายการุณ ชาญวิชานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านจั่นโคกรักษ์  นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านหนองละมั่ง  นางมาลี กกขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านหินลาด  นางกฤษณา ผดุงชอบ 100.00100.0084.00100.0084.00100.0076.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0085.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านหินหล่อง  นายสายัณห์ คุขุนทด 100.00100.0084.00100.0084.00100.0063.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านคลองแค  นายสมศักดิ์ เจริญสุข 100.00100.0091.00100.0087.00100.0087.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.0086.00100.0086.00100.000.000.00
99บ้านโคกสามัคคี  นางสาววารุนันท์ บังสันเทียะ 100.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.0098.00100.000.000.00
100บ้านโนนเต็ง  นายรัศมี พรหมณี 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
101บ้านโนนเมือง  นางกฤษณา ผดุงชอบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านสระขี้ตุ่น  นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านหนองแดง  นายปฐมพร เปล่งคงคม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านประดู่งาม  ณภัสชนก บุญมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านแปรง  นายจำนงค์ เพียกขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านฝายโบสถ์  นายศรัณย์ แตรสังข์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านหนองไทร  นายสำรอง ตึกตะคุ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
108บ้านหนองปรือ  นายถนอม ชุ่มพุทรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
109บ้านหนองสะแก  นายสำรวย นิลเขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านดอน  นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111ด่านขุนทด  นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านโนนสง่า  นายวัลลภ เจริญดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านโป่งกระสัง  นายศรศักดิ์ เพียรภูเขา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านพันชนะ  นายนิคม คมพิทยากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านมาบกราด  นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านหนองพลวง  ว่าที่ ร.ต.เกียรติยศ บัวหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านน้อยพัฒนา  นายผิน มุ่งปั่นกลาง 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านหนองใหญ่  นางวารี พงษ์ราศรี 89.00100.0088.00100.0086.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านห้วยบง  นายสมเกียรติ จิตจำนงค์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านหินเพิง  ว่าง 100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)  นายวิชัย สิงห์ใหม่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านโค้งตะคร้อ  นายชนม์นิเวศน์ ศิริโชคโภคี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านดอนมุกมัน  นางสาวนภกมล กตะศิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านหนองกระเทียมใต้  นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านหนองบัวละคร  นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านหาญ  นายรัฐพนธ์ มากแสงสิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
127วัดกุดน้ำใส  นายประเสริฐ เหวขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
128วัดถนนหักน้อยดอนกลอย  นายสายัณห์ คุขุนทด 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.00100.0090.00100.000.00100.0090.00100.000.000.000.000.00
129บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์  นายปรีชา เพียรกลาง 100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านกำปัง  นายสมรัฐ ควงกลาง 91.00100.0051.00100.0038.00100.0077.00100.0051.00100.0059.00100.0077.00100.0074.00100.0090.00100.000.000.00
131บ้านจาน  นายชาญชัย เพียกขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านนา  นายสมรัฐ ดวงกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านอ้อไพล  นายวิสุทธิ์ จอสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134ศรีชลสินธุ์  นายสุวัฒน์ ดีมิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
135บ้านดอนสระจันทร์  นายสายชล เลือดขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านถนนโพธิ์  นายวิชาญ คงรัสมี 100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านโนนพุทรา  นางสกุณา สุวรรณาโค 100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านมะเกลือโกรกกระสัง  นางสมวดี จงจัดกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านมะค่าดอนทะยิง  นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
140บ้านหนองดุม  นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.000.000.00
141ชุมชนบ้านด่านจาก  นางสมบัติ ถ่อนสันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142โนนไทย  นายขันธ์เพชร ถาวรพรหม 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
143บ้านด่านกรงกราง  นายอิสระ ไชยโคตร 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านตะคร้อ  นายสมทบ ขุนระงับสังข์ 90.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านโนนหวาย  นายสายชล เลือดขุนทด 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
146วัดสระจรเข้  นางศิวพร รัตน์พลแสนย์ 100.00100.0084.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0015.00100.00100.00100.000.000.00
147ศิริบ้านไร่  นายอิสระ ไชยโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)  นายวรเอก อามาตย์ 100.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)  นายณัฐพล ศรีสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านบัลลังก์สะอาด  นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์ 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านโพธิ์ตาสี  นายปรัชญา วัชรธนาคม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านเมืองเก่า  นายวิสูตร จันทราศรี 90.00100.0080.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0095.00100.0090.00100.0085.00100.000.000.00
153บ้านสระตะเฆ่  นายชาตรี จอดกลาง 100.00100.0099.00100.0099.00100.0097.00100.0089.00100.0096.00100.0097.00100.0088.00100.0099.00100.000.000.00
154บ้านหนองแจง  นางสมหวัง แพวขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บึงคำคู  นายประเสริฐ เพ็งด้วง 100.00100.0050.00100.0040.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.000.000.0080.00100.00100.00100.000.000.00
156ดอนน้ำใสวิทยา  นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.000.000.00
157บ้านกะพี้  นางทวีป บรรจงเปลี่ยน 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านค้างพลู  นายนิรันดร ชนะบุญ 70.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
159บ้านวัง(สายอนุกูล)  นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านหนองกลางดอน  นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บุ่งสะอาดวัฒนา  นางอังคนา คำสิงห์นอก 100.00100.0090.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162ชุมชนบ้านโคกสวาย  นายศุภกิตต์ จงจัดกลาง 78.00100.0081.00100.0072.00100.0089.00100.0090.00100.0098.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
163บ้านโคกหนองไผ่  นางสุขวิเลิศ คำอุ่นสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)  นางราตรี เคลือบหมื่นไว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านสระตอง  นายสมตระกูล แช่มช้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านใหม่โคกพรม  นายสิงห์ บุญธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0068.00100.0095.00100.0088.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167เทพคงคา  นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
168บ้านซินหนองเขวา  นายสวรรค์ สถิรภัทรพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านทรงธรรม  นายสิงชัย สุขเกษม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านนารายณ์  นายนิลชัย ดาดี 100.00100.0050.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านสำโรง  นายสิปปกร แก้วทองหลาง 90.00100.0080.00100.0090.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
172บ้านหนองประดู่  นายวรณัฐ ทีบัวบาน 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านโคกกระบือ  นายเมธี ดวงจันทร์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านโนนทอง  นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านวังสมบูรณ์  นายสังวาล กองขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านหนองแวง  นายฉัตรชัย ตั้งศรีทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านหิงห้อย  นายพงศ์สันต์ มูกขุนทด 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านใหม่เจริญผล  นายอิสรา รักชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านกุดสระแก้ว  นางสาวอัมพร พรหมไทย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านทำนบเทวดา  นายศิกพงศ์ กิตติพิชญางกูร 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านวังยายทอง  นายไพฑูรย์ สุภัทโรบล 100.00100.0095.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านสำนักตะคร้อ  นายเกษม เกณฑ์ขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านหนองโพธิ์  นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านคลองขามป้อม  นายชวน ฟักเนียม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านบึงปรือ  นายพิทักษ์ ชมภูมิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านสะพานหิน  นายเดชา ผ่องโต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านหนองบัวหลวง  นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านห้วยน้ำเค็ม  นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์ 100.00100.0092.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)  นายศุภณัฎฐ์ ศุภรานนท์ 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00
190บ้านเจริญผล  นายมนัส อาจสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านป่าเพกา  นางธัญธร เลิศนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192มาบกราดวิทยา  นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านห้วยสามขา  นางสาวสงบ ภาคจัตุรัส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194สระพระขมาดไพร  นายสายันต์ ป่วงกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
195ชายพะเนาหนองโพธิ์  100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านกุดจิกหนองแห้ว  นายประวิช แน่นสันเทียะ 85.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.0085.00100.0095.00100.0080.00100.0085.00100.000.000.00
197บ้านโกรกช้างน้อย  นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนิน 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
198บ้านหนองกกตลุกผักไร  นายถาวร พันธ์สำโรง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านทองหลาง  นายภูมินทร์ โภคาศรี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0030.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
200บ้านโพนไพล  นายไพฑูรย์ สุขสมบัติสกุล 92.00100.0085.00100.0071.00100.0092.00100.0065.00100.0084.00100.0075.00100.0092.00100.0080.00100.000.000.00
201พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)  นายจำลอง ไวยขุนทด 100.00100.0095.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
202กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายบุญลือ แกดสันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
203บ้านกุดไผ่  นายประยุทธ กุลกำชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านดอนขวาง  นายประสิทธิชัย เนียมโคกสูง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านตะเคียนงาม  นายวีรวัฒน์ พิสุราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านทำนบพัฒนา  นายวิฑูรย์ โคตรโยธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านโนนงิ้ว  นายสุพล บางมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
208บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)  นายจรัญ ใจแน่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านห้วยหุงเกลือ  นายจำลอง พนมชัย 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
210บ้านตลุกชั่งโค  100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านถนนหัก  นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอน 100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.0067.00100.0083.00100.0050.00100.0060.00100.000.000.00
212บ้านหนองกก  นายวิชาญ คงรัศมี 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านหนองหอย  นายปริญญา วงศ์สุขสิน 20.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.000.000.00
214บ้านบุเขว้า  นายศรีเทพ วาดโคกสูง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน